12.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1158/2012

z dnia 27 listopada 2012 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymienione w dodatkach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), zwanej dalej „konwencją”.

(2)

Załącznikiem III do konwencji objęto ostatnio następujące gatunki: Diospyros aculeata, Diospyros analamerensis, Diospyros anosivolensis, Diospyros baroniana, Diospyros bemarivensis, Diospyros bernieri, Diospyros bernieriana, Diospyros bezofensis, Diospyros boinensis, Diospyros boivini, Diospyros calophylla, Diospyros caucheana, Diospyros cinnamomoides, Diospyros clusiifolia, Diospyros conifera, Diospyros coursiana, Diospyros cupulifera, Diospyros danguyana, Diospyros decaryana, Diospyros dycorypheoides, Diospyros ebenifera, Diospyros enervis, Diospyros erinacea, Diospyros erythrosperma, Diospyros filipes, Diospyros fuscovelutina, Diospyros geayana, Diospyros gneissicola, Diospyros gracilipes, Diospyros greveana, Diospyros haplostylis, Diospyros hazomainty, Diospyros hemiteles, Diospyros heterosepala, Diospyros humbertiana, Diospyros humbertii, Diospyros implexicalyx, Diospyros ketsensis, Diospyros laevis, Diospyros lamiana, Diospyros lanceolata, Diospyros latispathulata, Diospyros lenticellata, Diospyros leucomelas, Diospyros leucocalyx, Diospyros lokohensis, Diospyros louveli, Diospyros madagascariensis, Diospyros madecassa, Diospyros magnifolia, Diospyros manampetsae, Diospyros mangabensis, Diospyros mangorensis, Diospyros mapingo, Diospyros masoalensis, Diospyros mcphersonii, Diospyros meeusiana, Diospyros microrhombus, Diospyros montigena, Diospyros myriophylla, Diospyros myrtifolia, Diospyros myrtilloides, Diospyros natalensis, Diospyros neraudii, Diospyros nigricans, Diospyros nodosa, Diospyros obducta, Diospyros occlusa, Diospyros olacinoides, Diospyros onivensis, Diospyros parifolia, Diospyros parvifolia, Diospyros perreticulata, Diospyros perrieri, Diospyros pervillei, Diospyros platycalyx, Diospyros pruinosa, Diospyros quartzitarium, Diospyros quercina, Diospyros revaughanii, Diospyros rubrolanata, Diospyros sakalavarum, Diospyros sclerophylla, Diospyros seychellarum, Diospyros sphaerosepala, Diospyros stenocarpa, Diospyros striicalyx, Diospyros subacuta, Diospyros subenervis, Diospyros subfalciformis, Diospyros subsessilifolia, Diospyros subtrinervis, Diospyros tampinensis, Diospyros tetraceros, Diospyros tetrapoda, Diospyros torquata, Diospyros toxicaria, Diospyros tropophylla, Diospyros urschii, Diospyros velutipes, Diospyros vera, Diospyros vescoi, Diospyros viguieriana, Dalbergia louvelii, Dalbergia monticola, Dalbergia normandii, Dalbergia purpurascens, Dalbergia xerophila (wszystkie z adnotacjami) na wniosek Madagaskaru; Dalbergia darienensis, Dalbergia retusa (oba z adnotacjami) na wniosek Panamy; Cryptobranchus alleganiensis na wniosek Stanów Zjednoczonych; Sphyrna lewini na wniosek Kostaryki.

(3)

Zmiany wprowadzone w załączniku III do konwencji wymagają zatem wprowadzenia zmian także w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(4)

Do ogólnego wpisu dotyczącego Agalychnis spp. w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 należy dodać przypis w celu wskazania nazw pięciu gatunków objętych tym wpisem.

(5)

Do wpisu dotyczącego Scleropages formosus w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97 należy dodać przypis w celu wskazania, że wpis ten obejmuje nowo opisany takson Scleropages inscriptus.

(6)

Nazwę rzędu „RAJIFORMES” należy zastąpić nazwą „PRISTIFORMES”, tak aby odpowiadała ona odniesieniu w taksonomii przyjętej przez CITES.

(7)

Należy zmienić adnotacje do wpisu dotyczącego Cedrela fissilis, Cedrela lilloi i Cedrela odorata w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97, a wpis dotyczący tych gatunków w załączniku D do tego rozporządzenia powinien być w związku z tym skreślony, tak aby usunąć brak spójności pomiędzy załącznikami do CITES a załącznikami do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97. W związku z zakresem zmian właściwe jest, dla celów przejrzystości, zastąpienie całego załącznika do tego rozporządzenia.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1.

Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:

a)

nazwy gatunków; lub

b)

wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.

2.

Skrót »ssp.« jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.

3.

Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.

4.

Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Rady 2009/147/WE (1) lub dyrektywy Rady 92/43/EWG (2).

5.

Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:

a)

»ssp.« jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;

b)

»var(s).« jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz

c)

»fa.« jest wykorzystywany w celu określenia formy.

6.

Symbole »(I)«, »(II)« oraz »(III)« umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7–9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.

7.

Symbol »(I)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.

8.

Symbol »(II)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.

9.

Symbol »(III)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do dodatku III.

10.

»Kultywar« oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter, oraz c) które zachowuje te właściwości jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.

11.

Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.

12.

Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia symbol »#« oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów rozporządzenia w następujący sposób:

#1

Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

a)

nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);

b)

rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c)

ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz

d)

owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju Vanilla.

#2

Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

a)

nasion oraz pyłków; oraz

b)

produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.

#3

Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni.

#4

Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:

a)

nasion (w tym owoców Orchidaceae zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie ma zastosowania do nasion Cactaceae spp. wywożonych z Meksyku ani nasion Beccariophoenix madagascariensis i Neodypsis decaryi wywożonych z Madagaskaru;

b)

rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c)

ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;

d)

owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Vanilla (Orchidaceae) i z rodziny Cactaceae;

e)

łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Opuntia, podrodzaju Opuntia i Selenicereus (Cactaceae); oraz

f)

produktów gotowych Euphorbia antisyphilitica przeznaczonych do handlu detalicznego.

#5

Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

#6

Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.

#7

Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany.

#8

Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.

#9

Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonych etykietą »Wyprodukowane z materiału Hoodia spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji we współpracy z organami administracyjnymi CITES Botswany/Namibii/Afryki Południowej na mocy umowy nr BW/NA/ZA xxxxxx«.

#10

Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.

#11

Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę oraz nieprzetworzony materiał łamany.

#12

Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i olejek eteryczny, z wyjątkiem produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.

#13

Oznacza także jądro (nazywane również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkie jego pochodne.

13.

Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą in vitro w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom rozporządzenia.

14.

Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem nie podlegają przepisom rozporządzenia.

15.

W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§ 1

Wszelkie całe, lub zasadniczo całe, skóry, surowe lub garbowane.

§ 2

Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.

16.

W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§ 3

Suszone oraz świeże rośliny, włączając, tam gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.

