28.11.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/18


DECYZJA RADY

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Międzynarodowej Grupie Badawczej do spraw Juty w odniesieniu do negocjacji dotyczących nowego zakresu uprawnień po 2014 r.

(2012/730/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 3 i 4, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie ustanawiające zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty z 2001 r. (zwane dalej „porozumieniem”) zostało zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 2002/312/WE (1).

(2)

Obecny zakres uprawnień wygasa w dniu 30 kwietnia 2014 r. i kwestia rozpoczęcia negocjacji w sprawie odnowienia tego zakresu uprawnień będzie omawiana podczas 15. sesji posiedzenia Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w grudniu 2012 r.

(3)

Odnowienie porozumienia nie leży w interesie Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowiskiem, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej, reprezentowanej przez Komisję, w Międzynarodowej Grupie Badawczej do spraw Juty jest głosowanie przeciwko rozpoczęciu negocjacji w sprawie odnowienia zakresu uprawnień po 2014 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2012 r.

W imieniu Rady

A. D. MAVROYIANNIS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 112 z 27.4.2002, s. 34.