11.4.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/5


DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI

z dnia 3 lutego 2012 r.

zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/186/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (1), w szczególności jej art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przy sporządzaniu europejskich statystyk należy zachować równowagę między potrzebami użytkowników i obciążeniami dla respondentów.

(2)

Na poziomie europejskim dokonano analizy technicznej istniejących danych zgromadzonych na podstawie prawodawstwa unijnego dotyczącego sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz polityki w zakresie rozpowszechniania tych danych, w celu zaproponowania możliwych rozwiązań technicznych upraszczających, na ile to możliwe, różne działania niezbędne do sporządzania statystyk, jednocześnie utrzymując zbieżność rezultatu końcowego z obecnymi i dającymi się przewidzieć przyszłymi potrzebami użytkowników.

(3)

W wyniku tej analizy należy uprościć zmienną „kierunek” w istniejących statystykach kwartalnych dotyczących ruchu statków w głównych portach europejskich oraz wyjaśnić status prawny (obowiązkowy vs. dobrowolny) w odpowiednich zestawach danych F1 i F2.

(4)

Ponadto należy stworzyć jednolite ramy prawne w zakresie dobrowolnego gromadzenia statystyk dotyczących kontenerów typu ro-ro. Co więcej, należy rozszerzyć klasyfikację rodzajów ładunku.

(5)

Nomenklaturę morskich obszarów przybrzeżnych należy dostosować do rozwoju technicznego.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2009/42/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki I, II, IV i VIII do dyrektywy 2009/42/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pierwszym rokiem referencyjnym dla stosowania niniejszej decyzji jest 2012 r., obejmujący dane za 2012 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lutego 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 141 z 6.6.2009, s. 29.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

ZMIENNE I DEFINICJE

1.   Zmienne statystyczne

a)   Informacje dotyczące ładunków i pasażerów

waga towarów brutto w tonach,

rodzaj ładunku, zgodnie z nomenklaturą podaną w załączniku II,

opis towarów przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku III,

port sprawozdawczy,

kierunek ruchu, przychodzący lub wychodzący,

port/strefa partnerska dla ładunków przychodzących: port załadunku (to jest port, w którym ładunek został załadowany na statek, na którym przybył do portu sprawozdawczego), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV,

port/strefa partnerska dla ładunków wychodzących: port wyładunku (to jest port, w którym ładunek ma być wyładowany ze statku, na którym opuścił port sprawozdawczy), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV,

liczba pasażerów rozpoczynających lub kończących podróż oraz liczba pasażerów wycieczkowców na wycieczce,

port/strefa partnerska dla pasażera przyjeżdżającego: port zaokrętowania (to jest port, w którym pasażer został zaokrętowany na statek, na którym przybył do portu sprawozdawczego), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV,

port/strefa partnerska dla pasażera wyjeżdżającego: port wyokrętowania (to jest port, w którym pasażer jest wyokrętowany ze statku, na którym opuścił port sprawozdawczy), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV.

Dla towarów przewożonych w kontenerach lub jednostkach typu ro-ro dostarcza się następujących dodatkowych danych szczegółowych:

liczba kontenerów ogółem (z ładunkiem i bez),

liczba kontenerów bez ładunku,

liczba tocznych jednostek typu ro-ro ogółem z ładunkiem i bez,

liczba tocznych jednostek typu ro-ro bez ładunku.

b)   Informacja na temat statków

liczba statków,

nośność statków lub pojemność brutto,

kraj lub terytorium rejestracji statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku V,

typy statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku VI,

wielkość statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku VII.

2.   Definicje

a)

»Kontener ładunkowy« oznacza przedmiot wyposażenia transportowego:

1.

o trwałym charakterze i odpowiednio dostatecznie wytrzymały, aby stosować go wielokrotnie;

2.

specjalnie zaprojektowany w celu ułatwienia transportu towarów, jednym lub większą liczbą środków transportu, bez przeładunku;

3.

wyposażony w urządzenia pozwalające na jego łatwe przenoszenie, w szczególności przenoszenie z jednego środka transportu na inny;

4.

tak zaprojektowany, aby łatwo go było załadować i rozładować;

5.

mający długość 20 stóp lub więcej.

b)

