12.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/2


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 664/2011

z dnia 11 lipca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu włączenia niektórych mieszanin odpadów do załącznika IIIA do tego rozporządzenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Finlandia przedłożyła Komisji wniosek dotyczący mieszanin odpadów objętych kodami B3040 i B3080 konwencji bazylejskiej w celu rozważenia ich włączenia do załącznika IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

(2)

Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji wniosek dotyczący mieszanin odpadów objętych kodem B3020 konwencji bazylejskiej w celu rozważenia ich włączenia do załącznika IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

(3)

Komisja otrzymała uwagi od Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Włoch, Luksemburga, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Finlandii i Szwecji w odniesieniu do dopuszczalności mieszania odpadów odpowiadających poszczególnym tiret lub subtiret kodów B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 i B3050 konwencji bazylejskiej w celu rozważenia ich włączenia do załącznika IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Po uwzględnieniu tych uwag Komisja sporządziła wykaz mieszanin odpadów objętych pojedynczym kodem konwencji bazylejskiej w celu ich włączenia do załącznika IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

(4)

Komisja przeanalizowała wnioski złożone przez Finlandię i Zjednoczone Królestwo oraz uwagi państw członkowskich i na podstawie tej analizy sporządziła wykaz mieszanin odpadów objętych poszczególnymi kodami konwencji bazylejskiej w celu ich włączenia do załącznika IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

(5)

Istotne jest, by wyjaśnić, które procedury mają zastosowanie do przemieszczania mieszanin odpadów objętych pojedynczym kodem konwencji bazylejskiej. W celu umożliwienia wywozu niektórych z tych mieszanin odpadów do państw, których nie obowiązuje decyzja Rady OECD C(2001) 107 wersja ostateczna dotycząca zmiany decyzji OECD C(92) 39 wersja ostateczna w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku („decyzja OECD”), stosując ogólne obowiązki w zakresie informowania określone w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, konieczne jest ustanowienie dla tych państw okresu przejściowego zanim będą one mogły poinformować Komisję, czy dane mieszaniny odpadów mogą być objęte wywozem do tego państwa oraz jakim ewentualnym procedurom kontrolnym zostaną one poddane.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednak w przypadku wywozu do państw, których nie obowiązuje decyzja OECD, pkt 3 załącznika IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, zmienionego niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 sierpnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Następujące mieszaniny odpadów włącza się do niniejszego załącznika:

a)

mieszaniny odpadów objętych kodami B1010 i B1050 konwencji bazylejskiej;

b)

mieszaniny odpadów objętych kodami B1010 i B1070 konwencji bazylejskiej;

c)

mieszaniny odpadów objętych kodami B3040 i B3080 konwencji bazylejskiej;

d)

mieszaniny odpadów objętych kodem (OECD) GB040 i kodem B1100 konwencji bazylejskiej, ograniczone do: lutu twardego cynku, zawierających cynk odpadów przy wzbogacaniu, szumowin aluminiowych (lub piany) z wyłączeniem zgarów słonych oraz odpadów okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygli, używanych przy wytopie miedzi;

e)

mieszaniny odpadów objętych kodem (OECD) GB040, kodem B1070 konwencji bazylejskiej i kodem B1100 konwencji bazylejskiej, ograniczone do odpadów okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygli, używanych przy wytopie miedzi.

Zapisy, o których mowa w lit. d) i e), nie mają zastosowania do wywozu do państw, których nie obowiązuje decyzja OECD.”

2)

dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3.

Następujące mieszaniny odpadów objętych poszczególnymi tiret lub subtiret pojedynczego kodu włącza się do niniejszego załącznika:

a)

mieszaniny odpadów objętych kodem B1010 konwencji bazylejskiej;

b)

mieszaniny odpadów objętych kodem B2010 konwencji bazylejskiej;

c)

mieszaniny odpadów objętych kodem B2030 konwencji bazylejskiej;

d)

mieszaniny odpadów objętych kodem B3010 konwencji bazylejskiej i wymienione w tiret pozostałości tworzyw sztucznych niechlorowcowanych polimerów i kopolimerów;

e)

mieszaniny odpadów objętych kodem B3010 konwencji bazylejskiej i wymienione w tiret odpady żywicy utwardzonej lub produkty kondensacji;

f)

mieszaniny odpadów objętych kodem B3010 konwencji bazylejskiej i wymienione w subtiret alkan perfluoroalkoksylowy;

g)

mieszaniny odpadów objętych kodem B3020 konwencji bazylejskiej, ograniczone do niebielonego papieru lub kartonu, papieru lub kartonu falistego, innego papieru lub kartonu, wykonanego głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwionego w masie, papieru lub kartonu, wykonanego głównie ze ścieru drzewnego (np.: gazety, czasopisma i podobne druki);

h)

mieszaniny odpadów objętych kodem B3030 konwencji bazylejskiej;

i)

mieszaniny odpadów objętych kodem B3040 konwencji bazylejskiej;

j)

mieszaniny odpadów objętych kodem B3050 konwencji bazylejskiej.”.