11.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1141/2011

z dnia 10 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego odnośnie do używania urządzeń do prześwietlania osób w portach lotniczych UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności art. 4 oraz załącznik do tego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Komisja ma obowiązek przyjąć ogólne środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne wspólnych podstawowych norm, określonych w załączniku do tego rozporządzenia, poprzez ich uzupełnienie.

(2)

Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 stanowi ponadto, że Komisja musi przyjąć szczegółowe środki zmierzające do wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, określonych w załączniku do tego rozporządzenia, uzupełnione przez ogólne środki przyjęte przez Komisję na podstawie art. 4 ust. 2.

(3)

W szczególności rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 (2) uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego przewiduje ogólne środki w odniesieniu do metod kontroli bezpieczeństwa dozwolonych w stosunku do pasażerów zgodnie z częścią A załącznika do tego rozporządzenia.

(4)

Urządzenia do prześwietlania pasażerów stanowią skuteczną metodę kontroli bezpieczeństwa pasażerów i powinny zostać dopuszczone do stosowania w portach UE poprzez wpisanie ich do wykazu dozwolonych metod kontroli.

(5)

Komisja zwróciła się do Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) o dokonanie oceny możliwego wpływu na zdrowie urządzeń do prześwietlania osób wykorzystujących promieniowanie jonizujące. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (3) oraz dla dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (4), na obecnym etapie, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, do wykazu dozwolonych metod kontroli bezpieczeństwa pasażerów na potrzeby ochrony lotnictwa dodaje się jedynie urządzenia do prześwietlania osób niewykorzystujące promieniowania jonizującego.

(6)

Używanie urządzeń do prześwietlania osób powinno być regulowane szczegółowymi przepisami wykonawczymi umożliwiającymi wykorzystanie tej metody kontroli bezpieczeństwa, samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami, jako podstawowego środka oraz na określonych warunkach ustanowionych w celu ochrony praw podstawowych. Należy je przyjąć odrębnie na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

(7)

Dzięki określeniu warunków eksploatacji dotyczących używania urządzeń do prześwietlania osób oraz zapewnieniu pasażerom możliwości poddania się alternatywnym metodom kontroli bezpieczeństwa, niniejsze rozporządzenie, wraz ze szczegółowymi przepisami wykonawczymi przyjętymi na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008, zapewnia poszanowanie praw podstawowych oraz zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym poszanowanie godności ludzkiej oraz życia prywatnego i rodzinnego, prawa do ochrony danych osobowych, praw dziecka, prawa do wolności wyznania oraz zakazu dyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie należy stosować zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(8)

Komisja będzie ściśle współpracować z branżą oraz państwami członkowskimi w celu zagwarantowania, że – tak szybko jak jest to możliwie – w portach lotniczych UE instalowane będą jedynie urządzenia do prześwietlania osób działające w oparciu o automatyczne wykrywanie zagrożeń, tak by analiza obrazów nie wymagała już udziału pracownika weryfikującego.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 272/2009 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.

(2)  Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s. 7.

(3)  Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1.

(4)  Dz.U. L 374 z 27.12.2006, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

W części A akapit pierwszy pkt 1 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 272/2009 dodaje się literę f) w brzmieniu:

„f)

urządzenia do prześwietlania osób niewykorzystujące promieniowania jonizującego.”.