4.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/8


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

zmieniająca dyrektywę 2008/72/WE celem przedłużenia odstępstwa odnoszącego się do warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw, innego niż materiał siewny, z państw trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1773)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/166/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/72/WE Komisja ma obowiązek określić, czy materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw, inny niż materiał siewny, produkowany w państwie trzecim i spełniający te same warunki odnoszące się do obowiązków dostawcy, tożsamości, cech, zdrowotności roślin, podłoża uprawowego, opakowania, przeprowadzonych inspekcji, oznaczania i plombowania, jest równoważny pod każdym z tych względów materiałowi rozmnożeniowemu i nasadzeniowemu warzyw, innemu niż materiał siewny, produkowanemu w Unii i spełniającemu wymogi oraz warunki wspomnianej dyrektywy.

(2)

Jednakże obecnie dostępne informacje dotyczące warunków stosowanych w państwach trzecich nie są wystarczające, aby umożliwić Komisji przyjęcie takich decyzji w odniesieniu do każdego państwa trzeciego.

(3)

W celu uniknięcia zakłóceń w strukturze handlu państwa członkowskie przywożące z państw trzecich materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw, inny niż materiał siewny, powinny w dalszym ciągu mieć możliwość stosowania, w odniesieniu do tych produktów, warunków co najmniej równorzędnych z tymi, które są stosowane w przypadku podobnych produktów unijnych zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 2008/72/WE. Okres stosowania odstępstwa ustanowionego dyrektywą 2008/72/WE w odniesieniu do takiego przywozu należy w związku z tym przedłużyć poza termin 31 grudnia 2012 r. Jak wskazują dostępne informacje, nie wystąpiły problemy pod względem zgodności przywożonego materiału z przepisami dyrektywy 2008/72/WE. Można w uzasadniony sposób oczekiwać, że przywożony materiał będzie nadal zgodny z przepisami unijnymi przez okres kolejnych 10 lat.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2008/72/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2008/72/WE datę „31 grudnia 2012 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2022 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 205 z 1.8.2008, s. 28.