10.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/5


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 czerwca 2011 r.

ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE komputerom osobistym

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3737)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/337/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 66/2010 oznakowanie ekologiczne UE można przyznawać produktom o ograniczonym poziomie wpływu na środowisko w ciągu ich całego cyklu życia.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 66/2010 stanowi, że określone kryteria oznakowania ekologicznego zostaną ustanowione według grup produktów.

(3)

Decyzją Komisji 2001/686/WE (2) ustanowiono kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji dla komputerów osobistych. W następstwie przeglądu kryteriów określonych we wzmiankowanej decyzji, decyzją Komisji 2005/341/WE (3) ustanowiono zmienione kryteria, które są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.

(4)

Powyższe kryteria zostały poddane dalszemu przeglądowi w świetle postępu technicznego. W 2006 r. zawarto ponadto umowę ustanawiającą kryteria dla Energy Star między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską (zwaną dalej „Umową”), zatwierdzoną decyzją Rady 2006/1005/WE (4), zmienioną decyzją 2010/C 186/1 z dnia 12 sierpnia 2009 r. podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącą zmiany specyfikacji komputerów zawartej w części VIII załącznika C do Umowy (zwaną dalej „ENERGY STAR v5.0”) (5).

(5)

Takie nowe kryteria oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji powinny obowiązywać przez trzy lata od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

(6)

Decyzję 2005/341/WE należy zastąpić w celu zachowania przejrzystości.

(7)

Należy przewidzieć okres przejściowy dla producentów wytwarzających produkty, którym przyznano oznakowanie ekologiczne dla komputerów osobistych w oparciu o kryteria określone w decyzji 2005/341/WE, tak aby zapewnić im wystarczający czas na doprowadzenie ich produktów do zgodności ze zmienionymi kryteriami i wymogami. Do dnia, z którym decyzja 2005/341/WE straci moc, producenci powinni mieć również możliwość składania wniosków w oparciu o kryteria określone we wspomnianej decyzji lub w oparciu o kryteria określone w niniejszej decyzji.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Grupa produktów „komputery osobiste” obejmuje: komputery biurkowe, komputery zintegrowane, urządzenia typu cienki klient, wyświetlacze i klawiatury (samodzielne urządzenia) zgodnie z definicją w art. 2.

Na potrzeby niniejszej decyzji notebooków, małych serwerów, stacji roboczych, konsoli do gier i cyfrowych ramek do zdjęć nie uważa się za komputery osobiste.

Artykuł 2

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„komputer” oznacza urządzenie, które wykonuje operacje logiczne i przetwarza dane oraz jest przystosowane do korzystania z urządzeń wejściowych i wyświetlaczy, w skład którego wchodzi procesor (CPU) do wykonywania operacji. Na potrzeby niniejszej decyzji komputery obejmują wyłącznie jednostki stacjonarne, w tym komputery biurkowe, komputery zintegrowane i urządzenia typu cienki klient.

Jeśli komputer jest dostarczany z monitorem, klawiaturą lub jakimkolwiek innym urządzeniem wejściowym, również te urządzenia muszą spełniać kryteria. Wnioski można również składać dla klawiatur i wyświetlaczy jako samodzielnych urządzeń;

2)

„wyświetlacz” oznacza ekran wraz z towarzyszącymi mu układami elektronicznymi, umieszczony w oddzielnej obudowie lub w obudowie komputera (np. komputer zintegrowany) i umożliwiający wyświetlanie informacji wyjściowych z komputera za pośrednictwem jednego lub większej liczby wejść, takich jak VGA, DVI, Display Port lub IEEE 1394. Przykładowe typy wyświetlaczy to m.in. monitor kineskopowy (CRT) i monitor ciekłokrystaliczny (LCD);

3)

„klawiatura” oznacza urządzenie do wprowadzania danych, które wykorzystuje układ klawiszy, których można używać w celu wprowadzania danych dyskretnych do komputera.

