30.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/49


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65 z dnia 11 marca 2011 r. )

1.

Strona 4, art. 4 ust. 2:

zamiast:

„W terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji określonych w załączniku II Komisja rejestruje proponowaną inicjatywę obywatelską pod wyłącznym numerem rejestracyjnym i wysyła organizatorowi potwierdzenie (…)”,

powinno być:

„W terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji określonych w załączniku II Komisja rejestruje proponowaną inicjatywę obywatelską pod wyłącznym numerem rejestracji i wysyła organizatorowi potwierdzenie (…)”.

2.

Strona 6, art. 8 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„(…) państwu członkowskiemu, które wydało osobisty numer identyfikacyjny lub dokument tożsamości wskazany w deklaracji poparcia, zgodnie z załącznikiem III część C pkt 2.”,

powinno być:

„(…) państwu członkowskiemu, które wydało osobisty numer identyfikacyjny lub osobisty dokument tożsamości wskazany w deklaracji poparcia, zgodnie z załącznikiem III część C pkt 2.”.

3.

Strona 7, art. 12 ust. 5 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(…) do celów czynności prawnych lub administracyjnych związanych z proponowaną inicjatywą obywatelską.”,

powinno być:

„(…) do celów postępowań sądowych lub administracyjnych związanych z proponowaną inicjatywą obywatelską.”.

4.

Strona 11, załącznik II, pkt 2:

zamiast:

„przedmiot inicjatywy – nie więcej niż 200 znaków”,

powinno być:

„przedmiot – nie więcej niż 200 znaków”.

5.

Strona 12, załącznik III, tytuł części A:

zamiast:

„Deklaracja poparcia – część A”,

powinno być:

„Formularz deklaracji poparcia – część A”.

6.

Strona 12, załącznik III, część A pkt 1 trzecia tabela:

zamiast:

„osobami zamieszkałymi na stałe lub obywatelami (obywatele zamieszkali za granicą, tylko jeżeli poinformowały organy krajowe o miejscu zamieszkania):”,

powinno być:

„osobami zamieszkałymi na stałe lub obywatelami (obywatele zamieszkali za granicą, tylko jeżeli poinformowali organy krajowe o miejscu zamieszkania):”.

7.

Strona 12, załącznik III część A pkt 2; s. 14, załącznik III część B pkt 2; s. 20, załącznik V pkt 3 oraz s. 22, załącznik VII pkt 2

zamiast:

„Numer nadany w rejestrze Komisji”,

powinno być:

„Numer rejestracji nadany przez Komisję”.

8.

Strony 13 i 15, załącznik III, części A i B formularza, nagłówek tabeli, trzecia kolumna i przypisy do niej oraz część C formularza pkt 1 w całej tabeli (z dostosowaniem form gramatycznych).

zamiast:

„kraj”,

powinno być:

„państwo”.

9.

Strona 13 i 15, załącznik III części A i B formularza, Oświadczenie o ochronie danych osobowych

zamiast:

„procedur administracyjnych lub prawnych”,

powinno być:

„postępowań administracyjnych lub sądowych”.

10.

Strona 14, załącznik III, tytuł części B:

zamiast:

„Deklaracja poparcia – część B”,

powinno być:

„Formularz deklaracji poparcia – część B”.

11.

Strona 15, załącznik III, część B formularza przypis trzeci

zamiast:

„w przypadku Luksemburga proszę podać miejsce urodzenia”,

powinno być:

„w przypadku Luksemburga proszę podać tylko miejsce urodzenia”.

12.

Strona 20, załącznik V pkt 2:

zamiast:

„Tytuł inicjatywy obywatelskiej”,

powinno być:

„Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej”.