27.11.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/49


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 22 listopada 2012 r.

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu dihydrokapsjatu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8391)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2012/726/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 6 sierpnia 2010 r. przedsiębiorstwo Ajinomoto Co. Inc., Japonia, zwróciło się do właściwych organów Zjednoczonego Królestwa z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu dihydrokapsjatu jako nowego składnika żywności.

(2)

W dniu 10 marca 2011 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Zjednoczonym Królestwie wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym organ ten stwierdził, że dihydrokapsjat nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

(3)

W dniu 13 kwietnia 2011 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim.

(4)

Przed upływem okresu 60 dni określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97 zgłoszono uzasadniony sprzeciw zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu.

(5)

W związku z tym w dniu 9 listopada 2011 r. skonsultowano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

(6)

W dniu 28 czerwca 2012 r. EFSA w swojej opinii naukowej dotyczącej dihydrokapsjatu („Scientific opinion on Dihydrocapsiate”) (2) stwierdził, że dihydrokapsjat jest bezpieczny w proponowanych warunkach stosowania i przy zachowaniu proponowanych poziomów stosowania.

(7)

Dihydrokapsjat spełnia kryteria określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zezwala się na wprowadzenie do obrotu dihydrokapsjatu zgodnego ze specyfikacją w załączniku I jako nowego składnika żywności do zastosowań określonych i przy maksymalnych poziomach ustanowionych w załączniku II, nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE (4) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE (5).

Artykuł 2

Dihydrokapsjat dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją jest oznaczany na etykiecie zawierających go środków spożywczych jako „dihydrokapsjat”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Ajinomoto Co. Inc., 15-1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Tokio, Japonia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2012 r.

W imieniu Komisji

Maroš ŠEFČOVIČ

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.

(2)  Dziennik EFSA 2012; 10(7):2812.

(3)  Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.

(4)  Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 21.

(5)  Dz.U. L 164 z 26.6.2009, s. 45.


ZAŁĄCZNIK I

SPECYFIKACJA DIHYDROKAPSJATU

Definicja

Dihydrokapsjat jest syntetyzowany w drodze katalizowanej enzymatycznie estryfikacji alkoholu wanililowego i kwasu 8-metylononanowego. Po estryfikacji dihydrokapsjat jest ekstrahowany przy użyciu n-heksanu.

Enzym Lipozyme 435 został dopuszczony przez duński urząd ds. weterynaryjnych oraz żywności.

Opis: Lepka bezbarwna lub żółta ciecz

Wzór chemiczny: C18H28O4

Wzór strukturalny:

Image

Nr CAS: 205687-03-2

Właściwości fizyczno-chemiczne dihydrokapsjatu

Dihydrokapsjat

więcej niż 94 %

Kwas 8-metylononanowy

mniej niż 6 %

Alkohol wanililowy

mniej niż 1 %

Substancje związane z syntezą

mniej niż 2 %


ZAŁĄCZNIK II

ZASTOSOWANIA DIHYDROKAPSJATU

Kategoria żywności

Maksymalne poziomy zastosowania

Batoniki zbożowe

9 mg/100 g

Herbatniki, ciastka i krakersy

9 mg/100 g

Przekąski na bazie ryżu

12 mg/100 g

Napoje gazowane, koncentraty napojów, napoje na bazie soku owocowego

1,5 mg/100 ml

Napoje warzywne

2 mg/100 ml

Napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty

1,5 mg/100 ml

Niegazowana woda aromatyzowana

1 mg/100 ml

Wstępnie ugotowane przetwory zbożowe z mąki owsianej

2,5 mg/100 g

Inne przetwory zbożowe

4,5 mg/100 g

Lody, desery mleczne

4 mg/100 g

Mieszanki do puddingów (gotowe do spożycia)

2 mg/100 g

Produkty na bazie jogurtu

2 mg/100 g

Czekoladowe wyroby cukiernicze

7,5 mg/100 g

Cukierki twarde

27 mg/100 g

Guma do żucia bez cukru

115 mg/100 g

Zabielacz

40 mg/100 g

Substancje słodzące

200 mg/100 g

Zupy (gotowe do spożycia)

1,1 mg/100 g

Sosy do sałatek

16 mg/100 g

Białko roślinne

5 mg/100 g

Gotowe posiłki

Środki spożywcze zastępujące posiłek

3 mg/posiłek

Napoje zastępujące posiłek

1 mg/100 ml