29.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1386/2011

z dnia 19 grudnia 2011 r.

czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 704/2002 z dnia 25 marca 2002 r. czasowo zawieszającym autonomiczne cła Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych oraz otwierającym i ustanawiającym zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie (3) zawieszenie ceł Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre dobra kapitałowe przeznaczone do użytkowania w celach handlowych lub przemysłowych wygasa z dniem 31 grudnia 2011 r.

(2)

We wrześniu 2010 r. rząd Hiszpanii wystąpił w imieniu władz Wysp Kanaryjskich o przedłużenie zawieszenia autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do szeregu produktów zgodnie z art. 349 Traktatu. Swój wniosek uzasadnił tym, że ze względu na oddalenie powyższych wysp podmioty gospodarcze znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji gospodarczo-handlowej, która negatywnie wpływa na tendencje demograficzne, zatrudnienie i rozwój społeczno-gospodarczy.

(3)

Sektor przemysłowy Wysp Kanaryjskich, podobnie jak sektor budowlany, poważnie odczuł skutki niedawnego kryzysu gospodarczego. Zastój w budownictwie spowodował spadek popytu na usługi okołobudowlane. Niekorzystne warunki finansowe wywarły poważny wpływ na wiele dziedzin gospodarki. Ponadto w wyniku gwałtownego wzrostu bezrobocia w Hiszpanii pogłębił się spadek popytu krajowego, w tym popytu na produkty przemysłowe.

(4)

Bezrobocie na Wyspach Kanaryjskich w ciągu ostatniej dekady stale przekraczało średnią krajową w Hiszpanii, a od 2009 r. Wyspy Kanaryjskie odnotowują najwyższy poziom bezrobocia w kraju (Eurostat: Statystyki regionalne – Stopa bezrobocia według regionów NUTS 2, 1999–2009). Ponadto ponad połowa produkcji przemysłowej Wysp Kanaryjskich jest konsumowana na tych wyspach, co ma poważne konsekwencje, gdyż popyt uległ tam większemu osłabieniu.

(5)

W celu zapewnienia inwestorom długoterminowych perspektyw i umożliwienia podmiotom gospodarczym osiągnięcia poziomu działalności przemysłowej i handlowej, który przyczyniłby się do stabilizacji środowiska gospodarczo-społecznego na Wyspach Kanaryjskich, należy zatem w pełni przedłużyć zawieszenie ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre towary wymienione w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 704/2002 na okres 10 lat.

(6)

Ponadto w tym samym kontekście, władze hiszpańskie wystąpiły o zawieszenie ceł Wspólnej Taryfy Celnej dla trzech nowych produktów objętych kodami CN 3902 10, 3903 11 oraz 3906 10. Wniosek ten został przyjęty, ponieważ zawieszenie w tych przypadkach przyczyniłoby się do wzmocnienia gospodarki Wysp Kanaryjskich.

(7)

W celu zapewnienia, aby jedynie podmioty gospodarcze zlokalizowane na terytorium Wysp Kanaryjskich korzystały z tych środków taryfowych, zawieszenia powinny być uzależnione od końcowego przeznaczenia produktów zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (4) oraz rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (5).

(8)

W przypadku zakłóceń w handlu oraz aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze, pozwalające jej na czasowe wycofanie zawieszenia. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (6).

(9)

Zmiany w Nomenklaturze scalonej nie mogą stanowić podstawy żadnych istotnych zmian charakteru zawieszenia ceł. Należy zatem przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu dokonania niezbędnych zmian oraz technicznych dostosowań wykazu towarów objętych zawieszeniem. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić terminowe i odpowiednie przekazanie właściwych dokumentów Radzie.

(10)

W celu zapewnienia ciągłości środków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 704/2002 niezbędne jest stosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu od dnia 1 stycznia 2012 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zawiesza się całkowicie cła Wspólnej Taryfy Celnej stosowane w przywozie na Wyspy Kanaryjskie dóbr kapitałowych przeznaczonych do użytkowania w celach handlowych lub przemysłowych, objętych kodami CN wymienionymi w załączniku I.

Towary te muszą być wykorzystywane zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 oraz rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przez okres co najmniej 24 miesięcy po ich dopuszczeniu do swobodnego obrotu przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na terytorium Wysp Kanaryjskich.

Artykuł 2

Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zawiesza się całkowicie cła wspólnej taryfy celnej stosowane w przywozie na Wyspy Kanaryjskie surowców, części i składników objętych kodami CN wymienionymi w załączniku II i wykorzystywanych do przetwórstwa przemysłowego lub konserwacji na Wyspach Kanaryjskich.

Artykuł 3

Zawieszenie ceł, o którym mowa w art. 1 i 2, uwarunkowane jest końcowym przeznaczeniem zgodnie z art. 21 i 82 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 i podlega kontrolom przewidzianym w art. 291–300 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 4

1.   W przypadku gdy Komisja ma powody sądzić, że zawieszenie ustanowione w niniejszym rozporządzeniu doprowadziło do zakłóceń w handlu określonym produktem, może czasowo wycofać takie zawieszenie w drodze aktów wykonawczych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8.

Cła przywozowe na produkty, dla których zawieszenie zostało tymczasowo wycofane, zostają zabezpieczone gwarancją, a warunkiem dopuszczenia odnośnych produktów do swobodnego obrotu na Wyspach Kanaryjskich jest dostarczenie takiej gwarancji.

2.   Gdy Rada podejmie decyzję, zgodnie z procedurą określoną w Traktacie, w terminie 12 miesięcy, że zawieszenie należy definitywnie wycofać, kwoty ceł zabezpieczonych gwarancją zostają ostatecznie pobrane.

3.   Jeżeli w terminie 12 miesięcy nie podjęto ostatecznej decyzji zgodnie z ust. 2, zabezpieczenie zostaje zwolnione.

Artykuł 5

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 6 dotyczących zmian i dostosowań technicznych w załącznikach I i II, które są konieczne w wyniku zmian wprowadzonych w Nomenklaturze scalonej.

Artykuł 6

1.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierza się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2012 r.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5, może w dowolnym momencie zostać odwołane przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go Radzie.

5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Rada nie wyraziła sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania jej tego aktu lub gdy – przed upływem tego terminu – Rada poinformowała Komisję, że nie wniesie sprzeciwu.

Artykuł 7

Komisja informuje Parlament Europejski o przyjęciu aktów delegowanych, o wszelkich sprzeciwach wobec nich oraz o odwołaniu przekazania uprawnień przez Radę.

Artykuł 8

1.   Komisję wspomaga Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony na mocy art. 247a ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2011 r.

W imieniu Rady

M. KOROLEC

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 15 listopada 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 22 września 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 111 z 26.4.2002, s. 1.

(4)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(5)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(6)  Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.


ZAŁĄCZNIK I

Dobra kapitałowe przeznaczone do użytkowania w celach handlowych lub przemysłowych, objęte kodami CN  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 282 z 28.10.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Surowce, części i składniki wykorzystywane do celów rolniczych, przetwórstwa przemysłowego lub konserwacji, objęte kodami CN  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 282 z 28.10.2011, s. 1).