23.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 428/2012

z dnia 22 maja 2012 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 akapit pierwszy lit. m) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stany Zjednoczone Ameryki wystąpiły z wnioskiem, aby zgodnie z Umową pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem (2) nazwa tego państwa została umieszczona w części B załącznika XV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 (3) w kolumnie wskazującej państwa, które mogą używać nazwy jednej z odmian winorośli, które można umieszczać na etykiecie wina zgodnie z art. 62 ust. 4 tego rozporządzenia. Po sprawdzeniu, czy zostały spełnione warunki określone w art. 62 ust. 1 lit. b) i art. 62 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, należy wpisać Stany Zjednoczone w odpowiednią kolumnę wspomnianego załącznika przy nazwie odmiany winorośli, która jest przedmiotem tego wniosku.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 607/2009.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części B załącznika XV do rozporządzenia (WE) nr 607/2009, wiersz 58 otrzymuje brzmienie:

„58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Włochy, Australia, Stany Zjednoczone Ameryki

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 87 z 24.3.2006, s. 2.

(3)  Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60.