26.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 547/2012

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp do wody

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE wymogi dotyczące ekoprojektu powinny być określane przez Komisję dla produktów związanych z energią, których wielkość sprzedaży jest znacząca, które mają istotny wpływ na środowisko naturalne i które posiadają znaczący potencjał w zakresie poprawy ich ekologiczności bez pociągania za sobą nadmiernych kosztów.

(2)

Artykuł 16 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE stanowi, że zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu Komisja wprowadza odpowiednio środki wykonawcze dla produktów wykorzystywanych w systemach o napędzie elektrycznym, takich jak pompy do wody.

(3)

Pompy do wody stanowiące część systemów o napędzie elektrycznym są nieodzowne na potrzeby różnorodnych procesów pompowania. Łączny potencjał opłacalnej ekonomicznie poprawy efektywności energetycznej takich układów pompowania wynosi 20–30 %. Choć największe oszczędności uzyskać można w napędach, jednym z czynników przyczyniających się do takiej poprawy są efektywne pod względem energetycznym pompy. Pompy do wody są zatem priorytetowym produktem, dla którego należy ustanowić wymogi dotyczące ekoprojektu.

(4)

W skład systemów o napędzie elektrycznym wchodzą różne produkty związane z energią, takie jak silniki, napędy, pompy czy wentylatory. Jednym z takich produktów są pompy do wody. Minimalne wymogi dla silników zostały ustanowione w oddzielnym środku – rozporządzeniu Komisji (WE) nr 640/2009 (2). W niniejszym rozporządzeniu określono zatem jedynie minimalne wymogi dotyczące parametrów działania pomp do wody bez napędu.

(5)

Wiele pomp stanowi element innych produktów i nie są one wprowadzane do obrotu oddzielnie. Aby potencjał opłacalnego ekonomicznie oszczędzania energii mógł zostać w pełni wykorzystany, pompy do wody stanowiące część innych produktów powinny również zostać objęte przepisami niniejszego rozporządzenia.

(6)

Komisja wykonała badanie przygotowawcze, w ramach którego przeanalizowano techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty pomp do wody. Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych stron z Unii i państw trzecich, a jego wyniki zostały podane do publicznej wiadomości.

(7)

W badaniu przygotowawczym wskazano, że pompy do wody wprowadza się w dużych ilościach do obrotu na rynku unijnym. Ich zużycie energii elektrycznej w fazie użytkowania stanowi najistotniejszy aspekt środowiskowy wszystkich faz cyklu życia, przy czym takie zużycie energii elektrycznej wyniosło 109 TWh w roku 2005, co odpowiada 50 Mt emisji CO2. Wobec braku środków ograniczających to zużycie przewiduje się, że w 2020 r. wzrośnie ono do 136 TWh. Wskazano, że zużycie energii elektrycznej w fazie użytkowania można znacznie ograniczyć.

(8)

W badaniu przygotowawczym stwierdzono, że zużycie energii elektrycznej w fazie użytkowania jest jedynym znaczącym parametrem dotyczącym ekoprojektu związanym z projektem produktu, o którym mowa w części 1 załącznika I do dyrektywy 2009/125/WE.

(9)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez pompy do wody w fazie użytkowania należy osiągnąć poprzez zastosowanie istniejących, niezastrzeżonych i oszczędnych rozwiązań technicznych, co doprowadzi do zmniejszenia łącznych wydatków na zakup i eksploatację.

(10)

Wymogi dotyczące ekoprojektu powinny harmonizować wymogi dotyczące zużycia energii przez pompy do wody w całej Unii Europejskiej, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego i podniesienia efektywności środowiskowej tych produktów.

(11)

Producenci powinni mieć wystarczająco dużo czasu na zmodyfikowanie projektów swoich produktów. Harmonogram powinien umożliwiać uniknięcie negatywnych skutków dla funkcjonalności pomp do wody i uwzględnienie wpływu na koszty ponoszone przez producentów, w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu terminowej realizacji celów niniejszego rozporządzenia.

