9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/1


OPINIA KOMISJI

z dnia 7 marca 2012 r.

w sprawie planu usuwania odpadów promieniotwórczych z obiektu SPIRAL-2 we Francji zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

2012/C 71/01

Poniższa ocena została wykonana na mocy postanowień Traktatu Euratom, bez uszczerbku dla ewentualnych dodatkowych ocen, które mogą zostać dokonane na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zobowiązań wynikających z tego traktatu oraz z prawodawstwa wtórnego.

W dniu 15 września 2011 r. Komisja Europejska otrzymała od rządu francuskiego – zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom–ogólne dane dotyczące planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w obiekcie SPIRAL-2 we Francji.

Na podstawie tych danych i po skonsultowaniu się z grupą ekspertów Komisja wydała następującą opinię:

1)

Odległość pomiędzy instalacją a najbliższym punktem położonym w innym państwie członkowskim, w tym przypadku w Zjednoczonym Królestwie, wynosi 170 km.

2)

W warunkach normalnej eksploatacji emisje płynnych i gazowych zanieczyszczeń promieniotwórczych nie powodują istotnego narażenia zdrowia ludności w innym państwie członkowskim.

3)

Odpady promieniotwórcze w stanie stałym są czasowo składowane na terenie zakładu przed wysyłką do odpowiednio autoryzowanego zakładu oczyszczania lub unieszkodliwiania położonego we Francji.

4)

W przypadku nieplanowanego uwolnienia wycieków promieniotwórczych w wyniku wypadku o charakterze i skali przewidzianych w danych ogólnych, dawki, na które zostałaby narażona ludność w innym państwie członkowskim, nie byłyby istotne z punktu widzenia zdrowia ludzkiego.

Podsumowując, Komisja jest zdania, że wdrożenie planu usuwania odpadów promieniotwórczych w jakiejkolwiek postaci, powstałych w obiekcie SPIRAL-2 we Francji, nie powinno, zarówno podczas normalnej eksploatacji, jak i w następstwie wypadku o charakterze i skali przewidzianych w ogólnych danych, spowodować promieniotwórczego skażenia wód, gleby lub powietrza w innym państwie członkowskim, które byłoby znaczące z punktu widzenia zdrowotnego.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2012 r.

W imieniu Komisji

Günther OETTINGER

Członek Komisji