14.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 815/2012

z dnia 13 września 2012 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego art. 44 ust. 1, art. 44 ust. 2 akapit drugi, art. 45 ust. 1 i 2 oraz art. 51 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010 określa zasady współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (VAT). Artykuły 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 dotyczą w szczególności wymiany informacji dotyczących procedur szczególnych dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych przewidzianych w tytule XII rozdziale 6 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2). Te procedury szczególne dotyczą podatnika mającego siedzibę poza terytorium państwa członkowskiego konsumpcji deklarującego podatek VAT należny z tytułu odpowiednich sprzedaży w państwie członkowskim konsumpcji za pośrednictwem elektronicznego interfejsu w państwie członkowskim identyfikacji (system punktów kompleksowej obsługi).

(2)

Określone informacje odnoszące się do transakcji przeprowadzanych w ramach tych procedur szczególnych powinny być gromadzone i wymieniane między państwami członkowskimi. Dotyczy to konkretnie wymiany danych identyfikacyjnych między państwami członkowskimi oraz gromadzenia i wymiany między tymi państwami szczegółowych danych zawartych w deklaracji VAT, w tym korekt tych deklaracji VAT.

(3)

Aby zapewnić, że informacje są wymieniane w sposób jednolity, konieczne jest przyjęcie szczegółów technicznych dotyczących takiej wymiany, w tym jednolitej wiadomości elektronicznej. Pozwoliłoby to na opracowanie jednolitych specyfikacji technicznych i funkcjonalnych, jako że ich podstawę stanowiłyby ramy regulacyjne.

(4)

Niektóre informacje o zmianach danych identyfikacyjnych, takie jak wykluczenie ze stosowania procedury szczególnej, dobrowolne zaprzestanie stosowania tej procedury lub zmiana państwa członkowskiego identyfikacji, również powinny być bezzwłocznie w jednolity sposób wymieniane, aby umożliwić państwom członkowskim monitorowanie prawidłowego stosowania procedur szczególnych i zwalczanie oszustw. W tym celu należy dokonać wspólnych ustaleń dotyczących elektronicznej wymiany wspomnianych wyżej informacji.

(5)

W celu zminimalizowania obciążeń administracyjnych konieczne jest ustanowienie określonych wymogów dotyczących elektronicznego interfejsu ułatwiających składanie informacji na temat identyfikacji oraz deklaracji VAT przez podatników. Nie należy odbierać państwom członkowskim możliwości zapewnienia dodatkowych funkcji w celu dalszego zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

(6)

Aby zagwarantować, że informacje dotyczące rejestracji na potrzeby procedury szczególnej oraz deklaracje VAT złożone w ramach tej procedury będą mogły być skutecznie przekazywane i przetwarzane, państwa członkowskie powinny opracować elektroniczny interfejs w jednolity sposób. Dlatego konieczne jest ustanowienie jednolitej wiadomości elektronicznej służącej przekazywaniu tych informacji.

(7)

Konieczne jest wyjaśnienie, jakie informacje należy przekazać w razie braku sprzedaży w ramach procedur szczególnych w określonym okresie czasu w jednym lub we wszystkich państwach członkowskich.

(8)

W celu umożliwienia państwom członkowskim i podatnikom odwoływania się w jednoznaczny sposób do konkretnych deklaracji VAT w ich kolejnych komunikatach, w tym przy płatności podatku, państwo członkowskie identyfikacji powinno nadawać każdej deklaracji VAT unikalny numer referencyjny.

(9)

Niniejsze rozporządzenie należy stosować od tego samego dnia, od którego zastosowanie ma art. 44 i art. 45 rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu Współpracy Administracyjnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„procedura nieunijna” oznacza procedurę szczególną dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podatników niemających siedziby na terytorium Wspólnoty, ustanowioną w tytule XII rozdział 6 sekcja 2 dyrektywy 2006/112/WE;

2)

„procedura unijna” oznacza procedurę szczególną dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty, lecz nie w państwie członkowskim konsumpcji, ustanowioną w tytule XII rozdział 6 sekcja 3 dyrektywy 2006/112/WE;

3)

„procedury szczególne” oznaczają „procedurę nieunijną” oraz „procedurę unijną”;

Artykuł 2

Funkcje elektronicznego interfejsu

Elektroniczny interfejs w państwie członkowskim identyfikacji, za pośrednictwem którego podatnik zgłasza stosowanie jednej z procedur szczególnych i za pośrednictwem którego podatnik ten składa deklaracje VAT w ramach tej samej procedury w państwie członkowskim identyfikacji, ma następujące funkcje:

a)

musi oferować możliwość zapisania danych identyfikacyjnych zgodnie z art. 361 dyrektywy 2006/112/WE lub deklaracji VAT zgodnie z art. 365 i 369g dyrektywy 2006/112/WE, zanim zostaną one przedłożone;

b)

musi umożliwić podatnikowi przedłożenie odpowiednich informacji odnoszących się do deklaracji VAT drogą elektroniczną zgodnie z warunkami określonymi przez państwo członkowskie identyfikacji.