(12)

Zużycie energii należy ustalać w drodze rzetelnej, dokładnej i powtarzalnej procedury pomiarów, uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, w tym, o ile to możliwe, zharmonizowane normy przyjęte przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (3).

(13)

Niniejsze rozporządzenie powinno doprowadzić do upowszechnienia na rynku technologii zmniejszających oddziaływanie pomp do wody na środowisko w cyklu życia, prowadząc do szacunkowych oszczędności energii elektrycznej wynoszących 3,3 TWh do 2020 r. w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań.

(14)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE w niniejszym rozporządzeniu należy określić mające zastosowanie procedury oceny zgodności.

(15)

W celu ułatwienia kontroli zgodności producenci powinni dostarczać informacje w dokumentacji technicznej, o której mowa w załącznikach IV i V do dyrektywy 2009/125/WE.

(16)

W celu dalszego ograniczenia oddziaływania pomp do wody na środowisko producenci powinni dostarczyć stosowne informacje dotyczące demontażu, recyklingu lub usuwania po zakończeniu eksploatacji.

(17)

Należy określić poziomy odniesienia dla obecnie dostępnych technologii zapewniających niskie zużycie energii. Przyczyni się to do zapewnienia powszechnego i łatwego dostępu do informacji, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, co dodatkowo ułatwi wykorzystanie najlepszych dostępnych technik zmniejszania zużycia energii.

(18)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wymogi dotyczące ekoprojektu dla wprowadzania na rynek pomp wirowych do wody służących do pompowania wody czystej, w tym pomp stanowiących integralną część innych produktów.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

pomp do wody przeznaczonych wyłącznie do pompowania wody czystej w temperaturze poniżej – 10 °C lub powyżej 120 °C, z wyjątkiem wymogów w zakresie informacji określonych w załączniku II pkt 2 ppkt 11–13;

b)

pomp do wody przeznaczonych wyłącznie do zastosowań pożarniczych;

c)

wyporowych pomp do wody;

d)

samozasysających pomp do wody.

Artykuł 2

Definicje

W uzupełnieniu definicji wymienionych w dyrektywie 2009/125/WE stosuje się następujące definicje:

1)

pompa do wody” to maszyna robocza, która przenosi wodę czystą za pomocą działania sił fizycznych lub mechanicznych, mająca jedną z następujących konstrukcji:

pompa do wody z wlotem osiowym i korpusem łożyskowym (ESOB),

monoblokowa pompa do wody z wlotem osiowym (ESCC),

monoblokowa pompa do wody z wlotem osiowym in-line (ESCCi),

pionowa wielostopniowa pompa do wody (MS-V),

wielostopniowa głębinowa pompa do wody (MSS);

2)

pompa do wody z wlotem osiowym” oznacza jednostopniową dławnicową pompę wirową do wody z wlotem osiowym przewidzianą dla wartości ciśnień do 16 barów, o wyróżniku szybkobieżności ns od 6 do 80 obr./min, minimalnej wydajności wynoszącej 6 m3/h (1,667·10–3 m3/s), maksymalnej mocy na wale wirnika wynoszącej 150 kW, maksymalnej wysokości podnoszenia wynoszącej 90 m przy nominalnej prędkości obrotowej 1 450 obr./min oraz maksymalnej wysokości podnoszenia wynoszącej 140 m przy nominalnej prędkości obrotowej 2 900 obr./min;

3)

wydajność nominalna” oznacza wysokość podnoszenia i wydajność gwarantowane przez producenta w normalnych warunkach eksploatacji;

4)

dławnicowa” oznacza pompę z uszczelnionym połączeniem wału pomiędzy wirnikiem w korpusie pompy i silnikiem. Silnik napędowy pozostaje suchy;

5)

pompa do wody z wlotem osiowym i korpusem łożyskowym” (ESOB) oznacza pompę do wody z wlotem osiowym posiadającą własne łożyska;