4)

„zewnętrzne źródło zasilania” oznacza część umieszczoną w wyodrębnionej fizycznie obudowie poza obudową komputera, służącą przekształcaniu napięcia prądu przemiennego z sieci zasilającej na niższe napięcie prądu stałego do celów zasilania komputera. Zewnętrzne źródło zasilania musi być połączone z komputerem poprzez odłączalne lub podłączone na stałe męskie/żeńskie złącze elektryczne, kabel, przewód lub inny typ przyłącza;

5)

„wewnętrzne źródło zasilania” oznacza część umieszczoną wewnątrz obudowy komputera i służącą przekształcaniu napięcia prądu przemiennego z sieci zasilającej na napięcie prądu stałego do celów zasilania części składowych komputera. Do celów niniejszej definicji wewnętrzne źródło zasilania musi być umieszczone w obudowie komputera, ale nie może być częścią płyty głównej komputera. Zasilacz musi być podłączony do sieci zasilającej przez pojedynczy kabel bez pośrednich obwodów elektrycznych pomiędzy zasilaczem i siecią zasilającą. Ponadto wszystkie połączenia prowadzące z zasilacza do części składowych komputera, z wyjątkiem połączenia prądu stałego do wyświetlacza w zintegrowanym komputerze biurkowym, muszą być umieszczone wewnątrz obudowy komputera (tzn. z zasilacza do komputera lub poszczególnych części komputera nie mogą biec żadne kable zewnętrzne). Wewnętrznych przetwornic prądu stałego służących zmianie pojedynczego napięcia prądu stałego z zewnętrznego źródła zasilania na kilka napięć używanych przez komputer nie uważa się za wewnętrzne źródła zasilania;

6)

„komputer biurkowy” oznacza komputer, którego jednostka główna ma być umieszczona na stałe w jednym miejscu, często na biurku lub na podłodze. Komputery biurkowe nie są projektowane jako komputery przenośne i korzystają z zewnętrznego monitora, klawiatury i myszy. Komputery biurkowe mają szeroką gamę zastosowań w domu i biurze;

7)

„komputer zintegrowany” oznacza biurkowy system komputerowy, w którym komputer i wyświetlacz funkcjonują jako pojedyncza jednostka zasilana prądem przemiennym przez jeden przewód. Istnieją dwa typy komputerów zintegrowanych: 1) systemy, w których wyświetlacz i komputer są fizycznie połączone w pojedynczą jednostkę; lub 2) systemy zestawione jako pojedynczy system, w którym wyświetlacz stanowi odrębną część, ale jest połączony z jednostką główną poprzez przewód zasilania prądem stałym, przy czym zarówno komputer, jak i wyświetlacz są zasilane z jednego źródła zasilania. Zintegrowane komputery biurkowe stanowią podtyp komputerów biurkowych i pełnią podobne funkcje jak biurkowe systemy komputerowe;

8)

„cienki klient” oznacza komputer z niezależnym źródłem zasilania, którego podstawowe funkcje są uzależnione od dostępu do zdalnych zasobów obliczeniowych. Podstawowe funkcje (np. wykonywanie programów, przechowywanie danych, interakcje z innymi zasobami internetowymi itp.) realizowane są przy użyciu zdalnych zasobów obliczeniowych. Urządzenia typu cienki klient objęte niniejszą definicją to wyłącznie urządzenia pozbawione rotacyjnych pamięci masowych zintegrowanych z komputerem. Główna jednostka cienkiego klienta objętego niniejszą definicją musi być przeznaczona do eksploatacji jako jednostka stacjonarna (umieszczona np. na biurku), a nie do korzystania przenośnego;

9)

„niezależna jednostka przetwarzania grafiki (GPU)”: Procesor graficzny z interfejsem sterownika pamięci lokalnej oraz z lokalną pamięcią przeznaczoną na potrzeby grafiki.

