11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1000/2011

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z 18 maja 2006 r. w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji na Białorusi, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, należy dodać kolejne osoby.

(3)

Ponadto należy zaktualizować informacje dotyczące niektórych osób oraz jednego podmiotu zamieszczonych w załączniku IA do tego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Osoby wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zostają wpisane do wykazu zawartego w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 765/2006.

Artykuł 2

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wpisy dotyczące następujących osób i następującego podmiotu zastępuje się wpisami zamieszczonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia:

1)

Mazouka, Siarhei;

2)

Bazanau, Alaksandr Wiktarawicz

3)

Piefcieu Uładzimir Pauławicz

4)

Ipatau, Wadzim Dzmitryjewicz

5)

Busznaja, Natalla Uładzimirauna

6)

Buszczyk, Wasil Wasiljewicz

7)

Kacuba, Swiatłana Piatrouna

8)

Kisialowa, Nadzieja Mikałajeuna

9)

Padalak, Eduard Wasiljewicz

10)

Rachmanawa, Maryna Jurjeuna

11)

Szczurok, Iwan Antonawicz

12)

Sport-Pari

13)

Szadryna, Hanna Stanisławauna.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Osoby, o których mowa w art. 1

 

Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego / transkrypcja z jęz. rosyjskiego

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

Nazwisko i imię

(pisownia rosyjska)

Data i miejsce urodzenia

Stanowisko

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч (pl. Kamisarau, Waleryj Mikałajewicz)

Комиссаров Валерий Николаевич (pl. Komisarow, Walerij Nikołajewicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako sędzia główny) apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч (pl. Sciapurka, Uładzimir Michajławicz)

Степурко Владимир Михайлович (pl. Sciepurko, Władimir Michajłowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako sędzia główny) apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Iriny Chalip, Siarhieja Marcelewa, Pawła Siewiaryńca, Dzmitryja Bondarenki, Dzmitryja Doronina, Siarhieja Kazakowa, Uładzimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Jauhiena Sakreta i Olega Fiedarkiewicza. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч (pl. Chrypacz, Siarhiej Fiodarawicz)

Хрипач Сергей Федорович (pl. Chripacz, Siergiej Fiodorowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako sędzia główny) apelacje od wyroków skazujących byłych kandydatów na prezydenta (Andreja Sannikowa, Mikałaja Statkiewicza, Dzmitryja Usa, Uładzimira Neklajewa), działaczy politycznych i obywatelskich (Andreja Dmitriewa, Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Andreja Pozniaka, Aleksandra Kłaskowskiego, Aleksandra Kwiatkiewicza, Artioma Hribkowa, Dzmitryja Bułanowa) oraz (jako zastępca sędziego) – od wyroków skazujących Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч (pl. Nazaranka Wasil Andrejewicz)

Назаренко Василий Андреевич (Nazarienko, Wasilij Andriejewicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Wasilija Parfenkowa (jako sędzia główny) i Dzmitrija Daszkiewicza i Eduarda Łobowa (jako zastępca sędziego). Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна (pl. Kamarouskaja, Wolha Paułauna)

Комаровская Ольга Павловна (pl. Komarowskaja, Olga Pawłowna)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących: byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa, Pawła Siewiaryńca, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa, Iliję Wasiljewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Dzmitryja Doronina, Siarhieja Kazakowa, Uładzimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Jauhiena Sakreta i Olega Fiedarkiewicza. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна (pl. Zajcawa, Wiktoryja Hienadzieuna)

Зайцева Виктория Геннадьевна (pl. Zajcewa, Wiktorija Gienadjewna)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika i Uładzimira Jeriemienoka. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна (pl. Unukiewicz, Tamara Wasileuna)

Внукевич Тамара Васильевна (pl. Wnukiewicz, Tamara Wasiljewna)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa i Pawła Sewiaryńca. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч (pl. Krot, Ihar Uładzimirawicz)

Крот Игорь Владимирович (pl. Krot, Igor' Władimirowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako zastępca sędziego) apelację od wyroku skazującego działacza politycznego Wasilija Parfenkowa. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч (pl. Chrobastau, Uładzimir Iwanawicz)

Хробостов Владимир Иванович (pl. Chrobostow, Władimir Iwanowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako zastępca sędziego) apelację od wyroku skazującego działacza politycznego Wasilija Parfenkowa. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла (pl. Ihnatowicz-Miszniewa Ludmiła)

Игнатович-Мишнева Людмила (pl. Ignatowicz-Miszniewa Ludmiła)

 

Prokurator Sądu Miasta Mińska zajmująca się odrzuceniem apelacji od wyroku skazującego Dzmitrija Daszkiewicza i Eduarda Łobowa, działaczy organizacji Młody Front (Malady Front). Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч (pl. Jarmalicki, Siarhiej Uładzimirawicz)

Ермолицкий Сергей Владимирович (pl. Jermolickij, Siergiej Władimirowicz)

 

Dyrektor więzienia w mieście Szkłów (Shklov). Ponosi odpowiedzialność za nieludzkie traktowanie zatrzymanych i za prześladowanie byłego kandydata na prezydenta Nikołaja Statkiewicza, którego osadzono w więzieniu w związku z wydarzeniami z 19 grudnia 2010 r., oraz za takie samo traktowanie innych więźniów.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч (pl. Kawalou, Alaksandr Michajławicz)

Ковалёв Александр Михайлович (pl. Kowalow, Aleksandr Michajłowicz)

 

