20.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1333/2011

z dnia 19 grudnia 2011 r.

ustanawiające normy handlowe dotyczące bananów, zasady weryfikacji zgodności z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów

(tekst jednolity)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 121 lit. a) i art. 194, w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2257/94 z dnia 16 września 1994 r. ustanawiające normy jakości bananów (2), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2898/95 z dnia 15 grudnia 1995 r. dotyczące weryfikacji zgodności z normami jakości bananów (3) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do wymogów dotyczących powiadomień w sektorze bananów (4) zostały znacząco zmienione (5). Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy je ujednolicić poprzez zebranie ich w jednym akcie.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 przewiduje ustanowienie norm handlowych dotyczących bananów. Celem tych norm jest zapewnienie jednolitości i zadowalającej jakości produktów dostarczonych na rynek, w szczególności w odniesieniu do bananów zebranych w Unii, których jakość należy poprawić.

(3)

Uwzględniając różnorodność odmian wprowadzonych do obrotu w Unii, a także praktyki handlowe, należy ustalić minimalne normy niedojrzałych zielonych bananów, bez uszczerbku dla wprowadzonych później norm obowiązujących na różnych etapach obrotu. Właściwości bananów figowych oraz sposób, w jaki są sprzedawane, sprawiają, że nie powinny być objęte normami unijnymi.

(4)

Uwzględniając postawione cele, wydaje się właściwe, aby zezwolić państwom członkowskim, które zajmują się produkcją bananów na stosowanie krajowych norm w obrębie ich terytorium w odniesieniu do produkcji własnej tych państw, ale jedynie na etapie następującym po etapie niedojrzałych bananów zielonych, pod warunkiem że przepisy te nie są sprzeczne z normami unijnymi i nie utrudniają swobodnego obrotu bananami w Unii.

(5)

Należy wziąć pod uwagę fakt, że czynniki klimatyczne utrudniają warunki produkcji na Maderze, Azorach, w Algarve, na Krecie, w Lakonii i na Cyprze, w wyniku czego banany na tych obszarach nie osiągają ustalonej długości minimalnej. W wyżej wymienionych przypadkach banany powinny móc być wciąż wprowadzane na rynek, ale jedynie jako klasa II.

(6)

Należy przyjąć środki w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów określających normy handlowe dotyczące bananów, w szczególności w odniesieniu do kontroli zgodności.

(7)

Uwzględniając dużą nietrwałość produktu i praktyki handlowe oraz procedury kontroli stosowane w handlu, należy przyjąć, że kontrole zgodności zasadniczo należy przeprowadzać na etapie, do którego stosuje się dane normy.

(8)

Produkt, który przejdzie kontrolę na tym etapie jest uznawany za zgodny z normami. Ocena ta powinna pozostawać bez uszczerbku dla niezapowiedzianych kontroli przeprowadzanych na kolejnych etapach, aż do etapu dojrzewalni.

(9)

Kontrola zgodności nie powinna być systematyczna, ale powinna być wyrywkowa i polegać na ocenie ogólnej próbki pobranej wyrywkowo z partii wybranej do kontroli przez właściwą instytucję i uznanej za reprezentatywną dla tej partii. W tym celu, stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (6).

(10)

W handlu bananami istnieje duża konkurencja. Zainteresowane podmioty gospodarcze same wprowadziły rygorystyczne kontrole. W związku z tym kontrole nie powinny być przeprowadzane na etapie dotyczącym podmiotów gospodarczych, które przedstawiają odpowiednie gwarancje w odniesieniu do personelu i do urządzeń technicznych oraz które mogą zagwarantować, że banany, które wprowadzają one na unijny rynek, spełniają unijne normy. Wyłączenia takie powinny być przyznawane przez państwo członkowskie, na terytorium którego taka kontrola w zasadzie ma być przeprowadzana. Wyłączenia takie należy cofnąć w przypadku, gdy normy i odpowiadające im warunki nie są spełniane.