Artykuł 3

Aby móc otrzymać oznakowanie ekologiczne UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 66/2010, produkt musi należeć do grupy produktów „komputery osobiste” określonej w art. 1 niniejszej decyzji i musi spełniać kryteria ekologiczne, jak również odnośne wymogi oceny i weryfikacji określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Kryteria dla grupy produktów „komputery osobiste” oraz związane z nimi wymogi oceny i weryfikacji obowiązują przez trzy lata od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 5

Do celów administracyjnych grupie produktów „komputery osobiste” przydziela się numer kodu „013”.

Artykuł 6

Decyzja 2005/341/WE zostaje uchylona.

Artykuł 7

1.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 6 wnioski o oznakowanie ekologiczne UE dla produktów należących do grupy produktów „komputery osobiste”, złożone przed datą przyjęcia niniejszej decyzji, podlegają ocenie zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 2005/341/WE.

2.   Wnioski o oznakowanie ekologiczne UE dla produktów należących do grupy produktów „komputery osobiste”, złożone od dnia przyjęcia niniejszej decyzji, ale najpóźniej przed dniem 30 czerwca 2011 r., mogą opierać się albo na kryteriach określonych w decyzji 2005/341/WE, albo na kryteriach określonych w niniejszej decyzji.

Wnioski te ocenia się zgodnie z kryteriami, na których się opierają.

3.   Jeżeli oznakowanie ekologiczne UE zostało przyznane na podstawie wniosku ocenianego zgodnie z kryteriami określonymi w decyzji 2005/341/WE, może ono być używane przez 12 miesięcy po dacie przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 242 z 12.9.2001, s. 4.

(3)  Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 1.

(4)  Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 24.

(5)  Dz.U. C 186 z 9.7.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

RAMY

Cel kryteriów

Celem kryteriów jest wspieranie ograniczania szkód w środowisku lub zagrożeń związanych z wykorzystaniem energii (globalne ocieplenie, zakwaszenie, wyczerpywanie nieodnawialnych zasobów energii) poprzez zmniejszenie zużycia energii, ograniczanie szkód w środowisku związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz ograniczanie szkód w środowisku związanych z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych poprzez ograniczanie stosowania takich substancji.

KRYTERIA

Na potrzeby art. 3 ustanawia się kryteria dotyczące poniższych aspektów:

 

Wyświetlacz

Klawiatura

Komputer osobisty

Oszczędność energii: komputer

 

 

X

Oszczędność energii: wyświetlacz

X

 

X

Wymogi dotyczące zarządzania zasilaniem

X

 

X

Zasilanie: źródła wewnętrzne

 

 

X

Podświetlacze wyświetlaczy bez zawartości rtęci

X

 

X

Substancje niebezpieczne, mieszaniny, tworzywa sztuczne

X

X

X

Głośność pracy

 

 

X

Zawartość materiałów wtórnych

X

X

X

Instrukcje dla użytkownika

X

X

X

Łatwość demontażu

X

X

X

Łatwość naprawy

X

 

X

Przedłużenie okresu użyteczności

 

 

X

Opakowanie

X

X

X

Wymogi w zakresie oceny i weryfikacji

Szczegółowe wymogi w zakresie oceny i weryfikacji podane są w ramach każdego kryterium.

Jeżeli od wnioskodawcy wymaga się dostarczenia oświadczeń, dokumentacji, analiz, protokołów badań lub innych dowodów w celu wykazania zgodności z kryteriami, rozumie się, że mogą one pochodzić odpowiednio od wnioskodawcy, od jego dostawcy lub dostawców lub od ich dostawcy lub dostawców itp.

W miarę możliwości badania należy przeprowadzać w laboratoriach spełniających wymogi ogólne normy EN ISO 17025 lub normy jej równoważnej. W stosownych przypadkach metody testowe inne niż te wskazane dla każdego z kryteriów mogą być stosowane, jeśli właściwy organ oceniający wniosek uzna je za metody równoważne.

