3.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/56


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 30 listopada 2011 r.

ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach planów szczepień interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego języka w Niderlandach w 2007 i 2008 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8732)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2011/804/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i 4 oraz ust. 6 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 ust. 1 przepisów wykonawczych zaciąganie zobowiązań na wydatki z budżetu Unii powinno być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania, określającą istotne składniki działania powodującego wydatki oraz przyjętą przez instytucję lub organy, którym instytucja ta przekazała uprawnienia.

(2)

W decyzji 2009/470/WE określono procedury regulujące wkład finansowy Unii przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Aby przyczynić się do jak najszybszego zwalczenia choroby niebieskiego języka, Unia powinna wnieść wkład finansowy w wydatki kwalifikowalne poniesione przez państwa członkowskie. W art. 3 ust. 6 tiret drugie wspomnianej decyzji ustanowiono zasady dotyczące wartości procentowej, którą należy zastosować do kosztów poniesionych przez państwa członkowskie.

(3)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 (2) ustanowiono zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG. W art. 3 tego rozporządzenia ustanowiono zasady dotyczące wydatków kwalifikujących się do wsparcia finansowego Unii.

(4)

Decyzją Komisji 2008/655/WE (3), zmienioną decyzją Komisji 2009/19/WE (4), przyznano wkład finansowy Unii na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby niebieskiego języka w Niderlandach w 2007 i 2008 r.

(5)

W dniu 26 marca 2009 r. Niderlandy złożyły oficjalny wniosek o zwrot zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 349/2005. Uwagi Komisji, sposób obliczenia wydatków kwalifikowalnych oraz końcowe wnioski przekazano Niderlandom w piśmie z dnia 27 września 2010 r.

(6)

Wypłatę wkładu finansowego Unii należy uzależnić od rzeczywistego przeprowadzenia zaplanowanych działań i dostarczenia przez władze w ustalonym terminie wszelkich niezbędnych informacji.

(7)

Władze Niderlandów całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 4 decyzji 2009/470/WE i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(8)

W związku z powyższym, zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji 2008/655/WE, należy teraz ustalić ogólną sumę wsparcia finansowego Unii przeznaczonego na wydatki kwalifikowalne poniesione w związku ze zwalczaniem choroby niebieskiego języka w Niderlandach w latach 2007–2008.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wkład finansowy Unii przeznaczony na wydatki związane ze zwalczaniem choroby niebieskiego języka w Niderlandach w 2007 i 2008 r. ustala się na 7 672 725 EUR. Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego.

Artykuł 2

Saldo wkładu finansowego ustala się na 1 120 985 EUR.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(2)  Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

(3)  Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 66.

(4)  Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 31.