28.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 408/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie formatu przesyłu danych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. (1) w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w szczególności jego art. 5 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1185/2009 ustanawia nowe ramy sporządzania porównywalnych statystyk europejskich dotyczących sprzedaży i stosowania pestycydów.

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 państwa członkowskie przekazują dane statystyczne w formie elektronicznej, we właściwym formacie technicznym, który ma zostać przyjęty przez Komisję.

(3)

Aby zapewnić poufność, do przekazywanego pliku zostanie dołączony znacznik wskazujący, czy przekazywana informacja dotycząca substancji, klasy chemicznej, kategorii środków lub głównej grupy jest poufna, czy nie.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Państwa członkowskie przekazują dane statystyczne dotyczące wprowadzania do obrotu pestycydów zgodne z opisem w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 przy użyciu formatu SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Dane są przekazywane lub ładowane drogą elektroniczną do pojedynczego punktu wprowadzania danych w Eurostacie.

Państwa członkowskie przekazują wymagane dane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi dostarczonymi przez Komisję (Eurostat).

Artykuł 2

Format techniczny przesyłu danych do Komisji (Eurostatu) opisany jest w załączniku.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Format przesyłu danych statystycznych dotyczących wprowadzania do obrotu pestycydów

Przesyłane pliki powinny zawierać następujące informacje:

Lp.

Pole

Uwagi

1

Państwo

Kod alfa-3 (np. FRA)

2

Rok

np. 2010

3

Główna grupa

Kody wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 z ostatnimi zmianami

4

Kategorie środków

 

5

Klasa chemiczna

 

6

Substancja

 

7

Dla pól 3, 4, 5 i 6 – sprzedana ilość

Dane wyrażane są w kilogramach substancji

8

Dla pól 3, 4, 5 i 6 – znacznik poufności

Tak/nie