§ 4

Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

 

Załącznik A

Załącznik B

Załącznik C

Nazwa zwyczajowa

FAUNA

CHORDATA (STRUNOWCE)

MAMMALIA

 

 

 

Ssaki

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

Widłorogowate

Antilocapra americana (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

 

Widłoróg meksykański

Bovidae

 

 

 

Wołowate, Krętorogie, Pustorożce

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Adaks

 

Ammotragus lervia (II)

 

Owca grzywiasta

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

Garna

 

Bison bison athabascae (II)

 

Bizon leśny

Bos gaurus (I) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bos frontalis, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

 

 

Gaur

Bos mutus (I) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bos grunniens, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

 

 

Jak dziki

Bos sauveli (I)

 

 

Kuprej

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bubalus bubalis, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

Bawół indyjski, arni

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa nizinny

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Bawół mindorski, tamaraw

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa górski

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 

 

Koza śruboroga, Markur

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Serau indochiński

Capricornis rubidus (I)

 

 

Serau rudy

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Serau białogrzywy

Capricornis thar (I)

 

 

Serau himalajski

 

Cephalophus brookei (II)

 

Dujker Brooke’a

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Dujker czarnopręgi

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Dujker Jentinka

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Dujker Ogilby’ego

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Dujker żółtopręgi

 

Cephalophus zebra (II)

 

Dujker zebrowaty

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

Gazella cuvieri (I)

 

 

Gazela edmi, gazela Cuviera

 

 

Gazella dorcas (III Algieria/Tunezja)

Gazela dorkas

Gazella leptoceros (I)

 

 

Gazela Lodera

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antylopa szablastoroga

 

Kobus leche (II)

 

Kob liczi

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral brunatny

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral długoogoniasty

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral himalajski

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goral szary

Nanger dama (I)

 

 

Gazela dama

Oryx dammah (I)

 

 

Oryks szablorogi

Oryx leucoryx (I)

 

 

Oryks arabski

 

Ovis ammon (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)

 

Argali

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Muflon tybetański

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau argali

 

Ovis canadensis (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Muflon cypryjski

 

Ovis vignei (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)

 

Owca stepowa

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Muflon azjatycki

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Antylopa tybetańska, orengo, cziru

 

Philantomba monticola (II)

 

Duiker modry

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Kozica pirenejska

 

Saiga borealis (II)

 

Suhak mongolski

 

Saiga tatarica (II)

 

Suhak

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antylopa czteroroga

Camelidae

 

 

 

Wielbłądy, guanako, wigonie

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanako

Vicugna vicugna (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja Primera Región]; oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)

Vicugna vicugna (II) (tylko populacje Argentyny  (3) [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii  (4) [cała populacja]; Chile  (5) [populacje Primera Región]; Peru  (6) [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)

 

Wigoń, wikunia

Cervidae

 

 

 

Jeleniowate

Axis calamianensis (I)

 

 

Jeleń kalamiański

Axis kuhlii (I)

 

 

Jeleń baweański

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Jeleń tajski

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Jeleń bagienny

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Jeleń bucharski

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algieria/Tunezja)

Jeleń berberyjski

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hanguł

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Daniel mezopotamski

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemale, taruki

 

 

Mazama americana ceresina (III Gwatemala)

Mazama ruda środkowoamerykańska mazama gwatemalska

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Mundżak czarny

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Mundżak wielki

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gwatemala)

Jeleń gwatemalski

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Jeleń pampasowy

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu północny, pudu ekwadorski

Pudu puda (I)

 

 

Pudu południowy, pudu chilijski

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

Rucervus eldii (I)

 

 

Jeleń Elda

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotamowate

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hipopotam karłowaty

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hipopotam nilowy

Moschidae

 

 

 

Piżmowiec

Moschus spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

Moschus spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)

 

Piżmowiec

Suidae

 

 

 

Babirussy, dziki, guźce, świnie

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirussa

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirussa środkowocelebeska

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirussa północnocelebeska

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirussa malengeńska

Sus salvanius (I)

 

 

Świnia karłowata

Tayassuidae

 

 

 

Pekari

 

Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje Pecari tajacu Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Pekari

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pekari Wagnera

CARNIVORA

Ailuridae

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda mała

Canidae

 

 

 

Psowate

 

 

Canis aureus (III Indie)

Szakal złocisty

Canis lupus (I/II)

(wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo)

 

Wilk, wilk szary

Canis simensis

 

 

Kaberu

 

Cerdocyon thous (II)

 

Lis krabojad, majkong

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Wilk grzywiasty

 

Cuon alpinus (II)

 

Cyjon

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Kolpeo

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Lis Darwina

 

Lycalopex griseus (II)

 

Argentyński lis szary

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Lis pampasowy

Speothos venaticus (I)

 

 

Pies leśny

 

 

Vulpes bengalensis (III Indie)

Lis bengalski

 

Vulpes cana (II)

 

Lis afgański, lis Blanforda

 

Vulpes zerda (II)

 

Fenek

Eupleridae

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanruk, wiwera falanruk

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka, cyweta malgaska

Felidae

 

 

 

Kotowate

 

Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)

 

Cats

Acinonyx jubatus (I) (roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia)

 

 

Gepard

Caracal caracal (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Karakal, ryś stepowy

Catopuma temminckii (I)

 

 

Mormi, kot złoty azjatycki

Felis nigripes (I)

 

 

Kot czarnostopy

Felis silvestris (II)

 

 

Żbik

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Kot argentyński

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Kot andyjski

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Oncilla, kot tygrysi

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margaj

Lynx lynx (II)

 

 

Ryś europejski

Lynx pardinus (I)

 

 

Ryś iberyjski

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Pantera mglista

Panthera leo persica (I)

 

 

Lew azjatycki

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

Panthera pardus (I)

 

 

Lampart

Panthera tigris (I)

 

 

Tygrys

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Kot marmurkowy

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Kot bengalski

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Kot z Iriomote

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Kot kusy

Prionailurus rubiginosus (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Kot rdzawy, kot rudy

Puma concolor coryi (I)

 

 

Puma z Florydy

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Puma kostarykańska

Puma concolor couguar (I)

 

 

Puma wschodnia

Puma yagouaroundi (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

Pantera śnieżna, irbis

Herpestidae

 

 

 

Mangusty

 

 

Herpestes fuscus (III Indie)

Mangusta brunatna

 

 

Herpestes edwardsii (III Indie)

Mangusta indyjska

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)

Mangusta złocista

 

 

Herpestes smithii (III Indie)

Mangusta Smitha

 

 

Herpestes urva (III Indie)

Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa

 

 

Herpestes vitticollis (III Indie)

Mangusta pręgoszyja

Hyaenidae

 

 

 

Hienowate

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Protel

Mephitidae

 

 

 

Skunksy

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Surillo patagoński, skunks patagoński

Mustelidae

 

 

 

Łasicowate

Lutrinae

 

 

 

Wydry

 

Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Wydry

Aonyx capensis microdon (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Wydra kameruńska

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Wydra morska kalifornijska

Lontra felina (I)

 

 

Wydra patagońska

Lontra longicaudis (I)

 

 

Wydra długoogonowa

Lontra provocax (I)

 

 

Wydra południowa

Lutra lutra (I)

 

 

Wydra europejska

Lutra nippon (I)

 

 

Wydra japońska

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Arirania, wydra olbrzymia

Mustelinae

 

 

 

Kunowate

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Hirara

 

 

Galictis vittata (III Kostaryka)

Grizon

 

 

Martes flavigula (III Indie)

Kuna żółtogardła

 

 

Martes foina intermedia (III Indie)

Kuna domowa, kamionka

 

 

Martes gwatkinsii (III Indie)

Kuna nilgiri

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Ratel, miodożer

Mustela nigripes (I)

 

 

Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi

Odobenidae

 

 

 

Mors

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Mors

Otariidae

 

 

 

Uchatkowate, uszatki, uchatki

 

Arctocephalus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Kotiki, uchatki

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Kotik chilijski

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Kotik meksykański

Phocidae

 

 

 

Fokowate

 

Mirounga leonina (II)

 

Słoń morski południowy

Monachus spp. (I)

 

 

Foki mniszki

Procyonidae

 

 

 

Szopowate

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostaryka)

Olingo

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostaryka)

Kotofretka środkowoamerykańska

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Ostronos białonosy

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugwaj)

Koati

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkażu, wikławiec, chwytacz

Ursidae

 

 

 

Niedźwiedzie

 

Ursidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Niedźwiedzie

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda wielka

Helarctos malayanus (I)

 

 

Niedźwiedź malajski

Melursus ursinus (I)

 

 

Wargacz

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy

Ursus arctos (I/II)

(tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii i podgatunek Ursus arctos isabellinus wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II)

 

 

Niedźwiedź brunatny

Ursus thibetanus (I)

 

 

Niedźwiedź himalajski

Viverridae

 

 

 

Łaszowate

 

 

Arctictis binturong (III Indie)

Binturong

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Cyweta afrykańska

 

Cynogale bennettii (II)

 

Mampalon

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Kunołaz pręgowany

 

 

Paguma larvata (III India)

Łaskun chiński

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)

Łaskun muzang

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indie)

Łaskun Jerdona

 

Prionodon linsang (II)

 

Linzang pręgowany

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linzang cętkowany

 

 

Viverra civettina (III Indie)