6)

monoblokowa pompa do wody z wlotem osiowym” (ESCC) oznacza pompę z wlotem osiowym, w której wał silnika został przedłużony, aby służył również jako wał pompy;

7)

monoblokowa pompa do wody z wlotem osiowym in-line” (ESCCi) oznacza pompę do wody, w której strona ssawna jest w jednej osi ze stroną odpływową;

8)

pionowa wielostopniowa pompa do wody” (MS-V) oznacza dławnicową wielostopniową (i > 1) pompę wirową do wody, w której wirniki zostały zamontowane na wale obracającym się w płaszczyźnie pionowej, przewidzianą dla wartości ciśnień do 25 barów, przy nominalnej prędkości obrotowej 2 900 obr./min i wydajności maksymalnej 100 m3/h (27,78·10–3 m3/s);

9)

wielostopniowa głębinowa pompa do wody” (MSS) oznacza wielostopniową (i > 1) pompę wirową do wody o nominalnej zewnętrznej średnicy osiowej wynoszącej 4 cale (10,16 cm) lub 6 cali (15,24 cm), przewidzianą do pracy w otworze z nominalną prędkością obrotową 2 900 obr./min w temperaturach roboczych w zakresie od 0 °C do 90 °C;

10)

pompa wirowa do wody” oznacza pompę do wody, która przenosi wodę za pomocą sił hydrodynamicznych;

11)

wyporowa pompa do wody” oznacza pompę do wody, która przenosi wodę poprzez zamknięcie dawki wody czystej i jej przetłoczenie do wylotu pompy;

12)

samozasysająca pompa do wody” oznacza pompę do wody, która przenosi wodę czystą i którą można uruchomić lub która działa również, gdy jest jedynie częściowo zalana wodą;

13)

woda czysta” oznacza wodę o maksymalnej zawartości nieabsorbcyjnych wolnych cząstek stałych wynoszącej 0,25 kg/m3 oraz o maksymalnej zawartości rozpuszczonych cząstek stałych wynoszącej 50 kg/m3, pod warunkiem że całkowita zawartość w wodzie substancji gazowych nie przekracza stopnia nasycenia. Nie uwzględnia się dodatków koniecznych do uniemożliwiania zamarzania wody w temperaturach do – 10 °C.

Dodatkowe definicje na potrzeby załączników II–V znajdują się w załączniku I.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu

W załączniku II określono minimalne wymogi w zakresie sprawności i wymogi w zakresie informacji dla pomp wirowych do wody.

Wymogi dotyczące ekoprojektu mają zastosowanie zgodnie z następującym harmonogramem:

1)

od dnia 1 stycznia 2013 r. pompy do wody mają minimalną sprawność określoną w pkt 1 ppkt a) załącznika II;

2)

od dnia 1 stycznia 2015 r. pompy do wody mają minimalną sprawność określoną w pkt 1 ppkt b) załącznika II;

3)

od dnia 1 stycznia 2013 r. informacje podawane na pompach do wody są zgodne z wymogami określonymi w pkt 2 załącznika II.

Ocenę zgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu należy przeprowadzić na podstawie wymogów określonych w załączniku III, wykonując stosowne pomiary i obliczenia.

W odniesieniu do pozostałych parametrów ekoprojektu, o których mowa w części 1 załącznika I do dyrektywy 2009/125/WE, nie są konieczne żadne wymogi dotyczące ekoprojektu.

Artykuł 4

Ocena zgodności

Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania służący ocenie zgodności określony w załączniku V do tej dyrektywy.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia procedurę weryfikacji określoną w załączniku IV do niego.

Artykuł 6

Parametry wzorcowe

Orientacyjne parametry wzorcowe dla najbardziej energooszczędnych pomp do wody dostępnych na rynku w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określono w załączniku V.

Artykuł 7

Zmiany

Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu. W przeglądzie należy dążyć do przyjęcia rozszerzonego podejścia do produktu.