KRYTERIA OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE

Kryterium 1 –   Oszczędność energii

a)   Oszczędność energii dla komputerów biurkowych, komputerów zintegrowanych i cienkich klientów

Efektywność energetyczna komputerów biurkowych i komputerów zintegrowanych przewyższa odpowiednie wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla danych kategorii, określone w Umowie zmienionej przez ENERGY STAR v5.0, o co najmniej:

40 % dla kategorii A,

25 % dla kategorii B,

25 % dla kategorii C,

30 % dla kategorii D.

Efektywność energetyczna cienkich klientów spełnia co najmniej wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla cienkich klientów określone w ENERGY STAR v5.0.

Korekty na parametry eksploatacyjne dozwolone na mocy Umowy zmienionej przez ENERGY STAR v5.0 można stosować na tym samym poziomie, z wyjątkiem niezależnych jednostek przetwarzania grafiki (GPU), dla których nie udziela się dodatkowej korekty.

b)   Oszczędność energii dla wyświetlaczy

(i)

Efektywność energetyczna wyświetlacza w trybie aktywnego działania przekracza wymogi w zakresie efektywności energetycznej określone w ENERGY STAR v5.0 o co najmniej 30 %.

(ii)

Pobór mocy przez wyświetlacz w trybie uśpienia nie może przekraczać 1 W.

(iii)

Zużycie energii przez wyświetlacze w trybie włączenia wynosi ≤ 100 W, pomiaru dokonuje się przy najwyższym ustawieniu jasności wyświetlacza.

(iv)

Pobór mocy przez monitor w trybie wyłączenia nie przekracza 0,5 W.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca składa właściwemu organowi oświadczenie o zgodności produktu z powyższymi wymogami.

Kryterium 2 –   Zarządzanie zasilaniem

Komputer spełnia następujące wymogi w zakresie zarządzania zasilaniem (1):

a)   Wymogi dotyczące zarządzania zasilaniem

Komputery osobiste dostarcza się z systemem zarządzania zasilaniem aktywnym w momencie dostawy do klientów. Ustawienia zarządzania zasilaniem powinny wynosić:

(i)

10 minut dla wyłączenia ekranu (uśpienia wyświetlacza);

(ii)

30 minut dla uśpienia komputera (stan S3, uśpienie do poziomu RAM) (2).

b)   Wymogi dotyczące zarządzania zasilaniem podczas pracy w sieci

(i)

Komputery osobiste o zdolności łączenia się z Ethernetem muszą posiadać możliwość włączenia i wyłączenia funkcji WOL dla trybu uśpienia.

c)   Wymogi dotyczące zarządzania zasilaniem podczas pracy w sieci (dotyczą wyłącznie komputerów osobistych dostarczanych poprzez sieci dystrybucji dla przedsiębiorstw)

(i)

Komputery osobiste o zdolności łączenia się z Ethernetem muszą spełniać jeden z poniższych wymogów (3):

są dostarczane z funkcją przebudzenia na skutek aktywności sieci lokalnej (WOL) aktywną w trybie uśpienia przy zasilaniu prądem przemiennym, lub

zapewniają możliwość włączenia funkcji WOL, która jest dostatecznie dostępna z poziomu interfejsu użytkownika systemu operacyjnego klienta oraz przez sieć, jeśli komputer jest dostarczany do przedsiębiorstwa bez aktywnego WOL;

(ii)

komputery osobiste z możliwością łączenia się z Ethernetem powinny mieć opcje zdalnych (poprzez sieć) i planowanych zdarzeń powodujących przebudzenie z trybu uśpienia (np. zegar czasu rzeczywistego). Producenci muszą zapewnić, na ile pozwalają im na to ich możliwości (tzn. konfiguracja sprzętowa, a nie programowa), centralne zarządzanie tymi ustawieniami, zgodnie z życzeniami klienta, przy użyciu narzędzi udostępnionych przez producenta.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi oświadczenie potwierdzające, że komputer został dostarczony z ustawieniami zarządzania zasilaniem określonymi powyżej lub lepszymi.

