1.2.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/19


DECYZJA RADY 2013/71/WPZiB

z dnia 31 stycznia 2013 r.

dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29 i art. 31 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 grudnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/845/WPZiB dotyczącą przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (1), która to decyzja przedłuża na okres kolejnych 12 miesięcy ważność ich krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt na terytorium państw członkowskich wymienionych we wspólnym stanowisku 2002/400/WPZiB z dnia 21 maja 2002 r. dotyczącym przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (2).

(2)

Na podstawie oceny stosowania wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB Rada stwierdza, że celowe jest przedłużenie ważności tych zezwoleń na okres kolejnych 12 miesięcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa członkowskie, o których mowa w art. 2 wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB, przedłużają ważność krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt udzielonych zgodnie z art. 3 tego wspólnego stanowiska na okres kolejnych 12 miesięcy.

Artykuł 2

Rada dokona oceny stosowania wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB w terminie 6 miesięcy od przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2013 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L. 335 z 17.12.2011, s. 78.

(2)  Dz.U. L 138 z 28.5.2002, s. 33.