17.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 232/2012

z dnia 16 marca 2012 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do warunków i poziomów stosowania żółcieni chinolinowej (E 104), żółcieni pomarańczowej FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) i pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanawia unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunków ich stosowania.

(2)

Żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S (E 110) i pąs 4R, czerwień koszenilowa A (E 124) są barwnikami spożywczymi aktualnie zatwierdzonymi do stosowania i wymienionymi w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Aktualne zezwolenie uwzględnia dopuszczalne dzienne spożycie (ADI), ustalone przez Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) w 1983 r. (2).

(3)

Dnia 23 września 2009 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”) wydał opinię (3) dotyczącą ponownej oceny bezpieczeństwa stosowania żółcieni chinolinowej (E 104) jako dodatku do żywności. W opinii tej Urząd zaleca obniżenie ADI dla tego barwnika spożywczego z 10 mg/kg wagi ciała dziennie do 0,5 mg/kg wagi ciała dziennie. Urząd uznaje ponadto, że dopracowane szacunki dotyczące narażenia (poziom 2 i poziom 3) leżą na ogół znacznie powyżej poprawionego ADI w wysokości 0,5 mg/kg wagi ciała dziennie. W związku z powyższym wskazana jest zmiana warunków i poziomów stosowania żółcieni chinolinowej (E 104) w celu zagwarantowania, że nowe, zalecane przez Urząd ADI, nie zostanie przekroczone.

(4)

Dnia 27 września 2009 r. Urząd wydał opinię (4) dotyczącą ponownej oceny bezpieczeństwa stosowania żółcieni pomarańczowej FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) jako dodatku do żywności. W opinii tej Urząd zaleca obniżenie ADI dla żółcieni pomarańczowej FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) z 2,5 do 1 mg/kg wagi ciała dziennie. Urząd uznaje ponadto, że dopracowane szacunki dotyczące narażenia (poziom 3) leżą na ogół znacznie powyżej poprawionego ADI w wysokości 1 mg/kg wagi ciała dziennie w przypadku dużego spożycia przez dzieci. W związku z powyższym wskazana jest zmiana warunków i poziomów stosowania żółcieni pomarańczowej/FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) w celu zagwarantowania, że nowe tymczasowe ADI zalecane przez Urząd nie zostanie przekroczone.

(5)

Dnia 23 września 2009 r. Urząd wydał opinię (5) dotyczącą ponownej oceny bezpieczeństwa stosowania pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124) jako dodatku do żywności. W opinii tej Urząd zaleca obniżenie ADI z 4 mg/kg wagi ciała dziennie do 0,7 mg/kg wagi ciała dziennie. Urząd uznaje ponadto, że dopracowane szacunki dotyczące narażenia (poziom 3) leżą na ogół znacznie powyżej poprawionego ADI w wysokości 0,7 mg/kg wagi ciała dziennie w przypadku dużego spożycia przez dzieci. W związku z powyższym wskazana jest zmiana warunków i poziomów stosowania pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124) w celu zagwarantowania, że nowe zalecane przez Urząd ADI nie zostanie przekroczone.

(6)

Konieczne jest usunięcie wyżej wymienionych substancji z grupy III wyszczególnionej w części C pkt 3 załącznika II. W przypadku stosowania ich z pozostałymi substancjami należącymi do grupy III należy jednak zachować łączny najwyższy dopuszczalny poziom.

(7)

Aby zmniejszyć stopień narażenia do poziomu niższego od zalecanego ADI, należy skorygować najwyższe dopuszczalne poziomy. Należy je przede wszystkim obniżyć, z zastosowaniem tego samego współczynnika co przy zmniejszeniu dziennego spożycia, do poziomu docelowego. Na wyższe dopuszczalne poziomy należy wyjątkowo zezwolić w przypadku niektórych tradycyjnych produktów, które nie wpływają znacząco na stopień narażenia. Niektóre z przepisów zostały również usunięte.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(9)

Aby zapewnić przemysłowi spożywczemu niezbędny czas na dostosowanie produkcji do nowych warunków i poziomów stosowania określonych w niniejszym rozporządzeniu, należy przyjąć przepisy przejściowe.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2013 r.

