26.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/26


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 18 lipca 2012 r.

uchylająca decyzję EBC/2012/3 w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych

(EBC/2012/14)

(2012/433/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 18 i art. 34 ust. 1 tiret drugie,

uwzględniając wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1), w szczególności pkt 1.6, 6.3.1 i 6.3.2 załącznika I do tych wytycznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Kryteria kwalifikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu zostały określone w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14.

(2)

Zgodnie z pkt 1.6 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 Rada Prezesów EBC może w dowolnym czasie zmieniać instrumenty, warunki, kryteria i procedury realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Zgodnie z pkt 6.3.1 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 Eurosystem zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji, czy dana emisja, emitent, dłużnik lub gwarant spełnia wymóg wysokiej jakości kredytowej, na podstawie wszelkich informacji, jakie uzna za istotne.

(3)

W związku z ofertą dotyczącą wymiany instrumentów dłużnych, przedstawioną przez Republikę Grecką posiadaczom rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji, w dniu 24 lutego 2012 r. dokonano na rzecz krajowych banków centralnych wzmocnienia zabezpieczenia w formie programu odkupu, podnoszącego jakość rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Republikę Grecką.

(4)

Decyzja EBC/2012/3 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych (2) wprowadziła nadzwyczajny środek w postaci tymczasowego zawieszenia stosowania minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką, uznając je za kwalifikowane zabezpieczenie przez okres trwania wzmocnienia zabezpieczenia.

(5)

Rada Prezesów zdecydowała, że po wygaśnięciu wzmocnienia zabezpieczenia, wobec okoliczności, że rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni gwarantowane przez Republikę Grecką nie stanowią obecnie odpowiedniego zabezpieczenia, zastosowanie w odniesieniu do nich powinien mieć próg jakości kredytowej Eurosystemu określony w pkt 6.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.

(6)

Należy zatem uchylić decyzję EBC/2012/3,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uchylenie decyzji EBC/2012/3

Uchyla się decyzję EBC/2012/3.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2012 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 18 lipca 2012 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.

(2)  Dz.U. L 77 z 16.3.2012, s. 19.