(11)

W celu przeprowadzenia kontroli zainteresowane podmioty gospodarcze dostarczają informacje właściwym instytucjom.

(12)

Świadectwo zgodności wydawane po zakończeniu kontroli nie powinno stanowić dokumentu towarzyszącego bananom do ostatniego etapu obrotu, lecz powinno być dowodem spełniania przez banany unijnych norm do etapu wejścia do dojrzewalni i zgodnie z zakresem tych norm, okazywanym na każde żądanie właściwych władz. Ponadto należy podkreślić, że banany niespełniające norm ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu nie mogą być przeznaczone do spożycia w stanie świeżym w Unii.

(13)

W celu nadzorowania funkcjonowania rynku bananów konieczne jest, by Komisja otrzymywała informacje dotyczące produkcji i wprowadzenia do obrotu bananów w Unii. Należy ustanowić zasady dotyczące przekazywania takich informacji przez państwa członkowskie.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

NORMY HANDLOWE

Artykuł 1

Normy handlowe odnoszące się do bananów objętych kodem CN 0803 00, z wyłączeniem plantanów, bananów figowych oraz bananów przeznaczonych do przetworzenia, są ustanowione w załączniku I.

Powyższe normy handlowe stosuje się w odniesieniu do bananów pochodzących z państw trzecich na etapie dopuszczenia do swobodnego obrotu, bananów pochodzących z Unii na etapie ich pierwszego dostarczenia do portu unijnego oraz świeżych bananów dostarczonych konsumentowi w regionie wytwarzania na etapie opuszczania pakowni.

Artykuł 2

Normy handlowe, o których mowa w art. 1, nie wpływają na zastosowanie na późniejszych etapach obrotu przepisów krajowych, które:

a)

nie utrudniają swobodnego obrotu bananami, pochodzącymi z państw trzecich oraz z pozostałych regionów Unii, i są zgodne z normami handlowymi, o których mowa w art. 1; oraz

b)

nie są sprzeczne z normami handlowymi, o których mowa w art. 1.

ROZDZIAŁ 2

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI HANDLOWYMI

Artykuł 3

Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole zgodnie z niniejszym rozdziałem w celu weryfikacji, czy banany objęte kodem CN 0803 00, z wyłączeniem plantanów, bananów figowych oraz bananów przeznaczonych do przetworzenia, spełniają normy handlowe, o których mowa w art. 1.

Artykuł 4

Banany produkowane w Unii podlegają kontroli zgodności z unijnymi normami handlowymi, o których mowa w art. 1, przed załadunkiem na środek transportu w celu wprowadzenia do obrotu w stanie świeżym. Takie kontrole mogą być przeprowadzane w pakowalni.

Banany, które są wprowadzane do obrotu poza regionem ich produkcji, podlegają niezapowiedzianym kontrolom w momencie, gdy są po raz pierwszy wyładowywane w innym miejscu w Unii.

Kontrole, o których mowa w akapicie. pierwszym i drugim, przeprowadza się z zastrzeżeniem art. 9.

Artykuł 5

Przed wprowadzeniem do swobodnego obrotu w Unii banany przywożone z państw trzecich podlegają kontrolom zgodności z normami handlowymi, o których mowa w art. 1, w państwie członkowskim pierwszego wyładunku w Unii, z zastrzeżeniem art. 9.

Artykuł 6

1.   Weryfikację zgodności przeprowadza się zgodnie z art. 17 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011.

2.   W przypadku produktów, których zgodności, z powodów technicznych, nie można sprawdzić przy pierwszym wyładunku w Unii, kontrole przeprowadza się w późniejszym terminie, najpóźniej w momencie dostarczenia do dojrzewalni, a w każdym razie, w odniesieniu do produktów przywożonych z państw trzecich, przed wprowadzeniem do swobodnego obrotu.

3.   Po zakończeniu kontroli zgodności wydawane jest świadectwo sporządzone zgodnie z załącznikiem II dla produktów, których zgodność z normami została ustalona.

