16.7.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/19


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EU BAM RAFAH/1/2013

z dnia 9 lipca 2013 r.

w sprawie mianowania szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

(2013/379/UE)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/889/WPZiB z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (1), w szczególności jej art. 10 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie ze wspólnym działaniem 2005/889/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa jest upoważniony, zgodnie z art. 38 Traktatu, do podejmowania odpowiednich decyzji w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad misją Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah), w tym decyzji w sprawie mianowania szefa misji.

(2)

W dniu 23 maja 2013 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował, by szefem misji EU BAM Rafah na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. mianowany został Gerhard SCHLAUDRAFF.

(3)

W decyzji Rady 2013/355/WPZiB z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (2) misja EU BAM Rafah została przedłużona do dnia 30 czerwca 2014 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Gerhard SCHLAUDRAFF zostaje niniejszym mianowany szefem Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2013 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 327 z 14.12.2005, s. 28.

(2)  Dz.U. L 185 z 4.7.2013, s. 16.