24.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 54/2012

z dnia 23 stycznia 2012 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 961/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 25 października 2010 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 961/2010.

(2)

W dniu 1 grudnia 2011 r. Rada ponownie wyraziła poważne i rosnące zaniepokojenie charakterem irańskiego programu jądrowego, a w szczególności wnioskami z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) dotyczącymi działań Iranu związanych z opracowywaniem wojskowych technologii jądrowych. W związku z tym zaniepokojeniem i zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej z dnia 23 października 2011 r., Rada postanowiła rozszerzyć zakres istniejących sankcje.

(3)

W dniu 9 grudnia 2011 r. Rada Europejska zatwierdziła konkluzje Rady z dnia 1 grudnia 2011 r. i zwróciła się do Rady, aby potraktowała priorytetowo dalsze prace dotyczące rozszerzenia zakresu środków ograniczających UE wobec Iranu.

(4)

Zgodnie z decyzją Rady 2012/35/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (2), do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 961/2010 należy dodać kolejne osoby i podmioty. Należy też zmienić wpisy dotyczące niektórych osób i podmiotów zamieszczone w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 961/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Osoby i podmioty wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia dodaje się do wykazu zamieszczonego w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 961/2010.

2.   Podmiot wymieniony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia zostaje usunięty z wykazu zamieszczonego w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 961/2010.

3.   Wpisy w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 961/2010 zmienia się zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2012 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 281 z 27.10.2010, s. 1.

(2)  Zob. s. 22 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1

I.   Osoby i podmioty zaangażowane w działania związane z pociskami jądrowymi lub balistycznymi

B.   Podmioty

 

Nazwa

Informacje identyfikujące

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Central Bank of Iran (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Adres pocztowy: Mirdamad Blvd., NO.144, Teheran, Islamska Republika Iranu

P.O. Box: 15875 / 7177

Centrala telef.: +98 21 299 51

Adres telegraficzny: MARKAZBANK

Teleks: 216 219-22

MZBK IR Adres SWIFT: BMJIIRTH

Strona internetowa: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Udział w działaniach służących ominięciu sankcji

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Adres pocztowy: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Teheran

Tel.: 88826690

Tlks.: 226641 TJTA IR.

Faks: 88893641

Strona internetowa: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat jest bankiem państwowym. Bezpośrednio ułatwia działania Iranu w dziedzinie jądrowej. Przykładowo w 2011 r. Bank Tejarat ułatwił przeniesienie dziesiątek milionów dolarów, usiłując wspomóc działania wskazanej przez ONZ Organizacji Energii Jądrowej Iranu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI) podejmowane w celu nabycia yellowcake uranu. AEOI jest główną organizacją irańską zajmującą się badaniami i rozwojem w dziedzinie technologii jądrowej; zarządza także programami w zakresie produkcji z wykorzystaniem materiałów kopalnych.

Bank Tejarat także wspomagał wskazane banki irańskie w omijaniu sankcji międzynarodowych: przykładowo brał udział w przedsięwzięciach, w które zaangażowane były firmy przykrywki wskazanej przez ONZ firmy Shahid Hemmat Industrial Group.

Przez świadczenie w ostatnich latach usług finansowych wskazanym przez UE bankom: Bank Mellat i Export Development Bank of Iran (EDBI), Bank Tejarat wspierał także działania spółek zależnych i podległych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz wskazanych przez ONZ podmiotów Defense Industries Organisation i MODAFL.

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Adres pocztowy: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran

Firma będąca własnością IRGC i pod jej kontrolą

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Adres pocztowy: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran

Wykorzystywana jako firma przykrywka przez wskazane przedsiębiorstwo Iran Aircraft Industries (IACI) do potajemnego przeprowadzania zamówień.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Adres pocztowy: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran

Wykorzystywana jako firma przykrywka przez wskazane przedsiębiorstwo Defence Industries Organization (DIO). Uczestniczyła w przekazywaniu Syrii uzbrojenia. Odnotowano także udział firmy w nielegalnym przekazaniu uzbrojenia na pokładzie M/V Monczegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Adres pocztowy: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Firma przykrywka Sad Export Import Company. Udział w nielegalnym przekazaniu uzbrojenia na pokładzie M/V Monczegorsk.

23.1.2012

II.   Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC))

A.   Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikujące

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Zastępca dowódcy IRGC, szef biura politycznego IRGC

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi lub Saeedi

 

Przedstawiciel Najwyższego Dowódcy przy IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

Dowódca lotnictwa IRGC, generał brygady

23.1.2012


B.   Podmioty

 

Nazwa

Informacje identyfikujące

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Adres pocztowy: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

W maju 2007 r. wysłała z Iranu do Syrii dwa kontenery różnego rodzaju broni strzeleckiej z pogwałceniem pkt 5 rezolucji RB ONZ nr 1747 (2007)

23.1.2012

III.   Linie żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL))

B.   Podmioty

 

Nazwa

Informacje identyfikujące

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

BIIS Maritime Limited

Adres pocztowy: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Firma będąca własnością wskazanej firmy Irano Hind i pod jej kontrolą

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines or Darya-ye Khazar Shipping Company lub Khazar Shipping Co. lub KSSL lub Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. lub Darya-e-khazar shipping Co.

Adres pocztowy: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Firma będąca własnością IRISL i pod jej kontrolą

23.1.2012


ZAŁĄCZNIK II

Podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2

Syracuse S.L


ZAŁĄCZNIK III

Wpisy, o których mowa w art. 1 ust. 3

 

Nazwa

Informacje identyfikujące

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Adres pocztowy: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Niemcy; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

Firma kontrolowana przez IRISL lub działająca w imieniu IRISL. HTTS jest zarejestrowana pod tym samym adresem co IRISL Europe GmbH w Hamburgu, a jej szef, dr Naser Baseni, był wcześniej pracownikiem IRISL

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Adres pocztowy: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Firma działała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w imieniu IRISL. Zastąpiona przez Good Luck Shipping Company, która również wskazana jest jako firma działająca w imieniu IRISL

23.1.2012