19.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/28


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1190/2011

z dnia 18 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1730/2006 i (WE) nr 1138/2007 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na kwas benzoesowy (VevoVitall) jako dodatek paszowy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przedsiębiorstwo Emerald Kalama Chemical BV przedłożyło wnioski zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia WE nr 1831/2003, w których proponuje zmianę nazwy posiadacza zezwolenia w odniesieniu do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1730/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. dotyczącego dopuszczenia kwasu benzoesowego (VevoVitall) jako dodatku paszowego (2) oraz w odniesieniu do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1138/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczącego zezwolenia na nowe zastosowanie kwasu benzoesowego (VevoVitall) jako dodatku paszowego (3).

(2)

Według wnioskodawcy z dniem 26 maja 2011 r. przedsiębiorstwo DSM Special Products BV przekształcono w Emerald Kalama Chemical BV, które obecnie jest właścicielem praw do obrotu przedmiotowym dodatkiem. Wnioskodawca przedstawił dokumenty potwierdzające te informacje.

(3)

Proponowana zmiana warunków zezwolenia ma charakter wyłącznie administracyjny i nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny dodatków. O wniosku powiadomiony został Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

(4)

W celu umożliwienia wnioskodawcy korzystania, pod nazwą Emerald Kalama Chemical BV, z praw do obrotu dodatkiem niezbędna jest zmiana warunków zezwoleń.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1730/2006 i (WE) nr 1138/2007.

(6)

Ponieważ zmiany warunków udzielenia zezwolenia nie są związane z kwestiami bezpieczeństwa, należy wprowadzić okres przejściowy w celu wykorzystania istniejących zapasów.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W kolumnie 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1730/2006 wyrazy „DSM Towary specjalne” zastępuje się wyrazami „Emerald Kalama Chemical BV”.

Artykuł 2

W kolumnie 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1138/2007 wyrazy „DSM Special Products” zastępuje się wyrazami „Emerald Kalama Chemical BV”.

Artykuł 3

Istniejące zapasy, zgodne z przepisami mającymi zastosowanie przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu i stosowane do dnia 9 czerwca 2012 r.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 9.

(3)  Dz.U. L 256 z 2.10.2007, s. 8.