»Jednostka typu ro-ro« oznacza sprzęt na kołach do przewozu ładunku, taki jak samochód ciężarowy, przyczepa lub naczepa, który może wjechać lub może być zaholowany na statek. Definicja ta obejmuje przyczepy portowe lub statkowe. Klasyfikacja idzie w ślad za zaleceniem EKG ONZ nr 21 »Kody dla typów ładunku, opakowań oraz materiałów do pakowania«.

c)

»Ładunek skonteneryzowany« oznacza kontenery z ładunkiem lub bez, które są podnoszone na statki lub ze statków, które przewożą je drogą morską.

d)

»Ładunek typu ro-ro« oznacza towary w kontenerach lub bez nich, na jednostkach typu ro-ro oraz jednostki typu ro-ro, które są wtaczane i wytaczane ze statków, które przewożą je drogą morską.

e)

»Waga towarów brutto« oznacza tonaż przewożonych ładunków, włączając ich opakowanie, ale wyłączając wagę kontenera lub jednostki typu ro-ro.

f)

»Nośność (DWT)« oznacza różnicę w tonach między wypornością statku przy letniej linii ładunkowej w wodzie o ciężarze właściwym 1,025 i całkowitym ciężarem statku, to jest wypornością w tonach statku bez ładunku, paliwa, oleju smarowego, wody balastowej, świeżej wody i wody pitnej w zbiornikach, używalnych zapasów, jak również pasażerów, załogi i ich własności.

g)

»Pojemność brutto« oznacza pomiar całkowitej wielkości statku określony zgodnie z przepisami Międzynarodowej konwencji o mierzeniu pojemności statków z 1969 r.

h)

»Pasażer statku wycieczkowego« oznacza pasażera podróżującego drogą morską na wycieczkowcu. Pasażerowie na wycieczkach jednodniowych są wyłączeni.

i)

»Wycieczkowiec« oznacza statek pasażerski zapewniający pasażerom pełny zakres usług turystycznych. Wszyscy pasażerowie mają zapewnione kabiny. Na pokładzie znajdują się urządzenia służące rozrywce. Wyłącza się statki prowadzące zwykłe usługi promowe, nawet jeżeli niektórzy pasażerowie uważają te usługi za wycieczkę. Ponadto statki do przewozu ładunku zdolne do przewozu niewielkiej liczby pasażerów, którzy mają zapewnione kabiny, są również wyłączone. Wyłącza się również statki przeznaczone jedynie do odbywania jednodniowych wycieczek.

j)

»Wycieczka pasażera wycieczkowcem« oznacza krótką wizytę pasażera statku wycieczkowego w miejscu atrakcji turystycznej związanej z portem, podczas której pasażer posiada kabinę na pokładzie statku.

k)

»Ładunek skonteneryzowany typu ro-ro« oznacza kontenery z ładunkiem lub bez, które są załadowane na jednostki typu ro-ro, które są następnie wtaczane i wytaczane ze statków, które przewożą je drogą morską.

l)

»Przyczepa pokładowa« oznacza przyczepę przeznaczoną do przewozu ładunku (łącznie z kontenerami) pomiędzy dwoma portami na statkach typu ro-ro. Jest ona przeznaczone głównie do pracy na pokładzie statków typu ro-ro lub na obszarach na lądzie podlegających kontroli władz portowych.

m)

»Statek typu ro-ro« oznacza statek przeznaczony do przewozu jednostek typu ro-ro.

ZAŁĄCZNIK II

Klasyfikacja typów ładunków

Kategoria (1)

Kod

1-cyfrowy

Kod

2-cyfrowy

Wyszczególnienie

Waga

Liczba jednostek

Masowe ciekłe

1

1X

Towary masowe ciekłe (niezjednostkowane)

X

 

11

Gaz skroplony

X

 

12

Ropa naftowa

X

 

13

Produkty z ropy naftowej

X

 

19

Inne towary masowe ciekłe

X

 

Masowe suche

2

2X

Towary masowe suche (niezjednostkowane)

X

 

21

Rudy

X

 

22

Węgiel

X

 

23

Produkty rolne (np. zboże, soja, tapioka)

X

 

29

Inne towary masowe suche

X

 

Kontenery

3

3X

Duże kontenery

X (2)

X

31

Jednostki ładunkowe – 20’

X (2)

X

32

Jednostki ładunkowe – 40’

X (2)

X

33

Jednostki ładunkowe > 20’ i < 40’

X (2)