Przed dniem 1 stycznia 2014 r. Komisja przeprowadza przegląd tolerancji stosowanych w metodyce obliczania efektywności energetycznej.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)  Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 26.

(3)  Dz.U. L 24 z 21.7.1998, s. 37.


ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie na potrzeby załączników II–V

Na potrzeby załączników II–V stosuje się następujące definicje:

1)

wirnik” oznacza obracający się element pompy wirowej, który przenosi energię na wodę;

2)

wirnik pełnowymiarowy” oznacza wirnik o maksymalnej średnicy, dla której w katalogach producentów pomp do wody podaje się charakterystykę danej wielkości pompy;

3)

wyróżnik szybkobieżności” (ns) oznacza wartość wymiarową charakteryzującą kształt wirnika pompy do wody za pomocą takich parametrów, jak: wysokość podnoszenia, wydajność i prędkość obrotowa (n);

Formula [min–1]

gdzie

wysokość podnoszenia” (H) oznacza wzrost energii hydraulicznej wody w metrach (m), powodowany przez pompę do wody w określonym punkcie pracy pompy,

prędkość obrotowa” (n) oznacza liczbę obrotów wału na minutę (obr./min),

wydajność” (Q) oznacza objętościowe natężenie przepływu wody (m3/s) przez pompę do wody,

liczba stopni” (i) to liczba wirników w układzie szeregowym w pompie do wody,

optymalny punkt pracy pompy” (BEP) oznacza punkt pracy pompy do wody, w którym osiąga ona najwyższą sprawność mierzoną dla zimnej wody czystej;

4)

sprawność pompy” (η) oznacza stosunek energii mechanicznej przekazywanej cieczy w trakcie jej przepływu przez pompę do wody i mechanicznej energii wejściowej pobieranej przez pompę na wale;

5)

zimna woda czysta” oznacza wodę czystą, którą należy stosować do prób pomp, o maksymalnej lepkości kinematycznej wynoszącej 1,5 × 10–6 m2/s, maksymalnej gęstości wynoszącej 1 050 kg/m3 i maksymalnej temperaturze wynoszącej 40 °C;

6)

obciążenie częściowe” (PL) oznacza punkt pracy pompy do wody przy wydajności wynoszącej 75 % w BEP;

7)

przeciążenie” (OL) oznacza punkt pracy pompy do wody przy wydajności wynoszącej 110 % w BEP;

8)

wskaźnik minimalnej energochłonności” (MEI) oznacza bezwymiarową jednostkę skalarną sprawności pompy do wody dla BEP, PL i OL;

9)

C” oznacza wartość stałą dla każdego określonego rodzaju pomp do wody, określającą ilościowo różnice w zakresie sprawności różnych rodzajów pomp.


ZAŁĄCZNIK II

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla pomp do wody

1.   WYMOGI DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI

a)

Od dnia 1 stycznia 2013 r. pompy do wody mają minimalną sprawność:

w optymalnym punkcie pracy pompy (BEP) wynoszącą co najmniej (ηΒΕΡ) min requ mierzoną zgodnie z przepisami załącznika III i obliczaną przy wartości stałej C dla MEI = 0,1 zgodnie z przepisami załącznika III,

przy obciążeniu częściowym pompy (PL) wynoszącą co najmniej (ηΡL) min requ mierzoną zgodnie z przepisami załącznika III i obliczaną przy wartości stałej C dla MEI = 0,1 zgodnie z przepisami załącznika III,

przy przeciążeniu pompy (OL) wynoszącą co najmniej (ηΟL) min requ mierzoną zgodnie z przepisami załącznika III i obliczaną przy wartości stałej C dla MEI = 0,1 zgodnie z przepisami załącznika III.

b)

