2.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 177/2012

z dnia 1 marca 2012 r.

zmieniające po raz 165. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Dnia 21 lutego 2012 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o wykreśleniu jednego nazwiska i siedemnastu podmiotów z wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez tę osobę i te podmioty o skreślenie z wykazu, oraz szczegółowego sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich, sporządzonego zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 1904(2009). Decyzja dotyczyła również zmiany jednego wpisu w wykazie. Ponadto w dniu 23 lutego 2012 r., Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych postanowił zmienić pięć innych wpisów w tym wykazie.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” wykreśla się następujące wpisy:

a)

„Al Baraka Exchange L.L.C. Adres: a) PO Box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) PO Box 20066, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim’Alego lub jest przez niego kontrolowany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”

b)

„Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adres: b) PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim’Alego lub jest przez niego kontrolowany (QI.J.41.01). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”

c)

„Barakaat Bank of Somalia (alias a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adres: a) Bakaara Market, Mogadiszu, Somalia; b) Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim’Alego lub jest przez niego kontrolowany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”

d)

„Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Adres: b) PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim’Alego lub jest przez niego kontrolowany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”

e)

„Al-Barakaat, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.”

f)

„Bank Al-Barakaat Bank. Adres: Mogadiszu, Somalia. Dodatkowe informacje: część sieci spółek Al-Barakaat założonej przez Alego Ahmeda Nura Jim’alego. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”

g)

„Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias a) BSS, b) Barakat Bank of Somalia). Adres: a) Mogadiszu, Somalia; b) Bossasso, Somalia. Dodatkowe informacje: część sieci spółek Al-Barakaat założonej przez Alego Ahmeda Nura Jim’ale. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”

h)

„Al-Barakat Finance Group, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia.”

i)

„Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia.”

j)

„Al-Barakat Global Telecommunications (alias a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adres: a) PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) Mogadiszu, Somalia, c) Hargeysa, Somalia.”

k)

„Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia.”

l)

„Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.”

m)

„Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.”

n)

„Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia.”

o)

„Barakaat Red Sea Telecommunications. Adres: a) Bossaso, Somalia; b) Nakhiil, Somalia; c) Huruuse, Somalia; d) Raxmo, Somalia; e) Ticis, Somalia; f) Kowthar, Somalia; g) Noobir, Somalia; h) Bubaarag, Somalia; i) Gufure, Somalia; j) Xuuxuule, Somalia; k) Ala Aamin, Somalia; k) Guureeye, Somalia; m) Najax, Somalia; n) Carafaat, Somalia. Dodatkowe informacje: część sieci spółek Al-Barakaat założonej przez Alego Ahmeda Nura Jim’ale. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”

p)

„Barakat International Companies (BICO), Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.”

q)

„Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Adres: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiszu, Somalia. Dodatkowe informacje: a) część sieci spółek Al-Barakaat założonej przez Alego Ahmeda Nura Jim’ale; b) biuro w Niderlandach zamknięte i zlikwidowane (dane z sierpnia 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”

(2)

W tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujący wpis:

„Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale, g) Ahmad Ali Jimale, h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Tytuł: szejk. Adres: Dżibuti, Republika Dżibuti (od maja 2007 r.). Data urodzenia: 1954 r. Miejsce urodzenia: Somalia. Obywatelstwo: somalijskie. Numer paszportu: A0181988 (paszport Somalijskiej Republiki Demokratycznej wydany dnia 1.10.2001 w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, i odnowiony dnia 24.1.2008 w Dżibuti, utracił ważność dnia 22.1.2011). Dodatkowe informacje: a) zawód: księgowy i przedsiębiorca; b) imię ojca: Ali Jumale, imię matki: Enab Raghe; c) założyciel sieci przedsiębiorstw Barakaat, w tym Barakaat Group of Companies. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”

(3)

Wpis „Global Relief Foundation (GRF) (alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief”). Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Stany Zjednoczone; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Stany Zjednoczone; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francja; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosowo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosowo; i) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania. Dodatkowe informacje: a) inne lokalizacje za granicą: Afganistan, Bangladesz, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Irak, Zachodni Brzeg i Gaza, Somalia i Syria; b) federalny numer identyfikacyjny pracodawcy w USA (U.S. Federal Employer Identification): 36-3804626; c) numer VAT: BE 454419759; d) adresy w Belgii, takie jak adresy Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l oraz Fondation Secours Mondial vzw. oraz Stichting Wereldhulp — België, v.z.w od 1998 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.10.2002 r.”w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Global Relief Foundation (GRF) Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Stany Zjednoczone; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Stany Zjednoczone; Dodatkowe informacje: a) inne lokalizacje za granicą: Afganistan, Bangladesz, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Irak, Zachodni Brzeg i Gaza, Somalia i Syria; b) federalny numer identyfikacyjny pracodawcy w USA (U.S. Federal Employer Identification): 36-3804626; c) numer VAT: BE 454419759. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.10.2002 r.”

(4)

Wpis „Heyatul Ulya. Adres: Mogadiszu, Somalia. Dodatkowe informacje: część sieci spółek Al-Barakaat założonej przez Alego Ahmeda Nura Jim’ale. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

“Heyatul Ulya. Adres: Mogadiszu, Somalia. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”

(5)

Wpis „Red Sea Barakat Company Limited. Adres: Mogadiszu, Somalia. Dodatkowe informacje: część sieci spółek Al-Barakaat założonej przez Alego Ahmeda Nura Jim’ale. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Red Sea Barakat Company Limited. Adres: Mogadiszu, Somalia. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”

(6)

Wpis „Somali Internet Company. Adres: Mogadiszu, Somalia. Dodatkowe informacje: część sieci spółek Al-Barakaat założonej przez Alego Ahmeda Nura Jim’ale. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Somali Internet Company. Adres: Mogadiszu, Somalia. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”

(7)

Wpis „Umar Patek (alias a) Omar Patek, b) Pa’tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Adres: a) Indonezja, b) Filipiny. Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: Jawa Środkowa, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Dodatkowe informacje: starszy członek grupy Jemaah Islamiyah. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.7.2011 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Umar Patek (alias a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa’tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike. Adres: Indonezja. Data urodzenia: 20.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Jawa Środkowa, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Dodatkowe informacje: starszy członek grupy Jemaah Islamiyah. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.7.2011 r.”

(8)

Wpis „Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi) Dodatkowe informacje: a) związany z Ali Nur Jim’ale; b) według doniesień nie żyje od 2004 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi) Dodatkowe informacje: według doniesień nie żyje od 2004 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.”