26.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/15


DECYZJA RADY

z dnia 26 czerwca 2012 r.

dotycząca stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Komisji Mieszanej UE-EFTA, dotyczącego przyjęcia decyzji zmieniającej Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

(2012/431/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 15a Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (1) („konwencja”) państwo trzecie może zostać umawiającą się stroną konwencji w wyniku decyzji Komisji Mieszanej, ustanowionej na mocy konwencji, o zaproszeniu tego państwa.

(2)

Artykuł 15 konwencji upoważnia Komisję Mieszaną, do wydawania zaleceń i uchwalania w drodze decyzji zmian do konwencji i jej załączników

(3)

Chorwacja wyraziła formalnie wolę przystąpienia do wspólnego systemu tranzytowego i w wyniku decyzji wydanej w dniu 19 stycznia 2012 r. przez Komisję Mieszaną została zaproszona do przystąpienia.

(4)

Spełniwszy istotne wymogi prawne i strukturalne oraz wymogi w zakresie technologii informacyjnej, które są niezbędnym warunkiem przystąpienia, Chorwacja – w wyniku formalnej procedury przystąpienia – przystąpi do konwencji.

(5)

Rozszerzenie wspólnego systemu tranzytowego będzie wymagało wprowadzenia pewnych zmian do konwencji. Obejmują one odniesienia językowe w języku chorwackim oraz odpowiednie dostosowanie dokumentów gwarancyjnych.

(6)

Zaproponowaną zmianę przedstawiono i omówiono na forum grupy roboczej UE-EFTA i jej treść została wstępnie zatwierdzona.

(7)

Należy zatem określić stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do proponowanej zmiany,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Podstawą stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska na forum Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnego tranzytu, dotyczącego przyjęcia przez tę Komisję decyzji nr XXX zmieniającej Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej, jest projekt decyzji dołączony do niniejszej decyzji.

Przedstawiciele Unii w Komisji Mieszanej UE-EFTA mogą po należytym poinformowaniu Rady uzgodnić niewielkie zmiany w projekcie decyzji.

Artykuł 2

Komisja publikuje przyjętą decyzję Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnego tranzytu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 czerwca 2012 r.

W imieniu Rady

N. WAMMEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.


PROJEKT

DECYZJA NR XXX KOMISJI MIESZANEJ UE-EFTA DS. WSPÓLNEGO TRANZYTU

z dnia

zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej […]

KOMISJA MIESZANA,

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Chorwacja wyraziła wolę przystąpienia do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej („konwencja”) i w wyniku decyzji wydanej w dniu 19 stycznia 2012 r. przez Komisję Mieszaną utworzoną na mocy konwencji, została zaproszona do przystąpienia.

(2)

W związku z powyższym do konwencji należy wprowadzić, w odpowiednim porządku, chorwacką wersję językową stosowanych w niej odniesień.

(3)

Stosowanie niniejszej decyzji wiąże się z datą przystąpienia Chorwacji do konwencji.

(4)

W celu umożliwienia stosowania formularzy gwarancji, drukowanych zgodnie z kryteriami obowiązującymi przed datą przystąpienia Chorwacji do konwencji, należy wprowadzić okres przejściowy, w którym druki te, z pewnymi zmianami, będą mogły być nadal stosowane.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić konwencję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku III do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Niniejszą decyzję stosuje się od dnia przystąpienia Chorwacji do konwencji.

2.   Po dokonaniu niezbędnych dostosowań geograficznych i dostosowań związanych z adresem do doręczeń lub pełnomocnikiem formularze, których wzór został określony w dodatkach C1, C2, C3, C4, C5 i C6 do załącznika III, mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do końca dwunastego miesiąca następującego po dniu rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Komisji Mieszanej

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.

ZAŁĄCZNIK

1)

W dodatku B1, pod polem 51, między Zjednoczonym Królestwem a Islandią dodaje się tiret w brzmieniu:

„Chorwacja HR”;

2)

w tytule III dodatku B6 wprowadza się następujące zmiany:

   HR Valjanost ograničena”;

2.1)

w pierwszej części tabeli „Ograniczona ważność – 99200” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Oslobođeno”;

2.2)

w drugiej części tabeli „Zwolnienie – 99201” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Alternativni dokaz”;

2.3)

w trzeciej części tabeli „Alternatywny dowód – 99202” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)”;

2.4)

w czwartej części tabeli „Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj) – 99203”, przed IS, dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …”;

2.5)

w piątej części tabeli „Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … – 99204” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta”;

2.6)

w szóstej części tabeli „Zwolniony z wiążącej trasy przewozu – 99205” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj”;

2.7)

w siódmej części tabeli „Upoważniony nadawca – 99206” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Oslobođeno potpisa”;

2.8)

w ósmej części tabeli „Zwolniony ze składania podpisu – 99207” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo”;

2.9)

w dziewiątej części tabeli „Zakaz korzystania z gwarancji generalnej – 99208” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Neograničena uporaba”;

2.10)

w dziesiątej części tabeli „Nieograniczone korzystanie – 99209” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Izdano naknadno”;

2.11)

w jedenastej części tabeli „Wystawione retrospektywnie – 99210” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Razni”;

2.12)

w dwunastej części tabeli „Różne – 99211” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Rasuto”;

2.13)

w trzynastej części tabeli „Luzem – 99212” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

   HR Pošiljatelj”;

2.14)

w czternastej części tabeli „Nadawca – 99213” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

3)

dodatek C1 otrzymuje brzmienie:

„DODATEK C1

WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA

Image

Image

4)

dodatek C2 otrzymuje brzmienie:

„DODATEK C2

WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA

Image

Image

5)

dodatek C4 otrzymuje brzmienie:

„DODATEK C4

WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA

Image

Image

6)

w polu 7 dodatku C5 między słowami „Wspólnota Europejska” i „Islandia” dodaje się słowo „Chorwacja”;

7)

w polu 6 dodatku C6 między słowami „Wspólnota Europejska” i „Islandia” dodaje się słowo „Chorwacja”.