Artykuł 3

Przekazywanie informacji dotyczących identyfikacji

1.   Państwo członkowskie identyfikacji przekazuje pozostałym państwom członkowskim za pośrednictwem sieci CCN/CSI następujące informacje:

a)

informacje pozwalające na identyfikację podatnika stosującego procedurę nieunijną;

b)

podobne informacje pozwalające na identyfikację podatnika stosującego procedurę unijną;

c)

nadany numer identyfikacyjny.

Do przekazywania informacji określonych w akapicie pierwszym służy jednolita wiadomość elektroniczna określona w załączniku I. Kolumna B jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku I ma zastosowanie do procedury nieunijnej, a kolumna C ma zastosowanie do procedury unijnej.

2.   Państwo członkowskie identyfikacji bezzwłocznie powiadamia inne państwa członkowskie za pośrednictwem sieci CCN/CSI, korzystając z jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik:

a)

jest wykluczony z jednej z procedur szczególnych;

b)

dobrowolnie zaprzestaje stosowania jednej z procedur szczególnych;

c)

zmienia państwo członkowskie identyfikacji w ramach procedury unijnej.

Artykuł 4

Przedłożenie deklaracji VAT przez podatnika

1.   Podatnik przedkłada deklaracje VAT zawierające szczegółowe informacje zgodnie z art. 365 i 369g dyrektywy 2006/112/WE państwu członkowskiemu identyfikacji, korzystając z jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Kolumna B jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku III ma zastosowanie do procedury nieunijnej, a kolumna C ma zastosowanie do procedury unijnej.

2.   Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie świadczy w żadnym państwie członkowskim usług na podstawie procedur szczególnych, wypełnia się zerową deklarację VAT. W tym celu wypełnia się w jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku III w przypadku procedury unijnej jedynie pola 1, 2 oraz 21, a w przypadku procedury nieunijnej – pola 1, 2 i 11.

3.   Podatnik jest zobowiązany jedynie do podania informacji o świadczeniu usług dotyczących państwa członkowskiego konsumpcji i świadczonych z państwa członkowskiego siedziby, jeżeli usługi były świadczone w okresie rozliczeniowym w ramach procedur szczególnych odpowiednio w tym państwie członkowskim lub z tego państwa członkowskiego.

Artykuł 5

Przekazywanie informacji zawartych w deklaracji VAT

Informacje zawarte w deklaracji VAT, o której mowa w art. 4 ust. 1, są przesyłane przez państwo członkowskie identyfikacji każdemu państwu członkowskiemu konsumpcji i siedziby wymienionemu w deklaracji VAT, poprzez sieć CCN/CSI, z wykorzystaniem jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Na użytek akapitu pierwszego państwo członkowskie identyfikacji przekazuje państwu członkowskiemu konsumpcji i prowadzenia przedsiębiorstwa, w którym lub z którego usługi były świadczone, ogólne informacje zawarte w części 1 jednolitej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku III, wraz z informacjami zawartymi w części 2 tej jednolitej wiadomości elektronicznej dotyczącymi tego konkretnego państwa członkowskiego konsumpcji lub prowadzenia przedsiębiorstwa.

Państwo członkowskie identyfikacji przekazuje informacje zawarte w deklaracji VAT jedynie tym państwom członkowskim, które zostały wskazane w tej deklaracji VAT.

Artykuł 6

Unikalny numer referencyjny

Informacje przekazywane na mocy art. 5 zawierają numer referencyjny nadany przez państwo członkowskie identyfikacji, który jest niepowtarzalny dla konkretnej deklaracji VAT.

