20.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/38


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1234/2012

z dnia 19 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (1), w szczególności jego art. 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozdział V rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 ustanawia procedury identyfikacji statków rybackich prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (statki rybackie NNN), a także procedury sporządzania unijnego wykazu takich statków. Artykuł 37 wymienionego rozporządzenia przewiduje działania podejmowane wobec statków rybackich wpisanych do przedmiotowego wykazu.

(2)

Pierwszy unijny wykaz statków rybackich NNN ustanowiono rozporządzeniem Komisji (UE) nr 468/2010 (2), zmienionym następnie rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 724/2011 (3).

(3)

Zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 w unijnym wykazie powinny również figurować statki rybackie znajdujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa.

(4)

Wszystkie regionalne organizacje ds. rybołówstwa przyjęły zasadę publikowania wykazu statków NNN oraz uaktualniania odpowiedniego wykazu podczas corocznych posiedzeń (4).

(5)

Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, po otrzymaniu od regionalnej organizacji ds. rybołówstwa wykazów statków rybackich, co do których istnieje podejrzenie lub w przypadku których stwierdzono, że prowadzą połowy NNN, Komisja uaktualnia unijny wykaz.

(6)

Komisja otrzymała uaktualnione wykazy w wyniku corocznych posiedzeń regionalnych organizacji ds. rybołówstwa.

(7)

Jako że te same statki mogą być umieszczone w wykazach pod różnymi nazwami i/lub banderami w zależności od czasu ich wpisania do wykazów regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, uaktualniony unijny wykaz powinien zawierać różne nazwy i/lub bandery ustalone przez odpowiednie regionalne organizacje ds. rybołówstwa.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 468/2010.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Część B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 468/2010 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 131 z 29.5.2010, s. 22.

(3)  Dz.U. L 194 z 26.7.2011, s. 14.

(4)  Ostatnia aktualizacja: CCAMLR: wykaz statków NNN na 2011 r. przyjęty na corocznym posiedzeniu CCAMLR-XXX w dniach 24 października – 4 listopada 2011 r.; SEAFO: wykaz statków NNN SEAFO zawiera wykazy CCAMLR, NEAFC-B oraz NAFO; ICCAT: wykaz statków NNN na 2012 r. przyjęty na corocznym posiedzeniu w listopadzie 2011 r. (zalecenie 11-18); IATTC: wykaz na 2012 r. przyjęty na 83. posiedzeniu IATTC w czerwcu 2012 r.; NEAFC: wykaz B AM 2011-18 statków NNN przyjęty na 30. corocznym posiedzeniu w listopadzie 2011 r.; NAFO: wykaz na 2012 r. przyjęty na 33. corocznym posiedzeniu w dniach 19–23 września 2011 r.; WCPFC: wykaz statków NNN WCPFC na 2012 r. z dnia 30 marca 2012 r. (ważny od dnia 30 maja 2012 r.).


ZAŁĄCZNIK

„CZĘŚĆ B

Statki umieszczone w wykazie zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008

Numer identyfikacyjny statku wg IMO (1)/numer referencyjny wg regionalnej organizacji ds. rybołówstwa

Nazwa statku (poprzednia nazwa) (2)

Państwo bandery lub terytorium bandery (wg regionalnej organizacji ds. rybołówstwa) (2)

Regionalna organizacja ds. rybołówstwa, która umieściła statek w swoim wykazie (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (poprzednia bandera: Saint Kitts i Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzania (poprzednie bandery: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Nieznane (poprzednie bandery: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Nieznane (ostatnia znana bandera: Indonezja)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Nieznane (ostatnia znana bandera: Indonezja)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Nieznane

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Nieznane

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Nieznane

IATTC,ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (poprzednie bandery: Gwinea Równikowa, Zjednoczone Królestwo)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Nieznane

IATTC, ICCAT

20080001 (ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Republika Gwinei (Konakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Nieznane (poprzednie bandery: Rosja, Gruzja [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Nieznane

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (poprzednia bandera: Seszele)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruzja

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Libia, Wyspa Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Nieznane

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (poprzednia bandera: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Nieznane

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Nieznane (poprzednia bandera: Malezja)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzania (poprzednie bandery: Korea Północna (KRLD), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO]/nieznane [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Tajwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Nieznane

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iran (poprzednia bandera: Hiszpania)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Nieznane (poprzednie bandery: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Nieznane (poprzednie bandery: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Nieznane

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Nieznane

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Republika Gwinei (Konakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Boliwia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Nieznane

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Nieznane (ostatnia znana bandera: Togo [NAFO]/Portugalia [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruzja

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Chiny (poprzednie bandery: Gruzja, Rosja)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Nieznane

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Nieznane (ostatnia znana bandera: Gwinea Równikowa)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)

ORCA

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/Nieznane [SEAFO] (ostatnie znane bandery: Mongolia, Togo [CCAMLR]/Gwinea Równikowa, Urugwaj [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (ostatnie znane bandery: Mongolia, Gwinea Równikowa)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (poprzednia bandera: Republika Gwinei (Konakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)

REYMAR 6

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigeria (ostatnie znane bandery: Togo, Gwinea Równikowa)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Libia, Zjednoczone Królestwo)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Saint Vincent i Grenadyny)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Nieznane

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Nieznane (ostatnie znane bandery: Togo, Seszele)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Nieznane (ostatnie znane bandery: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Chiny (poprzednie bandery: Gruzja, Rosja)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzania [CCAMLR]/Nieznane [SEAFO] (poprzednie bandery: Mongolia, Namibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzania (poprzednie bandery: Korea Północna (KRLD), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Tajwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Nieznane (ostatnia znana bandera: Gruzja)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (poprzednia bandera: Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Międzynarodowa Organizacja Morska

(2)  Dodatkowych informacji należy szukać na stronach internetowych regionalnych organizacji ds. rybołówstwa (RFMO).”