30.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 579/2012

z dnia 29 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 akapit pierwszy lit. m) w związku z jego art. 4,

uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (2), w szczególności jej art. 6 ust. 3a akapit drugi lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 6 ust. 3a akapit pierwszy dyrektywy 2000/13/WE przewiduje obowiązek oznaczania na etykietach napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo wszystkich składników określonych w ust. 4 lit. a) wymienionego artykułu i wymienionych w załączniku IIIa do wymienionej dyrektywy.

(2)

Odstępstwo od tego obowiązku w odniesieniu do win, w rozumieniu załącznika XIb do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, wprowadzonych do obrotu lub oznakowanych przed dniem 30 czerwca 2012 r. do wyczerpania zapasów, przewidziane w dyrektywie Komisji 2007/68/WE (3) zmienionej rozporządzeniem (UE) nr 1266/2010 (4), nie będzie stosowane od dnia 30 czerwca 2012 r.

(3)

Należy zatem określić zasady w zakresie etykietowania przedmiotowych napojów, przewidujące wymienianie substancji, o których mowa w załączniku IIIa dyrektywy 2000/13/WE, wykorzystywanych do przyrządzania napojów, jeżeli ich obecność w produkcie końcowym można wykryć, stosując metody analizy, o których mowa w art. 120g rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, i które należy w związku z tym traktować jako składniki w rozumieniu art. 6 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2000/13/WE.

(4)

W kontekście wielojęzyczności stosowanie piktogramów do etykietowania produktów może przyczynić się do poprawy czytelności informacji dla konsumentów i zapewnienia konsumentom najlepszych gwarancji. Z tego powodu należy umożliwić podmiotom gospodarczym uzupełnianie użytych określeń piktogramami.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 (5).

(6)

Aby zapobiec sytuacji, w której nowe zasady stanowiłyby przeszkodę we wprowadzaniu do obrotu produktów już opatrzonych etykietą, należy określić, że będą one stosowane w odniesieniu do win wyprodukowanych całkowicie lub częściowo z winogron pochodzących ze zbioru z roku 2012 i lat następnych i opatrzonych etykietą po dniu 30 czerwca 2012 r.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 607/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 51

Stosowanie niektórych zasad horyzontalnych

1.   Do celów oznaczania składników przewidzianego w art. 6 ust. 3a dyrektywy 2000/13/WE określenia, które należy stosować w przypadku siarczynów, mleka i produktów na bazie mleka oraz jaj i produktów na bazie jaj, wymieniono w załączniku X część A.

2.   Określeniom, o których mowa w ust. 1, w zależności od przypadku może towarzyszyć jeden z piktogramów znajdujących się w załączniku X część B.”;

2)

załącznik X zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się, w odniesieniu do określeń dotyczących mleka i produktów na bazie mleka oraz jaj i produktów na bazie jaj, o których mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 607/2009 zmienionym niniejszym rozporządzeniem, dla win, o których mowa w załączniku XIb do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, wyprodukowanych całkowicie lub częściowo z winogron pochodzących ze zbioru z roku 2012 i lat następnych i opatrzonych etykietą po dniu 30 czerwca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.

(3)  Dz.U. L 310 z 28.11.2007, s. 11.

(4)  Dz.U. L 347 z 31.12.2010, s. 27.

(5)  Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK X

CZĘŚĆ A

Określenia, o których mowa w art. 51 ust. 1

Język

Określenia w odniesieniu do siarczynów

Określenia w odniesieniu do jaj i produktów na bazie jaj

Określenia w odniesieniu do mleka i produktów na bazie mleka

bułgarski

„сулфити“ lub „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ lub „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ lub „млечен протеин“

hiszpański

«sulfitos» lub «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» lub «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» lub «proteína de leche»

czeski

„siřičitany“ lub „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ lub „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ lub „mléčná bílkovina“

duński

»sulfitter« lub »svovldioxid«

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, lub »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« lub »mælkeprotein«

niemiecki

„Sulfite“ lub „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ lub „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ lub „Milchprotein“

estoński

„sulfitid” lub „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” lub „munaalbumiin”

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” lub „piimaproteiin”

grecki

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» lub «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» lub «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» lub «πρωτεΐνη γάλακτος»

angielski

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ lub ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ lub ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ lub ‘milk protein’

francuski

«sulfites» lub «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» lub «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» lub «protéine du lait»

włoski

«solfiti», lub «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» lub «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» lub «proteina del latte»

łotewski

“sulfīti” lub “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” lub “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” lub “piena olbaltumviela”

litewski

„sulfitai“ lub „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ lub „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ lub „pieno baltymai“

węgierski

„szulfitok” lub „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” lub „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” lub „tejfehérje”

maltański

“sulfiti”, lub “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” lub “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” lub “proteina tal-ħalib”

niderlandzki

„sulfieten” lub „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” lub „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” lub „melkproteïnen”

polski

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” lub „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” lub „albumina z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeina z mleka” lub „białko mleka”

portugalski

«sulfitos» lub «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» lub «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» lub «proteína de leite»

rumuński

„sulfiți” lub „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” lub „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” lub „proteine din lapte”

słowacki

„siričitany“ lub „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ lub „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ lub „mliečna bielkovina“

słoweński

„sulfiti“ lub „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ lub „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ lub „mlečne beljakovine“

fiński

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” lub ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” lub ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” lub ”maitoproteiinia”

szwedzki

”sulfiter” lub ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” lub ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” lub ”mjölkprotein”

CZĘŚĆ B

Piktogramy, o których mowa w art. 51 ust. 2.

Image

Image

Image

Image