11.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/54


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. pryszczycy i uchylająca decyzję 2006/393/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8901)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/767/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 92/46/EWG (1), w szczególności jej art. 69 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2003/85/WE określono minimalne środki kontroli, które należy zastosować w przypadku stwierdzenia ogniska pryszczycy oraz określone środki zapobiegawcze mające na celu zwiększenie świadomości oraz przygotowanie właściwych organów oraz społeczności rolniczej na wypadek tej choroby.

(2)

Dyrektywa 2003/85/WE stanowi między innymi, że należy wyznaczyć laboratorium referencyjne UE ds. pryszczycy, które będzie spełniać przynajmniej funkcje i obowiązki przedstawione w załączniku XVI do tej dyrektywy.

(3)

W celu wyboru laboratorium referencyjnego UE Komisja w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi przeprowadziła przetarg uwzględniając kryteria kompetencji technicznych i naukowych oraz doświadczenie personelu.

(4)

Po zakończeniu procedury selekcji laboratorium, które wygrało przetarg – Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, należące do Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) – decyzją Komisji 2006/393/WE (2) zostało wyznaczone na laboratorium referencyjne UE ds. pryszczycy na okres pięciu lat rozpoczynający się w dniu 7 czerwca 2006 r.

(5)

Dyrektywa 2003/85/WE stanowi także, że Komisja dokonuje przeglądu decyzji o wyznaczeniu laboratorium referencyjnego UE ds. pryszczycy w świetle wypełniania funkcji i obowiązków laboratorium wyszczególnionych w załączniku XVI do tej dyrektywy.

(6)

W wyniku procesu oceny zainicjowanego przez Komisję i zakończonego w kwietniu 2011 r. stwierdzono, że Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory z powodzeniem wypełnia wszystkie funkcje i obowiązki laboratorium referencyjnego UE ds. pryszczycy wyszczególnione w załączniku XVI do dyrektywy 2003/85/WE oraz obowiązki laboratoriów referencyjnych UE określone w art. 32 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3).

(7)

Należy zatem przedłużyć na czas nieokreślony wyznaczenie tego laboratorium na laboratorium referencyjne UE ds. pryszczycy.

(8)

Zjednoczone Królestwo oficjalnie poinformowało ponadto Komisję, że Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory nosi obecnie nazwę Pirbright Institute.

(9)

Aby uniknąć wszelkich zakłóceń w działaniu laboratorium referencyjnego UE ds. pryszczycy, środki przewidziane w niniejszej decyzji powinny być stosowane z mocą wsteczną od dnia 7 czerwca 2011 r.

(10)

Dla zachowania jasności i uproszczenia prawodawstwa Unii należy uchylić decyzję 2006/393/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Pirbright Institute należący do Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) w Zjednoczonym Królestwie zostaje wyznaczony na laboratorium referencyjne UE ds. pryszczycy.

2.   Przepisy dotyczące zadań i obowiązków laboratorium referencyjnego UE, o którym mowa w ust. 1, ustanowiono w załączniku XVI do dyrektywy 2003/85/WE.

Artykuł 2

Decyzja 2006/393/WE traci moc.

Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 7 czerwca 2011 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. L 152 z 7.6.2006, s. 31.

(3)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.