30.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/26


DECYZJA WYKONAWCZA RADY

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(2012/181/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismem, które wpłynęło do Komisji dnia 30 sierpnia 2011 r., Rumunia wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 pkt 18 dyrektywy 2006/112/WE w celu przyznania zwolnienia podatnikom, których roczny obrót nie przekracza w walucie krajowej równowartości 65 000 EUR, zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej. Środek ten zwolniłby tych podatników z niektórych lub ze wszystkich obowiązków w zakresie podatku od wartości dodanej („VAT”), o których mowa w tytule XI rozdziały 2–6 dyrektywy 2006/112/WE.

(2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie pismem z dnia 8 listopada 2011 r. o wniosku złożonym przez Rumunię. Pismem z dnia 9 listopada 2011 r. Komisja powiadomiła Rumunię, że posiada wszystkie informacje konieczne do rozpatrzenia wniosku.

(3)

Państwa członkowskie mogą już stosować procedurę szczególną dla małych przedsiębiorstw, o dobrowolnym charakterze, na mocy tytułu XII dyrektywy 2006/112/WE. Środek stanowi odstępstwo od tytułu XII dyrektywy 2006/112/WE tylko w takim zakresie, w jakim próg rocznego obrotu podatnika dla potrzeb wskazanej procedury jest wyższy od dopuszczalnego w Rumunii na mocy art. 287 pkt 18 dyrektywy 2006/112/WE, który wynosi 35 000 EUR.

(4)

Wyższy próg dla potrzeb procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw, przy jednoczesnym zachowaniu jej dobrowolnego charakteru dla podatników, stanowi środek upraszczający, ponieważ może znacznie zmniejszyć obowiązki w zakresie podatku VAT najdrobniejszych przedsiębiorców. Generalnie oczekuje się, iż wskazany środek podniesie ogólny poziom przestrzegania przepisów w zakresie podatku VAT.

(5)

W swym wniosku z dnia 29 października 2004 r. dotyczącym dyrektywy zmieniającej dyrektywę Rady 77/388/EWG w celu uproszczenia zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej Komisja uwzględniła przepisy umożliwiające państwom członkowskim ustalenie pułapu rocznego obrotu dla potrzeb systemu zwolnień z podatku VAT na poziomie do 100 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej, z możliwością jej corocznej aktualizacji. Wniosek złożony przez Rumunię jest zgodny z powyższym wnioskiem Komisji.

(6)

Środek ten nie ma wpływu na pochodzące z VAT zasoby własne Unii oraz w tylko nieznaczny sposób wpływa na ogólną kwotę wpływów z podatków Rumunii pobieranych na etapie ostatecznej konsumpcji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 287 pkt 18 dyrektywy 2006/112/WE Rumunia zostaje upoważniona do przyznania zwolnienia z podatku VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza w walucie krajowej równowartości 65 000 EUR, zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu jej przystąpienia do Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia wejścia w życie dyrektywy zmieniającej kwotę pułapu rocznego obrotu, poniżej którego podatnicy mogą być zwolnieni z podatku VAT, albo do dnia 31 grudnia 2014 r., w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rumunii.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 marca 2012 r.

W imieniu Rady

N. WAMMEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.