Środki spożywcze zawierające żółcień chinolinową (E 104), żółcień pomarańczową FCF/żółcień pomarańczową S (E 110) i pąs 4R, czerwień koszenilową A (E 124), które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 czerwca 2013 r., a nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia, mogą pozostać w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Sprawozdania Komitetu Naukowego ds. Żywności, seria 14, 1983 r.

(3)  Opinia panelu naukowego do spraw dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności (ANS), na wniosek Komisji, w związku z ponowną oceną żółcieni chinolinowej (E 104) jako dodatku do żywności, Dziennik EFSA 2009, 7(11):1329.

(4)  Opinia panelu naukowego do spraw dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności (ANS), na wniosek Komisji, w związku z ponowną oceną żółcieni pomarańczowej (E 110) jako dodatku do żywności, Dziennik EFSA 2009; 7(11):1330.

(5)  Opinia panelu naukowego do spraw dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności (ANS), na wniosek Komisji, w związku z ponowną oceną pąsu 4R jako dodatku do żywności, Dziennik EFSA 2009, 7(11):1328.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części C pkt 3 usuwa się wpisy w brzmieniu:

„E 104

Żółcień chinolinowa”

„E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S”

„E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A”;

2)

w części E wprowadza się następujące zmiany:

a)

w kategoriach 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 oraz 14.1.4 przypis 25 otrzymuje brzmienie:

„(25):

Ilość każdego z barwników E 122 oraz E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l”;

b)

w kategorii 1.7.5 przypis 33 otrzymuje brzmienie:

„(33):

Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e i E 161b”;

c)

w kategoriach 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 i 04.2.4.1 przypis 34 otrzymuje brzmienie:

„(34):

Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 129, E 131, E 133”;

d)

w kategoriach 04.2.5.2 i 04.2.5.3 przypis 31 otrzymuje brzmienie:

„(31):

Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 142, E 160d i E 161b”;

e)

w kategorii 9.2 przypisy 35, 36 i 37 otrzymują brzmienie:

„(35):

Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b”

„(36):

Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b”

„(37):

Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 102, E 120, E 151, E 160e”;

f)

dla E 104, E 110 i E 124 dodaje się w odpowiednich kategoriach żywności następujące pozycje w porządku liczbowym:

Numer kategorii

Numer E

Nazwa

Maksymalny poziom

(odpowiednio mg/l lub mg/kg)

Przypisy

Ograniczenia/wyjątki

01.4

Fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce termicznej

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(61)

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

5

(61)

 

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

5

(61)

 

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

01.6.3

Pozostałe śmietanki

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(61)

Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

5

(61)

Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

5

(61)

Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

01.7.3

Jadalne skórki serów

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(62)

 

(62):

Całkowita ilość E 104 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

04.2.4.1

Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce termicznej

E 104

Żółcień chinolinowa

30

(61)

Tylko mostarda di frutta

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

35

(61)

Tylko mostarda di frutta

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

20

(61)

Tylko mostarda di frutta

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

05.2

Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech

E 104

Żółcień chinolinowa

30

(61)

Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw, tradycyjnych wyrobów cukierniczych na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowanych głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

35

(61)

Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw, tradycyjnych wyrobów cukierniczych na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowanych głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

20

(61)

Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw, tradycyjnych wyrobów cukierniczych na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowanych głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.

E 104

Żółcień chinolinowa

30

(61)

Tylko kandyzowane owoce i warzywa.

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

10

(61)

Tylko kandyzowane owoce i warzywa.

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

10

(61)

Tylko kandyzowane owoce i warzywa.