Świadectwo kontroli wydane dla bananów pochodzących z państw trzecich okazuje się władzom celnym w celu wprowadzenia tych produktów do swobodnego obrotu w Unii.

4.   W przypadku niezgodności stosuje się pkt 2.7 w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011.

5.   W przypadku gdy właściwa instytucja nie dokonała kontroli niektórych produktów, umieszcza ona swoją pieczęć na powiadomieniu przewidzianym w art. 7 lub, w przypadku niedopełnienia tego obowiązku, w odniesieniu do produktów przywożonych, informuje należycie organy celne za pomocą innych odpowiednich środków.

6.   Podmioty gospodarcze zapewniają wszystkie niezbędne urządzenia wymagane przez instytucję właściwą do przeprowadzania kontroli, stosownie do niniejszego rozdziału.

Artykuł 7

Zainteresowane podmioty gospodarcze lub ich przedstawiciele, którzy nie kwalifikują się do skorzystania z wyłączenia przewidzianego w art. 9, dostarczają w odpowiednim czasie właściwej instytucji wszelkich informacji niezbędnych do identyfikacji partii oraz szczegółowych informacji o miejscu i dacie pakowania oraz wysyłania bananów zebranych w Unii, planowanym miejscu i dacie wyładunku w Unii bananów pochodzących z państw trzecich lub z unijnych regionów produkcji oraz o dostawach do dojrzewalni bananów, które nie mogą być sprawdzone przy ich pierwszym wyładunku w Unii.

Artykuł 8

1.   Kontrole zgodności przeprowadzane są przez wydziały lub instytucje wyznaczone przez właściwe władze krajowe. Wydziały lub instytucje muszą dawać odpowiednie gwarancje przeprowadzenia takich kontroli, w szczególności w odniesieniu do wyposażenia, szkolenia oraz doświadczenia.

2.   Właściwe władze krajowe mogą przekazać odpowiedzialność za przeprowadzenie kontroli zgodności zatwierdzonym w tym celu instytucjom prywatnym, które:

a)

posiadają inspektorów, którzy ukończyli kurs szkoleniowy uznawany przez właściwe władze krajowe;

b)

posiadają wyposażenie i urządzenia niezbędne do przeprowadzania weryfikacji i analiz wymaganych do kontroli; oraz

c)

posiadają odpowiednie urządzenia do przekazywania informacji.

3.   Właściwe władze państwowe sprawdzają okresowo wykonanie i skuteczność kontroli zgodności. Cofają zatwierdzenie, w przypadku gdy wykryją nieprawidłowości, które mogą wpływać na prawidłowe przeprowadzanie kontroli zgodności lub w przypadku, gdy wymogi nie są już spełniane.

Artykuł 9

1.   Podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu banany zebrane w Unii lub banany przywożone z państw trzecich nie podlegają kontrolom zgodności z normami handlowymi na etapach, o których mowa w art. 4 i 5, w przypadku gdy:

a)

posiadają personel doświadczony w zakresie norm handlowych i urządzenia techniczne do przeprowadzania kontroli;

b)

prowadzą rejestr wykonywanych działań; oraz

c)

dają gwarancje, że jakość bananów, które wprowadzają do obrotu, jest zgodna z normami handlowymi, o których mowa w art. 1.

Podmioty gospodarcze wyłączone z kontroli otrzymują świadectwo o wyłączeniu, zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku III.

2.   Wyłączenie z kontroli przyznawane jest na wniosek zainteresowanego podmiotu gospodarczego przez wydziały lub instytucje kontroli wyznaczone przez właściwe władze państwa członkowskiego produkcji, w odniesieniu do bananów wprowadzanych do obrotu w unijnym regionie produkcyjnym, lub przez władze państwa członkowskiego miejsca wyładunku, w odniesieniu do unijnych bananów wprowadzanych do obrotu w innych regionach Unii oraz w odniesieniu do bananów przywożonych z państw trzecich. Wyłączenia spod kontroli przyznawane są najdłużej na okres trzech lat i są odnawialne. Wyłączenie takie stosuje się do całego rynku unijnego dla produktów wyładowywanych w państwie członkowskim, które przyznało wyłączenie.

