29.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/18


DECYZJA RADY NR 896/2011/UE

z dnia 19 grudnia 2011 r.

zmieniająca decyzję 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego objętego obniżoną stawką podatku akcyzowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2007/659/WE z dnia 9 października 2007 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum tradycyjny produkowany we francuskich departamentach zamorskich (2) upoważnia Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany we francuskich departamentach zamorskich i sprzedawany na terytorium Francji metropolitalnej, która to stawka może być niższa od minimalnej stawki podatku akcyzowego od alkoholu przewidzianej w dyrektywie Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (3), ale nie niższa o więcej niż 50 % od podstawowej krajowej stawki podatku akcyzowego od alkoholu. Rum „tradycyjny”, do którego ma zastosowanie obniżona stawka podatku akcyzowego, jest obecnie zdefiniowany w pkt 1 lit. f) załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (4). Obniżona stawka podatku akcyzowego jest ograniczona do rocznego kontyngentu w wysokości 108 000 hektolitrów czystego alkoholu. Odstępstwo wygasa w dniu 31 grudnia 2012 r.

(2)

Aby dostosować przepisy decyzji 2007/659/WE do art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także mając na uwadze fakt, że „tradycyjny” rum jest produkowany jedynie na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion, w niniejszej decyzji należy umieścić odniesienie wyłącznie do tych czterech regionów najbardziej oddalonych.

(3)

W dniu 29 czerwca 2010 r. władze francuskie przesłały Komisji sprawozdanie przewidziane w art. 4 decyzji 2007/659/WE. Sprawozdanie to zawiera dwa wnioski. Po pierwsze, władze francuskie zwracają się o zwiększenie rocznego kontyngentu ze 108 000 hektolitrów do 125 000 hektolitrów czystego alkoholu, aby dostosować kontyngent do zmian na unijnym rynku rumu. Po drugie, zwracają się o przedłużenie o jeden rok, tzn. do dnia 31 grudnia 2013 r., okresu stosowania decyzji 2007/659/WE, tak aby dostosować ten termin z końcem okresu stosowania decyzji Komisji przyjętej w dniu 27 czerwca 2007 r. w zakresie pomocy państwa i dotyczącej tej samej kwestii (5) (zwanej dalej „decyzją w sprawie pomocy państwa”).

(4)

Z dostarczonych przez władze francuskie informacji wynika, że od czasu przyjęcia decyzji 2007/659/WE ilość wprowadzonego do obrotu rumu „tradycyjnego” objętego obniżoną stawką podatku akcyzowego wzrosła z 96 100 hektolitrów czystego alkoholu w 2007 r. do 105 700 hektolitrów w roku 2010, co oznacza roczny wzrost o 3,2 %. Jeśli tendencja ta się utrzyma, ilość wprowadzonego do obrotu rumu „tradycyjnego” powinna wynieść około 109 100 hektolitrów czystego alkoholu w 2011 r., 112 600 hektolitrów w 2012 r. i 116 200 hektolitrów w 2013 r., przekraczając tym samym kontyngent w wysokości 108 000 hektolitrów przewidziany w decyzji 2007/659/WE.

(5)

W motywie 9 decyzji 2007/659/WE podkreślono, że z uwagi na fakt, że należy wspierać konkurencyjność rumu „tradycyjnego” z departamentów zamorskich na rynku Francji metropolitalnej, aby zachować działalność sektora trzciny cukrowej, cukru i rumu w tych departamentach, konieczny jest przegląd ilości rumu „tradycyjnego” pochodzącego z departamentów zamorskich, która mogłaby być objęta obniżoną stawką podatku akcyzowego przy wprowadzaniu do spożycia na tym rynku. W związku z tym przewidziany w decyzji 2007/659/WE roczny kontyngent w wysokości 108 000 hektolitrów należy zwiększyć do 120 000 hektolitrów, w tym również w odniesieniu do kontyngentu na rok 2011, aby zapewnić ciągłość, z uwzględnieniem wzrostu prognozowanego na ten rok. Takie zwiększenie kontyngentu pozwoliłoby pokryć roczny wzrost równy 4,3 %, czyli nieznacznie więcej od wzrostu stwierdzonego w latach 2007–2010, który wynosił 3,2 %.

(6)

Konieczne jest również przedłużenie o jeden rok okresu stosowania decyzji 2007/659/WE, tak aby wygasł w tym samym czasie co decyzja w sprawie pomocy państwa.

(7)

Decyzja 2007/659/WE powinna zostać zatem odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2007/659/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

2)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Francja zostaje upoważniona do przedłużenia stosowania na terytorium Francji metropolitalnej stawki podatku akcyzowego od rumu »tradycyjnego«, produkowanego na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice lub na Reunion, niższej niż pełna stawka podatku akcyzowego od alkoholu określona w art. 3 dyrektywy 92/84/EWG.”;

3)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Odstępstwo, o którym mowa w art. 1, jest ograniczone do rumu określonego w pkt 1 lit. f) załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (6) i wyprodukowanego na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion z trzciny cukrowej zebranej w miejscu produkcji, o zawartości substancji lotnych innych niż alkohol etylowy i alkohol metylowy równej 225 gramów na hektolitr czystego alkoholu lub wyższej i zawartości alkoholu równej 40 % lub wyższej.

4)

art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Obniżona stawka podatku akcyzowego, mająca zastosowanie do produktu, o którym mowa w art. 2, jest ograniczona do rocznego kontyngentu w wysokości 108 000 hektolitrów czystego alkoholu na okres do dnia 31 grudnia 2010 r. W okresie między dniem 1 stycznia 2011 r. a dniem 31 grudnia 2013 r. stawka ta jest ograniczona do rocznego kontyngentu w wysokości 120 000 hektolitrów.”;

5)

w art. 5 datę „31 grudnia 2012 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2011 r.

W imieniu Rady

M. KOROLEC

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 1 grudnia 2011 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 270 z 13.10.2007, s. 12.

(3)  Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 29.

(4)  Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.

(5)  Dz.U. C 15 z 22.1.2008, s. 1.

(6)  Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.”;