28.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106


DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 marca 2013 r.

określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1708)

(2013/162/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych z instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (2), pochodzące z rejestru Unii, decyzji Komisji, krajowych planów rozdziału uprawnień i oficjalnej korespondencji między Komisją a poszczególnymi państwami członkowskimi stanowią zweryfikowane dane dotyczące emisji w rozumieniu art. 3 ust. 2 akapit czwarty decyzji nr 406/2009/WE.

(2)

Dane na temat całkowitych emisji gazów cieplarnianych z gazów i działań określonych w art. 2 ust. 1 decyzji nr 406/2009/WE przedłożone zgodnie z decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania protokołu z Kioto (3) w roku 2012, określone w wyniku wstępnego przeglądu z 2012 r. przeprowadzonego przez Komisję zgodnie z wytycznymi na 2012 r. dotyczącymi przeglądu technicznego wykazów emisji gazów cieplarnianych (4) stanowią zweryfikowane dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych na lata 2005, 2008, 2009 i 2010 w rozumieniu art. 3 ust. 2 akapit czwarty decyzji nr 406/2009/WE.

(3)

W celu zapewnienia spójności między określaniem rocznych limitów emisji a zgłaszanymi emisjami gazów cieplarnianych w odniesieniu do każdego roku należy obliczać roczne limity emisji państw członkowskich również przy zastosowaniu wartości współczynnika ocieplenia globalnego z czwartego sprawozdania oceniającego IPCC przyjętego decyzją 15/CP.17. Obliczone w ten sposób roczne limity emisji powinny mieć zastosowanie od pierwszego roku, w odniesieniu do którego przekazywanie wykazów gazów cieplarnianych z zastosowaniem tych nowych wartości współczynnika ocieplenia globalnego staje się obowiązkowe zgodnie z art. 3 decyzji nr 280/2004/WE.

(4)

Dane obecnie zgłaszane w krajowych wykazach gazów cieplarnianych oraz rejestrach krajowych i unijnych nie wystarczają do określenia, na poziomie państw członkowskich, emisji CO2 z cywilnej działalności lotniczej na poziomie krajowym, które nie są objęte dyrektywą 2003/87/WE. Emisje dwutlenku węgla z lotów, które nie są objęte dyrektywą 2003/87/WE, stanowią jedynie bardzo niewielką część całkowitej emisji gazów cieplarnianych, więc zbieranie dodatkowych informacji dotyczących tych emisji stanowiłoby nieproporcjonalnie duże obciążenie administracyjne. Dlatego też do celów określania rocznych limitów emisji ilość emisji CO2 w kategorii wykazu „1.A.3.A lotnictwo cywilne” należy uznać za równą zeru.

(5)

Roczne limity emisji na państwo członkowskie dla roku 2020 należy obliczać poprzez odjęcie ilości zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych z instalacji, które istniały w 2005 r., od zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych na rok 2005 oraz korygując wynik poprzez uwzględnienie udziału procentowego określonego w załączniku II do decyzji nr 406/2009/WE.

(6)

Ilość zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych z instalacji powinna być określana w następujący sposób:

w odniesieniu do państw członkowskich, które uczestniczyły w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji, począwszy od 2005 r.: ilość emisji z instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE w 2005 r., skorygowana o ilość emisji gazów cieplarnianych z instalacji, które zostały włączone do systemu handlu uprawnieniami do emisji lub z niego wyłączone w okresie od 2008 r. do 2012 r., ze względu na korektę zakresu stosowaną przez państwa członkowskie, oraz ilość emisji gazów cieplarnianych z instalacji tymczasowo wykluczonych w roku 2005, ale nie wykluczonych w latach 2008–2012 z systemu handlu uprawnieniami do emisji,

w odniesieniu do państw członkowskich, które uczestniczyły w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji, począwszy od 2007 r.: ilość emisji gazów cieplarnianych z instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE w 2007 r.,

w odniesieniu do państw członkowskich, które uczestniczyły w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji, począwszy od 2013 r.: ilość emisji gazów cieplarnianych z instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE w 2005 r. (zgodnie z danymi przekazanymi przez odpowiednie państwo członkowskie i zweryfikowanymi przez Komisję).

(7)

Średnia ilość emisji gazów cieplarnianych w roku 2009 państwa członkowskiego posiadającego dodatni pułap emisji gazów cieplarnianych zgodnie z załącznikiem II do decyzji nr 406/2009/WE powinna być obliczana poprzez odjęcie średniej ilości zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych z instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE w latach 2008, 2009 i 2010 w danym państwie członkowskim od jego średniej całkowitej zweryfikowanej ilości emisji gazów cieplarnianych z lat 2008, 2009 i 2010.