Wymienione wydziały i instytucje cofają wyłączenie w przypadku, gdy wykryją nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na zgodność bananów z normami handlowymi, o których mowa w art. 1 lub w przypadku, gdy warunki ustalone w ust. 1 nie są już spełniane. Cofnięcie jest czasowe lub stałe, odpowiednio do znaczenia wykrytych naruszeń.

Państwa członkowskie sporządzają rejestr podmiotów gospodarczych wyłączonych spod kontroli, przyznają im numer rejestracyjny oraz podejmują odpowiednie kroki w celu rozpowszechnienia takich informacji.

3.   Właściwe wydziały lub instytucje państw członkowskich weryfikują okresowo jakość bananów wprowadzanych przez podmioty gospodarcze, o których mowa w ust. 1, oraz przestrzeganie określonych tam warunków. Wyłączone podmioty gospodarcze zapewniają również wszystkie urządzenia wymagane do przeprowadzenia takich weryfikacji.

Właściwe wydziały lub instytucje państw członkowskich powiadamiają Komisję o liście podmiotów gospodarczych, którym przyznano wyłączenie, przewidzianej w niniejszym artykule, oraz o każdym cofniętym wyłączeniu.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla niezapowiedzianych kontroli na miejscu, przeprowadzanych w kolejnych etapach aż do etapu dojrzewalni.

ROZDZIAŁ 3

POWIADOMIENIA

Artykuł 11

1.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, w odniesieniu do każdego okresu sprawozdawczego, o:

a)

ilości wyprodukowanych w Unii bananów, które są wprowadzane do obrotu:

i)

w ich regionie produkcji;

ii)

poza ich regionem produkcji;

b)

średnich cenach sprzedaży na rynkach lokalnych zielonych bananów produkowanych w Unii, które są wprowadzane do obrotu w ich regionie produkcji;

c)

średnich cenach sprzedaży zielonych bananów na etapie dostawy w pierwszym porcie rozładunku (towary nierozładowane) w odniesieniu do bananów wyprodukowanych w Unii, które są wprowadzane do obrotu poza ich regionem produkcji;

d)

prognozach dotyczących danych, o których mowa w lit. a), b) i c), w odniesieniu do dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych.

2.   Regiony produkcji to:

a)

Wyspy Kanaryjskie;

b)

Gwadelupa;

c)

Martynika;

d)

Madera, Azory i Algarve;

e)

Kreta i Lakonia;

f)

Cypr.

3.   Okresy sprawozdawcze w roku kalendarzowym są następujące:

a)

od stycznia do kwietnia włącznie;

b)

od maja do sierpnia włącznie;

c)

od września do grudnia włącznie.

Powiadomienia dotyczące każdego okresu sprawozdawczego muszą być dokonywane najpóźniej do piętnastego dnia drugiego miesiąca następującego po danym okresie sprawozdawczym.

4.   Powiadomienia, o których mowa w niniejszym rozdziale, składane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (7).

Artykuł 12

Rozporządzenia (WE) nr 2257/94, nr (WE) 2898/95 i nr (WE) 239/2007 tracą moc.

Odesłania do uchylonych rozporządzeń odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VI.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 245 z 20.9.1994, s. 6.

(3)  Dz.U. L 304 z 16.12.1995, s. 17.

(4)  Dz.U. L 67 z 7.3.2007, s. 3.

(5)  Zob. załącznik V.

(6)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.

(7)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.


ZAŁĄCZNIK I

Normy handlowe dotyczące bananów

I.   DEFINICJA PRODUKTU

Niniejszą normę stosuje się do bananów odmian podgrup Musa (AAA) spp., Cavendish oraz Gros Michel, jak również hybryd, określonych w załączniku IV, przeznaczonych do dostawy konsumentowi w stanie świeżym po przygotowaniu i zapakowaniu. Plantany, banany przeznaczone do przetworzenia przemysłowego oraz banany figowe nie są objęte tą normą.

