25.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 867/2012

z dnia 24 września 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2011/782/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (2) w celu nadania skutku większości środków przewidzianych w decyzji 2011/782/WPZiB.

(2)

Decyzja Rady 2012/420/WPZiB z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca decyzję 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (3) przewiduje dodatkowy środek, polegający na obowiązku przeprowadzania przez państwa członkowskie inspekcji wszystkich statków wodnych i statków powietrznych zmierzających do Syrii, jeżeli państwa członkowskie posiadają informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że ładunek zawiera przedmioty, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane lub wymagają uzyskania zezwolenia.

(3)

W odniesieniu do tego środka decyzja 2012/420/WPZiB przewiduje także, że statki wodne i statki powietrzne transportujące ładunki do Syrii podlegają wymogowi przedstawienia dodatkowej informacji przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem o wszystkich towarach przywożonych do państwa członkowskiego lub z niego wywożonych.

(4)

Ponadto decyzja 2012/420/WPZiB przewiduje odstępstwo od zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych w przypadku transferu należnych środków finansowych związanych z udzielaniem wsparcia finansowego obywatelom Syrii, którzy się kształcą, biorą udział w szkoleniach zawodowych lub prowadzą badania naukowe w Unii.

(5)

Należy wprowadzić zmiany w przepisach przewidujących odstępstwa od zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych Centralnego Banku Syrii.

(6)

Niektóre z tych środków wchodzą w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w związku z czym ich wdrożenie wymaga działań regulacyjnych na szczeblu unijnym, w szczególności aby zapewnić jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(7)

Z tej samej przyczyny konieczna jest zmiana w celu wyjaśnienia zakresu rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„r)

»obszar celny Unii« oznacza obszar określony w art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4).

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2c

1.   Przepisy określające obowiązek przedłożenia z wyprzedzeniem informacji określonych w odpowiednich przepisach dotyczących deklaracji skróconych oraz zgłoszeń celnych w rozporządzeniu (EWG) nr 2913/92 i rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (5) mają zastosowanie do wszystkich towarów wywożonych z obszaru celnego Unii do Syrii.

Osoba lub podmiot przedkładający te informacje przedstawia również wszelkie zezwolenia, jeśli są one wymagane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Zajęcie i usunięcie sprzetu, towarów lub technologii, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane zgodnie z art. 2 i 2a niniejszego rozporządzenia, mogą – zgodnie z prawem krajowym lub decyzją właściwego organu – być przeprowadzone na koszt osoby lub podmiotu, o których mowa w ust. 1, lub, jeśli nie jest możliwe odzyskanie tych kosztów od tej osoby lub podmiotu, koszty mogą – zgodnie z prawem krajowym – być odzyskane od jakiejkolwiek osoby lub pomiotu ponoszących odpowiedzialność za przewóz towarów lub sprzętu stanowiący próbę nielegalnej dostawy, sprzedaży, przekazania lub wywozu.

3)

art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zakazuje się:

a)

sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu sprzętu lub technologii wymienionych w załączniku VII, które mają być wykorzystywane w ramach budowy lub instalacji w Syrii nowych elektrowni do produkcji energii elektrycznej;

b)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia lub reasekuracji, w odniesieniu do jakiegokolwiek projektu, o którym mowa w lit. a).”;

4)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 20a

Na zasadzie odstępstwa od art. 14 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na przekazanie przez podmiot finansowy wymieniony w załączniku II lub IIa, lub za jego pośrednictwem, funduszy lub zasobów gospodarczych, w przypadku gdy przekazanie związane jest z płatnością dokonaną przez osobę lub podmiot niewymienione w załączniku II lub IIa w związku z udzieleniem wsparcia finansowego obywatelom Syrii, którzy się kształcą, biorą udział w szkoleniach zawodowych lub prowadzą badania naukowe w Unii, pod warunkiem że właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego stwierdził – z osobna w każdym przypadku – że płatności nie otrzyma, bezpośrednio lub pośrednio, osoba ani podmiot wymienione w załączniku II lub IIa.”;

5)

art. 21a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 21a

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 14 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na:

a)

przekazanie przez Centralny Bank Syrii lub za jego pośrednictwem funduszy lub zasobów gospodarczych otrzymanych i zamrożonych po dniu jego wskazania, w przypadku gdy przekazanie takie związane jest z płatnością należną w związku z konkretną umową handlową; lub

b)

przekazanie funduszy lub zasobów gospodarczych na rzecz Centralnego Banku Syrii lub za jego pośrednictwem, w przypadku gdy przekazanie takie związane jest z płatnością należną w związku z konkretną umową handlową,

pod warunkiem że właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego stwierdził – z osobna w każdym przypadku – że płatności nie otrzyma, bezpośrednio lub pośrednio, osoba ani podmiot wymienione w załączniku II lub IIa i pod warunkiem że przekazanie to nie jest z innych względów zakazane przez niniejsze rozporządzenie.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 14 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na przekazanie zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych dokonywane przez Centralny Bank Syrii lub za jego pośrednictwem w celu zapewnienia instytucjom finansowym podlegającym jurysdykcji państw członkowskich płynności środków na finansowanie działalności handlowej.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2012 r.

W imieniu Rady

A. D. MAVROYIANNIS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 56.

(2)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 196 z 24.7.2012, s. 59.

(4)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.”;

(5)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.”;