3.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 88/2011

z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 452/2008 ustanawia wspólne ramy dla systematycznego tworzenia statystyk europejskich z zakresu edukacji i uczenia się przez całe życie w trzech określonych dziedzinach w celu ich wdrożenia za pośrednictwem działań statystycznych.

(2)

Konieczne jest wprowadzenie środków w celu realizacji poszczególnych działań statystycznych na rzecz tworzenia statystyk z zakresu systemów szkolenia i kształcenia, objętych dziedziną 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 452/2008.

(3)

Przy tworzeniu i rozpowszechnianiu statystyk europejskich w dziedzinie systemów kształcenia i szkolenia krajowe i europejskie organy statystyczne powinny uwzględniać zasady zawarte w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych, zatwierdzonym przez Komisję w jej zaleceniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych (2).

(4)

Środki wykonawcze dotyczące tworzenia statystyk z zakresu systemów kształcenia i szkolenia powinny uwzględniać potencjalne obciążenie dla instytucji oświatowych oraz poszczególnych osób, a także najnowsze porozumienie między Instytutem Statystycznym UNESCO (UIS), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisją (Eurostat) w sprawie pojęć, definicji, przetwarzania danych, częstotliwości i terminów przekazywania wyników. Porozumienie to obejmuje format przekazywania danych dotyczących systemów kształcenia zgodnie z najnowszą wersją szczegółowych wytycznych w sprawie gromadzenia danych przez UNESCO/OECD/Eurostat.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 452/2008 w odniesieniu do gromadzenia, przekazywania i przetwarzania danych statystycznych w dziedzinie 1 dotyczącej systemów kształcenia i szkolenia.

Artykuł 2

Tematy i ich cechy

Wybór i wyszczególnienie tematów ujętych w dziedzinie 1 dotyczącej systemów kształcenia i szkolenia oraz szczegółowy wykaz ich cech i podział określono w załączniku I.

Artykuł 3

Okresy odniesienia i przekazywanie wyników

1.   Dane dotyczące naboru uczniów/studentów/słuchaczy, uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę, kadry nauczycielskiej, nauki języków obcych i wielkości klas/wielkości grup studentów odnoszą się do roku szkolnego/akademickiego określonego na szczeblu krajowym (rok t). Roczne dane dotyczące naboru uczniów/studentów/słuchaczy, uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę, kadry nauczycielskiej, nauki języków obcych i wielkości klas/wielkości grup studentów są przekazywane Komisji (Eurostatowi) corocznie do dnia 30 września w roku t+2. Pierwsze przekazanie danych we wrześniu 2012 r. odnosi się do roku szkolnego/akademickiego 2010-2011 określonego na szczeblu krajowym.

2.   Dane dotyczące absolwentów/świadectw i dyplomów odnoszą się do roku szkolnego/akademickiego określonego na szczeblu krajowym (rok t) lub do roku kalendarzowego (rok t+1). Roczne dane dotyczące absolwentów/świadectw i dyplomów są przekazywane Komisji (Eurostatowi) corocznie do dnia 30 listopada w roku t+2. Pierwsze przekazanie danych w listopadzie 2012 r. odnosi się do roku szkolnego/akademickiego 2010-2011 określonego na szczeblu krajowym lub do roku kalendarzowego 2011.

3.   Dane dotyczące wydatków na edukację odnoszą się do roku finansowego państwa członkowskiego określonego na szczeblu krajowym (rok t). Roczne dane dotyczące wydatków na edukację są przekazywane Komisji (Eurostatowi) corocznie do dnia 30 listopada w roku t+2. Pierwsze przekazanie danych w listopadzie 2012 r. odnosi się do roku budżetowego 2010.

Artykuł 4

Wymogi dotyczące jakości danych i ramy jakościowe w zakresie sprawozdawczości

1.   Wymogi dotyczące jakości danych i ramy jakościowe w zakresie sprawozdawczości dotyczące systemów kształcenia i szkolenia określono w załączniku II.

2.   Państwa członkowskie przekazują corocznie Komisji (Eurostatowi) sprawozdanie dotyczące jakości zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II. Pierwsze sprawozdanie odnosi się do roku gromadzenia danych 2012. Sprawozdanie dotyczące jakości w sprawie okresów odniesienia ustanowionych w art. 3 są przekazywane Komisji do dnia 31 stycznia w roku t+3. Pierwsze sprawozdanie dotyczące jakości odnoszące się do roku gromadzenia danych 2012 zostaje wyjątkowo przekazane do dnia 31 marca roku t+3.

3.   Państwa członkowskie uzyskują niezbędne dane, wykorzystując kombinację różnych źródeł, takich jak badania reprezentacyjne, administracyjne źródła danych lub inne źródła danych.

4.   Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) informacje o metodach i jakości danych z wykorzystanych źródeł innych niż badania reprezentacyjne i administracyjne źródła danych, o których mowa w ust. 3.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 227.

(2)  COM(2005) 217 wersja ostateczna.


ZAŁĄCZNIK I

Tematy, szczegółowy wykaz cech i ich podział

Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENRL-Bologna

Liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na poziomy kształcenia (szkolnictwo wyższe), płeć i szczegółową dziedzinę kształcenia zgodnie z procesem bolońskim obejmującym studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) oraz doktoranckie

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

Liczba studentów uczestniczących w strukturach bolońskich (lub w programach prowadzących do uzyskania podobnego stopnia w państwach pozaeuropejskich), liczba studentów z programów, w których nie wprowadzono struktur bolońskich (w następstwie struktury ISCED 1997) (lub w programach prowadzących do uzyskania innych stopni w państwach pozaeuropejskich)

Struktury bolońskie

Programy trwające krócej niż 3 lata, ale uznawane za poziom szkolnictwa wyższego i część struktur bolońskich (prowadzące do uzyskania pierwszego stopnia); programy prowadzące do uzyskania stopnia licencjata, trwające 3-4 lata i prowadzące do uzyskania pierwszego stopnia, programy magisterskie trwające w sumie 4-6 lat (prowadzące do uzyskania drugiego stopnia); długotrwałe programy prowadzące do uzyskania pierwszego stopnia uznawane za część struktur bolońskich (trwające 5 lat lub dłużej), programy doktoranckie (prowadzące do uzyskania trzeciego stopnia - stopnia doktora habilitowanego).

Poziomy ISCED

ISCED 5A 3 do <5 lat (prowadzący do uzyskania pierwszego stopnia), ISCED 5A 5 lat lub więcej (prowadzący do uzyskania pierwszego stopnia), ISCED 5A (prowadzący do uzyskania drugiego stopnia), ISCED 5B (prowadzący do uzyskana pierwszego tytułu, ISCED 5B (prowadzący do uzyskania drugiego tytułu), ISCED 6 (studia doktoranckie/habilitacja)

Szczegółowa dziedzina kształcenia

Podręcznik szczegółowych dziedzin kształcenia i szkolenia, wersja z grudnia 1999 r.