II.   JAKOŚĆ

Niniejsza norma określa wymagania jakościowe, jakie mają być spełniane przez niedojrzałe banany zielone po przygotowaniu i zapakowaniu.

A.   Wymagania minimalne

We wszystkich klasach, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych dotyczących każdej z klas oraz dopuszczalnej tolerancji, banany muszą być:

zielone i niedojrzałe,

w stanie nienaruszonym,

twarde,

w dobrym stanie; niedopuszczalny jest produkt gnijący lub psujący się w sposób wykluczający jego przydatność do spożycia,

czyste, praktycznie wolne od widocznych ciał obcych,

praktycznie wolne od szkodników,

praktycznie wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki,

o nienaruszonej szypułce owocostanu, bez zgięć, uszkodzeń spowodowanych przez grzyby lub oznak więdnięcia,

z usuniętymi słupkami,

wolne od zniekształceń lub nieprawidłowej krzywizny paluszków,

praktycznie bez stłuczeń,

praktycznie wolne od uszkodzeń spowodowanych niskimi temperaturami,

wolne od niewłaściwego zawilgocenia powierzchniowego,

wolne od wszelkich obcych zapachów lub smaków.

Dodatkowo rączki i kiście (części rączek) muszą zawierać:

dostateczną część wiązki o prawidłowym zabarwieniu, solidną i wolną od zarażenia grzybami,

wiązkę uciętą w prawidłowy sposób, nie na skos i nie rozdartą, bez fragmentów łodygi.

Rozwój fizyczny oraz stopień dojrzałości bananów muszą być na takim poziomie, aby mogły one:

wytrzymać transport i dostawy,

oraz

dotrzeć do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie w celu osiągnięcia właściwego stopnia dojrzałości.

B.   Klasyfikacja

Banany dzieli się na trzy klasy określone poniżej:

i)   Klasa ekstra

Banany należące do tej klasy muszą być najwyższej jakości. Muszą one mieć właściwości typowe dla odmiany lub dla typu handlowego.

Paluszki muszą być wolne od wad, z wyjątkiem niewielkich uszkodzeń powierzchniowych, nieprzekraczających łącznie więcej niż 1 cm2 powierzchni paluszka i niewpływających ujemnie na ogólny wygląd rączki lub kiści, ich jakości i jej zachowania, czy konfekcjonowania w opakowaniu zbiorczym.

ii)   Klasa I

Banany należące do tej klasy muszą charakteryzować się dobrą jakością. Muszą one mieć właściwości typowe dla odmiany lub dla typu handlowego.

Jednakże dopuszczalne są niewielkie wady pojedynczych owoców pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd każdej rączki czy kiści, ich jakość i jej zachowanie lub konfekcjonowanie w opakowaniach zbiorczych:

niewielkie wady dotyczące kształtu,

niewielkie wady skórki spowodowane otarciem czy innymi niewielkimi uszkodzeniami powierzchniowymi pokrywającymi w sumie nie więcej niż 2 cm2 powierzchni paluszka.

W żadnym wypadku wymienione niewielkie wady nie mogą naruszać miąższu owocu.

iii)   Klasa II

Klasa ta obejmuje owoce niekwalifikujące się do żadnej z wyżej wymienionych klas, lecz spełniające wymagania minimalne określone powyżej.

Dopuszcza się następujące wady poszczególnych owoców pod warunkiem, że banany zachowują swoje niezbędne właściwości w odniesieniu do jakości, jej zachowania oraz konfekcjonowania:

wady kształtu,

wady skórki spowodowane porysowaniem, otarciem lub innymi uszkodzeniami obejmującymi łącznie nie więcej niż 4 cm2 powierzchni paluszka.

W żadnym wypadku wspomniane wady nie mogą naruszać miąższu owocu.