X

34

Jednostki ładunkowe > 40’

X (2)

X

Ładunki toczne ro-ro

(samobieżne)

5

5X

Jednostki toczne samobieżne

X

X

51

Drogowe pojazdy ciężarowe i towarzyszące im przyczepy

X (2)

X

52

Samochody osobowe, motocykle oraz towarzyszące przyczepy/przyczepy kempingowe

 

X (3)

53

Autobusy i autokary

 

X (3)

54

Pojazdy będące przedmiotem handlu (łącznie z pojazdami silnikowymi będącymi przedmiotem wwozu/wywozu)

X

X (3)

56

Żywe zwierzęta wchodzące na statek (lub wychodzące) »na własnych nogach« (ang. on the hoof)

X

X (3)

59

Inne jednostki toczne samobieżne

X

X

Ładunki toczne ro-ro

(niesamobieżne)

6

6X

Jednostki toczne niesamobieżne

X

X

61

Przyczepy i naczepy towarowe niesprzęgnięte z samochodem/ciągnikiem

X (2)

X

62

Przyczepy kempingowe i inne pojazdy drogowe, rolnicze i przemysłowe niesprzęgnięte z samochodem/ciągnikiem

X

X (3)

64

Wagony kolejowe używane do transportu towarów

X (2)

X

65

Przyczepy pokładowe używane do transportu towarów

X (2)

X

66

Barki pokładowe używane do transportu towarów

X (2)

X

69

Inne jednostki toczne niesamobieżne

X

X

Inne ładunki drobnicowe

(w tym małe kontenery)

9

9X

Inne ładunki, gdzie indziej niewymienione

X

 

91

Produkty leśne

X

 

92

Wyroby żelazne i stalowe

X

 

99

Inne ładunki drobnicowe

X

 


Uzupełnienie do klasyfikacji typów ładunków dla kontenerów typu ro-ro

Kategoria (1)

Kod

1-cyfrowy

Kod

2-cyfrowy

Wyszczególnienie

Waga

Liczba jednostek

Duże kontenery typu ro-ro

R

RX

Duże kontenery typu ro-ro

 

X

R1

Jednostki ładunkowe – 20’

 

X

R2

Jednostki ładunkowe – 40’

 

X

R3

Jednostki ładunkowe > 20’ i < 40’

 

X

R4

Jednostki ładunkowe > 40’

 

X

ZAŁĄCZNIK IV

MORSKIE OBSZARY PRZYBRZEŻNE

Należy stosować Geonomenklaturę (nomenklatura krajów i terytoriów na potrzeby statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty i statystyki handlu między państwami członkowskimi) (4) obowiązującą w roku, do którego odnoszą się dane.

Kod składa się z czterech znaków: standardowego kodu ISO alfa-2 dla każdego kraju z wyżej wymienionej nomenklatury, a następnie dwóch zer (np. kod GR00 dla Grecji), z wyjątkiem państw, które są podzielone na dwa lub więcej morskich obszarów przybrzeżnych, gdyż w tym wypadku czwarty znak jest różny od zera (są to cyfry z przedziału 1–7), jak poniżej:

Kod

Morskie obszary przybrzeżne

FR01

Francja: Atlantyk i Morze Północne

FR02

Francja: Morze Śródziemne

FR03

Francuskie departamenty zamorskie: Gujana Francuska

FR04

Francuskie departamenty zamorskie: Martynika i Gwadelupa

FR05

Francuskie departamenty zamorskie: Reunion

DE01

Niemcy: Morze Północne

DE02

Niemcy: Morze Bałtyckie

DE03

Niemcy: wody śródlądowe

GB01

Zjednoczone Królestwo

GB02

Wyspa Man

GB03

Wyspy Normandzkie

ES01

Hiszpania: Atlantyk (północ)

ES02

Hiszpania: Morze Śródziemne i Atlantyk (południe), włącznie z Balearami i Wyspami Kanaryjskimi