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENRL1

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na poziomy kształcenia, orientację programową, cel programu, intensywność uczestnictwa, płeć i wiek

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4, - poziom 5, - poziom 6, nierozdzielone według poziomów

Orientacja programowa

ISCED poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy/zawodowy, - poziom 4 ogólny, - poziom 4 ogólnozawodowy/zawodowy

Cel programu

ISCED poziom 3A/B, - poziom 3C, - poziom 4A/B, poziom 4C, - poziom 5A, - poziom 5B

Intensywność uczestnictwa

Pełny wymiar i niepełny wymiar łącznie, pełny wymiar

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Wiek

Poniżej 3 lat, każdy rok z osobna od 3 do 29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40 lat i więcej, wiek nieznany

Obowiązkowo (z wyjątkiem kolumny 5 dotyczącej uczestnictwa w programach wczesnej edukacji, które nie wchodzą w zakres ISCED 0 ani 1)


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENRL1_Adult

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy w programach kształcenia dorosłych zgłoszona w ENRL1 z podziałem na poziom kształcenia, orientację programową, intensywność uczestnictwa, płeć i wiek

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4

Orientacja programowa

ISCED poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy/zawodowy, - poziom 4 ogólny, - poziom 4 ogólnozawodowy/zawodowy

Intensywność uczestnictwa

Pełny wymiar i niepełny wymiar łącznie, pełny wymiar

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Wiek

Poniżej 15 lat, każdy rok z osobna od 15 do 29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40 lat i więcej, wiek nieznany

Obowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENRL1a

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na poziomy kształcenia, orientację programową, cel programu, rodzaj instytucji, intensywność uczestnictwa i płeć

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4, - poziom 5A, - poziom 5B, - poziom 6, nierozdzielone według poziomów

Orientacja programowa

ISCED poziom 2 ogólny, - poziom 2 ogólnozawodowy, - poziom 2 zawodowy, - poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy, - poziom 3 zawodowy, - poziom 4 ogólny, - poziom 4 ogólnozawodowy, - poziom 4 zawodowy

Cel programu

ISCED poziom 3A, - poziom 3B, - poziom 3C, - poziom 4A, - poziom 4B, poziom 4C, - poziom 5A pierwszy stopień, - poziom 5A drugi stopień i dalsze, - poziom 5B pierwszy tytuł, - poziom 5B drugi tytuł i dalsze

Intensywność uczestnictwa

Pełny wymiar i niepełny wymiar łącznie, pełny wymiar, niepełny wymiar, ekwiwalenty pełnego wymiaru

pełny wymiar i niepełny wymiar łącznie

z czego: uczniowie/słuchacze/studenci w programie obejmującym komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu (dla poziomów ISCED 3 i 4)

płeć

Mężczyźni, kobiety

pełny wymiar

z czego: uczniowie/słuchacze/studenci w programie obejmującym komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu (dla poziomów ISCED 3 i 4)

płeć

Mężczyźni, kobiety

niepełny wymiar

z czego: uczniowie/słuchacze/studenci w programie obejmującym komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu (dla poziomów ISCED 3 i 4)

ekwiwalenty pełnego wymiaru

z czego: uczniowie/słuchacze/studenci w programie obejmującym komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu (dla poziomów ISCED 3 i 4)

Rodzaj instytucji

Instytucje publiczne, wszystkie instytucje prywatne

intensywność uczestnictwa

Pełny wymiar, niepełny wymiar, ekwiwalenty pełnego wymiaru

Obowiązkowo (z wyjątkiem wierszy C5 do C12 (dotyczących prywatnych instytucji zależnych od rządu i niezależnych instytucji prywatnych) oraz kolumny 5 (dotyczącej uczestnictwa w programach wczesnej edukacji, które nie wchodzą w zakres ISCED 0 ani 1), które pozostają nieobowiązkowe)


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENRL1a_adult

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy w programach kształcenia dorosłych zgłoszona w ENRL1a z podziałem na poziom kształcenia, orientację programową, rodzaj instytucji, intensywność uczestnictwa i płeć

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4

Orientacja programowa

ISCED poziom 2 ogólny, - poziom 2 ogólnozawodowy, - poziom 2 zawodowy, - poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy,- poziom 3 zawodowy, - poziom 4 ogólny, - poziom 4 ogólnozawodowy, - poziom 4 zawodowy

Rodzaj instytucji

Instytucje publiczne, wszystkie instytucje prywatne, instytucje prywatne zależne od rządu, niezależne instytucje prywatne

intensywność uczestnictwa

Pełny wymiar, niepełny wymiar, ekwiwalenty pełnego wymiaru

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENRL3

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy i uczniów/studentów/słuchaczy powtarzających rok (ISC 123) w programach ogólnych z podziałem na poziom kształcenia, płeć i klasę

Podział

Wyszczególnienie

Rodzaj statusu ucznia/studenta/słuchacza/osoby powtarzającej rok

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy, liczba osób powtarzających rok

Poziom kształcenia

Poziom 1 ISCED.

Cel programu

ISCED poziom 2 ogólny, - poziom 3 ogólny

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Klasa

klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8, klasa 9, klasa 10, klasa nieznana

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENRL4

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy w klasie 1 z podziałem na płeć i wiek

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

Klasa 1 w szkole podstawowej (ISCED 1)

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Grupa wiekowa

poniżej 4 lat, każdy rok z osobna od 4 do 14 lat, 15 lat i więcej, wiek nieznany

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENRL5

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy (ISC 56) z podziałem na poziom kształcenia, cel programu, dziedzinę kształcenia i płeć

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 56

Cel programu

ISCED poziom 5A, - poziom 5B, - poziom 6

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Dziedzina kształcenia

Kształcenie (ISC 14), kształcenie nauczycieli (ISC 141), nauka o kształceniu (ISC 142), nauki humanistyczne i sztuka, sztuka (ISC 21), nauki humanistyczne (ISC 22), nauki społeczne, gospodarka i prawo, nauki społeczne (ISC 31), dziennikarstwo i informacja (ISC 32), gospodarka i administracja (ISC 34), prawo (ISC 38), nauka, nauki biologiczne (ISC 42), nauki fizyczne (ISC 44), matematyka i statystyka (ISC 46), komputeryzacja (ISC 48), inżynieria, produkcja i budownictwo, inżynieria i technika (ISC 52), produkcja i przetwórstwo (ISC 54), architektura i budownictwo (ISC 58), rolnictwo, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (ISC 62), weterynaria (ISC 64), zdrowie i opieka społeczna, zdrowie (ISC 72), opieka społeczna (ISC 76), usługi, usługi dla ludności (ISC 81), usługi transportowe (ISC 84), ochrona środowiska (ISC 85), ochrona (ISC 86), nieznane lub niewyszczególnione

Obowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENRL6

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy mobilnych i zagranicznych (ISCED 5 i 6) z podziałem na poziom kształcenia, cel programu i dziedzinę kształcenia

Podział

Wyszczególnienie

Rodzaj ucznia/studenta/słuchacza

Uczniowie/studenci/słuchacze mobilni i zagraniczni

Poziom kształcenia

ISCED poziom 5 i 6

Cel programu

ISCED poziom 5A, - poziom 5B, - poziom 6

Dziedzina kształcenia

Kształcenie (ISC 14), kształcenie nauczycieli (ISC 141), nauka o kształceniu (ISC 142), nauki humanistyczne i sztuka, sztuka (ISC) 21, nauki humanistyczne (ISC 22), nauki społeczne, gospodarka i prawo, nauki społeczne (ISC 31), dziennikarstwo i informacja (ISC 32), gospodarka i administracja (ISC 34), prawo (ISC 38), nauka, nauki biologiczne (ISC 42), nauki fizyczne (ISC) 44, matematyka i statystyka (ISC 46), komputeryzacja (ISC 48), inżynieria, produkcja i budownictwo, inżynieria i technika (ISC 52), produkcja i przetwórstwo (ISC 54), architektura i budownictwo (ISC 58), rolnictwo, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (ISC 62), weterynaria (ISC 64), zdrowie i opieka społeczna, zdrowie (ISC 72), opieka społeczna (ISC 76), usługi, usługi dla ludności (ISC 81), usługi transportowe (ISC 84), ochrona środowiska (ISC 85), ochrona (ISC 86), nieznane lub niewyszczególnione

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENRL7

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy mobilnych i zagranicznych z podziałem na poziomy kształcenia, cel programu, obywatelstwo UE/poza UE i płeć

Podział

Wyszczególnienie

Rodzaj ucznia/studenta/słuchacza

Uczniowie/studenci/słuchacze mobilni z podziałem na pochodzących z państw UE, spoza UE i o nieznanym pochodzeniu

poziom kształcenia

ISCED poziom 5, - poziom 6, nierozdzielone według poziomów

Cel programu

ISCED poziom 5A pierwszy stopień, - poziom 5A stopień drugi i dalsze, - poziom 5B pierwszy tytuł, - poziom 5B tytuł drugi i dalsze

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Rodzaj ucznia/studenta/słuchacza

Uczniowie/studenci/słuchacze niebędący obywatelami państwa przedstawiającego sprawozdanie

z czego uczniowie/studenci/słuchacze będący obywatelami UE

z czego uczniowie/studenci/słuchacze będący obywatelami państwa spoza UE

z czego uczniowie o nieznanym obywatelstwie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4, - poziom 5, - poziom 6, nierozdzielone według poziomów

Cel programu

ISCED poziom 5A pierwszy stopień, - poziom 5A stopień drugi i dalsze, - poziom 5B pierwszy tytuł, - poziom 5B tytuł drugi i dalsze

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENRL8

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy (ISCED 5/6) z podziałem na poziom kształcenia, cel programu i obywatelstwo

Podział

Wyszczególnienie

Rodzaj ucznia/studenta/słuchacza

Wszyscy uczniowie/studenci/słuchacze

Poziom kształcenia

ISCED poziom 5, ISCED poziom 6

Cel programu

ISCED poziom 5A, - poziom 5B

Państwo posiadanego obywatelstwa

Standardowe kody państw i obszarów do celów statystycznych są określone i wprowadzone w życie przez Departament Statystyki ONZ (międzynarodowa norma ISO 3166-1), m49alpha

Obowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENRL9

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy (ISC 5/6) z podziałem na poziom kształcenia, cel programu i obywatelstwo (zwykłe miejsce zamieszkania lub wcześniejszego kształcenia)

Podział

Wyszczególnienie

Rodzaj ucznia/studenta/słuchacza

Uczniowie/studenci/słuchacze według państwa pochodzenia

Poziom kształcenia

Poziom 6 ISCED.

Cel programu

ISCED poziom 5A, - poziom 5B

Państwo lub terytorium zwykłego miejsca zamieszkania/wcześniejszego kształcenia

Standardowe kody państw i obszarów do celów statystycznych są określone i wprowadzone w życie przez Departament Statystyki ONZ (międzynarodowa norma ISO 3166-1), m49alpha

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENTR1

Roczna liczba przyjęć z podziałem na poziomy kształcenia i cel programu

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

Szkolnictwo średnie II stopnia ISCED 3, szkolnictwo policealne niezaliczane do szkolnictwa wyższego ISCED 4, szkolnictwo wyższe

Cel programu

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Rodzaj ucznia/studenta/słuchacza

Uczniowie/studenci/słuchacze rozpoczynający naukę, ponownie rozpoczynający naukę, kontynuujący naukę

Uczniowie/studenci/słuchacze rozpoczynający naukę

Wcześniej kształcący się na innym poziomie szkolnictwa wyższego, bez wcześniejszego kształcenia na innym poziomie szkolnictwa wyższego

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENTR2

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę według poziomu kształcenia, płci i wieku

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

Szkolnictwo średnie II stopnia (ISCED poziom 3), szkolnictwo policealne niezaliczane do szkolnictwa wyższego I(SCED 4), szkolnictwo wyższe

Cel programu

ISCED poziom 5A, - poziom 5B, - poziom 6

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Wiek

Poniżej 14 lat, każdy rok z osobna od 14 do 29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40 lat i więcej, wiek nieznany

Obowiązkowe z wyjątkiem kolumn 1 i 2 (dotyczących poziomów ISCED 3 i 4), które są nieobowiązkowe


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

ENTR3

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę według poziomu kształcenia, płci i dziedziny kształcenia

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

szkolnictwo wyższe

Cel programu

ISCED poziom 5A, - poziom 5B, poziom 6

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Dziedzina kształcenia

Kształcenie (ISC 14), kształcenie nauczycieli (ISC 141), nauka o kształceniu (ISC 142), nauki humanistyczne i sztuka, sztuka (ISC 21), nauki humanistyczne (ISC 22), nauki społeczne, gospodarka i prawo, nauki społeczne (ISC 31), dziennikarstwo i informacja (ISC 32), gospodarka i administracja (ISC 34), prawo (ISC 38), nauka, nauki biologiczne (ISC 42), nauki fizyczne (ISC 44), matematyka i statystyka (ISC 46), komputeryzacja (ISC 48), inżynieria, produkcja i budownictwo, inżynieria i technika (ISC 52), produkcja i przetwórstwo (ISC 54), architektura i budownictwo (ISC 58), rolnictwo, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (ISC 62), weterynaria (ISC 64), zdrowie i opieka społeczna, zdrowie (ISC 72), opieka społeczna (ISC 76), usługi, usługi dla ludności (ISC 81), usługi transportowe (ISC 84), ochrona środowiska (ISC 85), ochrona (ISC 86), nieznane lub niewyszczególnione

Obowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

GRAD-Bologna

Liczba absolwentów/świadectw i dyplomów (szkolnictwo wyższe), według płci i szczegółowej dziedziny kształcenia zgodnie z procesem bolońskim obejmującym studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) oraz doktoranckie

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

Liczba absolwentów/świadectw i dyplomów w ramach struktur bolońskich (lub w programach prowadzących do uzyskania podobnego stopnia w państwach pozaeuropejskich), liczba absolwentów/świadectw i dyplomów z programów, w których nie wprowadzono struktur bolońskich (w następstwie struktury ISCED 1997) (lub w programach prowadzących do uzyskania innych stopni w państwach pozaeuropejskich)

Struktury bolońskie

Programy trwające krócej niż 3 lata ale uznawane za poziom szkolnictwa wyższego i część struktur bolońskich (prowadzące do uzyskania pierwszego stopnia); programy prowadzące do uzyskania stopnia licencjata, trwające 3-4 lata i prowadzące do uzyskania pierwszego stopnia, programy magisterskie trwające w sumie 4-6 lat (prowadzące do uzyskania drugiego stopnia); długotrwałe programy pierwszego stopnia uznawane za część struktur bolońskich (trwające 5 lat lub dłużej), programy doktoranckie

poziomy ISCED

ISCED 5A pierwszy stopień 3 do <5 lat, ISCED 5A pierwszy stopień 5 lat lub więcej, ISCED 5A (prowadzący do uzyskania drugiego stopnia), ISCED 5B (prowadzący do uzyskana pierwszego tytułu), ISCED 5B (prowadzący do uzyskania drugiego tytułu), ISCED 6 (studia doktoranckie/habilitacja)

Szczegółowy obszar kształcenia

Podręcznik szczegółowych dziedzin kształcenia i szkolenia, wersja z grudnia 1999 r.

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

GRAD1

Liczba absolwentów (ISCED 3 i 4) z podziałem na poziomy kształcenia, cel programu, orientację programową, rodzaj instytucji, płeć oraz na uczniów/studentów/słuchaczy mobilnych i zagranicznych według płci

Podział

Wyszczególnienie

Rodzaj absolwenta

Absolwenci będący obywatelami innego państwa w państwie zgłaszającym, absolwenci będący uczniami/studentami/słuchaczami mobilnymi w państwie przedstawiającym sprawozdanie

Poziom kształcenia

Szkolnictwo średnie II stopnia (ISCED poziom 3), szkolnictwo policealne niezaliczane do szkolnictwa wyższego ISCED 4

Cel programu

ISCED poziom 3A, - poziom 3B, - poziom 3C o długości podobnej do typowych programów 3A lub 3B, - poziom 3C krótszy niż typowe programy 3A lub 3B, ISCED poziom 4A, - poziom 4B, - poziom 4C

Orientacja programowa

Programy ogólne poziomu 3 ISCED, programy ogólnozawodowe poziomu 3, programy zawodowe poziomu 3, programy ogólne poziomu 4 ISCED, programy ogólnozawodowe poziomu 4, programy zawodowe poziomu 4

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Rodzaj absolwenta/mobilnego

Absolwenci pochodzący spoza państwa przedstawiającego sprawozdanie

Poziom kształcenia

Szkolnictwo średnie II stopnia (ISCED 3), szkolnictwo policealne niezaliczane do szkolnictwa wyższego ISCED 4

Cel programu

ISCED poziom 3A, - poziom 3B, - poziom 3C o długości podobnej do typowych programów 3A lub 3B, - poziom 3C krótszy niż typowe programy 3A lub 3B

Orientacja programowa

Programy ogólne poziomu 3 ISCED, programy ogólnozawodowe poziomu 3, programy zawodowe poziomu 3, programy ogólne poziomu 4, programy ogólnozawodowe poziomu 4, programy zawodowe poziomu 4

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Rodzaj instytucji

Instytucje publiczne, wszystkie instytucje prywatne

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Poziom kształcenia

Szkolnictwo średnie II stopnia (ISCED 3), szkolnictwo policealne niezaliczane do szkolnictwa wyższego ISCED 4

Cel programu

ISCED poziom 3A, - poziom 3B, - poziom 3C o długości podobnej do typowych programów 3A lub 3B, - poziom 3C krótszy niż typowe programy 3A lub 3B

Orientacja programowa

Programy ogólne poziomu 3 ISCED, programy ogólnozawodowe poziomu 3, programy zawodowe poziomu 3, programy ogólne poziomu 4, programy ogólnozawodowe poziomu 4, programy zawodowe poziomu 4 ISCED

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

GRAD2

Liczba absolwentów (ISCED 3 i 4) z podziałem na poziomy kształcenia, cel programu, orientację programową, wiek i płeć

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

Szkolnictwo średnie II stopnia (ISCED 3), szkolnictwo policealne niezaliczane do szkolnictwa wyższego ISCED 4

Rodzaj absolwenta

Wszyscy absolwenci, osoby będące absolwentami po raz pierwszy

Cel programu

ISCED poziom 3A, - poziom 3B, - poziom 3C o długości podobnej do typowych programów 3A lub 3B, - poziom 3C krótszy niż typowe programy 3A lub 3B, osoby będące po raz pierwszy absolwentami ISCED 3A i 3B, osoby będące po raz pierwszy absolwentami ISCED 3A, 3B i 3C o długości podobnej do typowych programów 3A lub 3B, ISCED poziom 4A, - poziom 4B, - poziom 4C

Orientacja programowa

Programy ogólne poziomu 3 ISCED, programy ogólnozawodowe poziomu 3, programy zawodowe poziomu 3, programy ogólne poziomu 4, programy ogólnozawodowe poziomu 4, programy zawodowe poziomu 4 ISCED

Płeć

Mężczyźni, kobiety

wiek

Poniżej 11 lat, każdy rok z osobna od 11 do 29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40 lat i więcej, wiek nieznany

Obowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

GRAD3

Liczba absolwentów (ISCED 5 i 6) z podziałem na poziomy kształcenia, cel programu, łączny czas trwania, rodzaj instytucji, płeć oraz na uczniów/studentów/słuchaczy mobilnych i zagranicznych według płci

Podział

Wyszczególnienie

Rodzaj absolwenta/pochodzenie

Absolwenci będący uczniami/studentami/słuchaczami mobilnymi w państwie przedstawiającym sprawozdanie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 5A, - poziom 5B, - poziom 6

Cel programu

ISCED poziom 5A pierwszy stopień według łącznego czasu trwania, - poziom 5A stopień drugi i dalsze według łącznego czasu trwania, - poziom 5B pierwszy tytuł według łącznego czasu trwania, - poziom 5B tytuł drugi i dalsze według łącznego czasu trwania, poziom 6 stopnie doktoranckie, - poziom 6 stopnie doktora habilitowanego