III.   KLASYFIKACJA WEDŁUG WIELKOŚCI

Klasyfikacja według wielkości jest ustalana na podstawie:

długości owocu, wyrażonej w centymetrach oraz mierzonej wzdłuż powierzchni wypukłej od końca szczytu owocu do podstawy przysadki,

stopnia, tj. pomiaru w milimetrach, szerokości przekroju poprzecznego owocu między powierzchniami bocznymi a środkiem, prostopadle do osi podłużnej.

Wzorzec owocu przy pomiarze długości i stopnia:

owoc środkowy w zewnętrznym rzędzie rączki,

owoc znajdujący się w sąsiedztwie przekroju dzielącego rączkę, w rzędzie zewnętrznym kiści.

Minimalna dopuszczalna długość wynosi 14 cm, a minimalny dopuszczalny stopień wynosi 27 mm.

Wyjątek od akapitu trzeciego stanowią banany produkowane na Maderze, na Azorach, w Algarve, na Krecie, w Lakonii oraz na Cyprze o długości mniejszej niż 14 cm, które mogą być sprzedawane w Unii, lecz muszą być zaliczone do klasy II.

IV.   TOLERANCJE

Tolerancje dotyczące jakości i wielkości są dozwolone w obrębie każdego opakowania w odniesieniu do produktu niespełniającego wymogów wskazanej klasy.

A.   Tolerancje dotyczące jakości

i)   Klasa ekstra

5 % ilości lub wagi bananów niespełniających wymagań klasy ekstra, lecz spełniających wymagania klasy I lub, w wyjątkowych przypadkach, mieszczących się w granicach tolerancji dla tej klasy.

ii)   Klasa I

10 % ilości lub wagi bananów niespełniających wymagań klasy I, lecz spełniających wymagania ustalone dla klasy II lub, w wyjątkowych przypadkach, mieszczących się w granicach tolerancji dla tej klasy.

iii)   Klasa II

10 % ilości lub wagi bananów niespełniających ani wymagań klasy II, ani wymagań minimalnych, z wyłączeniem produktu naruszonego przez gnicie lub inny rodzaj zepsucia, które wykluczają ich przydatność do spożycia.

B.   Tolerancje dotyczące wielkości

W odniesieniu do wszystkich klas 10 % ilości bananów niespełniających właściwości dotyczących wielkości przy maksymalnej tolerancji do 1 cm w przypadku długości minimalnej 14 cm.

V.   KONFEKCJONOWANIE

A.   Jednorodność

Zawartość każdego opakowania musi być jednorodna i składać się wyłącznie z bananów o tym samym pochodzeniu, odmianie lub typie handlowym oraz jakości.

Widoczna część zawartości każdego opakowania musi być reprezentatywna dla całej zawartości.

B.   Opakowanie

Banany muszą być pakowane w sposób zapewniający ich odpowiednią ochronę.

Materiały zastosowane wewnątrz opakowania muszą być nowe, czyste oraz o takim charakterze, aby zapobiegały jakiemukolwiek zewnętrznemu lub wewnętrznemu pogorszeniu jakości produktu. Użycie materiałów takich jak w szczególności papier opakunkowy czy etykiety przylepne zawierające informacje handlowe, jest dozwolone pod warunkiem, że nadruki i oznakowanie zostały wykonane przy użyciu nietoksycznych farb drukarskich lub klejów.

Opakowania nie mogą zawierać żadnych ciał obcych.

C.   Konfekcjonowanie

Banany muszą być konfekcjonowane w postaci rączek oraz kiści (części rączek) składających się z co najmniej czterech owoców. Banany mogą również być konfekcjonowane jako pojedyncze owoce.

Dopuszcza się kiście, w których brakuje nie więcej niż dwóch bananów, pod warunkiem że szypułka nie jest rozdarta, ale równo ucięta, a sąsiadujące paluszki nie są uszkodzone.

Na jeden rząd przypadać może nie więcej niż jedna kiść trzech bananów o tych samych właściwościach co inne owoce w opakowaniu.