Cyweta malabarska, wiwera malabarska

 

 

Viverra zibetha (III Indie)

Wiwera indyjska

 

 

Viverricula indica (III Indie)

Wiwerka indyjska

CETACEA

 

 

 

Walenie

CETACEA spp. (I/II)  (7)

 

 

Walenie

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 

 

 

Liścionosowate

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugwaj)

Szerokonos pręgowany

Pteropodidae

 

 

 

Rudawkowate

 

Acerodon spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Rudawki

Acerodon jubatus (I)

 

 

Acerodon grzywiasty

 

Pteropus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Rudawki

Pteropus insularis (I)

 

 

Rudawka wyspowa

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Rudawka komorska, rudawka Livingstone’a

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Rudawka okinawska

Pteropus mariannus (I)

 

 

Rudawka mariańska

Pteropus molossinus (I)

 

 

Rudawka ponapska

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Rudawka pelewska

Pteropus pilosus (I)

 

 

Rudawka palauańska, rudawka z Palau

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rudawka rodrigueska

Pteropus samoensis (I)

 

 

Rudawka samoańska

Pteropus tonganus (I)

 

 

Rudawka tongańska

Pteropus ualanus (I)

 

 

Rudawka ualańska

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Rudawka pembska

Pteropus yapensis (I)

 

 

Rudawka yapska

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

Pancernikowate

 

 

Cabassous centralis (III Kostaryka)

Kabasu północny, kabasu czteropalcy

 

 

Cabassous tatouay (III Urugwaj)

Kabasu większy

 

Chaetophractus nationi (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)

 

Pancernik włochaty andyjski

Priodontes maximus (I)

 

 

Pancernik olbrzymi

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Niełazowate, workowce drapieżne

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Dunart długoogonowy

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Dunart piaskowy

Thylacinidae

 

 

 

Wilki workowate

Thylacinus cynocephalus (możliwe wyginięcie) (I)

 

 

Wilk workowaty, tygrys tasmański

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Kangurowate

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Drzewiak szary

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Drzewiak białogardły

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Filander kosmaty

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Filander pręgowany

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Pazurogon rudopręgi

Onychogalea lunata (I)

 

 

Pazurogon księżycowy

Phalangeridae

 

 

 

Pałankowate, oposy australijskie

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Kuskus wschodni

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskus południowy

 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus szary

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskus manuski

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus plamisty

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskus waigeański

Potoroidae

 

 

 

Kanguroszczurowate

Bettongia spp. (I)

 

 

Kanguroszczury

Caloprymnus campestris (możliwe wyginięcie) (I)

 

 

Kanguroszczur stepowy

Vombatidae

 

 

 

Wombatowate

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat szorstkowłosy

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

Zającowate

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Zajączek szczeciniasty

Romerolagus diazi (I)

 

 

Królik wulkanowy

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Kolczatkowate

 

Zaglossus spp. (II)

 

Prakolczatka

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

Bandikowate

Chaeropus ecaudatus (możliwe wyginięcie) (I)

 

 

Bandik świnionogi, bandik ogoniasty

Peramelidae

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Jamraj pręgowany zachodni

Thylacomyidae

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Wielkouch króliczy

Macrotis leucura (I)

 

 

Wielkouch króliczy mniejszy

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Koniowate

Equus africanus (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako Equus asinus, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

 

 

Osioł afrykański

Equus grevyi (I)

 

 

Zebra Grevy’ego

Equus hemionus (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki Equus hemionus hemionus i Equus hemionus khur wymienione są w dodatku I)

 

 

Dziki osioł azjatycki

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

Koń Przewalskiego

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra górska Hartmana

Equus zebra zebra (I)

 

 

Zebra przylądkowa, zebra górska przylądkowa

Rhinocerotidae

 

 

 

Nosorożce

Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)

 

 

Nosorożce

 

Ceratotherium simum simum (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)

 

Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy

Tapiridae

 

 

 

Tapiry

Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)

 

 

Tapiry

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Pangoliny, łuskowce

 

Manis spp. (II)

(został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica i Manis pentadactyla dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)

 

Pangoliny, łuskowce

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste)

 

Bradypus variegatus (II)

 

Leniwiec pstry

Megalonychidae

 

 

 

Leniwce dwupalczaste

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostaryka)

Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi

Myrmecophagidae

 

 

 

Mrówkojadowate

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty

 

 

Tamandua mexicana (III Gwatemala)

Tamandua północny

PRIMATES

 

 

 

Naczelne

 

PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Naczelne

Atelidae

 

 

 

Czepiakowate

Alouatta coibensis (I)

 

 

Wyjec panamski

Alouatta palliata (I)

 

 

Wyjec płaszczowy

Alouatta pigra (I)

 

 

Wyjec gwatemalski

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Czepiak czarnobrewy

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Czepiak panamski

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriki szary

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta

Cebidae

 

 

 

Płaksowate

Callimico goeldii (I)

 

 

Miko czarny

Callithrix aurita (I)

 

 

Marmozeta złocista, marmozeta białoucha

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Marmozeta żółtogłowa

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Marmozety lwie, lwiatki

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamaryna dwubarwna

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroya

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamaryna biała, tamaryna białonoga

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamaryna białoczuba

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Sajmiri wiewiórcza

Cercopithecidae

 

 

 

Makakowate

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Mangaba oliwkowa

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diana kongijska

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Diana ghańska

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński

Colobus satanas (II)

 

 

Gereza czarna

Macaca silenus (I)

 

 

Makak wanderu, makak uanderu

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Dryl

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandryl

Nasalis larvatus (I)

 

 

Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau

Piliocolobus foai (II)

 

 

Gereza środkowoafrykańska

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Gereza uzungwańska

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Gereza trójbarwna

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Gereza Pennanta

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Gereza ruda kameruńska

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Gereza kenijska, gereza tana

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Gereza ugandyjska

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Gereza Thollona

Presbytis potenziani (I)

 

 

Langur mentawajski

Pygathrix spp. (I)

 

 

Duki, langury

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Rokselany

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Hulman kaszmirski

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Hulman szary

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hulman zwyczajny

Semnopithecus hector (I)

 

 

Hulman północnoindyjski

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Hulman czarnołapy

Semnopithecus priam (I)

 

 

Hulman czubaty

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Hulman nepalski

Simias concolor (I)

 

 

Pagi

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Langur Delacoura

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Langur wietnamski

Trachypithecus geei (I)

 

 

Langur złocisty

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Lutung wietnamski

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langur nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

 

 

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Langur ciemnogłowy

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

Lemurki

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Lemurki

Daubentoniidae

 

 

 

Palczak madagaskarski

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Palczak madagaskarski

Hominidae

 

 

 

Człowiekowate

Gorilla beringei (I)

 

 

Goryl wschodni

Gorilla gorilla (I)

 

 

Goryl zachodni

Pan spp. (I)

 

 

Szympansy

Pongo abelii (I)

 

 

Orangutan sumatrzański

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan

Hylobatidae

 

 

 

Gibony

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibony

Indriidae

 

 

 

Indrisy, sifaki i awahi

Indriidae spp. (I)

 

 

Indrisy, sifaki i awahi

Lemuridae

 

 

 

Lemury

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemury

Lepilemuridae

 

 

 

Lepilemury

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lepilemury

Lorisidae

 

 

 

Lorisowate

Nycticebus spp. (I)

 

 

Lori

Pitheciidae

 

 

 

Saki

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakari

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Titi blond

Callicebus melanochir (II)

 

 

Titi czarnołapy

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Titi czarnoczelny

Callicebus personatus (II)

 

 

Titi maskowy

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki białonosy

Tarsiidae

 

 

 

Wyraki

Tarsius spp. (II)

 

 

Wyraki

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

Słonie

Elephas maximus (I)

 

 

Słoń azjatycki

Loxodonta africana (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)

Loxodonta africana (II)

(tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe (8); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)

 

Słoń afrykański

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

Szynszyle

Chinchilla spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)

 

 

Szynszyle

Cuniculidae

 

 

 

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutiowate

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti brunatny

Erethizontidae

 

 

 

Ursonowate

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Igłozwierz meksykański

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Igłozwierz długokolcy

Hystricidae

 

 

 

Jeżozwierzowate

Hystrix cristata

 

 

Jeżozwierz afrykański

Muridae

 

 

 

Myszowate

Leporillus conditor (I)

 

 

Zającoszczur długouchy

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Bobroszczurek

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

Wiewiórkowate

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański

 

 

Marmota caudata (III Indie)

Świstak długoogoniasty

 

 

Marmota himalayana (III Indie)

Świstak himalajski

 

Ratufa spp. (II)

 

Jelarangi

 

Callosciurus erythraeus

 

 

 

Sciurus carolinensis

 

Wiewiórka szara

 

 

Sciurus deppei (III Kostaryka)

 

 

Sciurus niger

 

 

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaje, wiewióreczniki

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Diugoń

Dugong dugon (I)

 

 

Diugoń

Trichechidae

 

 

 

Manaty

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis oraz Trichechus manatus wymienione w dodatku I. Trichechus senegalensis jest wymieniony w dodatku II.)

