18.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/49


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie Eurostatu

(2012/504/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (1) stanowi podstawowe ramy prawne dla statystyk europejskich. Rozporządzenie to odnosi się do Komisji (Eurostatu) jako organu statystycznego Unii odpowiedzialnego za opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyk europejskich.

(2)

Statystyki europejskie powinny być opracowywane, tworzone i rozpowszechniane przez Eurostat zgodnie z zasadami statystycznymi, które są określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 oraz uszczegółowione w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych, sprawdzonym i zaktualizowanym przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego w dniu 28 września 2011 r.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 przewiduje również ochronę danych poufnych, które powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

(4)

Komisja zobowiązała się do usprawnienia zarządzania statystyką w Unii oraz do przestrzegania wyżej wspomnianych zasad statystycznych (2). Zobowiązanie to zostało potwierdzone i rozwinięte w komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 kwietnia 2011 r.„Rzetelne zarządzanie jakością w statystyce europejskiej” (3). Niniejsza decyzja powinna być traktowana jako ponowne zobowiązanie Komisji dotyczące zaufania do statystyk europejskich opracowywanych, tworzonych i rozpowszechnianych przez Eurostat.

(5)

Niedawne wydarzenia w kontekście ram zarządzania gospodarką Unii miały wpływ na dziedzinę statystyki i należy wziąć je pod uwagę. Dotyczy to w szczególności zasady niezawisłości statystycznej, określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (4).

(6)

W tym kontekście Komisja powinna wykonywać swoje uprawnienia jako organ powołujący w odniesieniu do rekrutacji na stanowisko dyrektora generalnego Eurostatu oraz jego przenoszenia i zwalniania w sposób zgodny z regulaminem pracowniczym, z należytym uwzględnieniem konieczności zapewnienia niezależności, obiektywności i efektywności w wykonywaniu obowiązków dyrektora generalnego oraz w oparciu o przejrzystą procedurę opierającą się wyłącznie na kryteriach zawodowych.

(7)

Eurostatowi powierzono również specjalne zadania rozporządzeniem Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (5).

(8)

Ponadto, jak stwierdzono w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie metod tworzenia statystyk UE „Wizja na kolejną dekadę” (6), Eurostat powinien zapewniać usługi statystyczne wysokiej jakości m.in. poprzez zacieśnienie stosunków z organami Unii w celu przewidywania potrzeb statystycznych oraz usprawnienia wykorzystywania dotychczasowych statystyk. Wiąże się z tym również budowanie ściślejszych relacji z innymi służbami Komisji.

(9)

Statystyki powinny być zdefiniowane poprzez odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Na potrzeby niniejszej decyzji należy także dokonać rozróżnienia między statystykami europejskimi a innymi.

(10)

Ustalanie celów polityki i określanie informacji wymaganych do osiągnięcia tych celów należy do decydentów. Działania te powinny zatem należeć do zakresu obowiązków i odpowiedzialności odnośnych służb Komisji, natomiast Eurostat powinien zapewniać ustalanie programu działań dotyczących statystyk europejskich z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, istotnych zmian w zakresie polityki oraz ograniczeń pod względem zasobów.

(11)

Działania Komisji dotyczące innych statystyk powinny podlegać procedurze planowania i programowania w celu zapewnienia przekazywania spójnych informacji o tych działaniach. Procedurą tą powinien kierować Eurostat, a jej zakres powinien być ograniczony do tematów uzgodnionych pomiędzy odnośnymi służbami Komisji a Eurostatem.

(12)

Statystyki europejskie są determinowane europejskim programem statystycznym i odnośnym rocznym programem prac.

(13)

Aby zapewnić zaufanie publiczne do statystyk europejskich oraz promować statystyki wysokiej jakości, opracowywane, tworzone i rozpowszechniane przez Eurostat, należy opracować i stosować proces oznaczania statystyk europejskich.

(14)

Opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie wysokiej jakości statystyk europejskich powinno być zapewniane przez dyrektora generalnego Eurostatu, który jest naczelnym statystykiem. Ponadto jego zadania powinny obejmować koordynację działań statystycznych Komisji dla zapewnienia jakości i minimalizacji obciążeń sprawozdawczych. Dlatego z naczelnym statystykiem należy również konsultować się przy opracowywaniu i tworzeniu innych statystyk.