E 104

Żółcień chinolinowa

300

(61)

Tylko tradycyjne wyroby cukiernicze na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowane głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

50

(61)

Tylko tradycyjne wyroby cukiernicze na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowane głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

50

(61)

Tylko tradycyjne wyroby cukiernicze na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowane głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

05.3

Guma do żucia

E 104

Żółcień chinolinowa

30

(61)

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

10

(61)

 

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

10

(61)

 

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

05.4

Dekoracje, powłoki i nadzienia, z wyjątkiem nadzień owocowych objętych kategorią 4.2.4

E 104

Żółcień chinolinowa

50

(61)

Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzień

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

35

(61)

Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzień

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

55

(61)

Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzień

E 104

Żółcień chinolinowa

50

(61)

Tylko nadzienia

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

35

(61)

Tylko nadzienia

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

55

(61)

Tylko nadzienia

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

06.6

Ciasto o luźnej konsystencji

E 104

Żółcień chinolinowa

50

(61)

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

35

(61)

 

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

55

(61)

 

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

08.2.3

Osłonki i powłoki oraz dekoracje mięsa

E 104

Żółcień chinolinowa

50

(61)

Tylko dekoracje i powłoki, z wyjątkiem jadalnych zewnętrznych powłok pasturmas

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

35

(61)

Tylko dekoracje i powłoki, z wyjątkiem jadalnych zewnętrznych powłok pasturmas

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

55

(61)

Tylko dekoracje i powłoki, z wyjątkiem jadalnych zewnętrznych powłok pasturmas

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(62)

Tylko jadalne osłonki

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

(62):

Całkowita ilość E 104 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

09.2

Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

200

(63)

Tylko w zamiennikach łososia na bazie Theragra chalcogramma i Pollachius virens

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

200

(63)

Tylko w zamiennikach łososia na bazie Theragra chalcogramma i Pollachius virens

(63):

Całkowita ilość E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

09.3

Ikra rybia

E 104

Żółcień chinolinowa

200

(61)

Z wyjątkiem ikry jesiotra (kawioru)

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

200

(61)

Z wyjątkiem ikry jesiotra (kawioru)

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

200

(61)

Z wyjątkiem ikry jesiotra (kawioru)

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

12.2.2

Przyprawy i dodatki do potraw

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(62)

Tylko przyprawy, na przykład curry sproszkowane, tandoori

(62):

Całkowita ilość E 104 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

12.4

Musztarda

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(61)

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

50

(61)

 

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

35

(61)

 

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

12.6

Sosy

E 104

Żółcień chinolinowa

20

(64)

W tym ogórki konserwowe, dodatki zaostrzające smak, chutney i picalilli; z wyłączeniem sosów na bazie pomidorów

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

30

(64)

Tylko w piklach i picalilli

(64):

Całkowita ilość E 104, E 110 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

12.9

Produkty białkowe, z wyłączeniem produktów objętych kategorią 1.8

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(61)

Tylko analogi mięsa i ryb produkowane na bazie białek roślinnych

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

20

(61)

Tylko analogi mięsa i ryb produkowane na bazie białek roślinnych

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

10

(61)

Tylko analogi mięsa i ryb produkowane na bazie białek roślinnych

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

13.2

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE (z wyłączeniem produktów objętych kategorią 13.1.5)

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(61)

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

10

(61)

 

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

10

(61)

 

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

13.3

Dietetyczne środki spożywcze stosowane w diecie odchudzającej, przeznaczone do zastępowania całkowitej dziennej spożywanej żywności lub poszczególnych posiłków (całości lub części całkowitej dziennej diety)

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(61)

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

10

(61)

 

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

10

(61)

 

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

14.1.4

Napoje aromatyzowane

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(61)

Z wyłączeniem mleka czekoladowego i produktów słodowych

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

20

(61)

Z wyłączeniem mleka czekoladowego i produktów słodowych

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

10

(61)

Z wyłączeniem mleka czekoladowego i produktów słodowych

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

14.2.3

Cydr i perry

E 104

Żółcień chinolinowa

25

(64)

Z wyjątkiem cidre bouché

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

10

(64)

Z wyjątkiem cidre bouché

(64):

Całkowita ilość E 104, E 110 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

14.2.4

Wino owocowe i napoje wzbogacone winem lub innym alkoholem

E 104

Żółcień chinolinowa

20

(61)

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

10

(61)

 

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

1

(61)

 

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

14.2.7.1

Wina aromatyzowane

E 104

Żółcień chinolinowa

50

(61)

Z wyjątkiem americano i bitter vino

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

50

(61)

Z wyjątkiem americano i bitter vino

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

50

(61)