SE01

Szwecja: Morze Bałtyckie

SE02

Szwecja: Morze Północne

TR01

Turcja: Morze Czarne

TR02

Turcja: Morze Śródziemne

RU01

Rosja: Morze Czarne

RU03

Rosja: Azja

RU04

Rosja: Morze Barentsa i Morze Białe

RU05

Rosja: Morze Bałtyckie, tylko Zatoka Fińska

RU06

Rosja: Morze Bałtyckie, z wyłączeniem Zatoki Fińskiej

RU07

Rosja: europejskie wody śródlądowe, włącznie z Morzem Kaspijskim

MA01

Maroko: Morze Śródziemne

MA02

Maroko: Afryka Zachodnia

EG01

Egipt: Morze Śródziemne

EG02

Egipt: Morze Czerwone

IL01

Izrael: Morze Śródziemne

IL02

Izrael: Morze Czerwone

SA01

Arabia Saudyjska: Morze Czerwone

SA02

Arabia Saudyjska: Zatoka Perska

US01

Stany Zjednoczone Ameryki: Atlantyk (północ)

US02

Stany Zjednoczone Ameryki: Atlantyk (południe)

US03

Stany Zjednoczone Ameryki: Zatoka Meksykańska

US04

Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (południe)

US05

Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (północ)

US06

Stany Zjednoczone Ameryki: Wielkie Jeziora

US07

Portoryko

CA01

Kanada: Atlantyk

CA02

Kanada: Wielkie Jeziora oraz górny bieg rzeki Świętego Wawrzyńca

CA03

Kanada: wybrzeże zachodnie

CO01

Kolumbia: wybrzeże północne

CO02

Kolumbia: wybrzeże zachodnie

MX01

Meksyk: Atlantyk

MX02

Meksyk: Pacyfik

Z dodatkowymi kodami

ZZ01

Instalacje morskie gdzie indziej niewymienione

ZZ02

Połączone lub gdzie indziej niewymienione

ZAŁĄCZNIK VIII

STRUKTURA ZESTAWÓW DANYCH STATYSTYCZNYCH

Zestawy danych wymienione w niniejszym załączniku określają częstotliwość okresów sprawozdawczych w statystyce transportu morskiego wymaganych przez Wspólnotę. Każdy zestaw danych określa klasyfikację krzyżową ograniczonego zestawu wielkości na różnych poziomach nomenklatury, zebranych razem poprzez wszystkie inne wielkości, dla których wymagane są statystyki dobrej jakości.

ZBIORCZE I SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI

Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie towarów i pasażerów, to A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 i F2.

Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie towarów, ale nie pasażerów, to A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 i F2.

Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie pasażerów, ale nie towarów to A3, D1, F1 i F2.

Zestaw danych, które mają być dostarczane dla portów, które nie zostały wybrane (albo dla towarów albo dla pasażerów) to A3.

STATUS PRAWNY ZESTAWÓW DANYCH

Zestawy danych A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 i F2 są obowiązkowe.

Zestawy danych C2 i F1 są dobrowolne.

Zestaw danych A1: Transport morski w głównych portach europejskich według portu, rodzaju ładunku i portu/strefy partnerskiej

Okresowość przekazywania danych: kwartalna


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

A1

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Jednoznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku, załącznik II

Dane:

Waga towarów brutto w tonach.


Zestaw danych A2: Transport morski ładunków niezjednostkowanych w głównych portach europejskich według portu, rodzaju ładunku i portu/strefy partnerskiej

Okresowość przekazywania danych: kwartalna


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

A2

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Dwuznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku (wyłącznie ładunki niezjednostkowane), załącznik II (podkategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 i 99)

Dane:

Waga towarów brutto w tonach.


Zestaw danych A3: Dane wymagane dla wybranych portów oraz portów, dla których nie są wymagane szczegółowe statystyki (zob. art. 4 ust. 3)

Okresowość przekazywania danych: roczna


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

A3

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wszystkie porty z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Dane:

Waga towarów brutto w tonach.

Liczba pasażerów (z wyłączeniem pasażerów statków wycieczkowych).

Liczba pasażerów statków wycieczkowych rozpoczynających i kończących rejs.

Liczba pasażerów statków wycieczkowych na wycieczce: kierunek: tylko przychodzący (1) – (opcjonalnie)


Zestaw danych B1: Transport morski w głównych portach europejskich według portu, rodzaju ładunku, towarów i portu/strefy partnerskiej

Okresowość przekazywania danych: roczna


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

B1

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Jednoznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku, załącznik II

Towar

Dwuznakowe alfanumeryczne

Nomenklatura towarów, załącznik III

Dane:

Waga towarów brutto w tonach.


