15.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/12


DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 maja 2012 r.

dotycząca niewłączania naledu do celów jego stosowania w produktach typu 18 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 3050)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/257/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Wykaz ten obejmuje naled.

(2)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 naled (nr CAS 300-76-5; nr WE 206-098-3) został oceniony zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE pod kątem stosowania w produktach typu 18, „Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane w celu zwalczania innych stawonogów”, zgodnie z definicją w załączniku V do wspomnianej dyrektywy.

(3)

Francja została wyznaczona jako państwo pełniące rolę sprawozdawcy i w dniu 17 lutego 2010 r. przedłożyła Komisji sprawozdanie właściwego organu, wraz z zaleceniem, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007.

(4)

Sprawozdanie właściwego organu zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję. Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 w dniu 9 grudnia 2011 r. wyniki przeglądu zostały włączone do sprawozdania z oceny przez Stały Komitet ds. Produktów Biobójczych.

(5)

Na podstawie przeprowadzonej oceny można oczekiwać, że produkty biobójcze zawierające naled stosowane jako insektycydy, akarycydy i produkty stosowane w celu zwalczania innych stawonogów nie spełniają wymogów ustanowionych w art. 5 dyrektywy 98/8/WE. Scenariusze ocenione w ocenie ryzyka dla zdrowia ludzkiego, a także w ocenie ryzyka dla środowiska wykazały potencjalne i niedopuszczalne ryzyko. Ponadto ocena nie wykazała wystarczającej skuteczności. W związku z tym nie należy włączać naledu do celów jego stosowania w produktach typu 18 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE.

(6)

Ze względu na pewność prawną należy określić datę, po której nie należy wprowadzać do obrotu produktów biobójczych typu 18 zawierających naled, uwzględniając zarówno niedopuszczalne skutki tych produktów, jak i uzasadnione oczekiwania ich producentów.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Naled nie zostaje włączony do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE do celów jego stosowania w produktach typu 18.

Artykuł 2

Do celów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 produkty biobójcze typu 18 zawierające naled (nr CAS 300-76-5; nr WE 206-098-3) nie są już wprowadzane do obrotu, począwszy od dnia 1 listopada 2012 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2012 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.