W regionach produkujących banany można sprzedawać owocostan bananów.

VI.   OZNAKOWANIE

Na każdym opakowaniu muszą widnieć następujące dane szczegółowe, złożone z grup liter umieszczonych po tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A.   Identyfikacja

Pakujący lub wysyłający

Nazwa i adres albo urzędowo nadany lub zatwierdzony kod umowny

B.   Charakter produktu

wyraz „Banany” w przypadku gdy zawartość nie jest widoczna z zewnątrz,

nazwa odmiany oraz typ handlowy.

C.   Pochodzenie produktu

Kraj pochodzenia i w przypadku produktu pochodzącego z Unii:

obszar produkcyjny, oraz

(nieobowiązkowo) nazwa krajowa, regionalna lub lokalna.

D.   Specyfikacje handlowe

Klasa,

waga netto,

klasa wielkości wyrażona jako długość minimalna oraz, nieobowiązkowo, jako długość maksymalna.

E.   Urzędowy znak kontroli (nieobowiązkowo).


ZAŁĄCZNIK II

Image


ZAŁĄCZNIK III

Świadectwo wyłączenia spod weryfikacji zgodności z normami handlowymi dotyczącymi bananów

Image


ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz głównych grup, podgrup oraz odmian bananów deserowych wprowadzonych do obrotu w Unii

Grupa

Podgrupa

Główne uprawiane odmiany

(wykaz niewyczerpujący)

AA

Sweet fig

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwarf Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel („Big Mike”)

Highgate

Hybrydys

Flhorban 920

Pink fig

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


ZAŁĄCZNIK V

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (WE) No 2257/94

(Dz.U. L 245 z 20.9.1994, s. 6)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) No 1135/96

(Dz.U. L 150 z 25.6.1996, s. 38)

Wyłącznie artykuł 1 i tylko w odniesieniu do niemieckiej wersji językowej

Rozporządzenie Komisji (WE) No 386/97

(Dz.U. L 60 z 1.3.1997, s. 53)

Wyłącznie artykuł 1 i tylko w odniesieniu do angielskiej i szwedzkiej wersji językowej

Rozporządzenie Komisji (WE) No 228/2006

(Dz.U. L 39 z 10.2.2006, s. 7)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) No 2898/95

(Dz.U. L 304 z 16.12.1995, s. 17)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) No 465/96

(Dz.U. L 65 z 15.3.1996, s. 5)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) No 1135/96

(Dz.U. L 150 z 25.6.1996, s. 38)

Wyłącznie artykuł 2 i tylko w odniesieniu do angielskiej wersji językowej

Rozporządzenie Komisji (WE) No 386/97

(Dz.U. L 60 z 1.3.1997, s. 53)

Wyłącznie artykuł 2 i tylko w odniesieniu do hiszpańskiej wersji językowej

Rozporządzenie Komisji (WE) No 239/2007

(Dz.U. L 67 z 7.3.2007, s. 3)

 

Rozporządzenie Komisji (UE) No 557/2010

(Dz.U. L 159 z 25.6.2010, s. 13)

Wyłącznie artykuł 6


ZAŁĄCZNIK VI

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) No 2257/94

Rozporządzenie (WE) No 2898/95

Rozporządzenie (WE) No 239/2007

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2 część wstępna

Artykuł 2 część wstępna

Artykuł 2 tiret pierwsze

Artykuł 2 lit. a)

Artykuł 2 tiret drugie

Artykuł 2 lit. b)

Artykuł 3

Artykuł 13

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik IV

Artykuł 1

Artykuł 3

Artykuł 2

Artykuł 4

Artykuł 3

Artykuł 5

Artykuł 4

Artykuł 6

Artykuł 5

Artykuł 7

Artykuł 6

Artykuł 8

Artykuł 7

Artykuł 9

Artykuł 8

Artykuł 10

Artykuł 9

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik II

Załącznik III

Artykuł 1

Artykuł 11

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 12

Załącznik V

Załącznik VI