28.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1271/2012

z dnia 21 grudnia 2012 r.

wprowadzające odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 w odniesieniu do możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach systemu płatności jednolitych na 2012 r. oraz przyznawania uprawnień do płatności lub zwiększenia ich wartości jednostkowej, z rezerwy krajowej w 2012 r., w odniesieniu do treści pojedynczego wniosku, od przepisów rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 w odniesieniu do zgłaszania uprawnień do płatności w 2012 r. oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do weryfikacji warunków kwalifikowalności przed dokonaniem płatności oraz daty, z którą działki te muszą być w posiadaniu rolników

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 142 lit. c) i r),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 przewiduje dla państw członkowskich możliwość niestosowania art. 68 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia w celu wykorzystania rezerwy krajowej na określonych warunkach. Stosując ten artykuł, państwa członkowskie mogą zwiększyć wartość jednostkową i/lub liczbę uprawnień do płatności przydzielanych rolnikom. Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 (2) wnioski o przyznanie lub zwiększenie uprawnień do płatności w ramach jednolitej płatności obszarowej do celów art. 41 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 składa się w terminach ustalonych przez państwa członkowskie. Termin ten nie może przypadać później niż dnia 15 maja lub, w przypadku Estonii, Łotwy, Litwy, Finlandii i Szwecji, nie później niż dnia 15 czerwca.

(2)

Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 rolnik ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy obszarowej może złożyć tylko jeden pojedynczy wniosek na rok.

(3)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 pojedyncze wnioski składa się w terminie ustalonym przez państwo członkowskie, lecz nie później niż do dnia 15 maja lub, w przypadku Estonii, Łotwy, Litwy, Finlandii i Szwecji, nie później niż dnia 15 czerwca.

(4)

W wyniku ciągłego wzrostu cen pasz ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne, z którymi borykają się niektórzy z najważniejszych dostawców ziarna, szereg państw członkowskich musi stawić czoła pogarszaniu się sytuacji gospodarczej gospodarstw rolnych, które pod koniec roku 2012 napotykają poważne trudności finansowe. Biorąc pod uwagę, że pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych może również mieć długoterminowe i bardziej rozległe konsekwencje, należy pozwolić państwom członkowskim na zastosowanie w odniesieniu do roku 2012 art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(5)

Ponieważ jednak termin przyznawania lub zwiększania wartości jednostkowej uprawnień do płatności z rezerwy krajowej na podstawie art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 na rok 2012 już upłynął, należy umożliwić państwom członkowskim, które chcą zastosować art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku 2012, określenie nowego terminu przyznawania lub zwiększania wartości jednostkowej uprawnień do płatności z rezerwy krajowej.

(6)

Ponadto należy ustanowić dla rolników z tych państw członkowskich odstępstwo od wymogów określonych w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 dotyczących składania tylko jednego pojedynczego wniosku na rok.

(7)

Oprócz tego konieczne jest odstępstwo od terminu określonego w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 w odniesieniu do rolników, którzy chcą skorzystać z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(8)

Zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 w pierwszym roku stosowania systemu płatności jednolitej lub w pierwszym roku wprowadzenia do systemu płatności jednolitej nowych sektorów, państwa członkowskie mogą stosować odstępstwo od przepisów art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 odnośnie do uprawnień do płatności, jeśli uprawnienia do płatności nie będą ostatecznie ustalone w ostatecznym terminie składania pojedynczych wniosków. Konieczne jest wprowadzenie podobnego odstępstwa w odniesieniu do uprawnień do płatności, które będą przyznawane lub których wartość jednostkowa zostanie zwiększona na podstawie art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w przypadku gdy takie przyznanie lub zwiększenie nie jest jeszcze ostatecznie ustalone.

(9)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 (3) uprawnienia do płatności mogą być zgłaszane do celów płatności jedynie raz do roku przez rolnika, który je posiada, do dnia upływu ostatecznego terminu na złożenie pojedynczego wniosku. Należy ustanowić odstępstwo od tego wymogu.

(10)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 zgłoszone działki odpowiadające kwalifikującym się hektarom powiązanym z każdym uprawnieniem do płatności pozostają w posiadaniu rolnika w dniu określonym przez państwo członkowskie. Data ta nie może przypadać później niż ustalona przez to państwo członkowskie data zmiany wniosku o przyznanie pomocy.

(11)

W odniesieniu do uprawnień do płatności, które zostaną przyznane lub których wartość jednostkowa zostanie zwiększona, w związku z zastosowaniem z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, konieczne jest wprowadzenie odstępstwa od obowiązku rolników odnoszącego się do daty określonej w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

(12)

Zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 płatności w ramach systemów wsparcia wymienionych w załączniku I nie dokonuje się przed zakończeniem sprawdzania warunków kwalifikowalności dokonywanego przez państwa członkowskie zgodnie z art. 20 tego rozporządzenia.