Dyrektor więzienia w Gorkim. Ponosi odpowiedzialność za nieludzkie traktowanie zatrzymanych, zwłaszcza prześladowanie i torturowanie działacza obywatelskiego Dzmitrija Daszkiewicza, którego osadzono w więzieniu w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i w ramach prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч (pl. Pałujan, Uładzimir Mikałajewicz)

Полуян Владимир Николаевич (pl. Połujan, Władimir Nikołajewicz)

Village Nekrashevichi of Karelichi district of Hrodna region (pl. wieś Niekraszewicze, powiat Korelicze, obwód grodzieński) 1961

Minister ds. ceł i podatków. Nadzoruje organy celne, które występują w sprawie karnej przeciwko Białackiemu, wysuwając zarzut uchylania się od podatków. Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч (pl. Kornau, Uładzimir Uładzimirawicz)

Корнов Владимир Владимирович (pl. Kornow, Władimir Władimirowicz)

 

Sędzia Sądu Miasta Mińska, który wyraził zgodę na odrzucenie apelacji złożonej przez prawników Białackiego. Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich Shastakou Maxim Aleksandrauvich Shastakou Maxim Aleksandravich Shastakou Maxsim Aleksandrauvich Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч (pl. Szastakou, Maksim Aleksandrawicz)

Шестаков Максим Александрович (pl. Szestakow, Maksim Aleksandrowicz)

 

Prokurator w sprawie przeciwko Białackiemu przed Sądem dzielnicy Pierwomajski w Mińsku (po tym jak Białacki złożył do sądu wniosek dotyczący swojego zatrzymania). Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна (pl. Hierasimowicz, Wolha Iwanauna)

(Герасiмовiч Вольга Иванoўна) (pl. Hierasimowicz, Wolha Iwanouna)

Герасимович Ольга Ивановна (pl. Gierasimowicz, Olga Iwanowna)

 

Prokurator w sprawie przeciwko Białackiemu przed Sądem Miasta Mińska (po tym jak Białacki złożył do sądu wniosek dotyczący swojego zatrzymania). Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.


ZAŁĄCZNIK II

Osoby i podmioty, o których mowa w art. 2

 

Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego/

transkrypcja z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(jęz. białoruski)

Nazwisko i imię

(jęz. rosyjski)

Data i miejsce urodzenia

Stanowisko

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч Mazouka Kirył Wiktarawicz

Мазовка Кирилл Викторович Mazowka Kirył Wiktorowicz

 

Prokurator w sprawie Daszkiewicza i Łobowa. Dmitrij Daszkiewicz i Eduard Łobow, działacze Frontu Młodych, zostali skazani na kilka lat więzienia za „chuligaństwo”. Prawdziwą przyczyną ich uwięzienia był czynny udział w grudniu 2010 roku w kampanii wyborczej jednego z kandydatów opozycji.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч Bazanau Aliaksandr Wiktarawicz

Базанов Александр Викторович Bazanau Aleksander Wiktorowicz

Kazachstan, 26 listopada 1962 r.

Dyrektor Centrum Informacyjno-Analitycznego przy prezydencie

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч Peftiew Uładzimir Pawławicz

Пефтиев Владимир Павлович Peftiew Władimir Pawłowicz

1 lipca 1957 r., Berdiańsk, obwód zaporożski, Ukraina; obecny nr paszportu: MP2405942

Osoba powiązana z Aleksandrem Łukaszenką, Wiktorem Łukaszenką i Dzmitrym Łukaszenką. Przekazuje porady gospodarcze prezydentowi Łukaszence i jest głównym sponsorem finansowym reżimu Łukaszenki. Udziałowiec większościowy i przewodniczący zgromadzenia akcjonariuszy Beltechexportu będącego jedną z największych spółek na Białorusi importujących i eksportujących wyroby z zakresu obrony.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч Ipatau Wadzim Dzmitrijewicz

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич Ipatau Wadim Dmitrijewicz

 

Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна Busznaja Natailia Uładzimirauna

Бушная, Наталья Владимировна Busznaja Natalia Władimirowna

1953, Mogilev (Mohylew)

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członkini Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч Buszczyk Wasil Wasiliewicz

Бущик, Василий Васильевич Buszczik Wasilij Wasilijewicz

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна Kacuba Swiatłana Piatrouna

Кацубо, Светлана Петровна Kacuba Swietłana Pietrowna

 

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członkini Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisjaliowa, Nadzeja Mikalaeuna)

Kisielewa, Nadieżda Nikołajewna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна Kisjaliewa Nadzeja Mikalaeuna

Киселева, Надежда Николаевна Kisaljewa Nadieżda Nikołajewna

 

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч Padaljak Eduard Wasiliewicz

Подоляк, Эдуард Васильевич Podoliak Eduard Wasilijewicz

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна Rachmanawa Maryna Juriewna

Рахманова, Марина Юрьевна Rachmanowa Marina Juriewna

 

Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч Szczurok Iwan Antonawicz

Щурок, Иван Антонович Szczurok Iwan Antonowicz

 

Członek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Podmiot kontrolowany przez Władimira Peftiewa wraz z Łukaszenką, Dzmitrim Aliaksandrowiczem, za pośrednictwem kontrolnego udziału tego ostatniego w prezydenckim klubie sportowym, który posiada obowiązkowy państwowy udział większościowy w spółce Sport-Pari.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна Szadryna, Hanna Stanisławauna

Шадрина Анна Станиславовна Szadrina Anna Stanisławowna

 

Była zastępca redaktora naczelnego gazety „Sowieckaja Biełarus”