9.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/20


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 673/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. dotyczącego wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196 z dnia 24 lipca 2012 r. )

Strona 11, załącznik, Podmioty, pozycja 2, kolumna czwarta, „Data umieszczenia w wykazie”:

dodaje się datę „24.7.2012”.