19.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 839/2012

z dnia 18 września 2012 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie mocznika jako dodatku paszowego dla przeżuwaczy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę produktów dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczącej niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (2).

(2)

Dyrektywą 82/471/EWG zezwolono na stosowanie mocznika bez ograniczeń czasowych. Produkt ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt, zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożony został wniosek o ponowną ocenę mocznika jako dodatku paszowego dla przeżuwaczy, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki dietetyczne”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 7 marca 2012 r. (3), że w proponowanych warunkach stosowania mocznik nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko, dostarcza natomiast azotu niebiałkowego do syntezy białka bakteryjnego w żwaczu. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena mocznika dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tej substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Ponieważ zmieniono warunki udzielenia zezwolenia na stosowanie mocznika i ponieważ nie występują bezpośrednie natychmiastowe skutki dla bezpieczeństwa, należy przewidzieć rozsądny okres czasu, jaki powinien upłynąć przed udzieleniem zezwolenia, aby zainteresowane strony mogły przygotować się na nowe wymogi wynikające z takiego zezwolenia. Należy ponadto uwzględnić okres przejściowy na zużycie istniejących zapasów mocznika, zgodnie z dyrektywą 82/471/EWG, oraz zapasów paszy zawierającej mocznik.

(7)

Pasza zawierająca różne dodatki, na które sukcesywnie udzielano zezwoleń zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, musi być etykietowana zgodnie z nowymi przepisami, co pociąga za sobą niewspółmiernie skomplikowany proces ciągłych i częstych zmian etykiet takiej paszy przez odpowiednie podmioty. Właściwe jest zatem zmniejszenie obciążenia administracyjnego podmiotów poprzez wyznaczenie okresu umożliwiającego płynną zmianę etykietowania.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej „mocznik i jego pochodne”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Wymogi dotyczące etykietowania

Pasza zawierająca mocznik jest etykietowana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem najpóźniej od dnia 19 maja 2013 r.

Jednakże pasza zawierająca mocznik, która została opatrzona etykietą zgodnie z dyrektywą 82/471/EWG przed dniem 19 maja 2013 r., może być nadal wprowadzana do obrotu do wyczerpania zapasów.

Artykuł 3

Środki przejściowe

Zapasy mocznika i paszy zawierającej mocznik istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane zgodnie z warunkami przewidzianymi w dyrektywie 82/471/EWG do czasu ich wyczerpania.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 213 z 21.7.1982, s. 8.

(3)  Dziennik EFSA 2012; 10(3):2624.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria „dodatki dietetyczne” Grupa funkcjonalna: mocznik i jego pochodne

3d1

Mocznik

 

Skład dodatku

 

Zawartość mocznika: minimum 97 %

 

Zawartość azotu: 46 %

 

Charakterystyka substancji czynnej

Diaminometanal, nr CAS 58069-82-2, wzór chemiczny: (NH2)2CO

 

Metody analityczne  (1)

 

W celu oznaczenia całkowitej zawartości azotu w dodatku: miareczkowanie (metoda 2.3.3 w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003)

 

W celu oznaczenia zawartości biuretu w całkowitej ilości azotu w dodatku: spektrofotometria (metoda 2.5 w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003)

 

W celu oznaczenia zawartości mocznika w premiksach, mieszankach paszowych i materiałach paszowych: spektrofotometria (załącznik III.D do rozporządzenia (WE) nr 152/2009)

Przeżuwacze z rozwiniętym żwaczem

 

8 800

W informacjach na temat stosowania dodatku paszowego i paszy zawierającej mocznik należy zamieścić następujące wskazówki:

„Mocznik mogą otrzymywać wyłącznie zwierzęta z rozwiniętym żwaczem. Maksymalną dawkę mocznika należy wprowadzać stopniowo. Maksymalną zawartość mocznika należy stosować wyłącznie w połączeniu z dietą bogatą w lekkostrawne węglowodany i ubogą w rozpuszczalny azot.

W dziennej dawce pokarmowej maksymalnie 30 % całkowitego azotu powinno pochodzić z azotu mocznikowego.”

19 listopada 2022 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.