 

 

Manaty

AVES

 

 

 

Ptaki

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

Kaczkowate

Anas aucklandica (I)

 

 

Cyraneczka auklandzka

 

Anas bernieri (II)

 

Cyraneczka madagaskarska

Anas chlorotis (I)

 

 

Cyraneczka rdzawa

 

Anas formosa (II)

 

Cyraneczka bajkalska

Anas laysanensis (I)

 

 

Krzyżówka białooka

Anas nesiotis (I)

 

 

Cyraneczka campbellska

Anas querquedula

 

 

Cyranka, cyranka zwyczajna

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Piżmówka malajska

Aythya innotata

 

 

Podgorzałka madagaskarska

Aythya nyroca

 

 

Podgorzałka zwyczajna

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Bernikla aleucka

Branta ruficollis (II)

 

 

Bernikla rdzawoszyja

Branta sandvicensis (I)

 

 

Nene

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Piżmówka amerykańska

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Łabędź czarnoszyi

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Drzewica karaibska, drzewica kubańska

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Drzewica czarnobrzucha

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Drzewica dwubarwna

Mergus octosetaceus

 

 

Tracz brazylijski

 

Oxyura jamaicensis

 

Sterniczka jamajska

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Sterniczka zwyczajna

Rhodonessa caryophyllacea (możliwe wyginięcie) (I)

 

 

Różanka

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Dziwonos

Tadorna cristata

 

 

Kazarka czubata

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Kolibry

 

Trochilidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Kolibry

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Pustelnik hakodzioby

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

Kulony

 

 

Burhinus bistriatus (III Gwatemala)

Kulon amerykański

Laridae

 

 

 

Mewy

Larus relictus (I)

 

 

Mewa reliktowal

Scolopacidae

 

 

 

Bekasowate

Numenius borealis (I)

 

 

Kulik eskimoski

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Kulik cienkodzioby

Tringa guttifer (I)

 

 

Brodziec nakrapiany

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

Czaplowate

Ardea alba

 

 

Czapla biała

Bubulcus ibis

 

 

Czapla złotawa

Egretta garzetta

 

 

Czapla nadobna

Balaenicipitidae

 

 

 

Trzewikodzioby

 

Balaeniceps rex (II)

 

Trzewikodziób

Ciconiidae

 

 

 

Bocianowate

Ciconia boyciana (I)

 

 

Bocian czarnodzioby

Ciconia nigra (II)

 

 

Bocian czarny

Ciconia stormi

 

 

Bocian garbaty

Jabiru mycteria (I)

 

 

Żabiru amerykański

Leptoptilos dubius

 

 

Marabut indyjski

Mycteria cinerea (I)

 

 

Dławigad malajski

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Flamingi

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flaming, czerwonak

Threskiornithidae

 

 

 

Ibisowate

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis szkarłatny

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis łysy

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis pustelnik

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis czubaty

Platalea leucorodia (II)

 

 

Warzęcha zwyczajna

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis olbrzymi

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

Gołębiowate

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobarczyk

Claravis godefrida

 

 

Siniaczek paskowany

Columba livia

 

 

Gołąb skalny

Ducula mindorensis (I)

 

 

Muszkatela okularowa

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Gołąb zbroczony

 

Goura spp. (II)

 

Korońce

Leptotila wellsi

 

 

Gołębik grenadyjski

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Gołąb różany

Streptopelia turtur

 

 

Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

Dzioborożce

 

Aceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dzioborożce

Aceros nipalensis (I)

 

 

Dzioborożec rudy

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Dzioborożce

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Dzioborożce

 

Berenicornis spp. (II)

 

Dzioborożce

 

Buceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dzioborożce

Buceros bicornis (I)

 

 

Dzioborożec wielki

 

Penelopides spp. (II)

 

Dzioborożce

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Hełmoróg tęgodzioby

 

Rhyticeros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dzioborożce

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Dzioborożec białolicy

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

Turaki

 

Tauraco spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Turaki

Tauraco bannermani (II)

 

 

Turak kameruński

FALCONIFORMES

 

 

 

Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Dzienne ptaki drapieżne

Accipitridae

 

 

 

Jastrzębiowate

Accipiter brevipes (II)

 

 

Krogulec krótkonogi

Accipiter gentilis (II)

 

 

Jastrząb gołębiarz, gołębiarz

Accipiter nisus (II)

 

 

Krogulec zwyczajny

Aegypius monachus (II)

 

 

Sęp kasztanowaty

Aquila adalberti (I)

 

 

Orzeł iberyjski

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Orzeł przedni

Aquila clanga (II)

 

 

Orlik grubodzioby

Aquila heliaca (I)

 

 

Orzeł cesarski

Aquila pomarina (II)

 

 

Orlik krzykliwy

Buteo buteo (II)

 

 

Myszołów zwyczajny

Buteo lagopus (II)

 

 

Myszołów włochaty

Buteo rufinus (II)

 

 

Myszołów kurhannik

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Hakodziób kubański

Circaetus gallicus (II)

 

 

Gadożer zwyczajny, krótkoszpon gadożer

Circus aeruginosus (II)

 

 

Błotniak stawowy

Circus cyaneus (II)

 

 

Błotniak zbożowy

Circus macrourus (II)

 

 

Błotniak biały, błotniak blady

Circus pygargus (II)

 

 

Błotniak popielaty

Elanus caeruleus (II)

 

 

Kaniuk zwyczajny

Eutriorchis astur (II)

 

 

Pręgoczub

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Orłosęp brodaty

Gyps fulvus (II)

 

 

Sęp płowy

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)

 

 

Bieliki

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpia wielka

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Orzełek południowy

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Orzełek włochaty

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Białostrząb szarogłowy

Milvus migrans (II) (z wyjątkiem Milvus migrans lineatus objętego załącznikiem B)

 

 

Kania czarna

Milvus milvus (II)

 

 

Kania ruda

Neophron percnopterus (II)

 

 

Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp

Pernis apivorus (II)

 

 

Trzmielojadzwyczajny, pszczołojad

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Małpożer

Cathartidae

 

 

 

Kondorowate

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kondor kalifornijski

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kondor królewski

Vultur gryphus (I)

 

 

Kondor wielki

Falconidae

 

 

 

Sokołowate

Falco araeus (I)

 

 

Pustułka seszelska

Falco biarmicus (II)

 

 

Raróg górski

Falco cherrug (II)

 

 

Raróg zwyczajny, raróg stepowy

Falco columbarius (II)

 

 

Drzemlik

Falco eleonorae (II)

 

 

Sokół skalny

Falco jugger (I)

 

 

Raróg indyjski, sokół indyjski

Falco naumanni (II)

 

 

Pustułeczka

Falco newtoni (I) (tylko populacja Seszeli)

 

 

Pustułka malgaska

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Sokół berberyjski

Falco peregrinus (I)

 

 

Sokół wędrowny

Falco punctatus (I)

 

 

Pustułka maskareńska

Falco rusticolus (I)

 

 

Białozór

Falco subbuteo (II)

 

 

Kobuz

Falco tinnunculus (II)

 

 

Pustułka zwyczajna

Falco vespertinus (II)

 

 