Kryterium 3 –   Wewnętrzne źródła zasilania

Wewnętrzne źródła zasilania spełniają co najmniej wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla wewnętrznych źródeł zasilania określone w ENERGY STAR v5.0.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca składa właściwemu organowi oświadczenie o zgodności produktu z powyższymi wymogami.

Kryterium 4 –   Zawartość rtęci w lampach fluorescencyjnych

Rtęci lub jej związków nie dodaje się celowo do podświetlaczy wyświetlaczy.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi oświadczenie, że podświetlacze wyświetlacza nie zawierają więcej niż 0,1 mg rtęci lub jej związków na lampę. Wnioskodawca przedkłada również krótki opis zastosowanego systemu podświetlenia.

Kryterium 5 –   Niebezpieczne substancje i mieszaniny

Zgodnie z art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 66/2010 produkt lub jakikolwiek jego składnik nie może zawierać substancji, o których mowa w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (4), ani substancji lub mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji do następujących klas lub kategorii zagrożeń zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (5).

Wykaz zwrotów określających zagrożenie i oznaczeń zagrożenia:

Zwrot określający zagrożenie (6)

Oznaczenie zagrożenia (7)

H300 Połknięcie grozi śmiercią

R28

H301 Działa toksycznie po połknięciu

R25

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

R65

H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą

R27

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

R24

H330 Wdychanie grozi śmiercią

R23/26

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

R23

H340 Może powodować wady genetyczne

R46

H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne

R68

H350 Może powodować raka

R45

H350i Wdychanie może powodować raka

R49

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka

R40

H360F Może działać szkodliwie na płodność

R60

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

R61

H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

R60/61/60-61

H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

R60/63

H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność

R61/62

H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność

R62

H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

R63

H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

R62-63

H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią

R64

H370 Powoduje uszkodzenia narządów

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Może spowodować uszkodzenie narządów

R68/20/21/22

H372 Powoduje uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia

R48/25/24/23

H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia

R48/20/21/22

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

R50

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany

R50-53

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany

R51-53

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany

R52-53

H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych

R53

EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej

R59

EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy

R29

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

R31

EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy

R32

EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami

R39-41

Wykorzystanie substancji lub mieszanin, których cechy zmieniają się po przetworzeniu (np. nie są już biodostępne, przeszły modyfikację chemiczną) w taki sposób, że określone zagrożenie już nie występuje, jest wyłączone z powyższego wymogu.

Stężenia graniczne dla substancji lub mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji do klas lub kategorii zagrożeń wymienionych w powyższej tabeli oraz dla substancji spełniających kryteria określone w art. 57 lit. a), b) lub c) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 nie przekraczają ogólnych lub specyficznych stężeń granicznych oznaczonych zgodnie z przepisami art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. W przypadku gdy oznacza się specyficzne stężenia graniczne, powinny one mieć pierwszeństwo przed stężeniami ogólnymi.

Stężenia graniczne dla substancji spełniających kryteria art. 57 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 nie przekraczają 0,1 % wagowo.

Następujące substancje/zastosowania substancji są szczególnie wyłączone z powyższego wymogu:

Jednorodne części o masie nieprzekraczającej 10 g

Wszystkie powyższe zwroty określające zagrożenie i oznaczenie zagrożenia

Nikiel w stali nierdzewnej

 

Ocena i weryfikacja: Dla każdej części, której masa przekracza 10 g, wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności z powyższym kryterium wraz z odnośną dokumentacją, taką jak deklaracje zgodności podpisane przez dostawców substancji i kopie odpowiednich kart charakterystyki zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla substancji lub mieszanin. Stężenia graniczne określa się dla substancji i mieszanin w kartach charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Kryterium 6 –   Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Nie można udzielić żadnego odstępstwa od wyłączenia określonego w art. 6 ust. 6 odnośnie do substancji określonych jako substancje wzbudzające szczególne obawy i ujęte na liście przewidzianej w art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, występujących w mieszaninach, w artykule lub jakiejkolwiek jednorodnej części złożonego artykułu w stężeniu przekraczającym 0,1 %. Specyficzne stężenia graniczne oznaczone zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 mają zastosowanie, w przypadku gdy stężenie jest niższe niż 0,1 %.

