24.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/3


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 580/2011

z dnia 8 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (3), w drodze którego ustanowiono Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (zwaną dalej „Agencją”).

(2)

W 2008 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (WE) nr 1007/2008 (4) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 w zakresie okresu działania Agencji.

(3)

W listopadzie 2008 r. rozpoczęła się publiczna debata dotycząca ogólnego kierunku europejskich starań o zwiększenie bezpieczeństwa sieci i informacji, obejmująca również debatę dotyczącą Agencji. Zgodnie ze strategią Komisji w zakresie lepszego stanowienia prawa oraz w ramach wkładu we wspomnianą debatę Komisja zorganizowała konsultacje społeczne w sprawie celów dotyczących udoskonalenia polityki bezpieczeństwa sieci i informacji na poziomie Unii, które trwały od listopada 2008 r. do stycznia 2009 r. W grudniu 2009 r. debata doprowadziła do przyjęcia rezolucji Rady z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnego europejskiego podejścia do bezpieczeństwa sieci i informacji (5).

(4)

Biorąc pod uwagę wyniki debaty publicznej, przewiduje się zastąpienie rozporządzenia (WE) nr 460/2004.

(5)

Ponieważ procedura ustawodawcza mająca na celu reformę Agencji może wiązać się z czasochłonną debatą, a mandat Agencji wygaśnie dnia 13 marca 2012 r., konieczne jest przyjęcie przedłużenia, które zarówno zapewni wystarczający czas na dyskusję w Parlamencie Europejskim i Radzie, jak i umożliwi zachowanie spójności i ciągłości.

(6)

W związku z powyższym okres działania Agencji należy przedłużyć do dnia 13 września 2013 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 27 rozporządzenia (WE) nr 460/2004 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 27

Okres działania

Agencja jest utworzona od dnia 14 marca 2004 r. na okres dziewięciu lat i sześciu miesięcy.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 8 czerwca 2011 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

GYŐRI E.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 54 z 19.2.2011, s. 35.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2011 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 27 maja 2011 r.

(3)  Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1.

(4)  Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 1.

(5)  Dz.U. C 321 z 29.12.2009, s. 1.