20.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/44


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1235/2012

z dnia 19 grudnia 2012 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 15 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (2) ustanowiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia („wykaz”), w miejscach wprowadzenia na terytoria wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(2)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wspomniany wykaz należy poddawać regularnemu, przynajmniej kwartalnemu przeglądowi, uwzględniając co najmniej informacje wymienione w tym artykule.

(3)

Występowanie oraz znaczenie incydentów związanych z żywnością, zgłaszanych poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, ustalenia wynikające z kontroli przeprowadzonych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w państwach trzecich oraz kwartalne sprawozdania dotyczące przesyłek pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, przedkładane Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 669/2009, wskazują na potrzebę dokonania zmiany wykazu.

(4)

W szczególności, w przypadku przesyłek winogron suszonych z Afganistanu, arbuzów z Brazylii, truskawek z Chin, grochu i fasoli z Kenii, mięty z Maroka, pestek arbuza i produktów pochodnych z Sierra Leone oraz niektórych ziół, przypraw i warzyw z Wietnamu źródła informacji wskazują na pojawienie się nowych zagrożeń lub na pewien stopień braku zgodności z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa, co uzasadnia wprowadzenie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Należy zatem umieścić w wykazie pozycje dotyczące tych przesyłek.

(5)

Należy także dokonać w wykazie zmian polegających na zmniejszeniu częstotliwości kontroli urzędowych towarów, w odniesieniu do których dostępne informacje wskazują na ogólną poprawę poziomu zgodności z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi w prawie unijnym i w odniesieniu do których nie jest już uzasadniona obecna częstotliwość kontroli urzędowych. Należy zatem odpowiednio zmienić pozycje w wykazie dotyczące bakłażanów i przepękli ogórkowatej z Republiki Dominikańskiej, przypraw z Indii oraz wspięgi chińskiej, bakłażanów i warzyw kapustnych z Tajlandii.

(6)

Należy także usunąć z wykazu pozycje dotyczące towarów, co do których dostępne informacje wskazują na ogólnie zadowalający poziom zgodności z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi w prawie unijnym i wobec których nie jest już uzasadniona zwiększona częstotliwość kontroli. Należy zatem usunąć z wykazu pozycje dotyczące brzoskwiń z Egiptu, dodatków paszowych i premiksów z Indii oraz Capsicum annuum z Peru.

(7)

Aby dokładniej wskazać niektóre produkty wymienione w wykazie, należy, w stosownych przypadkach, dodać kody TARIC. Niezbędna jest także zmiana niektórych kodów CN w celu dostosowania ich do zmian w Nomenklaturze scalonej, które będą stosowane od dnia 1 stycznia 2013 r.

(8)

W celu zachowania spójności i jasności prawodawstwa Unii właściwe jest zastąpienie załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych w wyznaczonych miejscach wprowadzenia

Pasze i żywność

(zamierzone przeznaczenie)

Kod CN (1)

Podpozycja TARIC

Państwo pochodzenia

Zagrożenie

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych

(%)

Winogrona suszone

0806 20

 

Afganistan (AF)

Ochratoksyna A

50

(Żywność)

 

Orzechy laskowe

(w łupinkach lub łuskane)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbejdżan (AZ)

Aflatoksyny

10

(Pasze i żywność)

 

Arbuz

0807 11 00

 

Brazylia (BR)

Salmonella

10

(Żywność)

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Brazylia (BR)

Aflatoksyny

10

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Truskawki (mrożone)

0811 10

 

Chiny (CN)

Norowirus i zapalenie wątroby typu A

5

(Żywność)

 

Brassica oleracea

(inne jadalne kapustne, „brokuł chiński”) (13)

ex 0704 90 90

40

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (14)

10

(Żywność – świeża lub schłodzona)

 

 

Suchy makaron jajeczny chiński (noodle)

ex 1902 11 00;

10

Chiny (CN)

Glin

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Żywność)

 

 

Pomelo

ex 0805 40 00

31; 39

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (11)

20

(Żywność – świeża)

 

 

Herbata, nawet aromatyzowana

0902

 