(13)

Warunki kwalifikowalności, które będą weryfikowane przez państwa członkowskie, związane z przyznawaniem uprawnień do płatności lub zwiększeniem ich wartości jednostkowej na podstawie art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 na podstawie jednego lub kilku odstępstw określonych w niniejszym rozporządzeniu, mogą różnić się od warunków kwalifikowalności do wsparcia obecnie stosowanych w ramach systemu płatności jednolitych. W takim przypadku weryfikacja nowych warunków kwalifikowalności zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 spowodowałaby wstrzymanie płatności w ramach systemów wsparcia niezwiązanych ze stosowaniem art. 41 ust. 3 tego rozporządzenia, składaną przed wprowadzeniem tych nowych warunków, które miałyby być dokonane przed weryfikacją nowych warunków kwalifikowalności. W celu uniknięcia takiej sytuacji konieczne jest wprowadzenie odstępstwa od art. 29 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do przyznawania uprawnień do płatności lub zwiększenia ich wartości jednostkowej na podstawie art. 41 ust. 3 tego rozporządzenia.

(14)

Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 płatności muszą być przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. W drodze odstępstwa od tego przepisu Komisja może przewidzieć płatności zaliczkowe przed dniem 1 grudnia. Takie odstępstwo jest przyznane w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 776/2012 (4), zgodnie z którym państwa członkowskie mogą od dnia 16 października 2012 r. dokonywać płatności zaliczkowych do pewnego pułapu płatności bezpośrednich w odniesieniu do wniosków złożonych w 2012 r. Należy zatem wprowadzić z mocą wsteczną odstępstwo od przepisów art. 29 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, począwszy od dnia 16 października 2012 r., w celu umożliwienia dokonania płatności, z zastrzeżeniem zakończenia weryfikacji warunków kwalifikowalności, w odniesieniu do tych systemów wsparcia, które nie są związane ze stosowaniem art. 41 ust. 3 tego rozporządzenia.

(15)

Odstępstwa przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dotyczą roku kalendarzowego 2012. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1122/2009

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009, w odniesieniu do roku 2012 państwa członkowskie mogą zezwolić rolnikom na składanie wniosków o przyznawanie uprawnień do płatności lub zwiększenie ich wartości jednostkowej zgodnie z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 do dnia 31 stycznia 2013 r.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1122/2009, w odniesieniu do roku 2012, rolnicy, którzy złożyli pojedynczy wniosek o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy obszarowej przed datą ustaloną przez państwa członkowskie zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia i którzy, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, złożyli wniosek o przyznanie uprawnień do płatności lub zwiększenie ich wartości jednostkowej, mogą złożyć osobny wniosek o przyznanie pomocy do celów art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 do dnia 31 stycznia 2013 r.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1122/2009, w odniesieniu do roku 2012, państwa członkowskie mogą zezwolić rolnikom, którzy na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu złożyli wniosek o przyznanie uprawnień do płatności lub zwiększenie ich wartości jednostkowej i którzy nie złożyli pojedynczego wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, na złożenie pojedynczego wniosku o przyznanie pomocy na podstawie art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 przed dniem 31 stycznia 2013 r.

4.   Wniosek o przyznanie uprawnień do płatności lub zwiększenie ich wartości jednostkowej, złożony zgodnie z ust. 1, uważa się za osobny wniosek o przyznanie pomocy lub pojedynczy wniosek o przyznanie pomocy zgodnie z ust. 2 i 3.

5.   W przypadku gdy stosuje się przepisy ust. 1 niniejszego artykułu, państwa członkowskie mogą zastosować odstępstwo od przepisów art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 w odniesieniu do uprawnień do płatności, jeśli ich przyznanie lub zwiększenie ich wartości jednostkowej nie jest jeszcze ostatecznie ustalone w ostatecznym terminie określonym w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

Artykuł 2

Odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1120/2009

Na zasadzie odstępstwa od art. 8 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1120/2009, w odniesieniu do roku 2012, uprawnienia do płatności, których wartość jednostkowa jest przedmiotem zwiększenia zgodnie z art. 1 niniejszego rozporządzenia, mogą być zgłaszane do celów płatności odpowiedniego zwiększenia ich wartości jednostkowej przez rolnika, który je posiada w dniu 31 stycznia 2013 r.

Uprawnienia do płatności przyznane rolnikom na nowo i zwiększenie uprawnień do płatności, których wartość jednostkowa jest przedmiotem zwiększenia, zgodnie z art. 1 niniejszego rozporządzenia, uznaje się za zgłoszone w odniesieniu do roku kalendarzowego 2012.

Artykuł 3

Odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 73/2009

1.   Nie można dokonywać płatności związanych z przyznaniem lub zwiększeniem wartości jednostkowej uprawnień do płatności na podstawie art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2012 przed zakończeniem weryfikacji warunków kwalifikowalności mających zastosowanie do tego wsparcia, przeprowadzanej przez państwo członkowskie, którego to dotyczy, jeśli skorzystano z jednego lub kilku odstępstw określonych w art. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 29 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 płatności w ramach systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia, innych niż wsparcie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą być dokonywane w odniesieniu do roku kalendarzowego 2012 niezależnie od zakończenia weryfikacji warunków kwalifikowalności mających zastosowanie do wsparcia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, działki odpowiadające kwalifikującym się hektarom powiązanym z każdym nowo przyznanym uprawnieniem do płatności, lub których wartość jednostkowa została zwiększona zgodnie z art. 41 ust. 3 tego rozporządzenia na podstawie jednego lub kilku odstępstw określonych w art. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, muszą być w posiadaniu odpowiednich rolników w dniu 31 stycznia 2013 r.

Artykuł 4

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3 ust. 1 i 2 stosuje się od dnia 16 października 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

(2)  Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 65.

(3)  Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 1.

(4)  Dz.U. L 231 z 28.8.2012, s. 8.