Od dnia 1 stycznia 2015 r. pompy do wody mają minimalną sprawność:

w optymalnym punkcie pracy pompy (BEP) wynoszącą co najmniej (ηΒΕΡ) min requ mierzoną zgodnie z przepisami załącznika III i obliczaną przy wartości stałej C dla MEI = 0,4 zgodnie z przepisami załącznika III,

przy obciążeniu częściowym pompy (PL) wynoszącą co najmniej (ηΡL) min requ mierzoną zgodnie z przepisami załącznika III i obliczaną przy wartości stałej C dla MEI = 0,4 zgodnie z przepisami załącznika III,

przy przeciążeniu pompy (OL) wynoszącą co najmniej (ηΟL) min requ mierzoną zgodnie z przepisami załącznika III i obliczaną przy wartości stałej C dla MEI = 0,4 zgodnie z przepisami załącznika III.

2.   WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI O PRODUKCIE

Od dnia 1 stycznia 2013 r. informacje na temat pomp do wody, o których mowa w art. 1, określone w pkt 1–15 muszą być przedstawiane w widoczny sposób:

a)

w dokumentacji technicznej pomp do wody;

b)

na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów pomp do wody.

Informacje przedstawia się w kolejności określonej w pkt 1–15. Informacje, o których mowa w pkt 1 i 3–6, umieszcza się w sposób trwały na tabliczce znamionowej pompy do wody lub w jej pobliżu.

1)

Wskaźnik minimalnej energochłonności: MEI ≥ [x,xx];

2)

tekst standardowy: „Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą sprawność wynosi MEI ≥ 0,70”, lub ewentualnie wskazanie „Wartość wzorcowa MEI ≥ 0,70”;

3)

rok produkcji;

4)

nazwa lub znak towarowy producenta, numer w rejestrze przedsiębiorstw oraz miejsce produkcji;

5)

oznaczenie typu i wielkości produktu;

6)

sprawność pompy do wody (%) przy zmniejszonej średnicy wirnika [xx,x] lub ewentualnie wskazanie [–.–];

7)

krzywa charakterystyki pompy z uwzględnieniem sprawności pompy;

8)

tekst standardowy: „Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniejszenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia energii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o średnicę wirnika pełnowymiarowego.”;

9)

tekst standardowy: „Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje wydajność pompy do systemu.”;

10)

informacje dotyczące demontażu, recyklingu lub usuwania po zakończeniu eksploatacji;

11)

tekst standardowy dla pomp do wody przeznaczonych wyłącznie do pompowania wody czystej w temperaturach poniżej – 10 °C: „Przeznaczona do pracy wyłącznie w temperaturach poniżej – 10 °C”;

12)

tekst standardowy dla pomp do wody przeznaczonych wyłącznie do pompowania wody czystej w temperaturach powyżej 120 °C: „Przeznaczona do pracy wyłącznie w temperaturach powyżej 120 °C”;

13)

w przypadku pomp przeznaczonych w szczególności do celów pompowania wody czystej w temperaturach poniżej – 10 °C lub powyżej 120 °C producent musi opisać stosowne parametry techniczne i charakterystyki;

14)

tekst standardowy: „Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie internetowej [www.xxxxxxxxx.xxx];

15)

wykres sprawności wzorcowej dla MEI = 0,7 dla pompy w oparciu o model przedstawiony na rysunku. Podobny wykres sprawności wzorcowej przedstawia się dla MEI = 0,4.

Rysunek

Przykład wykresu sprawności wzorcowej dla pompy ESOB 2900

Image

Można dodawać dalsze informacje, a także uzupełniać je wykresami, rysunkami lub symbolami.


ZAŁĄCZNIK III

Pomiary i obliczenia

Na potrzeby zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiary i obliczenia wykonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i powtarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, których wyniki uznaje się za obarczone niską niepewnością. Spełnione muszą zostać wszystkie podane niżej parametry techniczne.

Wydajność pompy określoną w załączniku I mierzy się dla wartości wysokości podnoszenia i wydajności odpowiadających optymalnemu punktowi pracy pompy (BEP), częściowemu obciążeniu (PL) i przeciążeniu (OL) dla średnicy wirnika pełnowymiarowego i dla zimnej wody czystej.