Kobczyk zwyczajny

Pandionidae

 

 

 

Rybołowy

Pandion haliaetus (II)

 

 

Orzeł rybołów

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbia)

 

 

Czubacz niebieskodzioby

Crax blumenbachii (I)

 

 

Czubacz czerwonodzioby

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

Czubacz żółtoguzy

 

Crax fasciolata

 

Czubacz gołolicy

 

 

Crax globulosa (III Kolumbia)

Czubacz koralowy

 

 

Crax rubra (III Kolumbia, Kostaryka, Gwatemala i Honduras)

Czubacz zmienny

Mitu mitu (I)

 

 

Czubacz garbonosy

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Jednoróg

 

 

Ortalis vetula (III Gwatemala/Honduras)

Czakalaka północna

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

Czubacz hełmiasty

Penelope albipennis (I)

 

 

Penelopa białoskrzydła

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Penelopa rdzawobrzucha

 

 

Penelopina nigra (III Gwatemala)

Penelopina

Pipile jacutinga (I)

 

 

Grdacz czarnoczelny

Pipile pipile (I)

 

 

Grdacz trinidadzki

Megapodiidae

 

 

 

Nogale

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Nogal hełmiasty

Phasianidae

 

 

 

Kurowate

 

Argusianus argus (II)

 

Argus malajski

Catreus wallichii (I)

 

 

Bażant himalajski

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Przepiór wirginijski

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Uszak biały

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Uszak brunatny

 

Gallus sonneratii (II)

 

Kur siwy

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Kuropatnik

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Olśniak himalajski

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Olśniak zielonosterny

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Olśniak białosterny

Lophura edwardsi (I)

 

 

Kiściec annamski

 

Lophura hatinhensis

 

Kiściec wietnamski

Lophura imperialis (I)

 

 

Kiściec cesarski

Lophura swinhoii (I)

 

 

Kiściec tajwański

 

 

Meleagris ocellata (III Gwatemala)

Indyk pawi

Odontophorus strophium

 

 

Przepiór białolicy

Ophrysia superciliosa

 

 

Przepiórecznik

 

Pavo muticus (II)

 

Paw złoty

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Wieloszpon szary

 

Polyplectron germaini (II)

 

Wieloszpon wietnamski

 

Polyplectron malacense (II)

 

Wieloszpon pawi

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Wieloszpon lśniący, wieloszpon palawański

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Wieloszpon białobrody

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Argus czubaty

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Bażant kasztanowaty

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Bażant birmański

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Bażant tajwański

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Ułar kaspijski

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Ułar tybetański

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan żółtolicy

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopan plamisty

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopan rudolicy

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopan satyr

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Preriokur dwuczuby

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

Żurawie

 

Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Żurawie

Grus americana (I)

 

 

Żuraw krzykliwy

Grus canadensis (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki Grus canadensis nesiotes oraz Grus canadensis pulla są wymienione w dodatku I)

 

 

Żuraw kanadysjki

Grus grus (II)

 

 

Żuraw zwyczajny

Grus japonensis (I)

 

 

Zuraw mandżurski

Grus leucogeranus (I)

 

 

Żuraw biały

Grus monacha (I)

 

 

Żuraw białogłowy

Grus nigricollis (I)

 

 

Żuraw czarnoszyi

Grus vipio (I)

 

 

Żuraw białoszyi

Otididae

 

 

 

Dropie

 

Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dropie

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Drop indyjski

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Hubara arabska

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Hubara

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Hubarka bengalska

Otis tarda (II)

 

 

Drop zwyczajny

Sypheotides indicus (II)

 

 

Hubarka długoczuba, hubarka indyjska

Tetrax tetrax (II)

 

 

Strepet

Rallidae

 

 

 

Chruściele

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Wodnik brunatny

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

Gąszczaki

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Gąszczak krzykliwy

Cotingidae

 

 

 

Bławatnikowate

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

Strojnoczub amazoński

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

Strojnoczub długobrody

Cotinga maculata (I)

 

 

Bławatnik modry

 

Rupicola spp. (II)

 

Skalikurki

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Bławatnik białoskrzydły

Emberizidae

 

 

 

Trznadlowate

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Kardynałek żółty

 

Paroaria capitata (II)

 

Kardynał żółtodzioby

 

Paroaria coronata (II)

 

Kardynał czubaty

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tangarka wspaniała

Estrildidae

 

 

 

Astryldy

 

Amandava formosa (II)

 

Bengalik oliwkowy

 

Lonchura fuscata

 

Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Ryżowiec siwy

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Amadynka czarnogardła

Fringillidae

 

 

 

Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate

Carduelis cucullata (I)

 

 

Czyż czerwony

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Czyż żółtolicy

Hirundinidae

 

 

 

Jaskółkowate

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka

Icteridae

 

 

 

Kacykowate

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Kacyk słoneczny

Meliphagidae

 

 

 

Miodojady

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Miodojad żółtoczuby

Muscicapidae

 

 

 

Muchołówki

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Namorzynek maskareński

 

Cyornis ruckii (II)

 

Niltawa samotna

Dasyornis broadbenti litoralis (możliwe wyginięcie) (I)

 

 

Kolcopiórek rudy

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Kolcopiórek mały

 

Garrulax canorus (II)

 

Sójkowiec białooki

 

Garrulax taewanus (II)

 

Sójkowiec tajlandzki

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Pekińczyk srebrnouchy, mezja

 

Leiothrix lutea (II)

 

Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Krasnoliczek samotny

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Sępowronka żółtogłowa

Picathartes oreas (I)

 

 

Sępowronka kameruńska

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Muchodławka maskareńska

Paradisaeidae

 

 

 

Cudowronki, ptaki rajskie

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Cudowronki, ptaki rajskie

Pittidae

 

 

 

Kurtaczkowate

 

Pitta guajana (II)

 

Kurtaczek prążkowany

Pitta gurneyi (I)

 

 

Kurtaczek czarnobrzuchy

Pitta kochi (I)

 

 

Kurtaczek wąsaty

 

Pitta nympha (II)

 

Kurtaczek blady

Pycnonotidae

 

 

 

Bilbile

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bilbil żółtogłowy

Sturnidae

 

 

 

Szpakowate

 

Gracula religiosa (II)

 

Gwarek czczony

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Szpak balijski

Zosteropidae

 

 

 

Szlarniki

Zosterops albogularis (I)

 

 

Szlarnik białopierśny

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

Fregaty

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fragata białobrzucha

Pelecanidae

 

 

 

Pelikany

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelikan kędzierzawy

Sulidae

 

 

 

Głuptaki

Papasula abbotti (I)

 

 

Głuptak czarnoskrzydły

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

Brodacze

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

Brodacz wielkodzioby

Picidae

 

 

 

Dzięciołowate

Campephilus imperialis (I)

 

 

Dzięcioł cesarski

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi

Ramphastidae

 

 

 

Tukany

 

 

Baillonius bailloni (III Argentyna)

Tukan szafranowy

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Arasari czarnoszyi

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentyna)

Arasari brązowouchy

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Arasari czarnogłowy

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentyna)

Tukan zielonodzioby

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tukan tęczodzioby

 

Ramphastos toco (II)

 

Tukan toko

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tukan czerwonodzioby

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tukan żółtogardły

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentyna)

Tukanik plamodzioby

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

Perkozy

Podilymbus gigas (I)

 

 

Perkoz gwatemalski

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosy

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatros krótkosterny

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papugowe

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus oraz Psittacula krameri, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Papugowe

Cacatuidae

 

 

 

Kakadu

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Kakadu białooka

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Kakadu filipińska

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Kakadu molucka

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Kakadu żółtolica

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Żałobnica palmowa

Loriidae

 

 

 

Lory

Eos histrio (I)

 

 

Lora przepasana

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)

 

 

Loreczki

Psittacidae

 

 

 

Papugi właściwe

Amazona arausiaca (I)

 

 

Amazonka czerwonoszyja

Amazona auropalliata (I)

 

 

Amazonka żółtoszyja

Amazona barbadensis (I)

 

 

Amazonka żółtoramienna

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska

Amazona finschi (I)

 

 

Amazonka liliogłowa

Amazona guildingii (I)

