14.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 501/2012

z dnia 13 czerwca 2012 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Image (Zhenjiang Xiang Cu) (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek o rejestrację nazwy „

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” jako chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG), otrzymany od Chin w dniu 16 lipca 2007 r., został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Niemcy zgłosiły sprzeciw wobec tej rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Sprzeciw ten uznano za dopuszczalny zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. c) akapit pierwszy tego rozporządzenia.

(3)

Pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r. Komisja wezwała strony do podjęcia starań w celu osiągnięcia porozumienia.

(4)

Biorąc pod uwagę, że w wyznaczonym terminie i w ramach przewidzianych procedur Niemcy i Chiny nie osiągnęły formalnego porozumienia, Komisja powinna przyjąć decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

(5)

W oświadczeniu o sprzeciwie stwierdzono, że rejestracja nazwy „

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” zagroziłaby istnieniu nazw, znaków towarowych lub produktów, jak określono w art. 7 ust. 3 lit. c) akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006, z powodu niższej (4,5 g) minimalnej całkowitej kwasowości octu niż minimalna kwasowość (5,0 g) określona w przepisach niemieckich oraz w normie europejskiej EN 13188. Zważywszy że zawartość kwasu octowego jest decydującym kryterium jakościowym dla octu, zgłaszający sprzeciw sądzi, że wprowadzenie takiego octu do obrotu w Unii Europejskiej wprowadziłoby konsumenta w błąd, ponieważ prowadziłoby ono do zakłócenia konkurencji.

(6)

Ze względu na brak przepisów szczegółowych Unii Europejskiej ocet o niższej kwasowości może być zgodnie z prawem wytwarzany i wprowadzany do obrotu w UE, a także przywożony do UE. Ponadto „

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” jest octem ryżowym posiadającym szczególne cechy charakterystyczne oraz związanym z kuchnią chińską. Dlatego też nie istnieje ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd ani też nie można by stwierdzić naruszenia uczciwie i tradycyjnie praktykowanych zastosowań poprzez wprowadzenie do obrotu w UE „

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” o minimalnej całkowitej kwasowości wynoszącej 4,5 g/100 ml.

(7)

Komisja przyjmuje, że Chiny zgodziłyby się na minimalny poziom kwasowości „

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” wynoszący co najmniej 5,0 g na 100 ml, co spełniłoby wymagania zawarte we wniosku władz niemieckich oraz w wyżej wymienionej normie europejskiej EN 13188. Niemcy potwierdziły, że takie rozwiązanie rozwiałoby wątpliwości strony niemieckiej.

(8)

W celu osiągnięcia jak najszerszego konsensusu minimalną całkowitą kwasowość „

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” należy zatem ustalić na poziomie 5,00 g/100 ml.

(9)

W związku z powyższym nazwę „

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” należy wpisać do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Zmieniona wersja jednolitego dokumentu znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 254 z 22.9.2010, s. 10.


ZAŁĄCZNIK I

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.8:   Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.)

CHINY

Image (Zhenjiang Xiang Cu) (ChOG)


ZAŁĄCZNIK II

JEDNOLITY DOKUMENT

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

Image (ZHENJIANG XIANG CU)

NR WE: CN-PGI-0005-0630-16.07.2007

ChOG ( X ) ChNP ( )

1.   Nazwa

Image (Zhenjiang Xiang Cu)”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Chińska Republika Ludowa

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Rodzaj produktu

Klasa 1.8:

Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.)

3.2.   Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1

Image (Zhenjiang Xiang Cu)” jest rodzajem octu ze sfermentowanego ryżu; głównym surowcem używanym do jego produkcji jest ryż kleisty. Ma charakterystyczny zapach i delikatny smak. Jego barwa jest czerwonawobrązowa, intensywna, połyskliwa, z odcieniem umbry. Ma silny zapach smażonego ryżu i produktów fermentacji. Jego smak jest treściwy i łagodny, delikatny i świeży, kwaśny, ale nie cierpki, wyborny i lekko słodki. W zależności od specyfikacji całkowita kwasowość (w gramach kwasu octowego) mieści się w przedziale 5,00 g — 6,00 g na 100 ml (nie więcej niż 15,50 g), kwasowość stała (w gramach kwasu mlekowego) 1,20 g — 1,60 g na 100 ml, zawartość azotu aminokwasowego (w gramach azotu) 0,12 g — 0,18 g na 100 ml oraz zawartość cukru redukującego (w gramach dekstrozy) powyżej 2,20 g na 100 ml.

W zależności od długości okresu przechowywania „Image (Zhenjiang Xiang Cu)” dzieli się na dwie kategorie, tzn. „ocet wonny”, który jest zwykłą postacią octu o okresie przechowywania powyżej 180 dni; oraz „ocet dojrzały”, który odnosi się do octu wonnego Zhenjiang o okresie przechowywania powyżej 365 dni.

3.3.   Surowce

1.   Ryż kleisty: z regionu Zhenjiang. Charakteryzuje się niezmiennie dobrą jakością, jest mocno kleisty i zawiera odpowiednie surowe białko. Zawartość amylopektyny może wynosić nawet 100.

2.   Otręby pszenne: z przetworzonej lokalnej pszenicy najwyższej jakości, bogatej w składniki odżywcze potrzebne bakteriom octowym w procesie fermentacji.

3.   Łuska ryżowa: pochodząca z przetwarzania lokalnego ryżu; służy jako nośnik i wytwarza specjalne środowisko gazowe dla rozwoju bakterii octowych w procesie fermentacji.

4.   Daqu: nośnik wzrostu zapewniający rozwój szczepów scukrzających w procesie fermentacji prowadzonym zgodnie z tradycyjnymi technikami, uzyskany z takich lokalnych surowców najwyższej jakości, jak pszenica, jęczmień i zielony groszek.