Artykuł 7

Korekty deklaracji VAT

Państwo członkowskie identyfikacji umożliwia podatnikowi korygowanie wszelkich deklaracji VAT za pomocą elektronicznego interfejsu, o którym mowa w art. 2. Państwo członkowskie identyfikacji przekazuje informacje na temat korekt do państwa członkowskiego (państw członkowskich) konsumpcji i prowadzenia przedsiębiorstwa, których to dotyczy, zgodnie z art. 5, i oznacza te informacje znacznikiem czasu.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Dane identyfikacyjne

Kolumna A

Kolumna B

Kolumna C

Numer pola

Procedura nieunijna

Procedura unijna

1

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 362 dyrektywy 2006/112/WE (1)

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 369d dyrektywy 2006/112/WE, w tym kod kraju

2

W stosownym przypadku krajowy numer identyfikacji podatkowej

 

3

Nazwa przedsiębiorstwa

Nazwa przedsiębiorstwa

4

Nazwa(-y) handlowa(-e), jeśli inna(-e) niż nazwa przedsiębiorstwa

Nazwa(-y) handlowa(-e), jeśli inna(-e) niż nazwa przedsiębiorstwa

5

Dokładny adres pocztowy (2)

Dokładny adres pocztowy (3)

6

Państwo, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej

Państwo, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej, jeżeli chodzi o miejsce poza Unią

7

Adres poczty elektronicznej podatnika

Adres poczty elektronicznej podatnika

8

Strona(-y) internetowa(-e) podatnika, o ile istnieje(-ą)

Strona(-y) internetowa(-e) podatnika, o ile istnieje(-ą)

9

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

10

Numer telefonu

Numer telefonu

11

Numer IBAN lub OBAN

Numer IBAN

12

Numer BIC

Numer BIC

13.1

 

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT lub w przypadku jego braku numer rejestracji podatkowej nadany przez państwo członkowskie, w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (4), inne niż państwo członkowskie identyfikacji

14.1

 

Dokładny adres pocztowy i nazwa handlowa stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (5), innego niż w państwie członkowskim identyfikacji

15.1

 

Numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie jako podatnikowi niemającemu siedziby (6)

16

Zgłoszenie przekazane drogą elektroniczną, iż podatnik nie jest zarejestrowany dla celów podatku VAT na terenie Unii

 

17

Data rozpoczęcia korzystania z procedury (7)

Data rozpoczęcia korzystania z procedury (8)

18

Data wniosku podatnika o zarejestrowanie w ramach procedury

Data wniosku podatnika o zarejestrowanie w ramach procedury

19

Data decyzji w sprawie rejestracji, podjętej przez państwo członkowskie identyfikacji

Data decyzji w sprawie rejestracji, podjętej przez państwo członkowskie identyfikacji

20

 

Oznaczenie, czy podatnik należy do grupy VAT (9)

21

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 362 lub 369d dyrektywy 2006/112/WE, jeśli poprzednio korzystano z jednej z procedur.

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 362 lub 369d dyrektywy 2006/112/WE, jeśli poprzednio korzystano z jednej z procedur.


(1)  Numer ten ma następujący format: EUxxxyyyyyz, przy czym: xxx oznacza 3-cyfrowy kod numeryczny ISO państwa członkowskiego identyfikacji; yyyyy oznacza 5-cyfrowy numer nadany przez państwo członkowskie identyfikacji; natomiast z jest cyfrą kontrolną.

(2)  Należy wskazać kod pocztowy, o ile istnieje.

(3)  Należy wskazać kod pocztowy, o ile istnieje.

(4)  W przypadku więcej niż jednego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej należy wypełnić pole 13.1, 13.2 itp.

(5)  W przypadku więcej niż jednego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej należy wypełnić pole 14.1, 14.2 itp.

(6)  W przypadku więcej niż jednego numeru identyfikacyjnego VAT nadanego przez państwo(-a) członkowskie jako podatnikowi niemającemu siedziby, należy wypełnić pole 15.1, 15.2 itp.

(7)  W niektórych ograniczonych przypadkach data ta może poprzedzać datę rejestracji do procedury.

(8)  W niektórych ograniczonych przypadkach data ta może poprzedzać datę rejestracji do procedury.

(9)  Jest to zwykłe pole, w którym zaznacza się odpowiedź: Tak/Nie.


ZAŁĄCZNIK II

Szczegółowe informacje dotyczące statusu podatnika w rejestrze państwa członkowskiego identyfikacji

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji, w tym kod kraju

Data, od której będzie obowiązywać zmiana

Przyczyna zmiany statusu podatnika w rejestrze przy użyciu następujących kodów:

1)

Podatnik powiadomił państwo członkowskie identyfikacji, że nie świadczy już usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych.

2)

Państwo członkowskie identyfikacji zakłada, że działalność podlegająca opodatkowaniu prowadzona przez podatnika objętego procedurą szczególną uległa zakończeniu.

3)

Podatnik nie spełnia już warunków koniecznych dla korzystania z procedury szczególnej.

4)

Podatnik uporczywie uchyla się od stosowania zasad dotyczących procedury szczególnej.

