21.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/2


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 494/2011

z dnia 20 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W swojej rezolucji z dnia 25 stycznia 1988 r. w sprawie wspólnotowego programu działań (2) Rada wezwała Komisję do przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska kadmem.

(2)

W tabeli znajdującej się w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 pozycja 23 zawiera ograniczenia stosowania i wprowadzania do obrotu kadmu w mieszaninach i wyrobach.

(3)

Kadm i tlenek kadmu są sklasyfikowane jako substancje rakotwórcze kategorii 1B i substancje toksyczne dla środowiska wodnego kategorii 1 (toksyczność ostra i przewlekła).

(4)

Od dnia 31 grudnia 1992 r. na mocy dyrektywy Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (3) kadm nie może być stosowany jako środek barwiący w szeregu polimerów i farb ani jako stabilizator w polichlorku winylu (PCW) do różnych zastosowań, a kadmowanie galwaniczne jest zabronione w szeregu zastosowań. Dyrektywa 76/769/EWG została uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2009 r.

(5)

W 2007 r. na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (4) zakończona została europejska ocena ryzyka dotycząca kadmu (5). W dniu 14 czerwca 2008 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez kadm i tlenek kadmu (6), w którym zaleca się ograniczenie wprowadzania do obrotu i stosowania kadmu w pałeczkach do lutowania i w biżuterii.

(6)

W komunikacie tym stwierdza się, że potrzebne są szczególne środki ograniczające ryzyko, wynikające ze stosowania pałeczek do lutowania zawierających kadm oraz z noszenia biżuterii zawierającej kadm. Użytkownicy profesjonalni i hobbyści są narażeni na opary powstające w trakcie lutowania. Konsumenci, w tym dzieci, są narażeni na kadm w biżuterii poprzez kontakt ze skórą lub lizanie.

(7)

Komisja zleciła przeprowadzenie badania dotyczącego społeczno-ekonomicznych skutków ewentualnej aktualizacji ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania kadmu w biżuterii, stopach lutowniczych i PCW. Wyniki badania opublikowano w styczniu 2010 r. (7).

(8)

Istniejące przepisy dotyczące farb zawierających cynk należy wyjaśnić, aby zdefiniować pojęcie wysokiej zawartości cynku. Należy także wyjaśnić przepisy dotyczące farb na wyrobach malowanych.

(9)

W 2001 r. europejski przemysł PCW podjął dobrowolną inicjatywę polegającą na niestosowaniu kadmu jako stabilizatora w nowo wytworzonym PCW w odniesieniu do tych zastosowań, które nie zostały jeszcze uregulowane na mocy dyrektywy 76/769/EWG. W wyniku tej dobrowolnej inicjatywy stopniowo zaprzestano stosowania kadmu w PCW.

(10)

Aby osiągnąć cel przeciwdziałania zanieczyszczeniu kadmem, zakazem stosowania kadmu należy objąć wszystkie wyroby z PCW.

(11)

Należy przyznać odstępstwo dla mieszanin wytworzonych z odpadów PCW, dalej zwanych „PCW z odzysku”, aby umożliwić ich wprowadzanie do obrotu w celu zastosowania w niektórych wyrobach budowlanych.

(12)

Należy zachęcać do stosowania PCW z odzysku do produkcji niektórych wyrobów budowlanych, ponieważ umożliwia to ponowne wykorzystanie starego PCW, które może zawierać kadm. W związku z tym dla tych wyrobów budowlanych należy przewidzieć wyższą wartość graniczną zawartości kadmu. Pozwoli to na uniknięcie wyrzucania PCW na składowiska odpadów lub spalania go, co skutkuje uwalnianiem się dwutlenku węgla i kadmu do środowiska.

(13)

Stosowanie niniejszego rozporządzenia powinno się rozpocząć sześć miesięcy po jego wejściu w życie, aby umożliwić podmiotom zapewnienie zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia.

(14)

Przewiduje się, że ze względu na zakaz stosowania kadmu w nowym PCW zawartość kadmu w wyrobach budowlanych produkowanych z PCW z odzysku powinna się stopniowo zmniejszać. W związku z tym wartość graniczną dla kadmu należy poddawać odpowiednim przeglądom, a zgodnie z art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w przeglądach dotyczących tego ograniczenia powinna brać udział Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA).

(15)

Zgodnie z przepisami dotyczącymi środków przejściowych, zawartymi w art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia REACH, należy zmienić załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 maja 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. C 30 z 4.2.1988, s. 1.

(3)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 201.

(4)  Dz.U. L 84 z 5.4.1993, s. 1.

(5)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

(6)  Dz.U. C 149 z 14.6.2008, s. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w tabeli zawierającej określenie substancji, grup substancji i mieszanin oraz warunki ograniczeń wprowadza się następujące zmiany:

1)

pozycja 23, kolumna druga, pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

 

„1.