5.   Ryż smażony: gęsty, miękki kleik z prażonego lokalnego ryżu najwyższej jakości; stanowi główny składnik nadający charakterystyczny zapach i barwę octowi wonnemu Zhenjiang.

6.   Woda: czysta woda nagromadzona w formacjach terenu i skałach charakterystycznych dla regionu Zhenjiang, bogata w różne składniki mineralne. Ma lekko słodki smak, właściwą twardość i wartość pH, które są odpowiednie do produkcji octu w procesie fermentacji.

3.4.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego)

3.5.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Produkcja „Image (Zhenjiang Xiang Cu)”, w tym przygotowanie mieszaniny Daqu i wina ryżowego, fermentacja masy, ekstrakcja octu, parowanie i przechowywanie/dojrzewanie surowego octu muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.

Szklane butelki zgodne z wymogami w zakresie higieny żywności; opakowanie zewnętrzne mogą stanowić pudełka kartonowe.

3.7.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania

Etykieta „Image (Zhenjiang Xiang Cu)” jest drukowana i trwale umieszczana na butelce. Podstawowe szczegółowe informacje na etykiecie obejmują nazwę produktu („Image (Zhenjiang Xiang Cu)”, techniki produkcji (fermentacja w stanie stałym), kategorię octu (ocet ze sfermentowanego ryżu), główne składniki, masę netto, nazwę i adres producenta, datę produkcji oraz standardowy kod produktu.

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Region Zhenjiang jest położony w południowo-wschodnich Chinach na południowym brzegu rzeki Jangcy. Leży między 31°37′ a 32°19′ szerokości geograficznej północnej i między 118°58′ a 119°58′ długości geograficznej wschodniej. Region obejmuje miasta Jurong, Danyang, Yangzhong, rejony Dantu, Jingkou, Runzhou i specjalną strefę ekonomiczną Zhenjiang.

5.   Związek z obszarem geograficznym

5.1.   Specyfika obszaru geograficznego

Region Zhenjiang jest położony w południowo-wschodnich Chinach, u zbiegu rzeki Jangcy i Wielkiego Kanału. Ma typowy wilgotny klimat monsunowy z przejściem od strefy ciepłej i umiarkowanej do strefy podzwrotnikowej. Roczne średnie nasłonecznienie wynosi 2 050,7 godzin, współczynnik nasłonecznienia wynosi 46,8 %, roczna średnia temperatura wynosi 15,4 °C, średnia wilgotność wynosi 77 %, a roczne średnie opady wynoszą powyżej 1 000 mm. W regionie Zhenjiang występują rozległe niskie wzgórza, żyzne tereny rolnicze, gęsta sieć rzeczna oraz liczne wysepki i porty wzdłuż rzeki; jest to zielony obszar o przyjemnym, słonecznym i wilgotnym klimacie.

5.2.   Specyfika produktu

Barwa „Image (Zhenjiang Xiang Cu)” jest czerwonawobrązowa, intensywna, z odcieniem umbry. Ma silny zapach smażonego ryżu i produktów fermentacji. Smak ten jest treściwy i łagodny i choć posiada kwaśny akcent ze względu na obecność kwasu octowego, kwasu mlekowego, kwasu jabłkowego, kwasu bursztynowego, kwasu cytrynowego i kwasu glukonowego, to nie jest on szczególnie cierpki. Jest delikatny i świeży, wyborny i lekko słodki.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący pomiędzy charakterystyką obszaru geograficznego a szczególnymi cechami jakościowymi, renomą lub innymi właściwościami produktu

Region Zhenjiang jest położony w południowo-wschodnich Chinach i ma typowy wilgotny klimat monsunowy z przejściem od strefy ciepłej i umiarkowanej do strefy podzwrotnikowej. Leży u zbiegu rzeki Jangcy i Wielkiego Kanału, w wiejskim krajobrazie niskich zielonych wzgórz, żyznych terenów rolniczych, z gęstą siecią rzeczną oraz licznymi wysepkami i portami wzdłuż rzeki. Obfituje w takie uprawy rolne, jak pszenica, jęczmień i zielony groszek, z których powstają duże ilości produktów ubocznych, takich jak otręby pszenne i łuska ryżowa. Fakt, że region Zhenjiang jest wilgotny i pokryty roślinnością, może sprzyjać uzyskiwaniu i rozmnażaniu bakterii kwasu octowego. Woda ze wzgórz i źródeł przepływa najpierw przez kamienie i skały, a następnie gromadzi się w rzekach, w jeziorach i na terenach podmokłych, dzięki czemu zawiera dużo składników mineralnych i ma intensywny, lekko słodki smak, który najlepiej nadaje się do produkcji octu słodowego.

Miasto Zhenjiang od dawna jest znane jako „miasto górskiego lasu i ojczyzna octu”. Mieszkańcy Zhenjiang zaczęli produkować ocet 1 400 lat temu. Stosowanie „Image (Zhenjiang Xiang Cu)” utrwaliło się za dynastii Liang; ocet ten był uznawany za najlepszy ocet ryżowy we wczesnych klasycznych dziełach chińskiej medycyny i zdobył międzynarodową złotą nagrodę w czasach dynastii Qing. „ (Zhenjiang Xiang Cu)” stał się wizytówką miasta. Istnieje około 100 zakładów produkcyjnych, wytwarzających „Image (Zhenjiang Xiang Cu)” w mieście, w którym zapach octu unosi się w powietrzu, a związane z octem nawyki żywieniowe i kultura żywienia są wszechobecne.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(Artykuł 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)