31.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/28


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 512/2011

z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od roku 1971 Unia Europejska udziela preferencji handlowych krajom rozwijającym się w ramach swojego ogólnego systemu preferencji taryfowych. System ten jest wdrażany poprzez kolejne rozporządzenia wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych (zwany dalej „systemem”) na okresy trwające zwykle każdorazowo trzy lata.

(2)

Obecny system został wprowadzony w drodze rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 (2) i stosuje się do dnia 31 grudnia 2011 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać dalsze funkcjonowanie systemu po tej dacie.

(3)

Przyszłe udoskonalenia systemu należy oprzeć na wniosku Komisji dotyczącym nowego rozporządzenia („kolejne rozporządzenie”), które powinno uwzględniać kwestię skuteczności rozporządzenia (WE) nr 732/2008 w zakresie celów postawionych przed tym systemem. Kolejne rozporządzenie powinno obejmować niezbędne zmiany zapewniające ciągłą skuteczność systemu. We wniosku Komisji należy również uwzględnić dane statystyczne, które są dostępne dopiero od lipca 2010 r., dotyczące przywozu podlegającego systemowi w okresie obejmującym 2009 r. – rok, w którym nastąpiło gwałtowne załamanie światowego handlu, również w krajach rozwijających się. Równie ważne jest zapewnienie podmiotom gospodarczym i państwom beneficjentom odpowiednio długiego okresu na dostosowanie się do zmian wprowadzanych kolejnym rozporządzeniem. Z tych względów okres, który pozostał jeszcze do zakończenia stosowania rozporządzenia (WE) nr 732/2008, jest niewystarczający na umożliwienie Komisji przygotowania wniosku, a następnie przyjęcie kolejnego rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Niemniej wskazane jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu po 31 grudnia 2011 r. do momentu przyjęcia i rozpoczęcia stosowania kolejnego rozporządzenia.

(4)

Okres obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 732/2008 nie powinien być przedłużany bezterminowo. W związku z tym, aby zapewnić czas niezbędny na przeprowadzenie procedury ustawodawczej w celu przyjęcia nowego systemu, należy przedłużyć okres obowiązywania tego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2013 r. Jeżeli stosowanie kolejnego rozporządzenia rozpocznie się przed tą datą, ten przedłużony okres obowiązywania powinien zostać odpowiednio skrócony.

(5)

Niezbędne jest wprowadzenie pewnych zmian technicznych do rozporządzenia (WE) nr 732/2008, aby zapewnić spójność i ciągłość funkcjonowania systemu.

(6)

Kraje rozwijające się, które spełniają kryteria kwalifikowalności do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (GSP+), powinny mieć możliwość korzystania z dodatkowych preferencji taryfowych w ramach tego rozwiązania, jeżeli złożą wniosek do dnia 31 października 2011 r. lub do dnia 30 kwietnia 2013 r., a Komisja podejmie decyzję o przyznaniu im szczególnego rozwiązania motywacyjnego odpowiednio do dnia 15 grudnia 2011 r. lub do dnia 15 czerwca 2013 r. Kraje rozwijające się, którym przyznano już możliwość korzystania ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego w drodze decyzji Komisji 2008/38/WE z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (3), i decyzji Komisji 2010/318/WE z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (4) powinny zachować ten status w okresie przedłużenia obowiązywania obecnego systemu.

(7)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 732/2008,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 732/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

2)

w art. 8 ust. 2 akapit drugi dodaje się litery w brzmieniu:

„c)

do celów art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) – dane dostępne w dniu 1 września 2010 r. – do uzyskania rocznej średniej z trzech kolejnych lat;

d)

do celów art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) – dane dostępne w dniu 1 września 2012 r. – do uzyskania rocznej średniej z trzech kolejnych lat.”;

3)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 po lit. a) ppkt (ii) dodaje się tekst w brzmieniu:

„lub

(iii)

w terminie do dnia 31 października 2011 r., by uzyskać możliwość udziału w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym z dniem 1 stycznia 2012 r.;

lub

(iv)

w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r., by uzyskać możliwość udziału w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym z dniem 1 lipca 2013 r.;”;

b)

w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Od państw, którym przyznano udział w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na podstawie wniosku złożonego na mocy ust. 1 lit. a) ppkt (i), nie wymaga się składania wniosku na mocy ust. 1 lit. a) ppkt (ii), ust. 1 lit. a) ppkt (iii) ani ust. 1 lit. a) ppkt (iv).”;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Od państw, którym przyznano udział w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na podstawie wniosku złożonego na mocy ust. 1 lit. a) ppkt (ii), nie wymaga się składania wniosku na mocy ust. 1 lit. a) ppkt (iii) ani ust. 1 lit. a) ppkt (iv). Od państw, którym przyznano udział w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na podstawie wniosku złożonego na mocy ust. 1 lit. a) ppkt (iii), nie wymaga się składania wniosku na mocy ust. 1 lit. a) ppkt (iv).”;

4)

w art. 10 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

na końcu lit. b) dodaje się słowo „lub”;

b)

dodaje się litery w brzmieniu:

„c)

w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r. w przypadku wniosków złożonych zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt (iii); lub

d)

w terminie do dnia 15 czerwca 2013 r. w przypadku wniosków złożonych zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt (iv).”;

5)

w art. 32 ust. 2 słowa: „31 grudnia 2011 r.” zastępuje się słowami: „31 grudnia 2013 r. lub do dnia określonego w kolejnym rozporządzeniu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 maja 2011 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

GYŐRI E.

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2011 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2011 r.

(2)  Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 90.

(4)  Dz.U. L 142 z 10.6.2010, s. 10.