(15)

Ścisła współpraca Eurostatu z innymi służbami Komisji w zakresie działań statystycznych oraz odpowiednia koordynacja tych działań przez naczelnego statystyka powinny zapewnić spójność i porównywalność statystyk europejskich oraz lepsze reagowanie na przyszłe wyzwania; takim wyzwaniem jest w szczególności potrzeba ograniczenia do minimum obciążeń związanych z udzielaniem odpowiedzi i obciążeń administracyjnych. W tym samym celu należy zapewnić dostęp do administracyjnych źródeł danych w Komisji w zakresie, w jakim jest to racjonalne pod względem kosztów i niezbędne do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich.

(16)

W zakresie, w jakim Eurostat przetwarza dane osobowe, obowiązują go przepisy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (7). Ponadto statystyki europejskie tworzone w oparciu o dane osobowe powinny w uzasadnionych przypadkach być segregowane według kryterium płci.

(17)

W związku z powyższym należy ściślej określić i doprecyzować rolę i zakres obowiązków Eurostatu w ramach Komisji.

(18)

Decyzję Komisji 97/281/WE z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie roli Eurostatu w sporządzaniu statystyk Wspólnoty (8) należy uchylić,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszej decyzji określa się rolę i zakres obowiązków Eurostatu w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Komisji w odniesieniu do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„statystyki” oznaczają dane statystyczne w rozumieniu definicji w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009; są to bądź statystyki europejskie, bądź inne statystyki;

2)

„statystyki europejskie” oznaczają statystykę, o której mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, określaną w rocznym programie prac dotyczącym statystyk europejskich;

3)

„inne statystyki” oznaczają statystyki, które nie są statystykami europejskimi, określone w procedurze planowania i koordynacji, o której mowa w art. 5 ust. 2.

Artykuł 3

Eurostat

Eurostat jest organem statystycznym Unii, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Jest on służbą Komisji, a kieruje nim dyrektor generalny.

Artykuł 4

Zasady statystyczne

Eurostat opracowuje, tworzy i rozpowszechnia statystyki europejskie zgodnie z obowiązującymi w statystyce zasadami niezależności zawodowej, bezstronności, obiektywności, wiarygodności, poufności informacji statystycznych oraz opłacalności, zdefiniowanymi w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 oraz dokładniej określonymi w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych.

Artykuł 5

Planowanie i programowanie

1.   Działania związane ze statystykami europejskimi określa się w europejskim programie statystycznym, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, a także w rocznym programie prac, o którym mowa w art. 17 tego rozporządzenia.

2.   Działania związane z innymi statystykami podlegają procedurze planowania i koordynacji, kierowanej przez Eurostat, i są określane w ramach tej procedury. Zakres tej procedury ogranicza się do tematów uzgodnionych pomiędzy odnośnymi służbami Komisji a Eurostatem.

3.   Na potrzeby wyżej wspomnianych działań, w tym odnoszących się do rejestrów administracyjnych, Eurostat może zawierać z innymi służbami Komisji konkretne porozumienia między służbami.

Artykuł 6

Zadania Eurostatu

1.   Eurostat odpowiada za opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyk europejskich.

W tym celu Eurostat w szczególności:

a)

gromadzi i agreguje informacje statystyczne niezbędne do zestawiania statystyk europejskich;

b)

opracowuje i propaguje normy, metody i procedury statystyczne;

c)

kieruje Europejskim Systemem Statystycznym, zacieśnia współpracę pomiędzy jego partnerami oraz zapewnia mu wiodącą rolę w dziedzinie statystyk urzędowych na całym świecie;

d)

współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi w celu ułatwienia porównywalności statystyk europejskich ze statystykami tworzonymi w innych systemach statystycznych, a w stosownych przypadkach wspiera państwa trzecie w doskonaleniu ich systemów statystycznych.

2.   Eurostat zapewnia dostępność statystyk europejskich dla wszystkich użytkowników zgodnie z zasadami statystycznymi, w szczególności z zasadami niezależności zawodowej, bezstronności i poufności informacji statystycznych.

