15.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/79


Sprostowanie do decyzji Rady 2011/332/WPZiB z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniającej decyzję 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 149 z dnia 8 czerwca 2011 r. )

Strona 10, art. 1, tekst nowego ust. 2a art. 6 decyzji 2011/137/WPZiB:

zamiast:

„2a.   Zakaz udostępniania środków finansowych, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych osobom lub podmiotom, o których mowa w ust. 1 lit. b), w zakresie w jakim ma zastosowanie do organów portowych, nie uniemożliwia realizacji do dnia 15 lipca 2011 r. umów zawartych przed datą wejścia w życie niniejszej decyzji, z wyjątkiem umów dotyczących ropy naftowej, gazu oraz produktów rafinowanych.”,

powinno być:

„2a.   Zakaz udostępniania środków finansowych, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych osobom lub podmiotom, o których mowa w ust. 1 lit. b), w zakresie, w jakim ma zastosowanie do organów portowych, nie uniemożliwia realizacji do dnia 15 lipca 2011 r. umów zawartych przed dniem 7 czerwca 2011 r., z wyjątkiem umów dotyczących ropy naftowej, gazu oraz produktów rafinowanych.”.