16.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 936/2012

z dnia 4 października 2012 r.

zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (1), a w szczególności jego art. 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 widać wyraźnie, że konieczne są zmiany we wszystkich załącznikach do tego rozporządzenia w celu ich zaktualizowania i poprawy stosowania rozporządzenia w praktyce, a także ułatwienia elektronicznego stosowania omawianego postępowania w ramach europejskiego atlasu sądowego w sprawach cywilnych. Standardowe formularze w załącznikach do rozporządzenia wymagają zmiany w celu uwzględnienia Bułgarii i Rumunii, zaktualizowania walut oraz ułatwienia ich uzupełniania przez powodów, pozwanych i przez sądy.

(2)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i w związku z tym nie jest nim związana ani nie ma ono do niej zastosowania,

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1896/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 399 z 30.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IV

Image

Image


ZAŁĄCZNIK V

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK VI

Image

Image


ZAŁĄCZNIK VII

Image

Image