19.9.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/5


DECYZJA RADY

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka ze Szwecji

(2013/459/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302,

uwzględniając wniosek rządu Szwecji,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 13 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/570/UE, Euratom w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r. (1).

(2)

Stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Anniki BRÖMS,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 20 września 2015 r., zostaje mianowany: Jonas BERGGREN, Head of the Brussels office of the Confederation of Swedish Enterprise.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 września 2013 r.

W imieniu Rady

L. LINKEVIČIUS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 251 z 25.9.2010, s. 8.