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (10)

10

(Żywność)

 

Bakłażan

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Republika Dominikańska (DO)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (3)

10

Przepękla ogórkowata (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

 

Wspięga chińska (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Republika Dominikańska (DO)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (3)

20

ex 0710 22 00

10

Papryka (słodka i inna niż słodka) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

 

Pomarańcze (świeże lub suszone)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egipt (EG)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (7)

10

Granaty

ex 0810 90 75

30

Truskawki

0810 10 00

 

(Żywność – świeże owoce)

 

Papryka (słodka i inna niż słodka) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egipt (EG)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

 

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

(Pasze i żywność)

 

Liście curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Indie (IN)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (5)

50

(Żywność – świeże zioła)

 

 

Capsicum annuum, całe owoce

0904 21 10

 

Indie (IN)

Aflatoksyny

10

Capsicum annuum, owoce rozgniatane lub mielone

ex 0904 22 00

10

Suszone owoce z rodzaju Capsicum, inne niż słodka papryka (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (produkty zawierające chili)

0910 91 05

Gałka muszkatołowa (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Kwiat muszkatołowy (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Imbir (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Żywność – suszone przyprawy)

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Indie (IN)

Aflatoksyny

20

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Ketmia jadalna

ex 0709 99 90

20

Indie (IN)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (2)

50

(Żywność – świeża)

 

Gałka muszkatołowa (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonezja (ID)

Aflatoksyny

20

Kwiat muszkatołowy (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Żywność – suszone przyprawy)

 

Groch w strąkach (niełuskany)

ex 0708 10 00

40

Kenia (KE)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (16)

10

Fasola w strąkach (niełuskana)

ex 0708 20 00

40

(Żywność – świeża lub schłodzona)

 

 

Pestki arbuza (Egusi, Citrullus lanatus) i produkty pochodne

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatoksyny

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Żywność)

 

 

Mięta

ex 1211 90 86

30

Maroko (MA)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (17)

10

(Żywność – świeże zioła)

 

 

Pestki arbuza (Egusi, Citrullus lanatus) i produkty pochodne

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoksyny

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Żywność)

 

 

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Tajlandia (TH)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (9)

10

(Żywność – świeża)

 

 

Liście kolendry

ex 0709 99 90

72

Tajlandia (TH)

Salmonella (6)

10

Bazylia (pospolita, azjatycka)

ex 1211 90 86

20

Mięta

ex 1211 90 86

30

(Żywność – świeże zioła)

 

 

Liście kolendry

ex 0709 99 90

72

Tajlandia (TH)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (4)

20

Bazylia (pospolita, azjatycka)

ex 1211 90 86

20

(Żywność – świeże zioła)

 

 

Wspięga chińska (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Tajlandia (TH)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (4)

20

ex 0710 22 00

10

Bakłażan

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Warzywa kapustne

0704; ex 0710 80 95

76

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

 

Papryka słodka (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (8)

10

Pomidory

0702 00 00; 0710 80 70

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

Winogrona suszone

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ochratoksyna A

50

(Żywność)

 

Liście kolendry

ex 0709 99 90

72

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (15)

20

Bazylia (pospolita, azjatycka)

ex 1211 90 86

20

Mięta

ex 1211 90 86

30

Pietruszka

ex 0709 99 90

40

(Żywność – świeże zioła)

 

 

Ketmia jadalna

ex 0709 99 90

20

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS lub metodami oznaczania pojedynczych pozostałości (15)

20

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Żywność – świeża)

 

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Republika Południowej Afryki (ZA)

Aflatoksyny

10

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pasze i żywność)

 


(1)  Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, a w nomenklaturze towarów w ramach tego kodu nie wyróżniono żadnych podziałów, kod CN jest oznaczony »ex«.

(2)  W szczególności pozostałości: amitrazu, acefatu, aldikarbu, benomylu, karbendazymu, chlorfenapyru, chloropiryfosu, CS2 (ditiokarbaminianów), diafentiuronu, diazinonu, dichlorfosu, dikofolu, dimetoatu, endosulfanu, fenamidonu, imidachloprydu, malationu, metamidofosu, metiokarbu, metomylu, monokrotofosu, ometoatu, oksamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu, tiakloprydu.