(8)

Roczne limity emisji w odniesieniu do państwa członkowskiego posiadającego dodatni pułap emisji gazów cieplarnianych zgodnie z załącznikiem II do decyzji nr 406/2009/WE na lata 2013–2019 należy określić za pomocą prostej, której początkiem będzie średnia ilość emisji gazów cieplarnianych danego państwa członkowskiego w roku 2009 r., a zakończeniem – roczny limit emisji na rok 2020.

(9)

Roczny limit emisji w odniesieniu do państwa członkowskiego posiadającego ujemny pułap emisji gazów cieplarnianych zgodnie z załącznikiem II do decyzji nr 406/2009/WE na rok 2013 powinien być obliczany poprzez odjęcie średniej ilości zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych z instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE w latach 2008, 2009 i 2010 w danym państwie członkowskim od jego średniej całkowitej zweryfikowanej ilości emisji gazów cieplarnianych z lat 2008, 2009 i 2010.

(10)

Roczne limity emisji w odniesieniu do państwa członkowskiego posiadającego ujemny pułap emisji gazów cieplarnianych zgodnie z załącznikiem II do decyzji nr 406/2009/WE na lata 2014–2019 należy określić za pomocą prostej, której początkiem będzie roczny limit emisji gazów cieplarnianych danego państwa członkowskiego na roku 2013 r., a zakończeniem – roczny limit emisji na rok 2020.

(11)

Zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z instalacji jednostronnie włączonych do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z art. 24 dyrektywy 2003/87/WE w latach 2008–2012 nie powinny być uwzględniane w średniej ilości zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych z instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE w latach 2008, 2009 i 2010, ponieważ spowodowałoby to podwójne liczenie emisji gazów cieplarnianych podczas przyszłych korekt rocznych limitów emisji zgodnie z art. 10 decyzji nr 406/2009/WE.

(12)

W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii jej roczny limit emisji na każdy rok w okresie od 2013 do 2020 r. powinien być określany przy zastosowaniu tej samej metody co w przypadku innych państw członkowskich. Wartości te powinny być stosowane od daty przystąpienia Chorwacji do UE.

(13)

Uwzględniając przyjęcie przez Radę Europejską decyzji 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej, począwszy od 2014 r., roczne limity emisji dla Francji na 2014 r. oblicza się przy uwzględnieniu odpowiednich zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych (5).

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Roczne limity emisji dla każdego państwa członkowskiego na każdy rok w okresie od 2013 do 2020 r. są określone w załączniku I i stosuje się je z zastrzeżeniem wszelkich dostosowań opublikowanych zgodnie z art. 10 decyzji nr 406/2009/WE.

Artykuł 2

Niezależnie od przepisów art. 1, jeśli akt przyjęty zgodnie z art. 3 decyzji nr 280/2004/WE stanowi, że państwa członkowskie przedstawiają wykazy emisji gazów cieplarnianych określonych przy zastosowaniu wartości współczynnika ocieplenia globalnego z czwartego sprawozdania oceniającego IPCC przyjętego decyzją 15/CP.17 konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, roczne limity emisji określone w załączniku II stosuje się od pierwszego roku, w odniesieniu do którego takie przekazywanie wykazów emisji gazów cieplarnianych staje się obowiązkowe.

Artykuł 3

Roczne limity emisji dla Chorwacji, jak określono w załączniku I, stosuje się od daty wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Chorwacji.

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

Connie HEDEGAARD

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136.

(2)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(3)  Dz.U. L 49 z 19.2.2004, s. 1.

(4)  SWD (2012) 107 final z 26.4.2012.

(5)  Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131.


ZAŁĄCZNIK I

Roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 obliczone przy zastosowaniu wartości współczynnika ocieplenia globalnego z drugiego sprawozdania oceniającego IPCC

Państwo

Roczny limit emisji

(w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bułgaria

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Republika Czeska

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Dania

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Niemcy

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Estonia

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Irlandia

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Grecja

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Hiszpania

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Francja

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Chorwacja

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Włochy

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Cypr

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Łotwa

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Litwa

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luksemburg

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Węgry

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Niderlandy

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Austria

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Polska

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugalia

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Rumunia

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Słowenia

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Słowacja

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Finlandia

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Szwecja

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Zjednoczone Królestwo

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


ZAŁĄCZNIK II

Roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 obliczone przy zastosowaniu wartości współczynnika ocieplenia globalnego z czwartego sprawozdania oceniającego IPCC

Państwo

Roczny limit emisji

(w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bułgaria

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Republika Czeska

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Dania

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Niemcy

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Estonia

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Irlandia

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Grecja

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Hiszpania

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Francja

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Chorwacja

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Włochy

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Cypr

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Łotwa

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Litwa

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luksemburg

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Węgry

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Niderlandy

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Austria

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Polska

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugalia

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Rumunia

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Słowenia

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Słowacja

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Finlandia

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Szwecja

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Zjednoczone Królestwo

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099