Łączny czas trwania

ISCED poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, - poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, poziom 5 A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5A stopień drugi i dalsze mniej niż 5 lat, poziom 5A stopień drugi i dalsze mniej niż 5 do 6 lat, poziom 5A stopnie drugi i dalsze ponad 6 lat, ISCED poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, - poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, poziom 5A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5B pierwszy tytuł 2 -< 3 lata, poziom 5B pierwszy tytuł 3 do < 5, poziom 5B pierwszy tytuł ponad 5 lat, poziom 5B drugi tytuł i dalsze 3 do < 5 lat, poziom 5B drugi tytuł i dalsze 5 lat lub więcej

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Rodzaj absolwenta/obywatelstwo

Absolwenci będący obywatelami obcego państwa w państwie przedstawiającym sprawozdanie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 5A, - poziom 5B, - poziom 6

Cel programu

ISCED poziom 5A pierwszy stopień według łącznego czasu trwania, - poziom 5A stopień drugi i dalsze według łącznego czasu trwania, - poziom 5B pierwszy tytuł według łącznego czasu trwania, - poziom 5B tytuł drugi i dalsze według łącznego czasu trwania, poziom 6 stopnie doktoranckie, - poziom 6 stopnie doktora habilitowanego

Łączny czas trwania

ISCED poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, - poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, poziom 5 A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5A stopień drugi i dalsze mniej niż 5 lat, poziom 5A stopień drugi i dalsze mniej niż 5 do 6 lat, poziom 5A stopnie drugi i dalsze ponad 6 lat, ISCED poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, - poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, poziom 5A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5B pierwszy tytuł 2 -< 3 lata, poziom 5B pierwszy tytuł 3 do < 5, poziom 5B pierwszy tytuł ponad 5 lat, poziom 5B drugi tytuł i dalsze 3 do < 5 lat, poziom 5B drugi tytuł i dalsze 5 lat lub więcej

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Rodzaj instytucji

Instytucje publiczne, wszystkie instytucje prywatne

Poziom kształcenia

ISCED poziom 5A, - poziom 5B, - poziom 6

Cel programu

ISCED poziom 5A pierwszy stopień według łącznego czasu trwania, - poziom 5A stopień drugi i dalsze według łącznego czasu trwania, - poziom 5B pierwszy tytuł według łącznego czasu trwania, - poziom 5B tytuł drugi i dalsze według łącznego czasu trwania, poziom 6 stopnie doktoranckie, - poziom 6 stopnie doktora habilitowanego

Łączny czas trwania

ISCED poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, - poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, poziom 5 A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5A stopień drugi i dalsze mniej niż 5 lat, poziom 5A stopień drugi i dalsze mniej niż 5 do 6 lat, poziom 5A stopnie drugi i dalsze ponad 6 lat, ISCED poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, - poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, poziom 5A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5B pierwszy tytuł 2 -< 3 lata, poziom 5B pierwszy tytuł 3 do < 5, poziom 5B pierwszy tytuł ponad 5 lat, poziom 5B drugi tytuł i dalsze 3 do < 5 lat, poziom 5B drugi tytuł i dalsze 5 lat lub więcej

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

GRAD4

Liczba absolwentów (ISCED 5 i 6) z podziałem na poziomy kształcenia, cel programu, łączny czas trwania, wiek i płeć

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

Wszyscy absolwenci ISCED 5 i 6: ISCED 5A, ISCED ISCED 5B, ISCED 6; osoby będące absolwentami po raz pierwszy (liczenie bez zwielokrotnień): ISCED 5A, ISCED 5B

Cel programu

ISCED poziom 5A pierwszy stopień według łącznego czasu trwania, - poziom 5A stopień drugi i dalsze według łącznego czasu trwania, - poziom 5B pierwszy tytuł według łącznego czasu trwania, - poziom 5B tytuł drugi i dalsze według łącznego czasu trwania, poziom 6 stopnie doktoranckie, - poziom 6 stopnie doktora habilitowanego, osoby będące absolwentami po raz pierwszy (liczenie bez zwielokrotnień) ISCED 5A łącznie według łącznego czasu trwania, ISCED 5B łącznie

Łączny czas trwania

ISCED poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, - poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, poziom 5A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5A stopień drugi i dalsze mniej niż 5 lat, poziom 5A stopień drugi i dalsze mniej niż 5 do 6 lat, poziom 5A stopnie drugi i dalsze ponad 6 lat, ISCED poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, - poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, poziom 5A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5B pierwszy tytuł 2 -< 3 lata, poziom 5B pierwszy tytuł 3 do < 5, poziom 5B pierwszy tytuł ponad 5 lat, poziom 5B drugi tytuł i dalsze 3 do < 5 lat, poziom 5B drugi tytuł i dalsze 5 lat lub więcej, osoby będące absolwentami po raz pierwszy (liczenie bez zwielokrotnień) ISCED 5A 3 do < 5 lat, osoby będące absolwentami po raz pierwszy (liczenie bez zwielokrotnień) ISCED 5A 5 do 6 lat, osoby będące absolwentami po raz pierwszy (liczenie bez zwielokrotnień) ISCED 5A ponad 6 lat

Płeć

Mężczyźni, kobiety

wiek

Poniżej 15 lat, każdy rok z osobna od 15 do 29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40 lat i więcej, wiek nieznany

Obowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

GRAD5

Liczba świadectw i dyplomów z podziałem na poziomy kształcenia, orientację programową, płeć i dziedziny kształcenia

Podział

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 3, - poziom 4, - poziom 5A, - poziom 5B, - poziom 6

Orientacja programowa

ISCED poziom 3 tytuły zawodowe/ogólnozawodowe, - poziom 4 tytuły zawodowe/ogólnozawodowe, poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, - poziom 5A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5A stopień drugi i dalsze, - poziom 5B pierwszy tytuł, - poziom 5B drugi tytuł i dalsze, - poziom 6 stopnie doktoranckie, - poziom 6 stopnie doktora habilitowanego

Płeć

Mężczyźni, kobiety

dziedzina kształcenia

Kształcenie (ISC 14), kształcenie nauczycieli (ISC 141), nauka o kształceniu (ISC 142), nauki humanistyczne i sztuka, sztuka (ISC 21), nauki humanistyczne (ISC 22), nauki społeczne, gospodarka i prawo, nauki społeczne (ISC 31), dziennikarstwo i informacja (ISC 32), gospodarka i administracja (ISC 34), prawo (ISC 38), nauka, nauki biologiczne (ISC 42), nauki fizyczne (ISC 44), matematyka i statystyka (ISC 46), komputeryzacja (ISC 48), inżynieria, produkcja i budownictwo, inżynieria i technika (ISC 52), produkcja i przetwórstwo (ISC 54), architektura i budownictwo (ISC 58), rolnictwo, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (ISC 62), weterynaria (ISC 64), zdrowie i opieka społeczna, zdrowie (ISC 72), opieka społeczna (ISC 76), usługi, usługi dla ludności (ISC 81), usługi transportowe (ISC 84), ochrona środowiska (ISC 85), ochrona (ISC 86), nieznane lub niewyszczególnione