(3)  W szczególności pozostałości: acefatu, metamidofosu, triazofosu, endosulfanu, monokrotofosu, metomylu, tiodikarbu, diafentiuronu, tiametoksamu, fipronilu, oksamylu, acetamiprydu, indoksakarbu i mandipropamidu.

(4)  W szczególności pozostałości: acefatu, karbarylu, karbendazymu, karbofuranu, chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, dimetoatu, etionu, malationu, metalaksylu, metamidofosu, metomylu, monokrotofosu, ometoatu, profenofosu, protiofosu, kwinalfosu, triadimefonu, triazofosu, dikrotofosu, EPN, triforyny.

(5)  W szczególności pozostałości: triazofosu, oksydemetonu metylowego, chloropiryfosu, acetamiprydu, tiametoksamu, klotianidyny, metamidofosu, acefatu, propargitu i monokrotofosu.

(6)  Metoda referencyjna EN/ISO 6579 lub metoda poddana walidacji w odniesieniu do metody referencyjnej zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1).

(7)  W szczególności pozostałości: karbendazymu, cyflutryny, cyprodynilu, diazinonu, dimetoatu, etionu, fenitrotionu, fenpropatryny, fludioksonilu, heksaflumuronu, lambda-cyhalotryny, metiokarbu, metomylu, ometoatu, oksamylu, fentoatu, tiofanatu metylowego.

(8)  W szczególności pozostałości: metomylu, oksamylu, karbendazymu, klofentezyny, diafentiuronu, dimetoatu, formetanatu, malationu, procymidonu, tetradifonu, tiofanatu metylowego.

(9)  W szczególności pozostałości: karbofuranu, metomylu, ometoatu, dimetoatu, triazofosu, malationu, profenofosu, protiofosu, etionu, karbendazymu, triforyny, procymidonu, formetanatu.

(10)  W szczególności pozostałości: buprofezyny, imidaklopridu, fenwaleratu i esfenwaleratu (sumy izomerów RS i SR), profenofosu, trifluraliny, triazofosu, triadimefonu i triadimenolu (sumy triadimefonu i triadimenolu), cypermetryny (cypermetryny zawierającej inne mieszaniny izomerów składowych (sumy izomerów)).

(11)  W szczególności pozostałości: triazofosu, triadimefonu i triadimenolu (sumy triadimefonu i triadimenolu), parationu metylowego, fentoatu, metydationu.

(12)  W szczególności pozostałości: karbofuranu (sumy), chloropiryfosu, cypermetryny (sumy), cyprokonazolu, dikofolu (sumy), difenokonazolu, dinotefuranu, etionu, flusilazolu, folpetu, prochlorazu, profenofosu, propikonazolu, tiofanatu metylowego i triforyny.

(13)  Gatunek Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultywar alboglabra. Znany także jako »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »Chinese bare Jielan«.

(14)  W szczególności pozostałości: chlorofenapiru, fipronilu, karbendazymu, acetamiprydu, dimetomorfu i propikonazolu.

(15)  W szczególności pozostałości: karbofuranu, karbendazymu (sumy), chloropiryfosu, profenofosu, permetryny, heksakonazolu, difenokonazolu, propikonazolu, fipronilu, propargitu, flusilazolu, fentoatu, cypermetryny, metomylu, kwinalfosu, pencykuronu, metydationu, dimetoatu (sumy), fenbukonazolu.

(16)  W szczególności pozostałości: dimetoatu (sumy), chloropiryfosu, acefatu, metamidofosu, metomylu, diafentiuronu, indoksakarbu.

(17)  W szczególności pozostałości: chloropiryfosu, cypermetryny, dimetoatu (sumy), endosulfanu (sumy), heksakonazolu, parationu metylowego (sumy), metomylu, flutriafolu, karbendazymu (sumy), flubendiamidu, myklobutanilu, malationu (sumy).”