 

 

Amazonka królewska

Amazona imperialis (I)

 

 

Amazonka cesarska

Amazona leucocephala (I)

 

 

Amazonka kubańska

Amazona oratrix (I)

 

 

Amazonka żółtogardła

Amazona pretrei (I)

 

 

Amazonka czerwonouda

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Amazonka tęczowa

Amazona tucumana (I)

 

 

Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska

Amazona versicolor (I)

 

 

Amazonka z St. Lucia

Amazona vinacea (I)

 

 

Amazonka pąsowa

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa

Amazona vittata (I)

 

 

Amazonka portorykańska

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Ary niebieskie

Ara ambiguus (I)

 

 

Ara oliwkowa

Ara glaucogularis (I)

 

 

Ara szafirowa

Ara macao (I)

 

 

Ara żółtoskrzydła

Ara militaris (I)

 

 

Ara zielona

Ara rubrogenys (I)

 

 

Ara różowooka

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Ara modra

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Modrolotka kozia

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Modrolotka szmaragdowa

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Modrolotka czerwonoczelna

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Modrolotka żółtawa

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Figówka czerwonoucha

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Modrolotka czubata

Guarouba guarouba (I)

 

 

Konura złota

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Łąkówka krasobrzucha

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Konura żółtolica

Pezoporus occidentalis (możliwe wyginięcie) (I)

 

 

Papużka żółtobrzucha

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Papużka ziemna

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Barwinka czerwonogłowa

Primolius couloni (I)

 

 

Ara niebieskogłowa

Primolius maracana (I)

 

 

Ara marakana, marakana

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Świergotka złotoskrzydła

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Świergotka czarnogłowa

Psephotus pulcherrimus (możliwe wyginięcie) (I)

 

 

Świergotka rajska

Psittacula echo (I)

 

 

Aleksandretta krótkosterna

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Rudosterka błękitnoszyja

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Meksykanki

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

Nandu

Pterocnemia pennata (I) (z wyjątkiem Pterocnemia pennata pennata, która jest wymieniona w załączniku B)

 

 

Nandu plamiste

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandu plamiste

 

Rhea americana (II)

 

Nandu szare

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

Pingwiny

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pingwin afrykański

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pingwin peruwiański

STRIGIFORMES

 

 

 

Sowy

 

STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Sowy

Strigidae

 

 

 

Puszczykowate

Aegolius funereus (II)

 

 

Włochatka zwyczajna

Asio flammeus (II)

 

 

Sowa błotna

Asio otus (II)

 

 

Uszatka zwyczajna, sowa uszata

Athene noctua (II)

 

 

Pójdźka zwyczajna

Bubo bubo (II) (z wyjątkiem Bubo bubo bengalensis, który jest objęty załącznikiem B)

 

 

Puchacz zwyczajny

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Sóweczka zwyczajna

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Pójdźka leśna

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Syczek wielki

Ninox natalis (I)

 

 

Sowica prążkowana

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Sowica kukułcza

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Sowa śnieżna

Otus ireneae (II)

 

 

Syczek brunatny

Otus scops (II)

 

 

Syczek zwyczajny

Strix aluco (II)

 

 

Puszczyk zwyczajny

Strix nebulosa (II)

 

 

Puszczyk mszarny

Strix uralensis (II) (z wyjątkiem Strix uralensis davidi, który jest objęty załącznikiem B)

 

 

Puszczyk uralski

Surnia ulula (II)

 

 

Sowa jarzębata

Tytonidae

 

 

 

Płomykówkowate

Tyto alba (II)

 

 

Płomykówka zwyczajna

Tyto soumagnei (I)

 

 

Płomykówka madagaskarska

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

Strusie

Struthio camelus (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

 

Struś

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

Kusacze

Tinamus solitarius (I)

 

 

Kusacz samotny

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

Trogony

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Kwezal herbowy

REPTILIA

 

 

 

Gady

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodylowe

 

CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Krokodylowe

Alligatoridae

 

 

 

Aligatorowate

Alligator sinensis (I)

 

 

Aligator chiński

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Kajman okularowy

Caiman latirostris (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)

 

 

Kajman szerokopyski

Melanosuchus niger (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)

 

 

Kajman czarny

Crocodylidae

 

 

 

Krokodylowate

Crocodylus acutus (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)

 

 

Krokodyl amerykański

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Krokodyl wąskopyski

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Krokodyl z Orinoko

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Krokodyl filipiński

Crocodylus moreletii (I) (z wyjątkiem populacji Belize i Meksyku, które są objęte załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)

 

 

Krokodyl meksykański

Crocodylus niloticus (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)

 

 

Krokodyl nilowy

Crocodylus palustris (I)

 

 

Krokodyl błotny

Crocodylus porosus (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)

 

 

Krokodyl słonowodny

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Krokodyl kubański

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Krokodyl syjamski

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Krokodyl krótkopyski

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Krokodyl gawialowy

Gavialidae

 

 

 

Gawiale

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gawial gangesowy

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

Tuatary, hatterie

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuatary, hatterie

SAURIA

Agamidae

 

 

 

Agamy

 

Uromastyx spp. (II)

 

Biczogony

Chamaeleonidae

 

 

 

Kameleonowate

 

Bradypodion spp. (II)

 

 

 

Brookesia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

Chamaeleo spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Kameleony

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Kameleon pospolity, kameleon europejski

 

Furcifer spp. (II)

 

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Kameleony żyworodne

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Kameleony żyworodne

Cordylidae

 

 

 

Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste

 

Cordylus spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

Gekonowate

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nowa Zelandia)

 

 

 

Naultinus spp. (III Nowa Zelandia)

 

 

Phelsuma spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

 

Helodermatidae

 

 

 

Helodermowate, helodermy

 

Heloderma spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)

 

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Heloderma meksykańska

Iguanidae

 

 

 

Legwanowate, legwany

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Legwan morski

Brachylophus spp. (I)

 

 

Legwany witijskie

 

Conolophus spp. (II)

 

Legwany lądowe z Galapagos

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Legwan ostroogonowy z Utili

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Legwan ostroogonowy z Roatánu

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Legwan ostroogonowy gwatemalski

Cyclura spp. (I)

 

 

Legwany nosorogie

 

Iguana spp. (II)

 

Iguany

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

 

Lacertidae

 

 

 

Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe

Gallotia simonyi (I)

 

 

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Jaszczurka Lilforda

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Jaszczurka z Ibizy

Scincidae

 

 

 

Scynkowate, scynki

 

Corucia zebrata (II)

 

Scynk nadrzewny

Teiidae

 

 

 

Tejowate, teidy, warany amerykańskie

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Teju krokodylogonowy

 

Dracaena spp. (II)

 

Teju kajmanowy

 

Tupinambis spp.(II)

 

 

Varanidae

 

 

 

Warany

 

Varanus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Warany

Varanus bengalensis (I)

 

 

Waran indyjski

Varanus flavescens (I)

 

 

Waran żółtawy

Varanus griseus (I)

 

 

Waran szary

Varanus komodoensis (I)

 

 

Waran z Komodo

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Waran Graya

Xenosauridae

 

 

 

Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Jaszczurka krokodylowata, guzowiec krokodylowy

SERPENTES

 

 

 

Węże

Boidae

 

 

 

Dusiciele, dusicielowate

 

Boidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dusiciele, dusicielowate

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskarski boa naziemny

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa argentyński

Epicrates inornatus (I)

 

 

Boa portorykański

Epicrates monensis (I)

 

 

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Boa jamajski

Eryx jaculus (II)

 

 

Strzelec stepowy

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskarski boa drzewny

Bolyeriidae

 

 

 

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

 

Colubridae

 

 

 

Węże właściwe, połozowate

 

 

Atretium schistosum (III Indie)

 

 

 

Cerberus rynchops (III Indie)

Połoz psiogłowy

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Żabojad argentyński

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Jajożer indyjski

 

Ptyas mucosus (II)

 

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Indie)

 

Elapidae

 

 

 

Zdradnicowate

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Koralówka atlantycka

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Koralówka czarnopasa

 

Naja atra (II)

 

Kobra pospolita

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra nepalska

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

 