Ocena i weryfikacja: Lista substancji określonych jako substancje wzbudzające szczególne obawy i umieszczonych na liście kandydackiej zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 jest dostępna na stronie internetowej:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Odniesienie do listy należy poczynić w dniu złożenia wniosku.

Wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności z powyższym kryterium wraz z odnośną dokumentacją, taką jak deklaracje zgodności podpisane przez dostawców substancji i kopie odpowiednich kart charakterystyki zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla substancji lub mieszanin. Stężenia graniczne określa się dla substancji i mieszanin w kartach charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Kryterium 7 –   Części z tworzyw sztucznych

a)

Jeżeli w procesie produkcji stosowana jest jakakolwiek substancja plastyfikująca, musi ona być zgodna z wymogami dotyczącymi substancji niebezpiecznych wymienionymi w kryterium 5 i 6.

Dodatkowo DNOP (ftalan di-n-oktylu), DINP (ftalan di-izononylu), DIDP (ftalan di-izodecylu DIDP) nie są celowo dodawane do produktu.

b)

Części z tworzyw sztucznych nie zawierają chloru w ilości większej niż 50 % masowo.

c)

Zezwala się na wykorzystanie jedynie produktów biobójczych zawierających czynne substancje biobójcze wymienione w załączniku IA do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8) oraz zatwierdzonych do stosowania w komputerach.

Ocena i weryfikacja: Właściwemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne przedstawia się podpisane przez producenta świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów. Właściwemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne przedstawia się również deklarację zgodności podpisaną przez dostawców tworzyw sztucznych i produktów biobójczych, jak również kopie odpowiednich kart charakterystyki materiałów i substancji. Zastosowanie wszelkich produktów biobójczych jest wyraźnie zaznaczone.

Kryterium 8 –   Głośność pracy

„Deklarowany poziom mocy akustycznej odniesionej do A” (re lpW) jednostki centralnej komputera osobistego, zgodnie z pkt 3.2.5 ISO 9296, nie przekracza:

40 dB(A) w jałowym trybie pracy,

45 dB(A) podczas dostępu do dysku twardego.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi sprawozdanie potwierdzające, że pomiary poziomów emisji hałasu zostały wykonane zgodnie z normą ISO 7779 i podane zgodnie z normą ISO 9296. W sprawozdaniu podaje się zmierzone poziomy emisji hałasu w jałowym trybie pracy i podczas dostępu do twardego dysku oraz stwierdza się zgodność z pkt 3.2.5 normy ISO 9296.

Kryterium 9 –   Zawartość materiałów wtórnych

Obudowa zewnętrzna jednostki centralnej wykonana z tworzywa sztucznego, monitor i klawiatura mają zawartość materiałów wtórnych nie mniejszą niż 10 % masowo.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi oświadczenie określające procentowo zawartość materiałów wtórnych.

Kryterium 10 –   Instrukcje dla użytkownika

Komputer osobisty i wyświetlacz sprzedawane są z odpowiednimi informacjami dla użytkownika zawierającymi zalecenia dotyczące jego właściwego użytkowania z punktu widzenia ochrony środowiska. Informacje te znajdują się w jednym, łatwym do znalezienia miejscu w instrukcji dla użytkownika oraz na stronie internetowej producenta. Informacje te zawierają zwłaszcza:

a)

zużycie energii: Wartość TEC zgodnie z ENERGY STAR v5.0 oraz maksymalne zapotrzebowanie mocy pobieranej w każdym trybie pracy. Należy oprócz tego zapewnić instrukcje na temat sposobu używania trybu oszczędności energii;

b)

informacje, że efektywność energetyczna powoduje zmniejszenie zużycia energii, tym samym przyczyniając się do oszczędności pieniędzy dzięki zmniejszeniu wartości rachunków za energię elektryczną, a odłączenie komputera osobistego od sieci powoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej do zera;

c)

następujące wskazówki dotyczące ograniczenia zużycia energii elektrycznej, kiedy komputer osobisty lub wyświetlacz nie jest używany:

