3.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 58/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 207/2011

z dnia 2 marca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (pochodne pentabromowe eteru difenylowego i PFOS)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zawiera ograniczenia dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania pochodnych pentabromowych eteru difenylowego (pozycja 44) oraz sulfonianów perfluorooktanu (PFOS) (pozycja 53).

(2)

Rozporządzeniem (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącym trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającym dyrektywę 79/117/EWG (2) wprowadzono do prawa unijnego zobowiązania ustanowione w Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwanej dalej „Konwencją”), zatwierdzone decyzją Rady 2006/507/WE (3) oraz zobowiązania Protokołu z 1998 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (zwanego dalej „Protokołem”), zatwierdzone decyzją Rady 2004/259/WE (4).

(3)

Po otrzymaniu od Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, jak również od Norwegii i Meksyku, nazw wskazanych przez nie substancji Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, ustanowiony na mocy Konwencji, zakończył pracę nad grupą substancji, w odniesieniu do których stwierdzono, że spełniają kryteria określone w Konwencji. Na czwartym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w dniach 4–8 maja 2009 r. (zwanym dalej „COP 4”) uzgodniono, że dziewięć substancji, w tym eter pentabromodifenylowy i PFOS, zostanie dodanych do załączników do Konwencji.

(4)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 757/2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w zakresie załączników I i III (5) wykonuje decyzję COP 4 przez włączenie substancji wymienionych w Konwencji lub Protokole, lub w obu tych dokumentach do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Substancje te obejmują eter pentabromodifenylowy i PFOS. Rozporządzeniem (WE) nr 850/2004 zabroniono produkowania i wprowadzania do obrotu substancji wymienionych w załączniku I i uregulowano gospodarkę odpadami zawierającymi te substancje. W przypadku PFOS odstępstwa mające zastosowanie na mocy załącznika XVII do rozporządzenia REACH zostają przeniesione i wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 z pewnymi zmianami, odzwierciedlającymi decyzję COP 4.

(5)

W rezultacie ograniczenia dotyczące pochodnych pentabromowych eteru difenylowego oraz PFOS w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 są zbyteczne, należy zatem wykreślić z niego pozycje 44 i 53.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 skreśla się pozycje 44 i 53.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 marca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.

(3)  Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 35.

(5)  Dz.U. L 223 z 25.8.2010, s. 29.