Naja naja (II)

 

Okularnik indyjski

 

Naja oxiana (II)

 

Kobra środkowoazjatycka

 

Naja philippinensis (II)

 

 

 

Naja sagittifera (II)

 

 

 

Naja samarensis (II)

 

 

 

Naja siamensis (II)

 

 

 

Naja sputatrix (II)

 

 

 

Naja sumatrana (II)

 

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kobra królewska

Loxocemidae

 

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

Pytony

 

Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)

 

Pytony

Python molurus molurus (I)

 

 

Pyton tygrysi

Tropidophiidae

 

 

 

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

 

Viperidae

 

 

 

Żmijowate

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Grzechotnik straszliwy

 

Crotalus durissus unicolor

 

 

 

 

Daboia russelii (III Indie)

Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa

Vipera latifii

 

 

Żmija irańska

Vipera ursinii (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSRR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

 

Żmija łąkowa

 

Vipera wagneri (II)

 

 

TESTUDINES

 

 

 

Żółwie

Carettochelyidae

 

 

 

Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski

Chelidae

 

 

 

Żółwie wężoszyjne, żółwie wężoszyje, matamatowate

 

Chelodina mccordi (II)

 

Chelodyna rotiańska

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Wężogłówka zachodnioaustralijska

Cheloniidae

 

 

 

Żółwie morskie

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Żółwie morskie

Chelydridae

 

 

 

Żółwie skorpuchowate

 

 

Macrochelys temminckii (III – Stany Zjednoczone Ameryki)

Żółw sępi

Dermatemydidae

 

 

 

Spłaszczkowate, żółwie spłaszczone

 

Dermatemys mawii (II)

 

Żółw spłaszczony

Dermochelyidae

 

 

 

Żółwie skórzaste

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Żółwie skórzaste

Emydidae

 

 

 

Żółwie błotne, żółwie słodkowodne

 

Chrysemys picta

 

Żółw malowany

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Żółw leśny

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Żółw torfowiskowy

 

 

Graptemys spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki)

 

 

Terrapene spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Terapeny

Terrapene coahuila (I)

 

 

Terapena wodna

 

Trachemys scripta elegans

 

Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy

Geoemydidae

 

 

 

Batagurowate, batagury

Batagur affinis (I)

 

 

 

Batagur baska (I)

 

 

Batagur słodkowodny, batagur baska

 

Batagur spp. (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

 

 

 

Geoemyda spengleri (III Chiny)

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

Żółw świątynny

 

Heosemys depressa (II)

 

 

 

Heosemys grandis (II)

 

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Żółw kolczasty

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Żółw celebeski

 

Malayemys macrocephala (II)

 

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

 

 

 

Mauremys iversoni (III Chiny)

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Chiny)

 

 

Mauremys mutica (II)

 

 

 

 

Mauremys nigricans (III Chiny)

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Chiny)

 

 

 

Mauremys reevesii (III Chiny)

 

 

 

Mauremys sinensis (III Chiny)

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

 

Morenia ocellata (I)

 

 

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Chiny)

 

 

 

Ocadia philippeni (III Chiny)

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

 

 

Pangshura spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

 

Pangshura tecta (I)

 

 

 

 

 

Sacalia bealei (III Chiny)

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Chiny)

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Chiny)

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

 

Platysternidae

 

 

 

Żółw wielkogłowy

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Żółw wielkogłowy

Podocnemididae

 

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

 

Testudinidae

 

 

 

Żółwie lądowe

 

Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy Geochelone sulcata pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)

 

Żółwie lądowe

Astrochelys radiata (I)

 

 

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

 

Testudo graeca (II)

 

 

Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski

Testudo hermanni (II)

 

 

Żółw grecki

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Żółw egipski

Testudo marginata (II)

 

 

Żółw obrzeżony

Trionychidae

 

 

 

Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste

 

Amyda cartilaginea (II)

 

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

 

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

 

Aspideretes hurum (I)

 

 

 

Aspideretes nigricans (I)

 

 

 

 

Chitra spp. (II)

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

 

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

 

Palea steindachneri (III Chiny)

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

 

Pelodiscus axenaria (III Chiny)

 

 

 

Pelodiscus maackii (III Chiny)

 

 

 

Pelodiscus parviformis (III Chiny)

 

 

 

Rafetus swinhoei (III Chiny)

 

AMPHIBIA

 

 

 

Płazy

ANURA

 

 

 

Płazy bezogonowe

Bufonidae

 

 

 

Ropuchy

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

 

Bufo periglenes (I)

 

 

 

Bufo superciliaris (I)

 

 

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

 

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Chile)

 

Dendrobatidae

 

 

 

Drzewołazowate, drzewołazy

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

 

Hylidae

 

 

 

 

 

Agalychnis spp. (II) (9)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Mantellowate

 

Mantella spp. (II)

 

 

Microhylidae

 

 

 

Żaby wąskopyskie

Dyscophus antongilii (I)

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

 

Ranidae

 

 

 

Żabowate, żaby właściwe

 

Conraua goliath

 

Żaba goliat

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

 

 

Rana catesbeiana

 

 

Rheobatrachidae

 

 

 

Żaby australijskie, żółwinkowate

 

Rheobatrachus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Żaby australijskie

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Żaba gęborodna

CAUDATA

 

 

 

Płazy ogoniaste

Ambystomatidae

 

 

 

Ambystomy

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański

Cryptobranchidae

 

 

 

Skrytoskrzelne

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandry olbrzymie

 

 

Cryptobranchus alleganiensis (III Stany Zjednoczone Ameryki)

 

Salamandridae

 

 

 

Salamandrowate

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Traszka zagrosańska

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Spodouste

CARCHARHINIFORMES

Sphyrnidae

 

 

 

 

 

 

Sphyrna lewini (III Kostaryka)

 

LAMNIFORMES

 

 

 

Lamnokształtne

Cetorhinidae

 

 

 

Długoszparowate

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Długoszpar, rekin olbrzymi

Lamnidae

 

 

 

Lamnowate

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Zarłacz biały

 

 

Lamna nasus (III 27 państw członkowskich)

Żarłacz śledziowy, lamna

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

Dywanokształtne

Rhincodontidae

 

 

 

 

 

Rhincodon typus (II)

 

Rekin wielorybi

PRISTIFORMES

 

 

 

Rajokształtne

Pristidae

 

 

 

Piłowate

Pristidae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)

 

 

Piłowate

 

Pristis microdon (II) (jedynie w celu umożliwienia międzynarodowej wymiany handlowej żywymi zwierzętami do odpowiednich i dopuszczalnych akwariów, głównie w celach ochronnych. Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany)

 

Piła słodkowodna

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Promieniopłetwe, kostnopromieniste, kostnopromienne

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

Jesiotrokształtne

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

 

Acipenseridae

 

 

 

Jesiotrowate

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Jesiotr krótkonosy

Acipenser sturio (I)

 

 

Jesiotr zachodni

ANGUILLIFORMES

 

 

 

Węgorzokształtne

Anguillidae

 

 

 

Węgorzowate

 

Anguilla anguilla (II)

 

Węgorz europejski

CYPRINIFORMES

 

 

 

Karpiokształtne

Catostomidae

 

 

 

Czukuczanowate

Chasmistes cujus (I)

 

 

 

Cyprinidae

 

 

 

Karpiowate

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

 

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

Kostnojęzykokształtne, arowanokształtne, arapaimokształtne

Osteoglossidae

 

 

 

Kostnojęzykowe

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Scleropages formosus (I) (10)

 

 

Arowana azjatycka

PERCIFORMES

 

 

 

Okoniokształtne

Labridae

 

 

 

Wargaczowate

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Wargacz garbogłowy

Sciaenidae

 

 

 

Kulbinowate

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Totoaba

SILURIFORMES

 

 

 

Sumokształtne

Pangasiidae

 

 

 

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Pangaz

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

Ciernikokształtne

Syngnathidae

 

 

 

Igliczniowate

 

Hippocampus spp. (II)

 

Pławikoniki, koniki morskie

SARCOPTERYGII

 

 

 

Mięśniopłetwe

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 

 

 

Rogozębowate

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Rogoząb, barramunda

COELACANTHIFORMES

 