(i)

przełączenie w stan wyłączenia ograniczy zużycie energii, jednak komputer osobisty lub wyświetlacz będzie nadal pobierał energię;

(ii)

zmniejszenie jasności ekranu pozwoli na zmniejszenie zużycia energii;

(iii)

przeprowadzenie fragmentacji dysku komputera osobistego przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii i przedłużenia okresu użyteczności komputera osobistego (nie dotyczy to urządzeń półprzewodnikowych);

(iv)

wygaszacze ekranu mogą uniemożliwić przełączenie monitora komputera osobistego na tryb o niższym poborze mocy, gdy komputer osobisty nie jest używany. Upewnienie się, że wygaszasz ekranu nie jest włączony na monitorze komputera, może zatem spowodować zmniejszenie zużycia energii;

d)

w instrukcji użytkownika lub na stronie internetowej producenta należy podać informacje na temat punktów profesjonalnej naprawy lub profesjonalnego serwisu komputerów osobistych lub wyświetlaczy, w razie potrzeby z uwzględnieniem danych kontaktowych;

e)

instrukcje właściwego usunięcia komputerów osobistych lub wyświetlaczy po zakończeniu eksploatacji w punktach zbierania odpadów lub poprzez stosowne systemy zwrotu do punktu sprzedaży detalicznej zgodne z dyrektywą 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (9);

f)

informacje o przyznaniu produktowi oznakowania ekologicznego UE z krótkim wyjaśnieniem znaczenia tego faktu wraz ze wskazaniem, że więcej informacji na temat oznakowania ekologicznego można znaleźć na stronie internetowej http://www.ecolabel.eu;

g)

wszelkie instrukcje/podręczniki naprawy powinny zawierać materiały wtórne i nie powinny być drukowane na papierze bielonym chlorem.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca deklaruje zgodność produktu z tymi wymogami i dostarcza właściwemu organowi egzemplarz instrukcji obsługi. Instrukcje dla użytkownika należy następnie umieścić w komputerze, aby użytkownik mógł je przeczytać, powinny również zostać udostępnione na stronie internetowej producenta.

Kryterium 11 –   Łatwość naprawy

Wnioskodawca zapewnia użytkownikowi klarowne wskazówki w formie instrukcji (drukowanej lub elektronicznej), aby umożliwić przeprowadzenie podstawowych napraw. Wnioskodawca zapewnia dostępność części zapasowych przez okres co najmniej pięciu lat po zakończeniu produkcji komputera osobistego/monitora komputera.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca składa właściwemu organowi oświadczenie o zgodności produktu z powyższymi wymogami wraz z egzemplarzem instrukcji naprawy.

Kryterium 12 –   Łatwość demontażu

Producent musi wykazać, że przeszkolony personel może łatwo rozłożyć komputer osobisty/monitor przy użyciu zwykle dostępnych narzędzi do celów podjęcia naprawy, wymiany zużytych części, wymiany starszych lub przestarzałych części na nowe oraz rozdzielenia części i materiałów przeznaczonych ostatecznie do recyklingu lub ponownego użycia.