Obowiązkowo


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

Średni czas trwania

Średni czas trwania nauki w szkolnictwie wyższym

Podziały

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom szkolnictwa wyższego, ISCED poziom 6

Orientacja programowa

ISCED poziom 5A, - poziom 5B, poziom 5A/6

Czas trwania w przybliżeniu

 

Wzór

(wcześniej określony)

Czas trwania wg metody łańcuchowej

Warunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia zerowej liczby osób przedwcześnie kończących naukę w 1. roku, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 1. do 2. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 2. do 3. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 3. do 4. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 4. do 5. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 5. do 6. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 6. do 7. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 7. do 8. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 8. do 9. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 9. do 10. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 10. do 11. roku nauki

Nieobowiązkowe. Dane należy gromadzić co trzy lata


Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

Współczynnik ukończenia kształcenia

Badanie z 2009 r. przeprowadzone w celu oszacowania współczynnika ukończenia nauki w szkolnictwie wyższym dla studentów/słuchaczy z kraju i zagranicy

Podziały

Wyszczególnienie

Świadectwo lub dyplom uzyskane po raz pierwszy

 

Łączny czas trwania

ISCED poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, - poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, poziom 5A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5A drugi tytuł i dalsze (liczenie bez zwielokrotnień), poziom 5B pierwszy tytuł 2 do < 3 lat, poziom 5B pierwszy tytuł 3 do < 5 lat, poziom 5B pierwszy tytuł ponad 5 lat, poziom 5B tytuły pierwszy i drugi (liczenie bez zwielokrotnień)

Przepływ między programami typu A i B w szkolnictwie wyższym

przepływ z programów 5A do programów 5B, przepływ z programów 5B do programów 5A

Liczba absolwentów

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę w programie 5A, którzy nie ukończyli pomyślnie pierwszego stopnia 5A, lecz którzy zmienili program na 5B i kończą pomyślnie pierwszy stopień 5B, liczba absolwentów typu A szkolnictwa wyższego, którzy następnie rozpoczną program 5B i którzy pomyślnie ukończą pierwszy stopień 5B, liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę w programie 5B, którzy nie ukończyli pomyślnie pierwszego stopnia 5B, lecz którzy zmienili program na 5A i kończą pomyślnie pierwszy stopień 5A, liczba absolwentów typu B szkolnictwa wyższego, którzy następnie rozpoczną program 5A i którzy ukończą pomyślnie pierwszy stopień 5A

Intensywność uczestnictwa

Pełny wymiar i niepełny wymiar łącznie, pełny wymiar, niepełny wymiar

Współczynnik ukończenia kształcenia

(wcześniej określony)

Nieobowiązkowo. Dane należy gromadzić co trzy lata


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

Class1

Średnia wielkość klas z podziałem na poziomy kształcenia i rodzaj instytucji

Podziały

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

Kształcenie podstawowe (ISC 1), szkoły średnie I stopnia (ISC 2)

Rodzaj instytucji

Instytucje publiczne, instytucje prywatne zależne od rządu, niezależne instytucje prywatne

Średnia wielkość klas

Liczba studentów, liczba klas

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

PERS_ENRL2

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy w zakresie dostosowanym do statystyk w odniesieniu do kadry nauczycielskiej z podziałem na poziomy kształcenia, orientację programową, cel programu, rodzaju instytucji i trybu nauki

Podziały

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4, - poziom 5/6, nierozdzielone według poziomów

Orientacja programowa

ISCED poziom 1, - poziom 2, - poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 4 ogólny, - poziom 4 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 5B, - poziom 5A/6

Orientacja/środowisko programu

ISCED poziom 3 ogólnozawodowy i zawodowy oparty na komponencie teoretycznym, - poziom 3 ogólnozawodowy i zawodowy obejmujący komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu , - poziom 4 ogólnozawodowy i zawodowy oparty na komponencie teoretycznym, poziom 4 ogólnozawodowy i zawodowy obejmujący komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

Rodzaj instytucji

Instytucje publiczne, wszystkie instytucje prywatne

Tryb nauki

Pełny wymiar, niepełny wymiar, ekwiwalenty pełnego wymiaru

Obowiązkowo. Wiersze C4-C9 dotyczące instytucji prywatnych zależnych od rządu i niezależnych instytucji prywatnych są nieobowiązkowe. Kolumny 9-10 (dotyczące programów poziomu 3 ISCED ogólnozawodowego i zawodowego opartych na komponencie teoretycznym i programów obejmujących komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu) i 14-15 (dotyczące poziomów 4 ISCED ogólnozawodowych i zawodowych opartych na komponencie teoretycznym i obejmujących komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu) są nieobowiązkowe.


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

PERS1

Nauczyciele szkolni (ISCED 0-4) i kadra akademicka (ICED 5-6) z podziałem na poziomy kształcenia, orientację programową, płeć, wiek, rodzaj instytucji i status zatrudnienia

Podziały

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4, - poziom 5 i 6, nierozdzielone według poziomów

Orientacja programowa

ISCED poziom 3 programy ogólne, - poziom 3 ogólnozawodowy i zawodowy oparty na komponencie teoretycznym, - poziom 3 ogólnozawodowy i zawodowy obejmujący komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, - poziom 4 ogólny, - poziom 4 ogólnozawodowy i zawodowy oparty na komponencie teoretycznym, - poziom 4 ogólnozawodowy i zawodowy obejmujący komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, poziom 5B, - poziom 5A i 6

Płeć

Mężczyźni, kobiety

wiek

Poniżej 25 lat, 25-29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40-44 lata, 45-49 lat, 50-54 lata, 55-59 lat, 60-64 lata, 65 i powyżej, wiek nieznany

Status zatrudnienia

Pełny wymiar, niepełny wymiar, ekwiwalenty pełnego wymiaru

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Rodzaj instytucji

Instytucje publiczne, wszystkie instytucje prywatne

Status zatrudnienia

Pełny wymiar, niepełny wymiar, ekwiwalenty pełnego wymiaru

Obowiązkowo. Wiersze A54-A61 dotyczące instytucji prywatnych zależnych od rządu i niezależnych instytucji prywatnych są nieobowiązkowe. Kolumny 9-10 (dotyczące programów poziomu 3 ISCED zawodowego i ogólnozawodowego opartych na komponencie teoretycznym i obejmujących komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu) i 14-15 (dotyczące programów poziomu 4 ISCED zawodowego i ogólnozawodowego opartych na komponencie teoretycznym i obejmujących komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu) są nieobowiązkowe (w obu przypadkach dla rzędów A1-A36).