5)

Podatnik wystąpił z wnioskiem o dobrowolną rezygnację z procedury.

6)

Podatnik wystąpił z wnioskiem o identyfikację w nowym państwie członkowskim identyfikacji.


ZAŁĄCZNIK III

Deklaracje VAT

Część 1:   Informacje ogólne

Kolumna A

Kolumna B

Kolumna C

Numer pola

Procedura nieunijna

Procedura unijna

Unikalny numer referencyjny  (1)

1

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 362 dyrektywy 2006/112/WE

Indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 369d dyrektywy 2006/112/WE, w tym kod kraju

2

Okres VAT (2)

Okres VAT (3)

2a

Termin rozpoczęcia i zakończenia okresu (4)

Termin rozpoczęcia i zakończenia okresu (5)

3

Waluta

Waluta

Część 2:   W przypadku każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym należny jest podatek VAT  (6)

2a)   Dostawy dokonywane z siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji

4.1

Kod państwa członkowskiego konsumpcji

Kod państwa członkowskiego konsumpcji

5.1

Podstawowa stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji

Podstawowa stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji

6.1

Obniżona stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji

Obniżona stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji

7.1

Podstawa opodatkowania według stawki podstawowej

Podstawa opodatkowania według stawki podstawowej

8.1

Kwota podatku VAT według stawki podstawowej

Kwota podatku VAT według stawki podstawowej

9.1

Podstawa opodatkowania według obniżonej stawki

Podstawa opodatkowania według obniżonej stawki

10.1

Kwota podatku VAT według obniżonej stawki

Kwota podatku VAT według obniżonej stawki

11.1

Całkowita kwota podatku VAT do zapłaty

Całkowita kwota podatku VAT do zapłaty z tytułu usług świadczonych z siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji

2b)   Dostawy dokonywane ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się poza państwem członkowskim identyfikacji  (7)

12.1

 

Kod państwa członkowskiego konsumpcji

13.1

 

Podstawowa stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji

14.1

 

Obniżona stawka podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji

15.1

 

Indywidualny numer indentyfikacyjny VAT lub w przypadku jego braku numer rejestracji podatkowej nadany przez państwo członkowskie, w którym podatnik ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kod kraju

16.1

 

Podstawa opodatkowania według stawki podstawowej

17.1

 

Kwota podatku VAT do zapłaty według stawki podstawowej

18.1

 

Podstawa opodatkowania według obniżonej stawki

19.1

 

Kwota podatku VAT do zapłaty według obniżonej stawki

20.1

 

Całkowita kwota podatku VAT do zapłaty z tytułu usług świadczonych ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej znajdującego się poza terenem państwa członkowskiego identyfikacji

2c)   Suma całkowita w przypadku siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji i wszystkich stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich pozostałych państwach członkowskich

21.1

 

Całkowita kwota podatku VAT do zapłaty przez wszystkie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (pole 11.1 + pole 11.2 … + pole 20.1 + pole 20.2 …)


(1)  Unikalny numer referencyjny nadany przez państwo członkowskie identyfikacji składa się z kodu państwa członkowskiego identyfikacji/numeru VAT/okresu VAT – np. GB/xxxxxxxxx/Q1.yy + wstawić znacznik czasu dla każdej wersji. Numer ten jest nadawany przez państwo członkowskie identyfikacji przed przekazaniem deklaracji innemu zainteresowanemu państwu członkowskiemu.

(2)  Odnosi się do kwartałów kalendarzowych: I kw.rrrr – II kw.rrrr – III kw.rrrr – IV kw.rrrr.

(3)  Odnosi się do kwartałów kalendarzowych: I kw.rrrr – II kw.rrrr – III kw.rrrr – IV kw.rrrr.

(4)  Należy wypełnić tylko w przypadkach, gdy osoba podlegająca opodatkowaniu przedkłada więcej niż jedną deklarację VAT za ten sam kwartał. Odnosi się do dni kalendarzowych: dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr.

(5)  Należy wypełnić tylko w przypadkach, gdy osoba podlegająca opodatkowaniu przedkłada więcej niż jedną deklarację VAT za ten sam kwartał. Odnosi się do dni kalendarzowych: dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr.

(6)  W przypadku więcej niż jednego państwa członkowskiego konsumpcji (lub jeśli w pojedynczym państwie członkowskim konsumpcji zmieniła się stawka podatku VAT w połowie kwartału) należy wypełnić pole 4.2, 5.2, 6.2 itp.

(7)  W przypadku więcej niż jednego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej należy wypełnić pole 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 itp.