W celu ułatwienia demontażu:

a)

elementy mocujące w komputerze osobistym umożliwiają demontaż (np. śruby, zatrzaski), w szczególności w odniesieniu do części zawierających substancje niebezpieczne;

b)

płytki drukowane lub inne elementy zawierające metale szlachetne muszą być łatwe do wyjęcia przy użyciu manualnych metod rozdzielania zarówno od całego produktu, jak i od poszczególnych elementów (np. dysków), które zawierają takie płytki, w celu zwiększenia odzysku wartościowych materiałów;

c)

wszystkie tworzywa sztuczne wchodzące w skład obudowy nie będą pokrywane powierzchniowo materiałami nienadającymi się do recyklingu lub ponownego użycia;

d)

części plastikowe wykonane są z jednego polimeru lub polimerów kompatybilnych do celów recyklingu oraz posiadają stosowne oznaczenie ISO 11469, jeżeli ich masa przekracza 25 g;

e)

nie stosuje się wstawek metalowych niemożliwych do oddzielenia;

f)

dane dotyczące charakteru i ilości substancji niebezpiecznych w komputerze osobistym są zbierane zgodnie z dyrektywą Rady 2006/121/WE (10) oraz Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów.

Ocena i weryfikacja: Wraz z wnioskiem przedstawia się sprawozdanie z przeprowadzonych testów, w którym opisano demontaż komputera osobistego. Zawiera ono widok zespołu rozebranego dla komputera osobistego z opisem głównych elementów oraz z oznaczeniem wszelkich substancji niebezpiecznych znajdujących się w elementach. Sprawozdanie może mieć formę pisemną lub audiowizualną. Informacje dotyczące substancji niebezpiecznych przedkłada się właściwemu organowi w formie wykazu materiałów określającego rodzaj materiału, stosowaną ilość i położenie.

Kryterium 13 –   Przedłużenie okresu użyteczności

Wyposażenie komputerów osobistych umożliwia:

(i)

stosowanie wymiennych i rozszerzalnych kart pamięci oraz graficznych;

(ii)

rozszerzanie: dostępność co najmniej czterech interfejsów USB.

Komputer musi być również zaprojektowany tak, aby użytkownik końcowy mógł łatwo wymieniać lub rozszerzać najważniejsze elementy (w tym dyski pamięci, procesor i karty). Np. przy użyciu zatrzaskowych, wsuwanych/wysuwanych lub kasetowych obudów elementów.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca składa właściwemu organowi oświadczenie o zgodności produktu z powyższymi wymogami.

Kryterium 14 –   Opakowanie

W przypadku wykorzystania pudeł tekturowych muszą one być wykonane co najmniej w 80 % z materiałów wtórnych. W przypadku użycia toreb z tworzyw sztucznych muszą się one składać z co najmniej 75 % z materiałów wtórnych lub muszą być biodegradowalne bądź nadające się do kompostowania zgodnie z definicjami zawartymi w normie EN 13432.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza wraz z wnioskiem próbkę opakowania produktu oraz deklarację zgodności z niniejszym kryterium. Jedynie opakowanie podstawowe, określone w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (11), podlega temu kryterium.

Kryterium 15 –   Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

Oznakowanie fakultatywne z polem tekstowym zawiera następujący tekst:

„—

Wysoka efektywność energetyczna

Produkt zaprojektowany w sposób ułatwiający recykling, naprawę i rozszerzanie

Podświetlacze niezawierające rtęci (w przypadku wyświetlaczy).”

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca deklaruje zgodność produktu z tym wymogiem i dostarcza właściwemu organowi kopię oznakowania ekologicznego umieszczonego na opakowaniu lub produkcie, lub dołączonej dokumentacji.


(1)  Określone w ENERGY STAR v5.0 z wyjątkiem wymogu dotyczącego uśpienia wyświetlacza.

(2)  Nie dotyczy cienkich klientów.

(3)  Urządzenia typu cienki klient – ma zastosowanie, jedynie jeśli aktualizacje oprogramowania z centralnie zarządzanej sieci są przeprowadzane w czasie, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia lub wyłączenia. Zwolnione z tego wymogu są urządzenia typu cienki klient, których standardowa procedura aktualizacji oprogramowania klienta nie wymaga aktualizacji poza godzinami pracy.

(4)  Dz.U. C 396 z 30.12.2006, s. 1.

(5)  Dz.U. C 353 z 31.12.2008, s. 1.

(6)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

(7)  Zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG (Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1).

(8)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(9)  Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 24.

(10)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 850.

(11)  Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10.