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

PERS2

Kadra zarządzająca w szkołach i asystenci nauczycieli w poziomach ISCED 0, 1, 2 i 3

Podziały

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - połączenie poziomów 1 i 2, - połączenie poziomów 2 i 3

Kadra zarządzająca w szkole

 

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Status zatrudnienia

Pełny wymiar, niepełny wymiar, ekwiwalenty pełnego wymiaru

Asystenci nauczycieli

 

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Status zatrudnienia

Pełny wymiar, niepełny wymiar, ekwiwalenty pełnego wymiaru

Nieobowiązkowe


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

FIN_ENRL2

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy w zakresie dostosowanym do statystyk w zakresie finansowania oświaty z podziałem na poziomy kształcenia, orientację programową, cel programu, rodzaju instytucji i trybu nauki

Podziały

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4, - poziom 5/6, nierozdzielone według poziomów

Orientacja programowa

ISCED poziom 2 ogólny, - poziom 2 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 4 ogólny, - poziom 4 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 5B, poziom 5A/6

Rodzaj instytucji

Instytucje publiczne, wszystkie instytucje prywatne

Tryb nauki

Pełny wymiar, niepełny wymiar, ekwiwalenty pełnego wymiaru

Obowiązkowo. Wiersze C4-C9 (dotyczące prywatnych instytucji zależnych od rządu i niezależnych instytucji prywatnych) są nieobowiązkowe. Kolumny 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 są nieobowiązkowe. Kolumnę 10 można zgłaszać łącznie z kolumną 9.


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

FINANCE1

Wydatki na edukację z podziałem na poziomy kształcenia, źródła i rodzaje transakcji

Podziały

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4, - poziom 5/6

Orientacja programowa

ISCED poziom 2 ogólny, - poziom 2 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 4 ogólny, - poziom 4 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 5B, poziom 5A/6

Źródło (1)

wydatki podsektora centralnego, wydatki władz regionalnych, wydatki podsektora lokalnego

Rodzaj transakcji (1)

wydatki bezpośrednie dla instytucji publicznych, wydatki bezpośrednie dla instytucji prywatnych, transfery do władz regionalnych (netto), transfery do samorządów terytorialnych (netto), stypendia i inne dotacje dla uczniów/studentów/słuchaczy/gospodarstw domowych, pożyczki studenckie, transfery i płatności dla innych podmiotów prywatnych

Źródło (2)

fundusze z agencji zagranicznych i innych źródeł zagranicznych

Rodzaj transakcji (2)

międzynarodowe płatności bezpośrednio dla instytucji publicznych, międzynarodowe płatności bezpośrednio dla instytucji prywatnych, transfery ze źródeł międzynarodowych do podsektora centralnego, transfery ze źródeł międzynarodowych do władz regionalnych, transfery ze źródeł międzynarodowych do podsektora lokalnego

Źródło (3)

wydatki gospodarstw domowych

Rodzaj transakcji (3)

płatności dla instytucji publicznych (netto), płatności dla instytucji prywatnych (netto), płatności za produkty zamawiane bezpośrednio i pośrednio przez instytucje oświatowe, płatności za produkty niepotrzebne bezpośrednio do uczestnictwa, płatności za nauczanie indywidualne

Źródło (4)

wydatki innych podmiotów prywatnych

Rodzaj transakcji (4)

stypendia i inne dotacje dla uczniów/studentów/słuchaczy/gospodarstw domowych, pożyczki studenckie

Obowiązkowo. Szczegółowe podziały w wierszach F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B są nieobowiązkowe. Kolumny 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 są nieobowiązkowe. Kolumnę 10 można zgłaszać łącznie z kolumną 9.


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

FINANCE2

Wydatki na edukację z podziałem na poziomy kształcenia, charakter i kategorię zasobów

Podziały

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4, - poziom 5/6

Orientacja programowa

ISCED poziom 2 ogólny, - poziom 2 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 4 ogólny, - poziom 4 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 5B, poziom 5A/6

Wydatki w instytucjach publicznych

bieżące wydatki na wynagrodzenia kadry (1)

nauczyciele, - inni członkowie kadry pedagogicznej, personelu administracyjnego i zawodowego + personel pomocniczy

bieżące wydatki na wynagrodzenia kadry (2)

pensje, wydatki z tytułu emerytury, inne wynagrodzenia niestanowiące pensji

inne wydatki bieżące

 

wydatki kapitałowe:

 

dostosowanie z uwzględnieniem zmian w bilansie funduszy

 

wydatki na usługi pomocnicze w instytucjach publicznych

 

wydatki na działalność związaną z badaniami i rozwojem w instytucjach publicznych

 

Wydatki we wszystkich instytucjach prywatnych

łączne bieżące wydatki na wynagrodzenia personelu

 

łączne bieżące wydatki inne niż wydatki na wynagrodzenia personelu

 

łączne wydatki kapitałowe

 

dostosowanie z uwzględnieniem zmian w bilansie funduszy

 

łączne wydatki na usługi pomocnicze w instytucjach prywatnych

 

łączne wydatki na działania związane z badaniami i rozwojem w instytucjach prywatnych

 

Obowiązkowo. Wiersze X1, X5, X7, X8, X9 plus Y1-Y40 i Z1-Z40 (dotyczące prywatnych instytucji zależnych od rządu i niezależnych instytucji prywatnych) są nieobowiązkowe. Kolumny 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 są nieobowiązkowe. Kolumnę 10 można zgłaszać łącznie z kolumną 9.


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

REGIO1

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na poziomy kształcenia, orientację programową, płeć i region

Podziały

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4, - poziom 5, - poziom 6

Orientacja programowa

ISCED poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy/zawodowy, - poziom 4 ogólny, - poziom 4 ogólnozawodowy/zawodowy, - poziom 5A, poziom 5B

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Region

Poziom NUTS 2 dla wszystkich państw z wyjątkiem Niemiec i Zjednoczonego Królestwa (poziom NUTS 1). Dane regionalne nie są wymagane od Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Islandii i Lichtensteinu (w państwach tych nie istnieje poziom NUTS 2)

Obowiązkowo


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

REGIO2

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na wiek, płeć i region

Podziały

Wyszczególnienie

Wiek

Poniżej 3 lat, każdy rok z osobna od 3 do 29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40 lat i więcej, wiek nieznany

Płeć

Mężczyźni, kobiety

Region

Poziom NUTS 2 dla wszystkich państw z wyjątkiem Niemiec i Zjednoczonego Królestwa (poziom NUTS 1). Dane regionalne nie są wymagane od Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Islandii i Lichtensteinu (w państwach tych nie istnieje poziom NUTS 2)

Obowiązkowo


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

ENRLLNG1

Liczba uczniów z podziałem na poziomy kształcenia, orientację programową i studiowane obce języki nowożytne

Podziały

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 1, - poziom 2, - poziom 3

Orientacja programowa

ISCED – poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy/zawodowy

Nowożytny język obcy

angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski, arabski, chiński, japoński, rosyjski, inne języki nowożytne

Odpowiednia liczba przyjętych uczniów

 

Obowiązkowo Kolumny 4 i 5 (dotyczące programów ogólnych, ogólnozawodowych i zawodowych na poziomie 3 ISCED) są nieobowiązkowe.


