27.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/17


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUCAP SAHEL NIGER/1/2012

z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP SAHEL Niger)

(2012/436/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady 2012/392/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (1) (EUCAP SAHEL Niger), w szczególności jej art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 9 ust. 1 decyzji 2012/392/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, na podstawie art. 38 Traktatu, do podejmowania odpowiednich decyzji, aby sprawować kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad misją EUCAP SAHEL Niger, w tym decyzji o mianowaniu szefa misji.

(2)

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował, by szefem misji EUCAP SAHEL Niger mianować pułkownika Francisco ESPINOSA NAVAS,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Pułkownik Francisco ESPINOSA NAVAS zostaje niniejszym mianowany szefem misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP SAHEL Niger) na okres 12 miesięcy.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2012 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

O. SKOOG

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 48.