Wzór do celów obliczania wymaganej minimalnej sprawności w optymalnym punkcie pracy pompy (BEP) jest następujący:Formula

gdzie

x = ln (ns); y = ln (Q), a ln = logarytm naturalny oraz Q = wydajność w [m3/h]; ns = wyróżnik szybkobieżności w [min–1]; C = wartość z tabeli

Wartość parametru C zależy od rodzaju pompy i jej nominalnej prędkości obrotowej, a także od wartości MEI.

Tabela

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) i odpowiadające mu wartości C zależne od rodzaju i prędkości obrotowej pompy

Wartość C dla MEI

CPumpType,rpm

MEI = 0,10

MEI = 0,40

C (ESOB, 1 450)

132,58

128,07

C (ESOB, 2 900)

135,60

130,27

C (ESCC, 1 450)

132,74

128,46

C (ESCC, 2 900)

135,93

130,77

C (ESCCI, 1 450)

136,67

132,30

C (ESCCI, 2 900)

139,45

133,69

C (MS-V, 2 900)

138,19

133,95

C (MSS, 2 900)

134,31

128,79

Wymogi dotyczące warunków obciążenia częściowego (PL) i przeciążenia (OL) ustalono na poziomie nieco niższym niż wartości dla wydajności 100 % (ηΒΕΡ).

Wszystkie wartości sprawności opierają się na średnicy wirnika pełnowymiarowego (niezmniejszonej). Próby dla pionowych wielostopniowych pomp do wody należy prowadzić z użyciem pompy w wykonaniu trzystopniowym (i = 3). Próby dla wielostopniowych głębinowych pomp do wody należy prowadzić z użyciem pompy w wykonaniu dziewięciostopniowym (i = 9). Jeśli w ofercie nie ma pomp o powyższej liczbie stopni dla danego asortymentu, na potrzeby prób należy wybrać pompę o najbliższej wyższej liczbie stopni znajdującą się w asortymencie.


ZAŁĄCZNIK IV

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji dla wymogów określonych w załączniku II.

1)

Organy państwa członkowskiego sprawdzają jeden egzemplarz dla danego modelu i przedkładają informacje na temat wyników badań organom innych państw członkowskich.

2)

Model uznaje się za zgodny z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, jeśli sprawność pompy do wody w każdym ze stanów BEP, PL i OL (ηΒΕΡ, ηΡL, ηΟL) nie jest niższa od wartości określonych w załączniku II o więcej niż 5 %.

3)

W przypadku nieosiągnięcia wyniku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, organ nadzoru rynku wykonuje badania trzech dodatkowych egzemplarzy wybranych losowo i przedkłada informacje na temat wyników badań organom innych państw członkowskich i Komisji Europejskiej.

4)

Model uznaje się za zgodny z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, jeśli wynik każdej z następujących trzech prób jest pozytywny:

średnia arytmetyczna BEP (ηΒΕΡ) dla trzech egzemplarzy nie jest mniejsza od wartości określonych w załączniku II o więcej niż 5 %, oraz

średnia arytmetyczna PL (ηΡL) dla trzech egzemplarzy nie jest mniejsza od wartości określonych w załączniku II o więcej niż 5 %, oraz

średnia arytmetyczna OL (ηΟL) dla trzech egzemplarzy nie jest mniejsza od wartości określonych w załączniku II o więcej niż 5 %.

5)

Jeżeli wyniki, o których mowa w pkt 4, nie zostaną uzyskane, uznaje się, że model nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia.

Na potrzeby zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie stosują procedury, o których mowa w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, oraz zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, inne wiarygodne, dokładne i powtarzalne metody, uwzględniające powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, których wyniki uznaje się za obarczone niską niepewnością.


ZAŁĄCZNIK V

Parametry wzorcowe, o których mowa w art. 6

W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia parametrem wzorcowym dla najlepszej dostępnej na rynku technologii dla pomp do wody jest wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,70.