 

 

Celakantokształtne, latimeriokształtne, trzonicokształtne

Latimeriidae

 

 

 

 

Latimeria spp. (I)

 

 

 

SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Strzykwy

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

 

 

 

Isostichopus fuscus (III Ekwador)

 

ARTHROPODA (STAWONOGI)

ARACHNIDA

 

 

 

Pajęczaki

ARANEAE

Theraphosidae

 

 

 

Ptasznikowate

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

 

SCORPIONES

 

 

 

Skorpiony

Scorpionidae

 

 

 

 

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

 

 

Pandinus imperator (II)

 

 

INSECTA

 

 

 

Owady

COLEOPTERA

 

 

 

Chrząszcze

Lucanidae

 

 

 

Stag beetles

 

 

Colophon spp. (III Republika Południowej Afryki)

Jelonkowate

Scarabaeidae

 

 

 

Żukowate

 

Dynastes satanas (II)

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

Motyle

Nymphalidae

 

 

 

Rusałkowate, południcowate, południce, perłowce

 

 

Agrias amydon boliviensis (III Boliwia)

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III Boliwia)

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III Boliwia)

 

Papilionidae

 

 

 

Paziowate

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

 

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

 

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

 

Papilio hospiton (I)

 

 

 

 

Papilio morondavana

 

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

Parides ascanius

 

 

 

Parides hahneli

 

 

Parnassius apollo (II)

 

 

 

 

Teinopalpus spp. (II)

 

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

 

 

Troides spp. (II)

 

 

ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

 

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 

 

 

Pijawkowate

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Pijawka lekarska

 

Hirudo verbana (II)

 

Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska

MOLLUSCA (MIĘCZAKI)

BIVALVIA

 

 

 

Małże

MYTILOIDA

Mytilidae

 

 

 

Omułkowate

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

 

UNIONOIDA

Unionidae

 

 

 

Skójkowate

Conradilla caelata (I)

 

 

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

 

Dromus dromas (I)

 

 

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

 

Lampsilis satur (I)

 

 

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

 

 

Pleurobema clava (II)

 

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

 

Potamilus capax (I)

 

 

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

 

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

 

Unio nickliniana (I)

 

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

 

Villosa trabalis (I)

 

 

 

VENEROIDA

Tridacnidae

 

 

 

Przydacznie

 

Tridacnidae spp. (II)

 

 

GASTROPODA

 

 

 

Ślimaki, brzuchonogi

MESOGASTROPODA

Strombidae

 

 

 

Skrzydelniki

 

Strombus gigas (II)

 

 

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 

 

 

 

Achatinella spp. (I)

 

 

 

Camaenidae

 

 

 

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

 

CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)

ANTHOZOA

 

 

 

Koralowce

ANTIPATHARIA

 

 

 

Kolczniki

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Koralowce czarne

GORGONACEAE

 

 

 

Gorgonie

Coralliidae

 

 

 

Korale szlachetne

 

 

Corallium elatius (III Chiny)

 

 

 

Corallium japonicum (III Chiny)

 

 

 

Corallium konjoi (III Chiny)

 

 

 

Corallium secundum (III Chiny)

 

HELIOPORACEA

Helioporidae

 

 

 

Korale niebieskie

 

Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek Heliopora coerulea) (11)

 

Korale niebieskie

SCLERACTINIA

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (11)

 

 

STOLONIFERA

Tubiporidae

 

 

 

Organeczniki

 

Tubiporidae spp. (II) (11)

 

Organeczniki

HYDROZOA

 

 

 

Stułbiopławy

MILLEPORINA

Milleporidae

 

 

 

 

 

Milleporidae spp. (II) (11)

 

 

STYLASTERINA

Stylasteridae

 

 

 

 

 

Stylasteridae spp. (II) (11)

 

 

FLORA

AGAVACEAE

 

 

 

Agawowate

Agave parviflora (I)

 

 

 

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

 

 

Nolina interrata (II)

 

 

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amarylkowate

 

Galanthus spp. (II) #4

 

 

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

 

ANACARDIACEAE

 

 

 

 

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

 

 

Operculicarya pachypus (II)

 

 

APOCYNACEAE

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

 

 

Pachypodium spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4

 

 

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

 

ARALIACEAE

 

 

 

Araliowate

 

Panax ginseng (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3

 

 

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

 

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Araukariowate

Araucaria araucana (I)

 

 

Araukaria

BERBERIDACEAE

 

 

 

Berberysowate

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

 

BROMELIACEAE

 

 

 

Bromeliowate, ananasowate, zapylcowate

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

 

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

 

 

Tillandsia kautskyi (II) #4

 

 

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

 

 

Tillandsia sprengeliana (II) #4

 

 

 

Tillandsia sucrei (II) #4

 

 

 

Tillandsia xerographica (II) (12) #4

 

 

CACTACEAE

 

 

 

Kaktusowate

 

CACTACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz Pereskia spp., Pereskiopsis spp. i Quiabentia spp.) (13) #4

 

Kaktusowate

Ariocarpus spp. (I)

 

 

 

Astrophytum asterias (I)

 

 

 

Aztekium ritteri (I)

 

 

 

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

 

Discocactus spp. (I)

 

 

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

 

Echinocereus schmollii (I)

 

 

 

Escobaria minima (I)

 

 

 

Escobaria sneedii (I)

 

 

 

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

 

Mammillaria solisioides (I)

 

 

 

Melocactus conoideus (I)

 

 

 

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

 

Melocactus paucispinus (I)

 

 

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

 

Pachycereus militaris (I)

 

 

 

Pediocactus bradyi (I)

 

 

 

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

 

Pediocactus paradinei (I)

 

 

 

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

 

Pediocactus sileri (I)

 

 

 

Pelecyphora spp. (I)

 

 

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

 

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

 

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

 

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

 

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

 

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

 

Strombocactus spp. (I)

 

 

 

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

 

Uebelmannia spp. (I)

 

 

 

CARYOCARACEAE

 

 

 

 

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Złożone (astrowate)

Saussurea costus (I) (znany również jako S. lappa, Aucklandia lappa lub A. costus)

 

 

 

CRASSULACEAE

 

 

 

Gruboszowate

 

Dudleya stolonifera (II)

 

 

 

Dudleya traskiae (II)

 

 

CUCURBITACEAE

 

 

Zygosicyos pubescens (II) (określany również jako Xerosicyos pubescens)

 

 

 

 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

 

CUPRESSACEAE

 

 

 

Cyprysowate

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

 

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

 

CYATHEACEAE

 

 

 

Olbrzymkowate

 

Cyathea spp. (II) #4

 

 

CYCADACEAE

 

 

 

Sagowcowate

 

CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4

 

Sagowcowate

Cycas beddomei (I)

 

 

 

DICKSONIACEAE

 

 

 

 

 

Cibotium barometz (II) #4

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana i D. stuebelii) #4

 

 

DIDIEREACEAE

 

 

 

 

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

 

DIOSCOREACEAE

 

 

 

 

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

 

DROSERACEAE

 

 

 

 

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

 

EBENACEAE

 

 

Ebonies

 

 

 

Diospyros aculeata (III Madagaskar) (w tym odm. meridionalis) #5

 

 

 

Diospyros analamerensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros anosivolensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros baroniana (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros bemarivensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros bernieri (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros bernieriana (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros bezofensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros boinensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros boivini (III Madagaskar) (w tym odm. manongarivensis) #5

 

 

 

Diospyros calophylla (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros caucheana (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros cinnamomoides (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros clusiifolia (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros conifera (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros coursiana (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros cupulifera (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros danguyana (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros decaryana (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros dycorypheoides (III Madagaskar) (w tym odm. meridionalis) #5

 

 

 

Diospyros ebenifera (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros enervis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros erinacea (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros erythrosperma (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros filipes (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros fuscovelutina (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros geayana (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros gneissicola (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros gracilipes (III Madagaskar) (w tym odm. lecomtei, parvifolia, velutipes i subenervis) #5

 

 

 

Diospyros greveana (III Madagaskar) (w tym odm. boinensis) #5