W tym kontekście Eurostat dostarcza wskazówek technicznych i wsparcia koniecznego do wykorzystania statystyk europejskich oraz może wykorzystywać odpowiednie kanały komunikacji do celów publikacji statystycznych komunikatów prasowych.

3.   Eurostat zapewnia współpracę i regularny konstruktywny dialog z innymi służbami Komisji oraz, w razie potrzeby, z dostawcami danych w celu uwzględnienia potrzeb użytkowników, istotnych zmian w zakresie polityki oraz innych inicjatyw. W tym celu należy na wczesnym etapie informować służby Komisji, które są potencjalnymi użytkownikami szczegółowych statystyk europejskich, i angażować je w opracowywanie nowych lub zmienionych statystyk, między innymi w celu określenia potencjalnych skutków, jakie nowe lub zmienione metody statystyczne, normy i definicje mogą mieć dla polityki.

4.   Eurostat koordynuje opracowywanie i tworzenie innych statystyk. W tym celu Eurostat:

a)

optymalizuje wykorzystanie istniejących informacji, które mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, dla zapewnienia ich jakości i zminimalizowania obciążeń dla respondentów; Eurostat zwraca się do wszelkich odnośnych służb Komisji o współudział w tych działaniach;

b)

otrzymuje informacje ze wszystkich służb Komisji na temat zakresu i jakościowych cech statystyk wytworzonych przez te służby, na temat istotnych zmian w metodach tworzenia statystyk oraz na temat planowanych nowych zbiorów danych;

c)

udziela wskazówek, oferuje odpowiednie szkolenia oraz świadczy specjalistyczne usługi na rzecz innych służb Komisji w zakresie niezbędnym dla opracowywania i tworzenia innych statystyk, w zależności od dostępnych zasobów.

Artykuł 7

Dyrektor generalny Eurostatu

1.   W odniesieniu do statystyk europejskich dyrektor generalny Eurostatu ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w sprawie procesów, metod, norm i procedur statystycznych lub w sprawie treści i ram czasowych publikacji statystycznych zgodnie z Europejskim Programem Statystycznym i rocznym programem prac. W toku wykonywania tych zadań statystycznych dyrektor generalny Eurostatu działa w sposób niezależny; nie może on przyjmować instrukcji od instytucji ani organów Unii, rządu żadnego z państw członkowskich ani od żadnych innych instytucji, organów, urzędów ani podmiotów, ani też zwracać się o takie instrukcje.

2.   Dyrektor generalny Eurostatu działa jako urzędnik zatwierdzający, odpowiedzialny za realizację środków przydzielonych Eurostatowi.

Artykuł 8

Naczelny statystyk

1.   Dyrektor generalny Eurostatu pełni funkcję naczelnego statystyka.

2.   Naczelny atatystyk:

a)

odpowiada za opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyk europejskich w ramach Komisji;

b)

odpowiada za koordynację opracowywania i tworzenia innych statystyk, o których mowa w art. 5 ust. 2 i w art. 6 ust. 4;

c)

reprezentuje Komisję na międzynarodowych forach statystycznych, w szczególności w zakresie koordynacji działań statystycznych instytucji i organów Unii, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 223/2009;

d)

przewodniczy Komitetowi ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 223/2009;

e)

opracowuje programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 niniejszej decyzji, w ścisłym porozumieniu z innymi służbami Komisji, biorąc pod uwagę w jak największej mierze potrzeby użytkowników oraz inne istotne kwestie;

f)

zapewnia kontakty między Europejskim Systemem Statystycznym a Europejską Radą Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką we wszystkich sprawach związanych z wdrożeniem Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych w obrębie Europejskiego Systemu Statystycznego jako całości.

3.   Każda służba, która zamierza podjąć działania obejmujące tworzenie statystyk, zasięga opinii naczelnego statystyka na wczesnym etapie przygotowania tych działań. Naczelny statystyk może wydawać zalecenia w tej kwestii. Inicjatywy niezwiązane z opracowywaniem, tworzeniem i rozpowszechnianiem statystyk europejskich, szczególnie w przypadkach konkretnych porozumień między służbami, leżą w całości w zakresie odpowiedzialności odnośnej służby.

