8.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/80


DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

(2012/758/UE)

RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 283 ust. 2,

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 11.2,

uwzględniając zalecenie Rady Unii Europejskiej (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

uwzględniając opinię Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 maja 2012 r. wygasł mandat José Manuela GONZÁLEZ-PÁRAMO, członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego; należy zatem mianować nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

(2)

Rada Europejska zamierza mianować Yves'a MERSCHA, który jej zdaniem spełnia wszystkie wymogi określone w art. 283 ust. 2 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Yves MERSCH zostaje niniejszym mianowany na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego na ośmioletnią kadencję począwszy od dnia 15 grudnia 2012 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2012 r.

W imieniu Rady Europejskiej

H. VAN ROMPUY

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 215 z 21.7.2012, s. 4.

(2)  Opinia z dnia 25 października 2012 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. C 218 z 24.7.2012, s. 3.