Z wyjątkiem americano i bitter vino

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

14.2.7.2

Aromatyzowane napoje na bazie wina

E 104

Żółcień chinolinowa

50

(61)

Z wyjątkiem bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

50

(61)

Z wyjątkiem bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

50

(61)

Z wyjątkiem bitter soda, sangria, claria, zurra

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

14.2.7.3

Aromatyzowane koktajle na bazie wina

E 104

Żółcień chinolinowa

50

(61)

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

50

(61)

 

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

50

(61)

 

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

14.2.8

Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %

E 104

Żółcień chinolinowa

180

(61)

Tylko napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

100

(61)

Tylko napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

170

(61)

Tylko napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

16.

Desery z wyłączeniem produktów objętych kategoriami 1, 3 i 4

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(61)

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

5

(61)

 

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

10

(61)

 

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

17.1

Suplementy żywnościowe w postaci stałej, w tym w postaci kapsułek i tabletek oraz w podobnych postaciach, z wyłączeniem postaci do żucia

E 104

Żółcień chinolinowa

35

(61)

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

10

(61)

 

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

35

(61)

 

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

17.2

Suplementy żywnościowe w postaci płynnej

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(61)

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

10

(61)

 

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

10

(61)

 

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III

17.3

Suplementy żywnościowe w postaci syropu lub do żucia

E 104

Żółcień chinolinowa

10

(61)

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

10

(61)

 

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

10

(61)

 

(61):

Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III”;

g)

w kategorii 08.2.1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący E 110 otrzymuje brzmienie:

 

„E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

15

 

Tylko sobrasada”;

(ii)

wpis dotyczący E 124 otrzymuje brzmienie:

 

„E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

50

 

Tylko kiełbasa chorizo/salchichon”;

h)

w kategorii 14.2.7.1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpisy dotyczące E 104 i E 110 otrzymują brzmienie:

 

„E 104

Żółcień chinolinowa

50

(26) (27)

Tylko americano, bitter vino

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

50

(27)

Tylko bitter vino”;

(ii)

wpis dotyczący E 124 otrzymuje brzmienie:

 

„E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

50

(26) (27)

Tylko americano, bitter vino”;

i)

w kategorii 14.2.7.2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpisy dotyczące E 104 i E 110 otrzymują brzmienie:

 

„E 104

Żółcień chinolinowa

50

(28)

Tylko bitter soda

 

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

50

(28)

Tylko bitter soda”;

(ii)

wpis dotyczący E 124 otrzymuje brzmienie:

 

„E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

50

(28)

Tylko bitter soda”;

j)

skreśla się następujące pozycje dla E 104, E 110 i E 124 w odpowiednich kategoriach żywności:

01.7.5

Sery topione

E 104

Żółcień chinolinowa

100

(33)

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

100

(33)

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

100

(33)

Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

04.2.1

Warzywa i owoce suszone

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

04.2.2

Warzywa i owoce w occie, oleju lub solance

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

04.2.3

Owoce i warzywa w puszkach lub słoikach

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

04.2.4.1

Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce termicznej

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

200

(34)

Tylko konserwy z czerwonych owoców

04.2.5.2

Dżemy, galaretki i marmolady oraz słodzony przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE

E 104

Żółcień chinolinowa

100

(31)

Z wyjątkiem przecieru z kasztanów

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

100

(31)

Z wyjątkiem przecieru z kasztanów

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

100

(31)

Z wyjątkiem przecieru z kasztanów

04.2.5.3

Inne podobne owocowe lub warzywne produkty do smarowania

E 104

Żółcień chinolinowa

100

(31)

Z wyjątkiem crème de pruneaux

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

100

(31)

Z wyjątkiem crème de pruneaux

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

100

(31)

Z wyjątkiem crème de pruneaux

08.2.1

Mięso przetworzone niepoddane obróbce termicznej

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

200

 

Tylko sobrasada

09.2

Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki

E 104

Żółcień chinolinowa

100

(35)

Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

100

(35)

Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

100

(35)

Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

250

(36)

Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

250

(36)

Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

100

(37)

Tylko wędzone ryby

E 124

Pąs 4R, czerwień koszenilowa A

100

(37)

Tylko wędzone ryby”.