Artykuł 9

Dostęp do rejestrów administracyjnych

1.   W celu zmniejszenia obciążenia respondentów Eurostat ma prawo dostępu do danych administracyjnych, którymi dysponują służby Komisji, z zastrzeżeniem zasad poufności ustanowionych w przepisach Unii, oraz prawo do włączenia tych danych administracyjnych do statystyk w stopniu, w jakim te dane administracyjne mają znaczenie dla opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich.

2.   Przy początkowym projektowaniu, dalszym rozwoju i zaprzestaniu prowadzenia rejestrów administracyjnych i baz danych utworzonych i prowadzonych przez inne służby Komisji należy zasięgać opinii Eurostatu i można angażować Eurostat w te działania w celu ułatwienia dalszego wykorzystania danych zawartych w tych rejestrach i bazach danych dla celów związanych ze statystykami europejskimi. W tym celu Eurostat jest uprawniony do proponowania działań normalizacyjnych dotyczących rejestrów administracyjnych, które mają znaczenie dla tworzenia statystyk europejskich.

3.   W celu zwiększenia skuteczności przepisów niniejszego artykułu każda służba Komisji zapewnia udzielenie Eurostatowi, na jego żądanie, dostępu do danych administracyjnych w zakresie niezbędnym do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich, zgodnie z przepisami UE w zakresie poufności danych.

Artykuł 10

Europejski kodeks praktyk statystycznych

1.   Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 statystyki europejskie są opracowywane, tworzone i rozpowszechniane przez Eurostat zgodnie z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych, sprawdzonym i zaktualizowanym przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego.

2.   Eurostat angażuje Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką we wszystkie działania dotyczące Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych zgodnie z zakresem kompetencji Rady Konsultacyjnej.

3.   Eurostat monitoruje skuteczne wdrażanie Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych przez krajowe organy statystyczne.

Artykuł 11

Zapewnianie jakości i oznaczanie

1.   Eurostat zapewnia zarządzanie jakością statystyk europejskich. W tym celu, na podstawie ustalonych kryteriów jakości, wypełniając potrzeby użytkowników w zakresie statystyk o różnych profilach jakości, Eurostat:

a)

monitoruje i ocenia jakość gromadzonych lub otrzymywanych przez siebie danych oraz sporządza sprawozdania na temat jakości rozpowszechnianych przez siebie statystyk europejskich;

b)

promuje i stosuje oznaczanie statystyk europejskich;

c)

weryfikuje dane podlegające zakresowi jego odpowiedzialności w kontekście wzmocnionego zarządzania gospodarczego UE i korzysta z wszelkich uprawnień przyznanych mu wyraźnie w ramach odpowiednich procedur.

2.   Eurostat tworzy ramy zapewnienia jakości, uwzględniające środki już stosowane lub planowane w przyszłości w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych.

Artykuł 12

Wykorzystywanie danych poufnych

1.   Dyrektor generalny Eurostatu podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia przestrzegania poufności informacji statystycznych.

2.   Dane uznawane za poufne zgodnie z art. 3 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 są udostępniane, zgodnie z przepisami rozdziału V tego rozporządzenia, jedynie urzędnikom i innym pracownikom Eurostatu oraz innym osobom fizycznym pracującym dla Eurostatu na podstawie umowy, w ramach konkretnego zakresu wykonywanej przez nich pracy, w każdym przypadku gdy takie dane są konieczne do tworzenia statystyk europejskich.

3.   Dyrektor generalny Eurostatu podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania w celu ochrony danych, których ujawnienie mogłoby mieć niekorzystne skutki dla interesów Unii lub interesów państwa członkowskiego, do którego dane te się odnoszą.

Artykuł 13

Uchylenie

Decyzja 97/281/WE traci moc.

Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

(2)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych, COM(2005) 217 final.

(3)  COM(2011) 211 final.

(4)  Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 12.

(5)  Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1.

(6)  COM(2009) 404 final.

(7)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(8)  Dz.U. L 112 z 29.4.1997, s. 56.