Zestaw danych C1: Transport morski ładunków zjednostkowanych w głównych portach europejskich według portu, rodzaju ładunku, portu/strefy partnerskiej i statusu załadowania

Okresowość przekazywania danych: kwartalna


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

C1

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Dwuznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku (wyłącznie kontenery typu ro-ro), załącznik II (podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 i 69)

Dane:

Waga towarów brutto w tonach (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 i 69).

Liczba jednostek ogółem (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 i 69).

Liczba jednostek bez ładunku (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 i 69).


Zestaw danych C2: Transport morski kontenerów typu ro-ro w głównych portach europejskich według portu, rodzaju ładunku, portu/strefy partnerskiej i statusu załadowania

Okresowość przekazywania danych: roczna


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

C2

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port załadunku/wyładunku (opcjonalnie)

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny (opcjonalnie)

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Dwuznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku (wyłącznie kontenery typu ro-ro) załącznik II (podkategorie RX, R1, R2, R3, R4)

Dane:

Liczba jednostek ogółem (rodzaj ładunku: podkategorie RX, R1, R2, R3, R4).

Liczba jednostek bez ładunku (rodzaj ładunku: podkategorie RX, R1, R2, R3, R4) – (opcjonalnie).


Zestaw danych D1: Transport pasażerów w głównych portach europejskich według portu/strefy partnerskiej oraz przynależności państwowej statku według rejestracji

Okresowość przekazywania danych: roczna


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

D1

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port zaokrętowania/wyokrętowania

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Przynależność państwowa statku według rejestracji (opcjonalnie)

Czteroznakowe alfanumeryczne

Przynależność państwowa statku według rejestracji, załącznik V

Dane:

Liczba pasażerów z wyłączeniem pasażerów statków wycieczkowych rozpoczynających i kończących rejs oraz pasażerów statków wycieczkowych na wycieczce.


Zestaw danych E1: Transport morski w głównych portach europejskich według portu, rodzaju ładunku, portu/strefy partnerskiej i przynależności państwowej statku według rejestracji

Okresowość przekazywania danych: roczna


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

E1

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Porty EOG z wykazu portów

Morski obszar przybrzeżny

Czteroznakowe alfanumeryczne

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Jednoznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku, załącznik II

Przynależność państwowa statku według rejestracji

Czteroznakowe alfanumeryczne

Przynależność państwowa statku według rejestracji, załącznik V

Dane:

Waga towarów brutto w tonach.


Zestaw danych F1: Ruch statków w głównych portach europejskich według portu, rodzaju i wielkości statku, na który załadowano lub z którego wyładowano ładunek, zaokrętowano lub wyokrętowano pasażerów (łącznie z pasażerami statków wycieczkowych na wycieczce)

Okresowość przekazywania danych: roczna


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

F1

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Tylko przychodzący (1)

Rodzaj statku

Dwuznakowe alfanumeryczne

Rodzaj statku, załącznik VI

Wielkość statku (DWT)

Dwuznakowe alfanumeryczne

Klasy nośności, załącznik VII

Dane:

Liczba statków.

Nośność statków w tonach.


Zestaw danych F2: Ruch statków w głównych portach europejskich, według portu, rodzaju i wielkości statku, na który załadowano lub z którego wyładowano ładunek, zaokrętowano lub wyokrętowano pasażerów (łącznie z pasażerami statków wycieczkowych na wycieczce)

Okresowość przekazywania danych: roczna


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowe alfanumeryczne

F2

Rok referencyjny

Czteroznakowe alfanumeryczne

(np. 1997)

Kwartał referencyjny

Jednoznakowe alfanumeryczne

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowe alfanumeryczne

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowe alfanumeryczne

Tylko przychodzący (1)

Rodzaj statku

Dwuznakowe alfanumeryczne

Rodzaj statku, załącznik VI

Wielkość statku (GT)

Dwuznakowe alfanumeryczne

Klasy pojemności brutto, załącznik VII

Dane:

Liczba statków.

Pojemność statków brutto.


(1)  Kategorie te są zgodne z zaleceniem EKG ONZ nr 21.

(2)  Ilość zapisana stanowi wagę towarów brutto, wraz z opakowaniem, ale bez tary kontenerów i jednostek typu ro-ro.

(3)  Jedynie liczba jednostek ogółem.

(4)  Obecnie obowiązująca wersja określona jest w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów na potrzeby statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19).