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

ENRLLNG2

Liczba uczniów z podziałem na poziomy kształcenia, orientację programową, wiek i nauczane obce języki nowożytne

Podziały

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia

ISCED poziom 1, - poziom 2, - poziom 3

Orientacja programowa

ISCED – poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy/zawodowy

Liczba języków obcych

brak języków obcych, jeden język obcy, dwa języki obce lub więcej

Wiek

poniżej 6 lat, każdy rok z osobna od 6 do 19 lat, 20 lat lub więcej, niewyszczególnione według wieku

Odpowiednia liczba przyjętych uczniów

 

Obowiązkowe. Wiersze A2 do A18 są nieobowiązkowe; kolumny 13 do 16 (dotyczące orientacji ogólnozawodowej i zawodowej na poziomie 3 ISCED) są nieobowiązkowe


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

ISCMAP_PROGR

Sporządzanie mapy Krajowych Programów Kształcenia

Podziały

Wyszczególnienie

Nagłówki kolumn

Kol. 1

Numer programu (program<poziom ISCED><numer w ramach poziomu>)

Kol. 2

Rok powstania programu

Kol. 3

Poziom ISCED

Kol. 4

Cel programu

Kol. 5

Orientacja programowa

Kol. 6

Teoretyczny łączny czas trwania na poziomie ISCED 5

Kol. 7

Pozycja w krajowej strukturze stopni/tytułów

Kol. 8

Pozycja w strukturze szkolnictwa wyższego (licencjat – magister – doktorat)

Kol. 9

Uwagi dotyczące programów wykraczających poza poziomy lub subkategorie ISCED

Kol. 10

Krajowa nazwa programu

Kol. 11

Opisowa nazwa programu w języku angielskim

Kol. 12

Minimalne wymagania wstępne (poziom ISCED lub inne)

Kol. 13

Główne uzyskiwane tytuły lub stopnie, kwalifikacje, świadectwa

Kol. 14

Kod kwalifikacji w ISCMAP-QUAL

Kol. 15

Teoretyczny wiek rozpoczęcia nauki

Kol. 16

Teoretyczny czas trwania programu

Kol. 17

Teoretyczna łączna liczba lat nauki po zakończeniu programu

Kol. 18

Czy program obejmuje zajęcia praktyczne? (tak/nie)

Kol. 19

Program stworzony dla dorosłych (T/N)

Kol. 20

Program stworzony dla uczestnictwa w niepełnym wymiarze (T/N)

Kol. 21

Zgłoszony w danych gromadzonych w ramach UOE (T/N/P)

Kol. 22

Zgłoszony w tabelach UOE FINANCE (T/N/P)

Kol. 23

Nabór

Kol. 24

Uwagi

Nieobowiązkowo


Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

ISCMAP_QUAL

Sporządzanie mapy Krajowych Tytułów

Podziały

Wyszczególnienie

Nagłówki kolumn

Kol. 1

Numer tytułu (tytuł<numer w ramach poziomu>)

Kol. 2

Rok wprowadzenia tytułu

Kol. 3

Poziom tytułu zgodnie z ISCED

Kol. 4

Cel (A/B/C)

Kol. 5

Nazwa krajowa

Kol. 6

Nazwa w języku angielskim

Kol. 7

Programy pozwalające uzyskać tytuł

Kol. 8

Egzamin końcowy (T/N)

Kol. 9

Seria egzaminów w trakcie programu (T/N)

Kol. 10

Określona liczba godzin kursu ORAZ egzamin (T/N)

Kol. 11

Szacunkowy % kursu sprawdzony podczas egzaminu

Kol. 12

Jedynie określona liczba godzin kursu (T/N)

Kol. 13

Godziny kursu

Kol. 14

Szczególne wymagania

Kol. 15

Czy tytuł można uzyskać bez zgłoszenia się do konkretnego programu? (T/N)

Kol. 16

Na jakich warunkach?

Kol. 17

Organizacja(-e) przyznająca(-e) tytuł

Kol. 18

Numery programów

Kol. 19

Liczba absolwentów

Kol. 20

Numery programów

Kol. 21

Liczba absolwentów

Kol. 22

Uwagi

Nieobowiązkowo


ZAŁĄCZNIK II

Wymogi dotyczące jakości danych i ramy jakościowe w zakresie sprawozdawczości

Wymogi dotyczące jakości danych

Wymogi dotyczące jakości dla danych w zakresie systemów kształcenia i szkolenia odnoszą się do takich aspektów sprawozdawczości jakościowej (lub kryteriów sprawozdawczości jakościowej) jak użyteczność, dokładność, terminowość i punktualność, dostępność i przejrzystość, porównywalność oraz spójność.

Dane powinny być w szczególności zgodne z definicjami i pojęciami określonymi w szczegółowych wytycznych w sprawie gromadzenia danych dotyczących systemów kształcenia przez UNESCO/OECD/Eurostat.

Sprawozdanie dotyczące jakości danych

Każdego roku Komisja (Eurostat) dostarcza państwom członkowskim, 3 miesiące przed upłynięciem terminu przekazania danych, o którym mowa w art. 4 ust. 2, projekty dokumentów odnoszących się do rocznego sprawozdania dotyczącego jakości danych, częściowo wypełnione, zawierające dostępne już wskaźniki ilościowe oraz inne informacje dostępne Komisji (Eurostatowi). Państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) uzupełnione sprawozdanie dotyczące jakości danych, o którym mowa w art. 4 ust. 2.

Sprawozdanie dotyczące jakości danych składa się z następujących 7 rozdziałów: nabór, uczniowie/studenci/słuchacze rozpoczynający naukę, kadra, absolwenci/świadectwa i dyplomy, finanse, nauka języków obcych i regionalne dane dotyczące naboru.

Sprawozdanie dotyczące jakości danych dokumentuje zgodność z takimi aspektami jak użyteczność, dokładność, terminowość i punktualność, dostępność i przejrzystość, porównywalność oraz spójność.

Sprawozdanie dotyczące jakości danych w szczególności dokumentuje zgodność z definicjami i pojęciami określonymi w szczegółowych wytycznych w sprawie gromadzenia danych dotyczących systemów kształcenia przez UNESCO/OECD/Eurostat.

Odstępstwa od definicji i pojęć określonych w szczegółowych wytycznych w sprawie gromadzenia danych dotyczących systemów kształcenia przez UNESCO/OECD/Eurostat są dokumentowane i wyjaśniane oraz w miarę możliwości określane ilościowo.

W szczególności państwa członkowskie dostarczają opisów źródeł wykorzystanych do tabel opisanych w załączniku I, a wykorzystanie danych szacunkowych i przeglądów jest jasno określone na poziomie tabel i podziałów.