Nie jest stosowany w mieszaninach i wyrobach wytwarzanych z syntetycznych polimerów organicznych (dalej zwanych tworzywem sztucznym), takich jak:

polimery lub kopolimery chlorku winylu (PCW) [3904 10] [3904 21],

poliuretan (PUR) [3909 50],

polietylen małej gęstości (LDPE), z wyjątkiem polietylenu małej gęstości używanego do wytwarzania zabarwionej przedmieszki [3901 10],

octan celulozy (CA) [3912 11],

octanomaślan celulozy (CAB) [3912 11],

żywice epoksydowe [3907 30],

żywice melaminowo-formaldehydowe (MF) [3909 20],

żywice mocznikowo-formaldehydowe (UF) [3909 10],

poliestry nienasycone (UP) [3907 91],

poli(tereftalan etylenu) (PET) [3907 60],

politereftalan butylenu (PBT),

polistyren przezroczysty/ogólnego przeznaczenia [3903 11],

kopolimer metakrylanu metylu – akrylonitrylu (AMMA),

polietylen sieciowany (VPE),

polistyren wysokoudarowy,

polipropylen (PP) [3902 10],

polietylen dużej gęstości (HDPE) [3901 20],

akrylonitryl-butadien-styren (ABS) [3903 30],

poli(metakrylan metylu) (PMMA) [3906 10].

Mieszaniny i wyroby wytwarzane z tworzywa sztucznego nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny) jest równe 0,01 % masy tworzywa sztucznego lub wyższe.

W drodze odstępstwa akapit drugi nie ma zastosowania do wyrobów wprowadzonych do obrotu przed dniem 10 stycznia 2012 r.

Akapity pierwszy i drugi nie naruszają przepisów dyrektywy Rady 94/62/WE (1) i aktów prawnych przyjętych na jej podstawie.

2.

Nie jest stosowany w farbach [3208] [3209].

W przypadku farb, w których zawartość cynku jest większa niż 10 % masy danej farby, stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny) nie może być równe 0,1 % masy lub wyższe.

Wyroby malowane nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny) jest równe 0,1 % masy farby na wyrobie malowanym lub wyższe.

3.

W drodze odstępstwa pkt 1 i 2 nie mają zastosowania do wyrobów barwionych mieszaninami zawierającymi kadm ze względów bezpieczeństwa.

4.

W drodze odstępstwa pkt 1 akapit drugi nie ma zastosowania do:

mieszanin wytworzonych z odpadów PCW, dalej zwanych „PCW z odzysku”,

mieszanin i wyrobów zawierających PCW z odzysku, jeżeli stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny) nie przekracza 0,1 % masy tworzywa sztucznego w przypadku następujących zastosowań sztywnego PCW:

a)

profile i twarde arkusze do zastosowań budowlanych;

b)

drzwi, okna, rolety, ściany, żaluzje, ogrodzenia i rynny dachowe;

c)

zewnętrzne pokrycia podłogowe i tarasy;

d)

kanały kablowe;

e)

rury do wody innej niż pitna, jeżeli PCW z odzysku stosuje się w środkowej warstwie rury wielowarstwowej i jest ono całkowicie pokryte warstwą nowo wytworzonego PCW zgodnie z pkt 1 powyżej.

Przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu mieszanin i wyrobów zawierających PCW z odzysku dostawcy zapewniają widoczne, czytelne i trwałe oznakowanie tych mieszanin i wyrobów w następujący sposób: „Zawiera PCW z odzysku” lub następującym piktogramem:

Image

Zgodnie z art. 69 niniejszego rozporządzenia odstępstwo przyznane w pkt 4 zostanie poddane przeglądowi, w szczególności w celu zmniejszenia wartości granicznej dla kadmu oraz ponownej oceny odstępstwa dla zastosowań wymienionych w lit. a)–e), do dnia 31 grudnia 2017 r.

2)

w pozycji 23, kolumna druga, dodaje się punkty 8, 9, 10 i 11 w brzmieniu:

 

„8.

Nie jest stosowany w materiałach lutowniczych w stężeniu równym 0,01 % masy lub wyższym.

Materiały lutownicze nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny) jest równe 0,01 % masy lub wyższe.

Dla celów niniejszego punktu lutowanie oznacza technikę łączenia przy użyciu stopów w temperaturze powyżej 450 °C.

9.

W drodze odstępstwa pkt 8 nie ma zastosowania do materiałów lutowniczych stosowanych w przemyśle obronnym i lotniczym oraz do materiałów lutowniczych stosowanych ze względów bezpieczeństwa.

10.

Nie jest stosowany ani wprowadzany do obrotu, jeżeli stężenie jest równe 0,01 % masy metalu lub wyższe w:

(i)

koralikach metalowych i innych metalowych elementach służących do wyrobu biżuterii;

(ii)

metalowych częściach biżuterii i sztucznej biżuterii oraz w akcesoriach do włosów, w tym:

bransoletkach, naszyjnikach i pierścionkach,

biżuterii do piercingu,

zegarkach na rękę i innych wyrobach noszonych na nadgarstku,

broszkach i spinkach do mankietów.

11.

W drodze odstępstwa pkt 10 nie ma zastosowania do wyrobów wprowadzonych do obrotu przed dniem 10 stycznia 2012 r. ani do biżuterii starszej niż 50 lat w dniu 10 stycznia 2012 r.”.


(1)  Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10.”